دکتر علیرضا علی عرب

دکتر علیرضا علی عرب استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

دکتر علیرضا علی عرب

Dr. Alireza Ali Arab

استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر اندازه بذر، حصارکشی و تیمارهای حفاظتی (محافظ نهال و مالچ) بر استقرار، رشد و زنده مانی نهال های حاصل از بذرکاری بلندمازو ( Quercus castaneifolia C.A. Mey.) در نخستین فصل رویش (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 18، شماره: 4
2 اثر اندازه و موقعیت های داخلی روشنه تاج بر رشد و زنده مانی نهال های بلندمازو (Quercus castaneifolia)، شیردار (Acer cappadocicum) و توسکای ییلاقی (Alnus subcordata) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 25، شماره: 2
3 اثر رقابت ریزوسفری بر تغییرات فصلی فعالیت ویژه و مطلق اوره آز در کشت خالص و آمیخته بلندمازو و پلت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و توسعه جنگل دوره: 4، شماره: 1
4 اثر زمان جمع آوری و تیمارهای اکسینی بر ریشه زایی و تولید نهال از قلمه های چوب سخت محلب (Cerasus mahaleb L) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 25، شماره: 3
5 اثر زمان هرس ریشه بر زنده مانی و رشد نهال های ریشه لخت (0+1) بلندمازو در دوره های مختلف آبیاری (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 23، شماره: 4
6 اثر گونه های افراپلت، اقاقیا، صنوبرآمریکایی و زربین بر برخی وی‍ژگیهای فیزیکو شیمیایی خاک در جنگلکاری شرق هراز (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 19، شماره: 1
7 اثر مبدا و رطوبت داخلی بذر بر کیفیت بذر بلندمازو (Quercus castaneifolia C.A.Mey.) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 18، شماره: 2
8 اثرعامل محیطی سایه بر روند رشد ارتفاعی و مرگ و میرنهال های سرو نقره ای (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 33، شماره: 43
9 ارزیابی مقاومت به شوری سه گونه اکالیپتوس در مراحل اولیه رشد (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 20، شماره: 3
10 ارزیابی مقاومت سه گونه اکالیپتوس (E. camaldulensis، E. microtheca ، E.saligna) در مراحل اولیه رشد تحت تنش نمک کلرید کلسیم در شرایط آزمایشگاه (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 21، شماره: 2
11 Effect of soil moisture content on survival, growth, and physiological characteristics of wild cherry (Prunus avium L.) seedlings (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 13، شماره: 5
12 تاثیر اندازه روشنه های تاج پوشش بر تنوع گونه های چوبی در جنگل های کوهستانی شمال کشور (مطالعه موردی: راشستان های لالیس چالوس) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 19، شماره: 1
13 تاثیر اندازه عرصه های باز جنگلی بر تنوع زیستی گونه های گیاهی در منطقه جنگلی لالیس- نوشهر (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 1، شماره: 2
14 تاثیر سایبان مصنوعی بر جوانه زنی بذر، رشد و زنده مانی نهال های یکساله Paulownia fortunei (Seem.) Heml (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 29، شماره: 1
15 تاثیر محلول پاشی برگی تنظیم کننده های رشد بر زنده مانی و رشد نهال های Paulownia fortunei تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 28، شماره: 3
16 تغییرات فصلی فعالیت مطلق و ویژه‌ی اسیدفسفاتاز در رقابت ریزوسفری نهال‌های بلندمازو و پلت در کشت خالص و آمیخته (دریافت مقاله) دوفصلنامه زیست شناسی خاک دوره: 6، شماره: 1
17 روند تغییرات تنوع گونه های چوبی در طبقه های سنی جنگل کاری های کاج بروسیا و سرو زربین در منطقه قپان، شرق استان گلستان (دریافت مقاله) دوفصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران دوره: 6، شماره: 11
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر اندازه روشنه و موقعیت مکانی بر تنفس میکروبی خاک در جنگل شصت کلاته گرگان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
2 اثر اندازه روشنه و موقعیت مکانی بر رشد و زنده مانی زادآوری گونه های چوبی در جنگلهای معتدله (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
3 اثر تیمارهای مختلف کود ازته بر زنده مانی نهال های دو ساله چنار (دریافت مقاله) هشتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
4 اثر تیمارهای مختلف کود ازته بر زنده مانی نهال های دو ساله چنار (دریافت مقاله) هشتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
5 اثر سایبان مصنوعی بر ارتفاع و صفات رویشی اندام هوایی نهال های داغداغان در فصل رویش اول (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
6 اثر سایبان مصنوعی بر ارتفاع و صفات رویشی اندام هوایی نهال های داغداغان در فصل رویش اول (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
7 اثر سایبان مصنوعی بر زنده مانی نهال های داغداغان در فصل رویش اول (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
8 اثر سایبان مصنوعی بر زندهمانی نهال های داغداغان در فصل رویش اول (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
9 اثر سطوح مختلف رطوبت خاک بر زنده مانی نهال های چنار (دریافت مقاله) هشتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
10 اثر سطوح مختلف رطوبت خاک بر زنده مانی نهال های چنار (دریافت مقاله) هشتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
11 اثرات اندازه بذر بر جوانهزنی و بنیه بذر بلندمازو (Quercus castaneifolia C. A. Mey در جنگل لوه- شمال شرق ایران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی جنگل
12 اثرات جنگل کاری اقتصادی بر تنوع زیستی و محیط زیست (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
13 اثرات جنگلها و جنگل کاری بر محیط زیست (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
14 استفاده مجدد از پساب فاضلاب شهری- پتانسیل پساب فاضلاب جهت استفاده درتولید جنگلکاری (کاج تهران) (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی بهداشت محیط
15 بازچرخانی و استفاده مجدد از فاضلاب شهری برای آبیاری در مناطقحومه شهری (دریافت مقاله) اولین همایش سازگاری با کم آبی
16 بررسی تجمع فلزات سنگین (کروم، سرب و نیکل) در برگ درختان اقاقیا و خاک آبیاری شده با فاضلاب شهری در جنوب تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست
17 بررسی تحمل Eucalyptus saligna به شوری حاصل از نمک کلرید کلسیم (Cacl2) در شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
18 بررسی روش های آماده سازی و نگهداری بذرهای بلوط (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
19 پتانسیل فاضلاب شهری جهت استفاده در آبیاری فضای سبز (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
20 تاثیر ترکیب گونهای بر رشد و زنده مانی نهال های بلند مازو در سال دوم جنگل کاری (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار
21 تاثیر شوری بر زنده مانی و رشد ارتفاعی نهال های پالونیا فورتونی Paulownia fortunei (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کشاورزی پایدار، محیط زیست و توسعه روستایی
22 تاثیر شوری بر قوه نامیه و شاخص بنیه بذر در جوانه زنی بذور پالونیا فورتونی Paulownia fortunei (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کشاورزی پایدار، محیط زیست و توسعه روستایی
23 تاثیر طولانی مدت آبیاری با پساب فاضلاب شهری تهران بر ویژگیهای فیزیکی - شیمیایی خاک تحت جنگلکاری ( کاج تهران ) (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی
24 تاثیر طولانی مدت آبیاری با فاضلاب شهری بر محتوای فلزات سنگین منگنز، روی وکادمیم لایه های مختلف خاک تحت جنگل کاری (کاج تهران ) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست
25 تاثیر غلظتهای مختلف IBA بر زندهمانی نهالهای یکساله در صنوبر کبوده (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
26 تاثیرآبیاری با فاضلاب شهری بر غلظت فلزات سنگین در برگ درختان کاج تهران (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
27 تأثیر بسترهای کاشت مختلف برارتفاع و قطر نهال یکساله در صنوبر کبوده (دریافت مقاله) دومین همایش ملی برنامه ریزی،حفاظت،حمایت از محیط زیست وتوسعه پایدار
28 تأثیر سایبان مصنوعی بر رشد قطری و ارتفاعی نهالهای یکساله افراپلت (دریافت مقاله) دومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
29 تأثیر سایبان مصنوعی بر رشد قطری و ارتفاعی نهالهای یکساله بلند مازو (دریافت مقاله) دومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
30 تأثیرآبیاری با فاضلابشهری بر خواص تغذیه ای خاک و برگ درختانجنگل کاریشده اقاقیا (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
31 تشریح اجزاء مدل انعطاف پذیر دینامیک توده و کاربرد های آن در برآورد مجموع رشد ویژه رویشگاه های جنگلی (دریافت مقاله) همایش منابع طبیعی و توسعه پایدار در عرصه های جنوبی دریای خزر
32 تولید نهالهای ریشه لخت بلندمازو برای احیاء اکوسیستمهای جنگلی تخریب یافته شمال ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
33 دفع بدون خطر و اقتصادی فاضلاب- بررسی برخی از ویژگیهای فیزیکی- شیمیایی فاضلاب شهری تهران و استفاده از آن جهت آبیاری جنگلکاری اقاقیا (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی بهداشت محیط
34 رشد وزنده مانی نهال های بلند مازو، پلت، توسکای ییلاقی، وآزاد تحت تاثیر فاصله کاشت در سال دوم جنگل کاری (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار
35 رفتار ذخیره ای و حساسیت به خشکی بذرهای افرا کرکو (Acer monspessulanum) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
36 کاربرد روشهای آنالیز رگرسیون در مدل سازی رشد و محصول توده جنگلی (دریافت مقاله) همایش منابع طبیعی و توسعه پایدار در عرصه های جنوبی دریای خزر
37 مناسب ترین روش های جمع آوری بذور بلوط برای تولید نهال واحیاء رویشگاه های جنگلی ایران (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار