دکتر ستاره بهشتی

دکتر ستاره بهشتی استادیار گروه هنرهای موسیقی دانشکدگان هنرهای زیبا

دکتر ستاره بهشتی

Dr. Setareh Beheshti

استادیار گروه هنرهای موسیقی دانشکدگان هنرهای زیبا

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.