دکتر فرشید صراف زاده رضائی

دکتر فرشید صراف زاده رضائی Emeritus Professor, Urmia University, Urmia, Iran

دکتر فرشید صراف زاده رضائی

Dr. Farshid Sarrafzadeh-Rezaei

Emeritus Professor, Urmia University, Urmia, Iran

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.