دکتر آتوسا افغان

دکتر آتوسا افغان رئیس هیئت مدیره انجمن معماران استان اصفهان

دکتر آتوسا افغان

Dr. Atousa Afghan

رئیس هیئت مدیره انجمن معماران استان اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.