دکتر فریبا صیادی

دکتر فریبا صیادی دکتری دانشگاه خوارزمی تهران، ایران

دکتر فریبا صیادی

Dr. Fariba Sayadi

دکتری دانشگاه خوارزمی تهران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی توان الگوی زنجیره مارکوف در برآورد و پهنه بندی احتمالاتی روزهای خشک ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 3، شماره: 10
2 بررسی تاثیر هندسه شهری بر چگونگی شکل گیری جزیره حرارتی شهر تهران (مطالعه موردی: ناحیه دو و شش منطقه ۳) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 20، شماره: 72
3 تحلیل و پیش بینی روزهای خشک با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: ایستگاه تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 21، شماره: 60
4 تحلیل همدیدی و شناسایی شار رطوبت روزهای همراه با تگرگ در غرب ایران (مطالعه موردی: حوضه آبریز زاب، آذربایجان غربی) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 51، شماره: 4
5 محاسبه شدت جزیره حرارتی بر اساس هندسه شهری موردمطالعه: محله کوچه باغ شهر تبریز (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 4، شماره: 3
6 مدل سازی و پیش بینی تغییرات مکانی هسته های بارشی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 19، شماره: 55
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر رواناب(مطالعه موردی:استان بوشهر) (دریافت مقاله) همایش بین المللی تغییر اقلیم، پیامدها،سازگاری و تعدیل
2 ارزیابی صلاحیت الگوی زنجیره مارکوف دربرآورد احتمال وقوع روزهای خشک درایران زمین (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
3 بررسی اثرات تغییر اقلیم بر تاب آوری و امنیت غذایی کشاورزان ایران (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
4 تحلیل سینوپتیکی بارش غرب کشور(مطالعه موردی 1386/8/7 تا 1386/8/9) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
5 تحلیل سینوپتیکی موج سرما نیمه شمالی کشور (مطالعه موردی: موج سرمای دی ماه 1367) (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران
6 تحلیل و مدل سازی دمای ایستگاه کرمانشاه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
7 تحلیل و مدل سازی دمای ایستگاه کرمانشاه و بررسی اثرات تغییر اقلیم آن (دریافت مقاله) همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
8 تغییر اقلیم و تاثیر آن برتغییرات شرایط سینوپتیکی بارش ایستگاه مهرآباد تهران (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران
9 شبیه سازی اثر تغییر اقلیم بر تنش های گرمایی با استفاده از شاخص استرس گرمایی Phsi شاخص فشار فیزیولوژیک pPpS در ناحیه خزری (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام