دکتر باقر مجازی امیری

دکتر باقر مجازی امیری

دکتر باقر مجازی امیری

Dr. Bagher Majazi Amiri

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر سایمتیدین بر برخی از فاکتورهای خونی ماهی کپور معمولی (.cyprinus carpio l) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 4، شماره: 3
2 اثر شوری های مختلف بر میزان املاح، فشار اسمزی، آب بافت بدن، سلولهای کلراید آبششی و درصد تلفات بچه ماهی سفید (Rutilus frisii kutum Kamensky ۱۹۰۱) (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 19، شماره: 2
3 اثرکاشت مکرر هورمون تری یدوتیرونین بر عملکرد فیزیولوژیک فیل ماهی ماده پرورشی (Huso huso) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون دریایی دوره: 12، شماره: 1
4 بررسی اثر غلظت تحت کشنده فلزات سنگین مس و کادمیوم بر شاخص های استرسی تاسماهی ایرانی یکساله (Acipenser persicus) (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 20، شماره: 2
5 بررسی اثرات پربیوتیکی مخمر Saccharomyces cerevisiae var. ellipsoideus غیرفعال بر برخی شاخص های رشد، مصرف جیره، بازماندگی و میکروبیوتای روده بچه فیل ماهی (Huso huso) (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 19، شماره: 4
6 بررسی استروئیدهای جنسی و بافت شناسی گنادهای مولدین مهاجر پاییزه و بهاره دهان گرد خزری (Caspiomyzon wagneri) در رودخانه ی شیرود (حوزه ی جنوبی خزر) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون دریایی دوره: 14، شماره: 3
7 بررسی تاثیر پربیوتیک الیگوفروکتوز بر پاره ای از شاخص های خونی، بیوشیمیایی سرمی و آنزیم های کبدی بچه فیل ماهی (Huso huso Linnaeus, ۱۷۵۸) (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 20، شماره: 2
8 بررسی تاثیر فلز سنگین کادمیوم بر سلول های جنسی اسپرماتوگونی و اسپرماتوسیت بیضه و تحرک سلول های اسپرماتوزئید ماهی سفید دریای خزر (Rutilus frisii kutum) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون دریایی دوره: 11، شماره: 1
9 بررسی روند تکوین ساختار چشم فیل ماهی (Huso huso) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 5، شماره: 2
10 پراکنش، وضعیت حفاظتی و کلید شناسایی اعضای جنس Luciobarbus Heckel, ‎‎۱۸۴۳‎ در ایران (دریافت مقاله) مجله زیست شناسی جانوری تجربی دوره: 10، شماره: 2
11 تاثیر افزایش مواد معدنی در جیره غذایی بر شاخص های رشد، فلور باکتریایی و مورفولوژی روده ماهی تیلاپیای نیل (Oreochromis niloticus) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 13، شماره: 2
12 تاثیر سطوح مختلف روی بر ساختار ریخت شناسی اسپرم مارماهی دهان گرد خزری (Caspiomyzon wagneri) (دریافت مقاله) مجله بوم شناسی آبزیان دوره: 8، شماره: 4
13 تاثیر غلظتهای مختلف کلسیم آب محیط انکوباسیون بر میزان تفریخ و محتویات یونی (کلسیم، پتاسیم، مس و منگنز) تخم ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در یک سازگان مداربسته (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون دریایی دوره: 20، شماره: 1
14 تأثیر دما بر کیفیت تخمک ها، پس از سیال شدن آنها در محوطه شکمی مولدین ماده قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 62، شماره: 3
15 تغییرات سرمی فاکتور رشد شبه انسولین-یک، تیروکسین و کورتیزول در دو گروه از مولدین تاس ماهی ایرانیAcipenser persicus در طی مراحل انتهایی رسیدگی جنسی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک دوره: 22، شماره: 3
16 تغییرات هورمون تیروکسین، تری آیدوترونین و کورتیزول و یون های سدیم، کلر و پتاسیم طی مرحله اسمولت بچه آزاد ماهی دریای خزر (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 21، شماره: 3
17 تغییرات هیستوپاتولوژیک ناشی از سم دیازینون بر بافت کلیه، روده و آبشش ماهی گلدفیش (Carasius auratus) (دریافت مقاله) مجله بهره برداری و پرورش آبزیان دوره: 2، شماره: 3
18 مروری بر روش های نوین در رفع چسبندگی تخم های لقاح یافته ماهیان (دریافت مقاله) مجله بوم شناسی آبزیان دوره: 2، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر استفاده از سطوح مختلف مخمر نانوایی Saccharomyces cerevisiae در جیره غذایی حاوی ضایعات غذایی متعدد بر تجزیه زیستی پل یاستایرن توسط لارو میل ورم Tenebrio molitor (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند
2 اثر استفاده از سطوح مختلف مخمر نانوایی Saccharomyces cerevisiae در جیره غذایی حاوی ضایعات غذایی متعدد بر شاخص های رشد، بقاء ، کارآیی تغذیه و ترکیب لاشه در لارو میل ورم Tenebrio molitor (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند
3 اثر بتاسیتوسترول بر شاخص های هورمونی موثر در تولیدمثل ماهی سفید دریای خزر (Rutilus frisii Kutum, Kamenskii ۱۹۰۱) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و فناوری های نوین در آبزیان
4 اثر جنیستئین بر شاخص های هورمونی موثر در تولیدمثل ماهی سفید دریای خزر (Rutilus frisii Kutum, Kamenskii ۱۹۰۱) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و فناوری های نوین در آبزیان
5 اثرات الیگوفروکتوز بر باکتری های پروبیوتیکی بومی روده بچه فیل ماهی (Huso huso) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه
6 اثرات هیستوپاتولوژیک ترکیبات مدل هیدروکربن های چندحلقوی بنزوآپایرن( بر بافت کبدی ماهی آزاد دریای خزر) Salmo truuta caspius (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی
7 بررسی اپیدمیولوژیکی لیگولوزیس در سد وحدت کردستان و اهمیت آن در پرورش ماهیان سردابی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه و پرورش ماهیان سردآبی
8 بررسی اجرای سازگان مدار بسته در تفریخ گاههای ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
9 بررسی تحرک اسپرم ماهی کپور معمولی Cyprinus carpio در زمان مواجهه با سم دیازینون (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
10 بررسی وضعیت تطبیق پذیری بچه ماهیان سفید در مصب رودخانه تجن(ساری) برمبنای وضعیت سلول های کلراید آبششی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور
11 مدیریت برندسازی مجدد خاویار ایران و آینده پژوهی با مدل پایش محیطی و برنامه ریزی استراتژی در بازاریابی بین المللی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
12 مطالعه تغییر برخی شاخص های یونی ، بیوشیمیایی و هورمونی در بچه ماهیان سفید رها سازی شده در مصب رودخانه تجن(ساری) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور
13 مطالعه تغییرات اندازه گلومرول های کلیوی و درصد تلفات بچه آزادماهیان دریای خزر Samo trutta caspius Kessler -1877 در اوزان و شوری های مختلف آب (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم و فنون دریایی