دکتر محمدطاهر هرکی نژاد

دکتر محمدطاهر هرکی نژاد دانشیار
دانشکده کشاورزی،
دانشگاه زنجان

دکتر محمدطاهر هرکی نژاد

Dr. Taher Harkinezhad

دانشیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آنالیز ژنتیکی و فنوتیپی برخی صفات عملکردی در اسب های کورسی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 33، شماره: 3
2 اثر خورانیدن پیش سازهای گلوکز به صورت سرک بر عملکرد و شاخص های دمایی بدنی در گوساله های نر هلشتاین تحت تنش حرارتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 7، شماره: 13
3 اثرات خورانیدن کروم آلی در اواخر آبستنی بر عملکرد و فراسنجه‌های خون میش‌های دوقلو آبستن (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 3، شماره: 1
4 اثرات مصرف متیونین محافظت شده در اواخر آبستنی بر فراسنجه های خون میش های دوقلو آبستن پیش و پس از زایش (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 72، شماره: 4
5 ارزیابی آزمون انساب درتعدادی از گاوهای هلشتاین با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره نشاندار شده با فلورسانس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 4، شماره: 2
6 ارزیابی امکان انتقال افقی RNA کوچک از گرده کنار (سدر) به زنبور عسل و برهمکنش آن ها در سلول میزبان (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 15، شماره: 2
7 بررسی اثرات جیره های حاوی پروبیوتیک، پربیوتیک و سین یوتیک بر صفات عملکرد و جمعیت میکروبی در ایلئوم و سکوم جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 5، شماره: 10
8 بررسی تنوع ژنتیکی گوسفند نژادهای بومی (افشاری، قزل و مغانی) و خارجی (دورپر، مرینوس و رامنی) با استفاده از اطلاعات نشانگری متراکم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 49، شماره: 3
9 بررسی ژن BMP ۱۵ در گوسفندان افشاری و آمیخته افشاری× برولامرینو (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 7، شماره: 4
10 پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی تحت تنش سرمایی به ویتامین Cو کوآنزیمQ10 (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 15، شماره: 1
11 پاسخ ایمنی هومورال و سلولی جوجه های گوشتی تحت تنش سرمایی به ویتامین E و کوآنزیم Q۱۰ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 6، شماره: 11
12 تشخیص تعدادی از عوامل باکتریایی سقط جنین در گوسفند افشاری با استفاده ازReal Time PCR و تعیین حساسیت آغازگر مربوط به کمپیلوباکتر (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 6، شماره: 3
13 تشخیص جایگاههای ژنی صفات کمی تولید شیر، مقدار و درصد چربی آن روی کروموزوم 14 در جمعیت هلشتاین ایران با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 6، شماره: 2
14 تغییرات بیان ژنی برخی پروتئی نهای متابولیکی فعال در اپیتلیوم شکمبه برههای پرواری تغذیه شده با روغن و موننسین (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 70، شماره: 4
15 شناسایی چند شکلی تک نوکلئوتیدی بخشی از ژن LEP و ارتباط آن با صفات لاشه در گوسفندان افشاری و افشاری× برولامرینو (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 9، شماره: 3
16 شناسایی و بررسی بیماری زایی قارچ های هیفومیستی مرتبط با ریشه و طوقه ی گندم در استان زنجان (دریافت مقاله) پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی دوره: 6، شماره: 4
17 مقایسه رشد جبرانی بره های آمیخته افشاری × برولا مرینو با دو روش معمولی و دیر از شیرگیری. (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 24، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 POLYMORPHISM OF CTSK GENE IN AFSHARI× BOOROOLA MERINO CROSS LAMBS AND ITS ASSOCIATION WITH CARCASS TRAITS AND BLOOD FACTORS (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
2 بررسی اثر برخی صفات بیومتری بر روی صفات لاشه در بره های آمیخته ی افشاری × برولامرینو (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
3 بررسی توارث ترنسژن nptll در فصل دوم گیاهان توتون تراریخت (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
4 تأثیر H2O2بر روی رشد سلول های اپی تلیال پستان گاو در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
5 تأثیر زیرالنون بر زندمانی و واکنش سلول های کشت داده شده اویداکت گاو (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
6 تعیین تعداد نسخهی ترانسژن در گیاهان تراریخت توتون با استفاده ازReal-time PCR (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
7 تعیین هویت نمونه هایی از جمعیت گاو هلشتاین ایران با استفاده از نشانگرهای میکروساتلایت (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
8 چند شکلی اگزون 1 ژن GDF9 در گوسفندان آمیخته افشاری x برولا مرینو (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
9 چند شکلی اگزون شش ژن SCD در بره های آمیخته ی افشاری × برولامرینو (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
10 محاسبه میزان خلوص گاوهای مولد نژاد هلشتاین به کمک نشانگرهای ریزماهواره با استفاده از تکنیک Capillary Electrophoresis (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی