دکتر علی لشکری

دکتر علی لشکری Shiraz University of Technology, Shiraz, Iran

دکتر علی لشکری

Dr. Ali Lashkari

Shiraz University of Technology, Shiraz, Iran

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Influence of Anisotropic Elasticity on Improvement of Liquefaction Predictions: A Multiaxial Approach (دریافت مقاله) فصلنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله دوره: 13، شماره: 3
2 بررسی اثرزبری بررفتارهای مقاومتی و تغییرحجمی سطح مشترک ماسه و فولاد (دریافت مقاله) نشریه علمی پژوهش های تجربی در مهندسی عمران دوره: 2، شماره: 1
3 بررسی حالت بحرانی خاک های دانه ای به روش اجزای گسسته و پیشنهاد یک مدل رفتاری متحد برای ماسه های تمیز و لای دار (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی زلزله دوره: 2، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A constitutive model for unsaturated soil-structure interfaces (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
2 An extended elasto-plastic model for unsaturated clays (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
3 اثر لای غیرخمیری بر رفتار ماسه-لای دار در آزمایش برش ساده (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
4 ارائه یک مدل رفتاری برای سطح مشترک خاک های دانه ای نیمه اشباع و فولاد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
5 ارزیابی روشهای تحلیل سازه تحت اثر بار باد در سازههای بلند با نامنظمی هندسی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
6 ارزیابی و مقایسه کارآیی مدلهای رفتاری موجود برای پیش بینی رفتار خاکهای چسبنده (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
7 انتشار امواج زلزله در خاک های ماسه اشباع (دریافت مقاله) همایش ملی عمران و توسعه پایدار
8 Constitutive Equations for the Elastic Behavior of Granular Soils with Thermodynamics Considerations (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
9 EFFECT OF PARTICLES SIZE ON THE BEHAVIOUR OF SAND-ROUGH STEEL INTERFACES (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
10 Evaluation of Soft Clay Constitutive Models for over and ANISOTROPICALLY CONSOLIDATED SAMPLES (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
11 Experimental Study on the Influence of Inherent Anisotropy on the Behavior of Sands and Sand-Steel Interfaces (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
12 NUMERICAL STUDY AND REGRESSION MODEL FOR LATERAL SPREADING (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
13 Prediction of strain localization in granular soils (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
14 Study on the Influence of Elasticity on Predictions of Elasto-plastic Models of Granular Soils (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
15 The Effect of Using Hyper-Elastic Theories to Improve the Prediction of SANICLAY Constitutive Model (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
16 Unified Constitutive Modeling of Liquefaction in Binary Granular Soils (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
17 برآورد ضخامت سطح مشترک ماسه و فولاد بر پایه مفهوم حالت بحرانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
18 برآورد مشارکت فازها در خاک های دانه ای با دانه بندی دوگانه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
19 بررسی آزمایشگاهی اثر مقدار ریزدانه غیرخمیری بر رفتار ماسه استاندارد فیروزکوه در مود برش ساده (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران
20 بررسی آزمایشگاهی رفتار اصطکاکی سطح تماس خاک و لوله (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
21 بررسی آزمایشگاهی رفتار زهکشی نشده باطله سنگ آهن در مود سه محوری فشاری: مطالعه موردی بر باطله معدن گل گهر (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
22 بررسی آزمایشگاهی رفتار سطح تماس ماسه و ژئوتکستایل بافته شده در مود برش ساده (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
23 بررسی آزمایشگاهی رفتار سطح مشترک ژئوتکستایل و ماسه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
24 بررسی اثر افزودن ریزدانه بر حالت بحرانی خاک های با دانه بندی دوگانه به روش اجزای مجزا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار در راهسازی با رویکرد حفظ محیط زیست
25 بررسی اثر تغییر تدریجی دانه بندی بر رفتار خاک های دانه ای در آزمایش برش مستقیم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
26 بررسی اثر دانه بندی بر ناپایداری خاک های دانه ای در مسیرهای تنش زهکشی شده با تنش برشی ثابت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
27 بررسی اثر رطوبت بر ویژگی های تحکیمی نمونه های بازسازی شده خاک ریزدانه شیراز (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
28 بررسی اثر زبری بر رفتار مقاومتی و تغییر حجمی سطح مشترک خاک های دانه ای و سازه (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
29 بررسی اثر شکل دانه ها بر رفتار سطح مشترک خاک های دانه ای و ژئوتکستایل بافته (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
30 بررسی اثر ناهمسانی اولیه خاک بر رفتار خاک های دانه ای و سطح مشترک خاک های دانه ای و سازه زبر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
31 بررسی اثر ناهمسانی اولیه خاک بر رفتار ماسه و سطح مشترک ماسه و زمین پارچه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار در راهسازی با رویکرد حفظ محیط زیست
32 بررسی حالت بحرانی خاک های با دانه بندی دوگانه به روش اجزای مجزا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
33 بررسی رفتار اتصالات قابهای خمشی فولادی پس کشیده مجهز به اتلاف کننده های انرژی (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
34 بررسی رفتار سطح تماس ماسه کربناته بوشهر و فولاد زبر (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
35 بررسی رفتار کمانشی مقطع لوله های منعطف مدفون در خاک های دانه ای با استفاده از مدل اجزاء منفصل (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین
36 بررسی ناپایداری خاک های دانه ای در مسیر تنش زهکشی شده با تنش برشی ثابت به روش اجزای گسسته (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدار در راهسازی با رویکرد حفظ محیط زیست
37 بکارگیری مفهوم تغییر بافت در مدلسازی رفتار زهکشی نشده خاکهای دانه ای (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی مهندسی عمران
38 بهبود پیش بینی مدل های رفتاری خاک های چسبنده با کاربرد نظریه بیش ارتجاعی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک
39 بهبود پیش بینی مدل‌های رفتاری خاک‌های چسبنده با کاربرد نظریه به پیش ارتجاعی (دریافت مقاله) همایش منطقه ای مهندسی عمران
40 پیشنهاد اصلاح یک مدل رفتاری برای شبیه سازی رفتار مکانیکی ماسه های لای دار (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
41 پیشنهاد یک پارامتر حالت جدید برای خاک های دانه ای برپایه همبستگی های تجربی (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
42 پیشنهاد یک مدل رفتاری نوین برای شبیه سازی رفتار ناهمسان خاک های دانه ای (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
43 پیشنهاد یک مذل رفتاری برای سطح مشترک خاک غیر اشباع سازه (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
44 پیشنهاد یک مذل رفتاری برای سطح مشترک خاک های نیمه اشباع و سازه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار در راهسازی با رویکرد حفظ محیط زیست
45 پیشنهاد یک نظریه بیش کشسانی برای خاک های دانه ای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی عمران، معماری و توسعه پایدار
46 تاثیر الیاف فولادی مارپیچ بازیافتی بر خواص بتن معمولی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
47 تاثیر انعطافپذیری دیافراگمهای کف برپریود سازه های فولادی مهاربندی شده با سقفهای تیرچه ای (دریافت مقاله) کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی
48 تاثیر کاربرد نظریه های بیش ارتجاعی در بهبود پیش بینی رفتار خاکهای چسبنده با استفاده از مدل رفتاریSANICLAY (دریافت مقاله) همایش ملی عمران و توسعه پایدار
49 شبیه سازی رفتار دیوار نگهبان در بارهای لرزه ای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی عمران، معماری و توسعه پایدار
50 شبیه سازی رفتارزهکشی نشده نمونه های ماسه با تحکیم ناهمسان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
51 شبیه سازی عددی رفتار لرزه ای دیوارهای نگهبان (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران ، شهرسازی و توسعه پایدار
52 شبیه سازی عددی گسترش جانبی ناشی از روانگرایی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک
53 شبیهسازی رفتار زهکشی نشده نمونههای ماسه استاندارد فیروزکوه با تحکیم همسان وناهمسان در آزمایشهای سه محوری فشاری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری
54 کاربرد نظریه خمیری در محاسبه ظرفیت پوسته شمعهای درجاریز در خاکهای دانه ای (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
55 گسترش دامنه کاربرد یک مدل کشسان - خمیری برای پیش بینی رفتار رس های غیراشباع (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی زلزله و سازه
56 مدلسازی رفتار ناهمسان خاکهای دانه ای (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
57 مطالعه آزمایشگاهی به سازی و تقویت خاک ماسه ای با استفاده از الیاف (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی ژیوتکنیک زیست محیطی
58 مطالعه تاثیر ارتعاش بر مقاومت برشی خاک های دانه ای در سطوح کرنش بالا با استفاده از روش اجزای گسسته (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
59 مقایسه رفتار سطح تماس فولاد زبر با ماسه کربناته بوشهر و ماسه سیلیکاته فیروزکوه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
60 مقایسه عددی روشهای مختلف مدل کردن رفتار همبسته خاک و سیال (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
61 مقایسه عملکرد سازه های فولادی با دیافراگم صلب و نیمه صلب در محدوده خطی و غیر خطی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
62 نقدی بر روش آنالیز دیافراگم کف در مبحث ششم مقررات ملی ساختمان (دریافت مقاله) دومین همایش مقررات ملی ساختمان
63 یک مدل رفتاری اصلاح شده با در نظرگرفتن بافت خاک در خاک های ریزدانه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
64 یک مدل رفتاری اصلاح شده برای در نظرگرفتن شکسته شدن دانه ها در سطح تماس ماسه و فولاد زبر (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
65 یک مدل رفتاری برای ماسه های لای دار (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
66 یک مدل رفتاری حالت بحرانی ناهمسان برای پیش بینی روانگرایی ماسه لای دار (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
67 یک معیار گسیختگی تجربی برای سن گهای با رفتار غیرهمسا نگرد با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران