دکتر ابراهیم فخری علمداری

دکتر ابراهیم فخری علمداری Department of English, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Ghaemshahr, Iran.

دکتر ابراهیم فخری علمداری

Dr. Ebrahim Fakhri Alamdari

Department of English, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Ghaemshahr, Iran.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.