دکتر سید احسان سیدی حسینی نیا

دکتر سید احسان سیدی حسینی نیا دانشیار گروه آموزشی گروه عمران دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر سید احسان سیدی حسینی نیا

Dr. Seyed Ehsan Seyedi Hosseini

دانشیار گروه آموزشی گروه عمران دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی آزمایشگاهی اثر قوسزدگی در مصالح دانه ای به کمک دستگاه توسعه یافته دریچه (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران فردوسی دوره: 27، شماره: 2
2 بررسی اثر اندازه خرده لاستیک بر رفتار مکانیکی مخلوط ماسه و خرده لاستیک با دستگاه برش مستقیم (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران فردوسی دوره: 28، شماره: 1
3 بررسی اثر اندازه خرده لاستیک بر رفتار مکانیکی مخلوط ماسه و خرده لاستیک با دستگاه برش مستقیم (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران فردوسی دوره: 29، شماره: 1
4 بررسی اثر فرکانس بارگذاری بر نشست و ظرفیت باربری خاک دانه ای مسلح به ژئوگرید (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی زلزله دوره: 5، شماره: 3
5 تعیین ضرایب ظرفیت باربری شالوده های حلقوی به کمک روش خطوط مشخصه تنش (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 14، شماره: 46
6 شبیه سازی رفتار مکانیکی مخلوط ماسه و خرده لاستیک به روش اجزاء مجزا DEM (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 33، شماره: 2
7 شبیه سازی سه بعدی اجزای محدود لوله های مدفون در برابر حرکات گسل معکوس (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی زلزله دوره: 4، شماره: 3
8 شبیه سازی عددی پدیده روانگرایی و تاثیر آن بر شمع و دیواره اسکله (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی زلزله دوره: 5، شماره: 4
9 شبیه سازی عددی رفتار مکانیکی خاک دانه ای غیراشباع با ذرات چند گوشه با استفاده از روش اجزای مجزا (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران فردوسی دوره: 36، شماره: 4
10 مدل سازی رفتار خاک های دانه ای غیر اشباع به روش اجزا منفصل (دریافت مقاله) دوفصلنامه روشهای عددی در مهندسی دوره: 35، شماره: 1
11 مطالعه ویژگی های قوس بحرانی در مصالح دانه ای با استفاده از دستگاه توسعه یافته دریچه (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران فردوسی دوره: 30، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی قابلیت رمبندگی خاکها در شرق شهر بیرجند (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
2 بررسی آزمایشگاهی عرض و ارتفاع قوس تشکیل شده در مصالح دانهای با استفاده از دستگاه توسعه یافته دریچه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
3 بررسی اثر شکل سازه زیرزمینی بر رفتار آن در زمان انفجار مدفون با کمک روش عددی اختلاف محدود (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
4 بررسی اثر ضریب کشسانی خاک و هندسه ی پی-شمع بر روی عملکرد آن (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
5 بررسی اثر گرانول لاستیک بر کاهش وزن مخصوص خاک رس (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
6 بررسی اثرهای انرژی و قطر مخروط نفوذ در آزمون نفوذی ضربه ای (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
7 بررسی تاثیر افزودن خرده لاستیک به خاک های دانه ای بر زاویه اصطکاک داخلی،به روش اجزای مجزا (DEM) (دریافت مقاله) همایش ملی عمران و توسعه پایدار
8 بررسی تراکم پذیری خاک های دانه ای در اختلاط با خرده لاستیک به روش اجزای مجزاDEM (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
9 بررسی تغییر شکل افقی دیوار خاک مسلح به روش محیط دوفازی و مدل رفتاری هایپربولیک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
10 بررسی تغییرات پارامترهای مقاومتی خاک های دانه ای مخلوط با خرده لاستیک، به روش اجزای مجزا DEM (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
11 بررسی چگونگی نشست کشسان پی های حلقوی در مقایسه با پی های دایره ای با کمک روش تفاضل محدود (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
12 بررسی دقت شبیه سازی اثر انفجاربمب نفوذگر روی ساز ه های زیرزمینی با کمک روش عددی اختلاف محدود (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
13 بررسی ضریب ظرفیت باربری پی های حلقوی مستقر بر خاک های چسبنده در شرایط بارگذاری خارج محور (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران معماری شهرسازی
14 بررسی ظرفیت باربری پی های حلقوی مستقر بر خاک های دانه ای درشرایط بارگذاری خارج محور (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری ،عمران و توسعه نوین شهری
15 بررسی محدودیتهای استفاده از روش تحلیل امواج تنشی یک بعدی در آزمایش یکپارچگی شمع (PIT) (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
16 تاثیر برخی از پارامترهای پی-شمع بر روی عملکرد آن به منظور طراحی بهینه (دریافت مقاله) سیزدهمین سمپوزیوم بین المللی پیشرفت های علوم و تکنولوژی:سرزمین پایدار،مهندسی عمران و محیط زیست
17 تحلیل المان محدود خطوط لوله مدفون در برابر گسل امتدادلغز (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
18 تحلیل المان محدود لولههای مدفون بهمنظور مقابله با حرکات گسل معکوس (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی
19 تحلیل دیوار خاک مسلح به روش تحلیل همگن محیط دوفازی (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
20 تعیین مدول الاستیسته خاک دانه ای خشک با آزمایش بارگذاری یک بعدی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی عمران ، معماری و مدیریت شهری
21 تعیین نمودار ظرفیت باربری ریزشمع با روشهای عددی و تحلیلی (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
22 تعیین نمودار ظرفیت باربری گروه ریزشمع توسط روش عددی و تحلیلی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
23 توسعه روش تحلیل محیط دوفازی با تعمیم مدل رفتاری خاک (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
24 حساسیت سنجی روش های مختلف محاسبه نشست آنی پی نسبت به تغییرات عمق مدفون (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
25 حساسیت سنجی روش های مختلف محاسبه نشست آنی پی نسبت به تغییرات عمق مدفون (دریافت مقاله) همایش ملی عمران و توسعه پایدار
26 شبیه سازی دینامیکی گروه ریز شمع تحت بار دینامیکی به روش دوفازی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
27 شبیه سازی سه بعدی شالوده توربینهای بادی به روش عددی اختلاف محدود (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
28 شبیه سازی عددی اثر سختی سیال بر رفتار زهکشی نشده خاکهای دانه ای چندگوشه به روش اجزای مجزا (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
29 شبیه سازی عددی رفتار لرزه ای تونل مستطیلی در خاک روانگرا (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
30 شبیهسازی عددی نشست القایی زمین پشت دیوار گود برای سازه نگهبان خرپایی به کمک مدل رفتاری مور-کولمب (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
31 صحتسنجی روشهای محاسباتی ساده شدهی تحلیل سامانهی پی شمع (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
32 کاربرد مفهوم دوفازی در تحلیل گروه شمع تحت بار جانبی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
33 محاسبه فاکتور ظرفیت باربری Ny برای پی های حلقوی با استفاده از روش خطوط مشخصه (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
34 مدلسازی عددی میز لرزان و اثر روانگرایی بر اسکله (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
35 مطالعه آزمایشگاهی اثر هندسه مخروط بر نتایج آزمون نفوذی ضربه ای و تعیین درجه تراکم (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
36 مطالعه عددی اثر نفوذپذیری بر رفتار زهکشی نشده خاکهای دانه ای چندگوشه به روش اجزای مجزا (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
37 مطالعه عددی بر روی کاهش نشست سطح زمین در اثر حفر تونلهای سطحی با استفاده از تزریق جبران کننده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
38 مطالعه عددی رفتار لوله های مدفون در خاک در برابر گسل معکوس (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران ، معماری ، برق و مکانیک ایران
39 مطالعه ویژگیهای قوس بحرانی و رخدادهای پس از انهدام قوس پایدار در مصالح دانه ای به کمک دستگاه توسعه یافته دریچه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
40 مقایسه تخمین ظرفیت باربری پی های حلقوی حاصل از روش خطوط مشخصه با روش عددی اجزای محدود (دریافت مقاله) همایش ملی عمران و توسعه پایدار
41 مقایسه ظرفیت باربری پی های حلقوی در شرایط بارگذاری برون محور در خاک های ماسه ای با تراکم های متفاوت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری ،عمران و توسعه نوین شهری