دکتر حسین جهان خواه

دکتر حسین جهان خواه دانشیار پژوهشکده مهندسی ژئوتکنیک پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

دکتر حسین جهان خواه

Dr. Hossein Jahankhah

دانشیار پژوهشکده مهندسی ژئوتکنیک پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر تغییر زاویه ی جبهه میدان موج برشی بر کرنش های دیواره ی سازه های زیرزمینی مستطیلی شکل (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی زلزله دوره: 3، شماره: 3
2 افزایش دقت رویکرد پردازش تصویر دو بعدی جهت تخمین منحنی های تنش - کرنش درآزمایش های سه محوری (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 38، شماره: 3
3 Effects of Specimen Saturation on Strength Reduction in Triaxial Tests: Monotonic and Cyclic Case Studies (دریافت مقاله) فصلنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله دوره: 23، شماره: 1
4 The Relation Between Foundation Embedment and Peak Horizontal Input Acceleration: The Case of Strip Foundation with Partial Contact to Surrounding Medium (دریافت مقاله) فصلنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله دوره: 17، شماره: 2
5 برآورد تقریبی عمق بحرانی لایه خاک در تحلیل لرزه ای سازه های زیرزمینی مستطیلی شکل (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی زلزله دوره: 7، شماره: 2
6 بررسی اعوجاج محلی در حفره های مستطیلی و شبه مستطیلی زیرزمینی تحت اثر تغییر زاویه مواجهه با میدان موج برشی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی زلزله دوره: 3، شماره: 1
7 بررسی تحریک ورودی ثبت شده در فونداسیون نواری سطحی در اثر مجاورت با فونداسیون نواری مدفون (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 34، شماره: 3
8 بررسی دقت روش میانگین گیری در تخمین تحریک ورودی به پی با در نظر گرفتن اثر تماس ناکامل در دیواره ها با خاک اطراف (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی زلزله دوره: 10، شماره: 2
9 بهسازی لرزه ای سیستم خاک- سازه با رفتار گهواره ای غیر ارتجاعی به کمک دیواره های دیافراگمی نرم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی زلزله دوره: 10، شماره: 1
10 توسعه روابط ریسک لرزه ای برای سیستم های پیچیده و تعمیم آن به مسائل مواجه با تهدیدهای هوشمند (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی زلزله دوره: 6، شماره: 2
11 کالیبراسیون مدل های عددی دو بعدی در مدل سازی سیستم های خاک سازه با فونداسیون سطحی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 33، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 AN INVESTIGATION ON THE ACCURACY OF AVERAGING METHOD IN FOUNDATION INPUT MOTION PREDICTION OF 3D EMBEDDED FOUNDATIONS CONSIDERING INCOMPLETE WALL CONTACT TO SURROUNDING MEDIUM (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
2 اثر اندرکنش خاک و سازه بر مودهای بالاتر ارتعاشی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
3 اثر تغییر زاویه انتشار میدان موج برشی بر تغییر شکل حفرات مستطیلی شکل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ژئوتکنیک و مهندسی لرزه ای شهری
4 اثر تغییر زاویه پیشانی میدان موج برشی با اضلاع حفرههای مستطیلی شکل برکرنشهای تحمیل شده به سازههای درونی حفرات (دریافت مقاله) دومین کنفرانس لرزه شناسی و مهندسی زلزله
5 ارزیابی سریع آسیب پذیری لرزه‌ای شبکه های لوله در مجتمع های صنعتی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
6 CRITICAL DISTANCE BETWEEN ADJACENT MID-RISE AND HIGH-RISE STRUCTURES CONSIDERING STRUCTURE-SOIL-STRUCTURE INTERACTION EFFECTS (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
7 KINEMATIC INTERACTION OF STRIP EMBEDDED FOUNDATION WITH INCOMPLETE CONTACT BETWEEN SIDEWALL AND SURROUNDING SOIL (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
8 PREDICTING STRAIN DEMAND HISTORIES IMPOSED ON BOX-SHAPED UNDERGROUND STRUCTURES IN SEISMIC EVENTS (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
9 SEISMIC DUCTILITY DEMANDS OF ROCKING STRUCTURES UNDER PULSE-LIKE GROUND MOTIONS (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
10 بررسی اثر همجواری فونداسیون ها بر تحریک ورودی: مطالعه موردی دو فونداسیون نواری مدفون با مقطع مستطیل (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
11 بررسی اثرمجاورت فونداسیون های نواری مدفون و سطحی برتحریک ورودی به فونداسیون سطحی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
12 بررسی محدوده کاربردی پارامترهای بی بعددرسیستم های خاک - سازه برای سازه های متعارف دارای فونداسیون سطحی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
13 تاثیر اندرکنش خاک _ سازه برنیروهای طراحی سازه برروی خاک های نرم (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
14 تاثیر محتوای فرکانسی زلزله های نزدیک گسل بر پاسخ ارتجاعی سازه ها (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
15 تاثیر نوع رفتار اصطکاکی سطح تماس پوشش بتنی تونلهای مکانیزه و زمین بر بارهای القایی در سازه تحت شرایط بارگذاری ناشی از زلزله (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس مهندسی معدن ایران
16 تأثیر اندرکنش خاک و سازه بر صحت نتایج تحلیل استاتیکی غیر خطی در استاندارد ASCE 41 (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
17 تعمیم مدل های جایگزین خاک - فونداسیون سطحی به حالت فونداسیون مدفون (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
18 تعیین مشخصات مدل دوبعدی جایگزین سه بعدی در بررسی رفتار پیهای سطحی دایروی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
19 ضرایب تصحیح رکوردهای میدان آزاد جهت افزایش دقت برآورد پاسخ ارتجاعی سیستم‌های خاک - سازه (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
20 محاسبه اندرکنش سینماتیکی خاک و سازه برای پیهای مدفون با استفاده از روش میانگین گیری و مد لهای مخروطی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
21 نقدی بر تعاریف پریود غالب در خاک‌های نرم و بررسی پریود غالب مربوط به طیف ضریب کاهش مقاومت (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی مهندسی عمران