دکتر محسن کمالیان

دکتر محسن کمالیان استاد پژوهشکده مهندسی ژئوتکنیک پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

دکتر محسن کمالیان

Dr. Mohsen Kamalian

استاد پژوهشکده مهندسی ژئوتکنیک پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی ظرفیت باربری پی نواری متکی بر لایه های متوالی رس ضعیف و قوی با روش خطوط مشخصه (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 33، شماره: 3
2 الگوی بزرگ نمایی دره های نیم سینوسی در برابر امواج مهاجم قایم SH (دریافت مقاله) دوفصلنامه روشهای عددی در مهندسی دوره: 32، شماره: 2
3 الگوی سرمایه اجتماعی در کنشگری امام موسی صدر (دریافت مقاله) فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی دوره: 9، شماره: 33
4 Fault Rupture Propagation in Alluvium and Its Interaction with Foundation: New Insights from۱g Modelling via High Resolution Optical Image Processing Techniques (دریافت مقاله) فصلنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله دوره: 14، شماره: 4
5 Implementation of Hierarchical Tree Structure in Fast Multipole Method in ۲-D Seismic Elastic Domain (دریافت مقاله) فصلنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله دوره: 19، شماره: 2
6 On Time-Domain Two-Dimensional Site Response Analysis of Topographic Structures by BEM (دریافت مقاله) فصلنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله دوره: 5، شماره: 2
7 Preliminary Seismic Site Classification Map of Sarpol-e Zahab (دریافت مقاله) فصلنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله دوره: 20، شماره: 4
8 Seismic Response of ۲D Triangular-Shaped Alluvial Valleys to Vertically Propagating Incident SV Waves (دریافت مقاله) فصلنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله دوره: 17، شماره: 2
9 Study of Loose Soil Layer Effects on Excavations Supported by Steel Sheet Pile Walls-A Numerical Study (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 12، شماره: 5
10 برآورد ضرایب ظرفیت باربری لرزه یی پی نواری مجاور شیروانی با روش خطوط مشخصه ی تنش (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 29، شماره: 3
11 برخی ملاحظات پیرامون مدل ژئوتکنیک لرزه ای شهر اراک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی زلزله دوره: 8، شماره: 2
12 بررسی اثر ساختگاه در حاشیه حوزه رسوبی از طریق پردازش های میکروترمور و تحلیل عددی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی زلزله دوره: 7، شماره: 3
13 بررسی اثر شکل بر پتانسیل بزرگنمایی لرزه ای تپه های دو بعدی (دریافت مقاله) فصلنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله دوره: 8، شماره: 2
14 بررسی تاثیر حفره های زیرزمینی بر پاسخ سطح زمین به روش عددی و مقایسه آن با نتایج تجربی (مطالعه موردی تونل های متروی کرج) (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن زمین شناسی مهندسی ایران دوره: 7، شماره: 3
15 پراکندگی امواج لرزه ای در محیط های همگن سه بعدی با استفاده از روش اجزای مرزی در حوزه زمان (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 38، شماره: 1
16 تعیین مدول برشی حداکثر محصور نشده خاک رس تثبیت شده با آهک بوسیله دستگاه المان خمشی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی زلزله دوره: 8، شماره: 1
17 تکنیک های ارزیابی ظرفیت باربری پی سطحی زبر با روش خطوط مشخصه ی تنش (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی زلزله دوره: 7، شماره: 4
18 رفتار لرزه ای تپه های دوبعدی مرکب دوگانه در برابر امواج مهاجم برشی قائم (دریافت مقاله) دوفصلنامه روشهای عددی در مهندسی دوره: 31، شماره: 1
19 رفتار لرزه ای تپه های دوبعدی نیم سینوسی در برابر امواج مهاجم قائم (دریافت مقاله) دوفصلنامه روشهای عددی در مهندسی دوره: 26، شماره: 1
20 رفتار لرزه ای تپه های دوبعدی نیم سینوسی در برابر امواج مهاجم قائم (دریافت مقاله) فصلنامه مواد پیشرفته در مهندسی دوره: 26، شماره: 1
21 سرمقاله (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی زلزله دوره: 1، شماره: 1
22 ضوابط کلی برنامه ریزی ساخت وساز شهری بر اساس ملاحظات ژئوتکنیک لرزه ای (دریافت مقاله) مجله صفه دوره: 16، شماره: 3
23 گرایش های تقریبی امام موسی صدر (دریافت مقاله) دوفصلنامه هفت آسمان دوره: 3، شماره: 11
24 مروری بر ادبیات فنی رفتار لرزه ای غیرخطی دره های آبرفتی دو بعدی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی زلزله دوره: 10، شماره: 3
25 مروری بر تحلیل انتشار موج SH در عوارض توپوگرافی اورتوتروپ (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی زلزله دوره: 8، شماره: 3
26 مروری بر تحلیل دینامیکی و مدل سازی عددی گسل ها با استفاده از روش اجزای مرزی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی زلزله دوره: 9، شماره: 2
27 ملاحظاتی درباره وضعیت ژئوتکنیک لرزه ای شهر اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی زلزله دوره: 9، شماره: 1
28 ملاحظاتی درباره ی روش انتگرال گیری ضمنی مدل خمیری منظری دافالیس (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 30، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی اثرات توپوگرافی بر پاسخ لرزه ای شیبها و شیروانیهای خاکی (دریافت مقاله) اولین همایش زلزله و سبک سازی
2 ارزیابی بزرگنمایی امواج لرزهای در یک ساختگاه تپهای با استفاده از رکوردهای میکروترمور و مدلسازی عددی دوبعدی (دریافت مقاله) ششمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
3 ارزیابی رفتار لرزه ای تونل ها تحت زلزله حوزه نزدیک با در نظر گرفتن عمق دفن تونل و اندرکنش خاک و پوشش تونل در حالت بدون لغزش (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
4 ارزیابی رفتار لرزه ای تونلها تحت زلزله حوزه دور با در نظر گرفتن عمق دفن تونل و اندرکنش خاک و پوشش تونل در حالت لغزش کامل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پدافند کالبدی با محوریت عمران، معماری و شهرسازی
5 Comparision of HS and MC Constitutive Models in Sheet Piling Excavation Method in Dry Soil Layered Models (Dynamic alysis) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
6 HALF-SPACE GREEN’S FUNCTION FOR LAMB’S PROBLEM (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
7 Laplace Domain 3D Dynamic Fundamental Solutions of Unsaturated Soils (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
8 SEISMIC BEHAVIOUR OF TRIANGULAR ALLUVIAL VALLEYS SUBJECTED TO VERTICALLY PROPAGATING INCIDENT SV WAVES (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
9 Study of the Effects of Loose Clay Layer Existence on Sheet Piling Excavation Method (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
10 THE FUNDAMENTAL PERIOD OF FOUR-LAYER SOIL DEPOSITS (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
11 Transient analysis of valley shaped features by half-plane BEM (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
12 بررسی پاسخ لرزهای دره های دو بعدی V شکل در برابر امواج مهاجم SV قائم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
13 بررسی عددی پاسخ لرزه ای شیروانی های خاکی در برابر امواج SV قایم (دریافت مقاله) نهمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
14 تاثیرحضور تونل برالگوی توسعه گسلش شیب لغزمعکوس درسطح زمین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی بافت های شهری در مجاورت گسل های فعال
15 تاثیرحضورایستگاه زیرزمینی متر برالگوی توسعه گسلش شیب لغز معکوس درسطح زمین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی بافت های شهری در مجاورت گسل های فعال
16 تحلیل پارامتریک رفتار لرزه ای تپه های مثلثی شکل دو بعدی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
17 تحلیل دینامیکی محیط متخلخل اشباع ارتجاعیی-خمیری در فضای زمان با استفاده از ترکیب روشهای اجزاء محدود و عناصر مرزی (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
18 تحلیل لرزه ای دره های آبرفتی دو بعدی اشباع در فضای زمان با استفاده از ترکیب روشهای اجزاء محدود و عناصر مرزی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
19 تمهیدات ویژه در ساخت و ساز ایمن برپهنه های گسلش فعال (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
20 رفتار لرزه ای تپه ها : استفاده از روش تجربی و مدلسازی عددی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
21 رفتار لرزه ای دره های دوبعدی محصور میان دو تپه (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
22 ریز پهنه بندی ژئوتکنیک لرزه ای منطقه جنوب شرقی تهران از دیدگاه پدیده تشدید (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
23 مدلسازی عددی ارزیابی ظرفیت باربری شیروانی ماسه ای بهسازی شده با دامنه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
24 مطالعات تکمیلی ریزپهنه بندی جنوب تهران از دیدگاه شرایط ساختگاه (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
25 ملاحظاتی پیرامون تحلیل دینامیکی محیط دو بعدی متخلخل اشباع در فضای زمان با استفاده از روش اجزاء مرزی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
26 نکاتی پیرامون تحلیل شبه استاتیکی لغزش شیب ها در شرایط زلزله (دریافت مقاله) اولین سمینار زمین لغزه و کاهش خسارتهای آن