دکتر محمدکاظم حیدری

دکتر محمدکاظم حیدری PhD graduated, Department of Molecular and Cell Biology, Faculty of Science, University of Mazandaran, Babolsar, Iran.

دکتر محمدکاظم حیدری

Dr. Mohammad Kazem Heidary

PhD graduated, Department of Molecular and Cell Biology, Faculty of Science, University of Mazandaran, Babolsar, Iran.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.