دکتر حامد اسدی

دکتر حامد اسدی استادیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری

دکتر حامد اسدی

Dr. Hamed Asadi

استادیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر جنگل کاری بر برخی مشخصه های خاک و پوشش علفی کف جنگل کلت در استان مازندران (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 28، شماره: 4
2 ارزیابی شاخص های تنوع بتا در شناسایی تغییرات ترکیب پوشش گیاهی جامعه شمشاد (Buxus hyrcana Pojark.) در جنگل های هیرکانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران دوره: 8، شماره: 15
3 بررسی فلور، شکل زیستی و کورولوژی رویشگاه های شمشاد در جنگل حفاظت شده خیبوس مازندران (دریافت مقاله) نشریه زیست شناسی گیاهی ایران دوره: 3، شماره: 8
4 تاثیر میزان سلولز و لیگنین بر مقاومت کششی ریشه گونه های درختی (مطالعه موردی: جنگل دارابکلا- شمال ایران) (دریافت مقاله) دوفصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران دوره: 10، شماره: 19
5 تعیین سهم تنوع گونه های گیاهی زیرآشکوب در جنگل کاری با گونه های پهن برگ و سوزنی برگ (پژوهش موردی: جنگل کلت مازندران) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 20، شماره: 1
6 رابطه تنوع زیستی گیاهی با عوامل فیزیوگرافی در ذخیره گاه سرخدار افراتخته (دریافت مقاله) نشریه زیست شناسی گیاهی ایران دوره: 4، شماره: 12
7 شناسایی واحدهای اکوسیستمی و بررسی قابلیت تفکیک آنها در طبقه بندی جنگل (مطالعه موردی: جنگل راش دارکلا) (دریافت مقاله) نشریه زیست شناسی گیاهی ایران دوره: 3، شماره: 7
8 طبقه بندی جوامع گیاهی و ارتباط آنها با عوامل فیزیوگرافیک در جنگل دارابکلای استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کاربردی دوره: 10، شماره: 3
9 فلور، شکل زیستی و کورولوژی پوشش گیاهی روزمینی و بانک بذر خاک رویشگاه های شب خسب در جنگل های استان مازندران (دریافت مقاله) دوفصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران دوره: 4، شماره: 8
10 قوانین جدید برای توقف طبقه بندی در دارنگاره TWINSPAN (دریافت مقاله) مجله تاکسونومی و بیوسیستماتیک دوره: 7، شماره: 25
11 کاربرد روش ترکیب گونه های معرف در طبقه بندی پوشش گیاهی (دریافت مقاله) مجله تاکسونومی و بیوسیستماتیک دوره: 8، شماره: 28
12 مطالعه فلوریستیک جنگل های صلاح الدین کلا، نوشهر، ایران (دریافت مقاله) مجله تاکسونومی و بیوسیستماتیک دوره: 6، شماره: 19
13 معرفی شاخص اجتماع پذیری بذر در ارزیابی پایداری بانک بذر خاک (دریافت مقاله) مجله تاکسونومی و بیوسیستماتیک دوره: 5، شماره: 16
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارتباط بین تنوع بتا با متغیرهای مختلف محیطی در رویشگاه شمشاد هیرکانی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی
2 بررسی تغییرات صفات برگی در امتداد گرادیان نوری طبیعی در گونه های افرا کرب و بلوط بلند مازو (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
3 بررسی ویژگی های فتوسنتزی گونه های افرا کرب و بلوط بلند مازو در امتداد گرادیان نوری طبیعی (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
4 تغییرات ذخیره کربن و نیتروژن خاک در گرادیان ارتفاعی جنگل دارابکلا (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی کشاورزی، محیط زیست، توسعه شهری و روستایی
5 مهمترین شاخص های تنوع بتا در تبیین تغییرات پوشش گیاهی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران