دکتر یاسر جعفریان

دکتر یاسر جعفریان عضو هیات علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

دکتر یاسر جعفریان

Dr. Yaser Jafarian

عضو هیات علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب پذیری لرزه یی دیوارهای ساحلی کیسونی به روش احتمالاتی: مطالعه ی موردی بندر کوبه (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 31، شماره: 4
2 ارزیابی خرابی های پیش رونده پی های سطحی در شرایط روانگرایی با استفاده از مطالعات سانتریفیوژ (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی زلزله دوره: 3، شماره: 2
3 ارزیابی رفتار دینامیکی ماسه های کربناتی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی زلزله دوره: 4، شماره: 1
4 Investigation of Strength Parameters of PVA Fiber-Reinforced Fly Ash-Soil Mixtures in Large-Scale Direct Shear Apparatus (دریافت مقاله) ژورنال مهندسی عمران دوره: 4، شماره: 11
5 بررسی خواص مکانیکی ماسه تثبیت شده با سیمان و زئولیت با استفاده از آزمایش برش ساده مونوتونیک (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 52، شماره: 107
6 پیش بینی تغییر مکان ماندگار لرزه یی شیب های خاکی با شتاب تسلیم متغیر به روش تحلیلی وابسته (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 32، شماره: 1
7 تاثیر عدم قطعیت عدد نفوذ استاندارد بر تغییر مکان لرزه ای دیوار ساحلی وزنی؛ مطالعه موردی: بندر کوبه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی زلزله دوره: 4، شماره: 4
8 تاثیر مشخصات بار لرزه ای بر نشست دائمی پی های سطحی مستقر بر ماسه مستعد روانگرایی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی زلزله دوره: 2، شماره: 3
9 تحلیل تنش موثر نیمه وابسته ب رمبنای انرژی کرنشی برای مدل سازی روانگرایی ماسه ها (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 32، شماره: 3
10 مدل سازی میزلرزه برای جداسازی لرزه یی مدفن زائده های جامد شهری با آسترهای مصنوعی زمینی (مطالعه ی موردی:مدفن کهریزک تهران) (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 35، شماره: 1
11 مدل نیمه تحلیلی برای پیش بینی تغییرمکان لرزه یی شیب ها بر مبنای زلزله های ایران (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 36، شماره: 1
12 مطالعه آزمایشگاهی تاثیر کاربرد زئولیت بر رفتار شالوده سطحی مستقر بر ماسه ساحل بابلسر (دریافت مقاله) نشریه مهندسی سازه و ساخت دوره: 7، شماره: 4
13 مطالعه ی آزمایشگاهی بر مدول برشی دینامیکی بیشینه ماسه ی کربناتی بوشهر (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 32، شماره: 4
14 مقایسه رفتار دینامیکی ماسه های کربناتی هرمز و سیلیکاتی بابلسر در شرایط یکسان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی زلزله دوره: 3، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرتحکیم ناهمسان بر مقاومت زهکشی نشده ماسه بابلسر با نگرشی ویژه به خط نسبت تخلخل بحرانی CVR (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک
2 ارزیابی استعداد روانگرایی ماسه بابلسر با استفاده از آزمایش های سه محوری مونوتونیکی تحت شرایط همسان و ناهمسان (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
3 ارزیابی عددی میزان جابجایی افقی ناشی از گسترش جانبی در سطح زمین با بهره گیری از مکانیک سیالات (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
4 استفاده از Genetic Programming در بدست­آوردن رابطه کاهندگی برای ماکزیمم شتاب زمین (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
5 اصلاح روش بلوک صلب نیومارکی با در نظر گرفتن شتاب تسلیم دینامیکی (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
6 اهمیت عدم قطعیت پارامترهای ژئوتکنیکی در عملکرد لرزه ای سیستم های ژئوتکنیکی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
7 اهمیت عدم قطعیت پارامترهای ژئوتکنیکی در عملکرد لرزهای دیوارهای ساحلی (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
8 DETAIL DESIGN AND CONSTRUCTION PROCEDURE OF A LARGE-SCALE ALUMINUM LAMINAR SHEAR BOX FOR 1G SHAKING TABLE TESTS (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
9 بازبینی برخی روابط قطعی تخمین پتانسیل روانگرایی به وسیله داده های محلی SPT وCPT (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
10 بررسی آزمایشگاهی تاثیرهم زمان نانو رس و سیمان بر روی مقاومت برشی ماسه انزلی (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
11 بررسی ارتباط تنش و ماگماتیسم در کوه دماوند به وسیله مدل ژئودینامیک به روش تفاضل محدود (دریافت مقاله) چهلمین گردهمایی ملی علوم زمین
12 بررسی استعداد روانگرایی ماسه بابلسر به روش آزمایشگاهی و مقایسه با مطالعات موردی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
13 بررسی عملکرد پی های سطحی واقع بر ماسه روانگرا با استفاده ازمدلسازی فیزیکی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
14 پاسخ دینامیکی دیوار ساحلی وزنی تحت حرکت لرزه ای حوزه نزدیک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
15 پیش بینی انرژی ویژه زلزله با استفاده از جدیدترین بانک داده زلزله ها (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
16 پیش بینی روانگرایی و فشار آب حفره ای ناشی از زلزله با تحلیل عددی غیر خطی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
17 تاریخچه ، تئوری و خطاهای مدلسازی در آزمایش های سانتریفیوژ ژئوتکنیکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
18 تأثیر مدل تجمع تنش و فشردگی ژئودینامیک در پتانسیل لرزه ای گسل مشا (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدار ایران
19 تأثیر ناهمسانگردی تنش بر سرعت موج فشاری در سنگ (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدار ایران
20 تحلیل دینامیکی سد خاکی تحت تأثیر زلزله میدان نزدیک و مقایسه آن با زلزله های بدست آمده از مطالعات متعارف لرزه خیزی مطالعه موردی سد نازلو (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
21 تغییر مکان لرزه ای شیب های خاکی به روش بلوک لغزنده با استفاده از شتاب تسلیم متغیر حاصل از نتایج آزمایش برش حلقه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
22 رفتار سه محوری مونوتینکی ماسه بابلسر در شرایطزهکشی نشده (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک
23 عوامل موثر بر پاسخ لرزه ای و تغییرمکان های اسکله کیسونی با استفاده ازتحلیل های عددی تفاضل محدود (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
24 مدل سازی فرآیند ضرب وفرورفت شمع های فولادی ته بازکوبشی درخاکهای ماسه ای به روش عددی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
25 مطالعه آزمایشگاهی برای ارزیابی مقاومت روانگرایی ماسه کربناتی بوشهر (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
26 مطالعه ای بر عدم قطعی تهای موجود در ارائه روابط تجربی پیش بینی گسترش جانبی ناشی از روانگرایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
27 مطالعه عددی تاثیر گروه ریزشمع بز پتانسیل روانگرایی خاک ها (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
28 معرفی انواع مکانز یم های گسیختگی شمع در خاک های روانگرا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
29 مقاومت برشی زهکشی نشده و پتانسیل تولید فشار آب حفره ای مخلوط های ناهمگن ماسه -شن در بارگذاری سه محوری مونوتونیک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
30 مقاومت برشی زهکشی نشده و پتانسیل تولید فشارآب حفره ای در خاکهای مخلوط شن و ماسه (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
31 مقاومت حالت پایدار در خاکهای مخلوط شن و ماسه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
32 مقایسه تحلیل پاسخ ساختگاه به روش های خطی و خطی معادل مطالعه موردی – جزیره TREASURE (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
33 مقایسه رفتار سیکلی و مونوتونیک زهکشی نشده ماسه سست کربناته با استفاده از دستگاه پیچشی استوانه توخالی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
34 مقایسه سختی برشی ماسه های کربناتی و سیلیکاته با استفاده از آزمایش های دینامیکی و سیکلی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
35 ویژگی های زلزله های میدان نزدیک و روش شبیه سازی مصنوعی آنها مطالعه موردی ساختگاه سد نازلو (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
36 یک مدل رفتاری الاستوپلاستیک سطح مرزی برای پیش بینی رفتار خاكهای ریزدانه مرکب الیاف دار (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله