دکتر صفر معروفی

دکتر صفر معروفی استاد گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا

دکتر صفر معروفی

Dr. Safar Marofi

استاد گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 "گزارش فنی" تحلیل روند خصوصیات خشکسالی های هواشناسی استان همدان (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 9، شماره: 17
2 آشکارسازی تغییر اقلیم در غرب ایران با توجه به تغییرات دما (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 2، شماره: 2
3 اثر فاضلاب شهری و کمپوست زباله شهری بر برخی خصوصیات خاک و زه آب حاصل از آن در شرایط کشت گلخانه ای ریحان (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 7، شماره: 3
4 اثر فاضلاب شهری و لجن حاصل شده از آن بر انتقال فلزات سنگین به عمق ستون خاک تحت کشت نعناع (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 13، شماره: 2
5 اثر فاضلاب و کمپوست بر انتقال برخی از فلزات سنگین در نیمرخ خاک (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 29، شماره: 1
6 اثر فاضلاب و لجن فاضلاب بر جذب برخی فلزات سنگین در خاک و گیاه نعناع (.Mentha spicata L) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 45، شماره: 1
7 اثر کاربرد فاضلاب بر تجمع عناصر سنگین در نیمرخ خاک تحت شرایط گلخانه ای - لایسیمتری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 27، شماره: 2
8 اثر میزان و جهت شیب بر رسوب و رواناب سطحی، مطالعه موردی: حوزه آبخیز گنبد (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 10، شماره: 4
9 اثرات کودهای شیمیایی و آلی برتثبیت سرب و کادمیوم در خاک های آلوده (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 21، شماره: 5
10 ارزیابی روش های زمین آمار در برآورد توزیع مکانی بارش استان همدان در محیط GIS (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 19، شماره: 1
11 ارزیابی روش های مختلف برآورد تبخیر تعرق گیاه مرجع و پهنه بندی آن در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 42، شماره: 4
12 ارزیابی روش های معین و زمین آمار در منطقه ای کردن بارش فصلی در استان همدان (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 27، شماره: 3
13 ارزیابی سیستم های هوشمند عصبی در کاهش پارامترهای تخمین تبخیر تعرق گیاه مرجع (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 24، شماره: 2
14 ارزیابی مدل شبکه عصبی توسعه یافته با فیلتر کالمن و برنامه‌ریزی بیان ژن در مدل‌سازی بارش (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 12، شماره: 3
15 ارزیابی مدل های سری زمانی به منظور برآورد متوسط دمای ماهانه در ایستگاه های سینوپتیک قدیمی ایران طی دوره آماری ۲۰۰۵-۱۹۷۷ (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 24، شماره: 4
16 ارزیابی میزان شاخص آلودگی (PI) کادمیوم، روی، مس و سرب در خاک آبیاری شده با فاضلاب شهری (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 25، شماره: 1
17 استخراج روابط رگرسیونی بین دمای خاک در اعماق مختلف و پارامترهای هواشناسی (مطالعه موردی: ایستگاه همدان) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 16، شماره: 62
18 استفاده از روش های مختلف جداسازی جریان پایه چشمه های کارستی بر مبنای محتوای ایزوتوپی (مطالعه موردی: چشمه کارستی کهمان) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 24، شماره: 72
19 استفاده از رویکرد چند معیاره در شرایط ورشکستگی جهت تخصیص بهینه منابع آبی مشترک با به کارگیری روش چانه زنی نش نامتقارن (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران دوره: 16، شماره: 57
20 استفاده از فونیزه به عنوان ماده ای جدید به منظور کاهش تبخیر از منابع آب (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 13، شماره: 2
21 اندازه گیری و ارزیابی ریسک اکولوژیکی مربوط به آلودگی فلزات سنگین (کادمیوم، سرب، کروم، مس و روی) در یک اکوسیستم تولیدکننده مواد غذایی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات سلامت در جامعه دوره: 3، شماره: 2
22 Design of Operation Strategy for Canal Structures (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 18، شماره: 4
23 برآورد آب معادل برف با استفاده از داده های سنجنده AMSR-E و مدل GLDAS (مطالعه موردی: حوضه های شمال غرب ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 31، شماره: 5
24 برآورد پتانسیل رواناب بر اساس کاربرد سنجش از دور و GIS در حوضه آبریز خسروآباد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 34، شماره: 1
25 برآورد تابش خورشیدی با استفاده از داده های تابش ماهواره ای SARAH در شمال غرب ایران (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 33، شماره: 1
26 برآورد تبخیر– تعرق پتانسیل بر اساس مدل های تصادفی سری زمانی (مطالعه موردی ایستگاه تبریز) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 8، شماره: 15
27 برآورد توزیع مکانی آب معادل برف سراب رودخانه کارون در محیط GIS (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 20، شماره: 2
28 برآورد دمای عمق های مختلف خاک از دمای هوا با بکار گیری روابط رگرسیونی، شبکه عصبی و شبکه عصبی-فازی (مطالعه موردی: منطقه کرمانشاه) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 21، شماره: 3
29 بررسی اثر نوسانات سطح آبخوان لنجانات بر دبی رودخانه زاینده رود (دریافت مقاله) دوفصلنامه یافته های نوین زمین شناسی کاربردی دوره: 16، شماره: 32
30 بررسی اثرات فاضلاب شهری و کمپوست زباله شهری بر برخیاز خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 29، شماره: 6
31 بررسی پاسخ هیدرولوژیکی جریان رودخانه به تغییر اقلیم (مطالعه موردی: حوضه آبریز سد دز) (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 23، شماره: 6
32 بررسی تاثیر باد بر توزیع مکانی برف انباشت در یکی از زیرحوضه های کارون (مطالعه موردی: زیرحوضه صمصامی) (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 1، شماره: 1
33 بررسی تاثیر شیب زمین روی میزان نفوذ و برخی از مشخصه های فیزیکی خاک (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 21، شماره: 1
34 بررسی توزیع مکانی سرعت باد با استفاده از روش های زمین آماری و کلاسه بندی آن بر اساس روش تحلیل خوشهای (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 40، شماره: 1
35 بررسی خودپالایی بازه کوهستانی رودخانه عباس‎آباد همدان (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 43، شماره: 4
36 بررسی خودپالایی و شبیه سازی تغییرات نیتروژن و فسفر در طول رودخانه عباس آباد همدان با استفاده از نرم افزار QUAL2KW (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 8، شماره: 2
37 بررسی خودپالایی و مدل سازی تغییرات نیتروژن و فسفر در طول رودخانه دز (بازه سد دز تا پل بند قیر) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 22، شماره: 3
38 بررسی روند و تغییرات احتمالی مشخصه های دمای سالانه استان همدان در طی دوره ۲۰۰۵-۱۹۷۶ (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 32، شماره: 1
39 بررسی شاخص بهره وری آب و مقایسه آن با شرایط فعلی مزارع گندم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 38، شماره: 1
40 بررسی ضریب انتقال کادمیوم، روی، مس و سرب از خاک به گیاه سیب زمینی تحت تاثیر کاربرد فاضلاب (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 17، شماره: 66
41 بررسی عرصه های مناسب پخش سیلاب با استفاده از شاخص هم پوشانی نقشه ها و منطق های بولین و فازی در محیط GIS(مطالعه موردی : حوضه آبخیز پشتکوه) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 21، شماره: 4
42 بررسی فرایند جذب رنگ آزو بر روی ذرات جاذب پلیمری به عنوان یک جاذب جدید (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 14، شماره: 2
43 بررسی نوسانات عمق آب زیرزمینی در دشت ملایر (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 22، شماره: 2
44 برنامه ریزی، تدوین و اولویت بندی راهبردهای توسعه پایدار منابع آب دشت سنقر با استفاده از مدل تحلیلی SWOT و ماتریس QSPM (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 8، شماره: 1
45 به‏ کارگیری روش چانه‏زنی نش نامتقارن جهت تخصیص بهینه منابع آبی مشترک در شرایط ورشکستگی (دریافت مقاله) دو فصلنامه آب و توسعه پایدار دوره: 7، شماره: 4
46 بهینه سازی زیست محیطی سطح زیر کشت محصولات شبکه آبیاری شهید چمران با روش پویایی سیستم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 27، شماره: 3
47 پیش بینی آبدهی رودخانه با استفاده از مدل اتورگرسیو پریودیک با ضرایب ثابت و متغیر به کمک روش‌های پارامتری و ناپارامتری( مطالعه موردی: رودخانه هرو ایستگاه کاکارضا). (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 11، شماره: 3
48 پیش بینی جریان روزانه با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و عصبی- موجکی (مطالعه موردی: رودخانه باراندوزچای) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 23، شماره: 3
49 پیش بینی خشکسالی با استفاده از مدل تلفیقی شبکه عصبی مصنوعی- موجک و مدل سری زمانیARIMA (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 41، شماره: 2
50 تاثیر آبیاری با فاضلاب بر انتقال عناصر سنگین به عمق خاک تحت کشت سیب زمینی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 16، شماره: 61
51 تاثیر فاضلاب بر انتقال فلزات سنگین و ترکیبات شیمیایی در ستون خاک با پوشش ریحان (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 23، شماره: 5
52 تاثیر فاضلاب بر ضریب انتقال عناصر سنگین از خاک به گیاه و برخی خصوصیات خاک (مطالعه موردی: سیب زمینی در شرایط لایسیمتری- گلخانه ای) (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 4، شماره: 2
53 تجمع عناصر منگنز، روی، مس و آهن در یک خاک آبیاری شده با فاضلاب تحت شرایط لایسیمتری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 38، شماره: 2
54 تحلیل آلودگی ناشی از نیکل و روی موجود در رواناب شهری با استفاده از توابع توزیع احتمال (مطالعه موردی: شهر همدان) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 43، شماره: 3
55 تحلیل روند تغییرات آبدهی رودخانه های استان همدان (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 12، شماره: 3
56 تحلیل روند تغییرات پارامترهای کمی و کیفی آب زیرزمینی دشت تویسرکان با آزمون ناپارامتری من کندال (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 44، شماره: 1
57 تحلیل مهندسی سیستم آبرسانی نویافته در بافت تاریخی شهر بروجرد (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 13، شماره: 3
58 تحلیل و پایش خشکسالی هواشناسی منطقه سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 17، شماره: 1
59 تحلیل وقوع روزهای عادی و یخبندان با روش زنجیره مارکف مرتبه اول (مطالعه موردی: ایستگاه های همدید همدان و ملایر) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 29، شماره: 2
60 تخمین آب معادل برف با استفاده از داده های هواشناسی و ارتفاع منطقه (مطالعه موردی: حوضه ساروق چای) (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 23، شماره: 1
61 تخمین جریان رودخانه در فصل ذوب برف با استفاده از عوامل هواشناختی (مطالعه موردی: حوضه آبریز لیقوان) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 27، شماره: 3
62 تخمین ضریب آلبیدوی سطح زمین با استفاده از تصویر Level۱- G و CDR ماهواره لندست-۷ (دریافت مقاله) دو فصلنامه هواشناسی کشاورزی دوره: 3، شماره: 2
63 تخمین عدم قطعیت در واسنجی فرآیند بارش– رواناب روزانه با استفاده از تابع تشابه تعمیم یافته در مدل HBV (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 46، شماره: 1
64 تخمین متغیرهای حالت مدل هیدرولوژیکی Hymod با استفاده از شیوه بروزرسانی داده ها (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 12، شماره: 4
65 تخمین هدایت هیدرولیکی اشباع و غیر اشباع زمین های شیبدار در حالت های ماندگار و غیر ماندگار (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 20، شماره: 4
66 تداوم روزهای همراه با موج گرمایی در اقلیم های مختلف با استفاده از زنجیره مارکف (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 29، شماره: 2
67 تصمیم گیری تخصیص آب در شرایط عدم قطعیت با استفاده از بهینه سازی چندهدفه همتای استوار (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 25، شماره: 2
68 تعیین حداقل قیمت آب شرب و بهینه سازی زمان جایگزینی لوله های شبکه توزیع آب شهری (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 32، شماره: 3
69 تعیین نیاز آبی و ضرایب گیاهی منفرد و دوگانه سیر در اقلیم نیمه خشک سرد (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 20، شماره: 1
70 تغییرات پارامترهای هیدرولیکی و نفوذ غیراشباع آب به خاک تحت تاثیر کاربرد فاضلاب در کشت سیب زمینی در شرایط لایسیمتری (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 21، شماره: 2
71 تفکیک طیفی گونه های مهم باغی با استفاده از شاخص های ابرطیفی و رویکردهای هوش مصنوعی (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 9، شماره: 2
72 تلفیق مدل های HEC-HMS و GLDAS در تخمین رواناب مناطق فاقد آمار (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 23، شماره: 4
73 توسعه مدل شبیه سازی توالی بارش روزانه با استفاده از زنجیره مارکف و حفظ همبستگی مکانی (مطالعه موردی: استان خوزستان) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 46، شماره: 2
74 حذف رنگ دایرکت بلو از محلول های آبی با استفاده از پلیمر پلی آکریل آمید سولفونه شده (PAM-SO۳)به عنوان یک جاذب جدید (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 12، شماره: 4
75 حذف سرب از آب های آلوده توسط کلاله ذرت به عنوان یک بیوجاذب ارزان قیمت (دریافت مقاله) مجله تحقیقات سلامت در جامعه دوره: 4، شماره: 1
76 حذف سم پروپارژیت از محلول های آبی با استفاده از پنتا آزا تترا اتیلن پلی آکریل آمید (PAA-N۵) به عنوان یک جاذب جدید (دریافت مقاله) فصلنامه مواد نوین دوره: 10، شماره: 38
77 رویکرد چانه زنی چندهدفه و برنامه ریزی فازی به منظور تخصیص بهینه منابع آب با تاکید بر کم آبیاری (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 31، شماره: 2
78 شبیه سازی آلودگی در رودخانه های پر شیب کوهستانی با استفاده از مدل QUAL۲KW. (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 45، شماره: 1
79 شبیه سازی رواناب سطحی شهری با استفاده از مدل SWMM (مطالعه موردی: زیرحوضه خضر همدان) (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 13، شماره: 0
80 شبیه سازی سطح ایستابی دشت ملایر براساس داده های هواشناسی با استفاده از شبکه‎ی عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 43، شماره: 78
81 شبیه سازی و بهینه سازی سودآوری محصولات شبکه آبیاری و زهکشی جفیر (ایثارگران) با روش پویایی سیستم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 26، شماره: 1
82 شناسایی پتانسیل لایه های آبدار چشمه های کارستی با استفاده از روش های ژئوالکتریک و الکترومغناطیس دشت نهاوند استان همدان (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 14، شماره: 2
83 کاربرد آنالیز بیز و فیلتر ذره ای در مدل های بارش-رواناب و تحلیل عدم قطعیت (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 24، شماره: 1
84 کاربرد ابزارهای پشتیبانی تصمیم گیری با هدف مدیریت مناسب تغذیه آبخوان در دشت همدان-بهار (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 8، شماره: 1
85 کاربرد تبدیل موجک در جداسازی جریان پایه چشمه‌های کارستی (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 11، شماره: 2
86 کاربرد نمودارهای مبتنی بر رستر در هیدرولوژی (مطالعه موردی: چشمه گاماسیاب) (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 33، شماره: 5
87 مدل سازی توالی و مقادیر حدی بارش روزانه در استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 13، شماره: 4
88 مدل سازی سطح پوشش و رواناب ناشی از ذوب برف با استفاده تلفیقی از مدل هیدرولوژیکی SRM و تصاویر ماهواره ای (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 6، شماره: 3
89 مقایسه چند روش برآورد تبخیر روزانه از تشت- مطالعه موردی منطقه کرمان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 15، شماره: 55
90 مقایسه روش رگرسیون غیرخطی با روش های هوش محاسباتی در برآورد توزیع مکانی آب معادل برف در سراب کارون (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 13، شماره: 50
91 منطقه ای نمودن ضریب رواناب در استان همدان با استفاده از روش های زمین آماری و GIS (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 46
92 منطقه ای نمودن ضریب رواناب در استان همدان با استفاده از روش های زمین آماری و GIS (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 12، شماره: 461
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آشکارسازی روند تغییرات دبی وروابط آن با پارامترهای هواشناسی در حوزه یالفان همدان با کاربرد روش غیر پارامتریک Mann-Kendall (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
2 اثر توام کمپوست و سوپر جاذب بر میزان غلظت فلزات سنگین در خاک محیط کشت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران
3 اثر فاضلاب بر برخی از خصوصیات فیزیکی خاک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
4 اثر فاضلاب بر میزان فلزات سنگین در ریحان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
5 اثر فاضلاب شهری و کمپوست زباله شهری بر انتقال نیترات و فسفات به عمق ستون خاک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کیفیت منابع آب و توسعه پایدار
6 اثر فاضلاب و پساب تصفیه شده آن بر هدایت الکتریکی زه آب خروجی از ستون خاک (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
7 اثر فاضلاب و پساب تصفیه شده بر میزان عناصر سنگین زه آب خروجی از ستون خاک (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
8 اثر فاضلاب و کمپوست بر انتقال برخی از فلزات سنگین از نیمرخ خاک در شرایط کشت ریحان (Ocimum basilicum L.) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
9 اثر کاربرد فاضلاب خام و تصفیه شده بر عملکرد سیب زمینی (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
10 اثر کاربرد فاضلاب خام وپساب شهری بر میزان حجم زه آب خروجی (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
11 اثر کاربری اراضی بر غلظت نیترات آب زیرزمینی دشت ساری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
12 ارائه یک رابطه ریاضی جهت برآورد راندمان کانالها( مطالعه موردی در شبکه آبیاری و زهکشی شاوور) (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)
13 ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر منابع آب های سطحی در حوضه آبریز مارون (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
14 ارزیابی بار بستر سد مخزنی ماکو بوسیله عملیات هیدروگرافی (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
15 ارزیابی پتانسیل و تعیین مهمترین پارامتر تأثیرگذار بر شاخص آسیب پذیری آبخوان دشت ملایر با استفاده از آنالیز حساسیت به روش تک پارامتری مدل SI (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
16 ارزیابی تاثیر پدیده انسو ENSO برمیزا ن تخبیر و تعرق مرجع فصلی در اقلیم های سرد (دریافت مقاله) همایش ملی انسان، محیط زیست و توسعه پایدار
17 ارزیابی تصفیه خانه طول لات رودسر از دیدگاه بهداشتی و شرب (دریافت مقاله) همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی
18 ارزیابی تغییرات بارش و فرین های آن مطالعه موردی: منطقه اراک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران
19 ارزیابی تغییرات زمانی آب زیرزمینی دشت ملایر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
20 ارزیابی خشکسالی هیدرولوژیکی با استفاده از شاخص خشکسالی جریان رودخانه (SDI) (مطالعه موردی: رودخانه گاماسیاب در استان همدان) (دریافت مقاله) همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی
21 ارزیابی دقت مدل SRM در مدلسازی رواناب ذوب برف ( مطالعه موردی : حوضه آبریز الموت رود) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب با رویکرد سیلابهای شهری
22 ارزیابی دو روش هیدرولوژیکی براورد نیاز آبی زیست محیطی در برنامه ریزی منابع آب با استفاده از مدل MODSIM (دریافت مقاله) اولین همایش ملی برنامه ریزی، حفاظت، حمایت از محیط زیست و توسعه پایدار
23 ارزیابی روابط تجربی تخمین تبخیر و تعرق دو گیاه مرجع چمن و یونجه با نتایج تشتک تبخیردراهواز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
24 ارزیابی روشهای زمین آمار در تخمین هدایت الکتریکی و pH آبهای سطحی دشت همدان- بهار (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای منابع طبیعی و محیط زیست
25 ارزیابی روشهای مختلف برآورد تبخیر و تعرق گیاه مرجع در استان خوزستان با روش پنمن –مانتیث-فائو 56 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
26 ارزیابی روند تغییرات تبخیر و تعرق مرجع روزانه در مناطق سرد کشور طی سه دههگذشته (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خشکسالی و تغییر اقلیم
27 ارزیابی شاخص های حدی دما و بارش اراک براساس سناریوی RCP2.6 (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
28 ارزیابی ضرایب مدل انگستروم پیشنهادی فائو 56 در چندنمونه اقلیمی کشور در برآورد تبخیر و تعرق مرجع (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
29 ارزیابی فنی سیستمهای آبیاری بارانی کلاسیک (زیرزمینی و آنتنی) اجرا شده در استان همدان (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
30 ارزیابی قابلیت شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی شاخص های کیفی TDS و TH آب زیرزمینی دشت همدان -بهار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی برنامه ریزی، حفاظت، حمایت از محیط زیست و توسعه پایدار
31 ارزیابی کارایی تصفیه خانه سرکان در سال 89-1388 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
32 ارزیابی کارایی مدل ماشین بردار پشتیبان تلفیقی با الگوریتم های شبیه سازی تبرید و بهینه سازی ازدحام ذرات در برآورد سری زمانی رواناب ماهانه به روش چند ورودی -چند خروجی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی راهبرد های مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی
33 ارزیابی کیفیت آب و تیپ هیدروشیمیایی رودخانه های نکا، تجن و سفید رود از نظر شرب و کشاورزی (دریافت مقاله) همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی
34 ارزیابی محصول بارش و رواناب ازسیستم جهانی همگون سازی داده های زمینی gldas (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
35 ارزیابی مدل سازی های سالانه و فصول ذوب رواناب ناشی از ذوب برف با استفاده تلفیقی از داده های سنجش از دور و مدل هیدرولوژیکی SRM (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
36 ارزیابی مكانی پتانسیل كیفیت منابع آب شرب زیرزمینی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبیAHP در GIS (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی و محیط زیست با تاکید بر برنامه توسعه ملل
37 ارزیابی و تحلیل روند خشکسالی و شاخص های آن در شهر شاهرود (دریافت مقاله) همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی
38 استخراج نتایج قیاسی شاخص GRI و تحلیل تغییرات مکانی کمی منابع آبهای زیرزمینی در ۶۰۹ دشت کشور (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
39 استفاده از فیلتر دیجیتال بازگشتی برای جداسازی جریان پایه چشمه کارستی کهمان برمبنای روش شیمی نگار (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
40 برآورد پتانسیل رواناب با استفاده از GIS در حوضه آبریز خسروآباد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
41 برآورد پتانسیل سیلخیزی و بررسی تأثیر شرایط رطوبتی بر میزان سیلاب با استفاده ازGIS (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بحران آب
42 برآورد پتانسیل فرسایش پذیری خاک با استفاده از مدل USLE و بکارگیری GIS و RS مطالعه موردی حوضه خسرواباد استان همدان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
43 برآورد میزان فرسایش و تولید رسوب با مدل های EPM و MPSIAC با استفاده از GIS ؛ مطالعه موردی: حوضه آبخیز محمودیه (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب
44 برآورد نشت از کانالهای آبیاری و راههای جلوگیری از آن (مطالعه موردی شبکه آبیاری بریموند در کرمانشاه) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
45 بررسی آماری روندبلند مدت بارش استان کرمانشاه از طریق آزمون ترسیمی من-کندال (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
46 بررسی اثر تغییر اقلیم بر دمای کمینه مطالعه موردی: شهر اراک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
47 بررسی اثرات توام کمپوست و سوپر جاذب بر میزان غلظت فلزات سنگین در زه آب خروجی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
48 بررسی اماری روند بلندمدت بارش استان همدان از طریق ازمون ترسیمی من - کندال (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی
49 بررسی پراکنش مکانی سرب و شوری خاک در شالیزارهای اصفهان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
50 بررسی پساب تصفیه خانه فاضلاب کرمانشاه و امکان استفاده مجدد از آن برای مقاصد کشاورزی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
51 بررسی تاثیر پارامترهای دما بررواناب حوضه های کوهستانی درفصل ذوب برف (مطالعه موردی: حوضه آبریز لیقوان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
52 بررسی تاثیر پدیده انسو ENSO بر میزان تبخیر و تعرق گیاه مرجع در شهر قزوین (دریافت مقاله) همایش ملی انسان، محیط زیست و توسعه پایدار
53 بررسی تأثیر شیب زمین روی مقدار تذیه منابع آبی زیرزمینی در حوزه های استان اردبیل (دریافت مقاله) همایش بحران آب و ضرورت احیای حقابه استان اردبیل
54 بررسی تغییرات غلظت نیکل و روی فاضلاب خام و پساب شهری در اثر عبور از ستون های خاک (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
55 بررسی تغییرات مکانی دمای میانگین و بارش سالانه تحت تاثیر پدیده تغییراقلیم، با استفاده از GIS (مطالعه موردی : غرب کشور) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی کاربرد سامانه اطلاعات مکانی GIS در صنعت آب و برق
56 بررسی تغییرات مکانی سطح ایستابی دشت ملایر درسال آبی 1389-90 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
57 بررسی تغییرات و روند بارش سالانه در استان همدان با استفاده از روش ArcGIS و NRMC (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
58 بررسی تلفات آب و تعیین راندمانهای انتقال و توزیع در شبکه آبیاری شاوور (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
59 بررسی توابع توزیع احتمال آلودگی فسفات در رواناب شهری همدان (دریافت مقاله) کنگره بین المللی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
60 بررسی توابع توزیع احتمال سرب در رواناب شهر همدان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت محیط زیست
61 بررسی رخداد وارونگی هوا در امکان سنجی بارورسازی و کاهش آلودگی-های جوی در منطقه دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) همایش ملی جریان و آلودگی هوا
62 بررسی روابط تبخیر از تشت و پارامترهای هواشناسی در اقلیمهای خشک و نیمه خشک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
63 بررسی روند بلندمدت مشخصه های دمایی(مطالعه موردی همدان) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
64 بررسی روند جذب سرب توسط گلهای گلایول، لاله و نرگس در خاکهای آلوده (دریافت مقاله) همایش ملی بهره برداری بهینه از منابع آب
65 بررسی عرصههای مناسب پخش سیلاب در دشت همدان- بهار با استفاده ازGIS (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
66 بررسی غلظت نیترات و نیتریت در آبهای زیرزمینی اراک طی سالهای 82-86 (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
67 بررسی کیفی سفره آب دشت فومنات از لحاظ مصرف کشاورزی و شرب (دریافت مقاله) همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی
68 بررسی کیفیت آب رودخانه های واقع در دشت ملایر (دریافت مقاله) همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی
69 بررسی کیفیت آب شرب شهرستان رودسر (دریافت مقاله) همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی
70 بررسی کیفیت شیمیایی آب رودخانه باراندوزچای از نظر شرب و کشاورزی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
71 بررسی کیفیت شیمیایی آب رودخانه کرج (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
72 بررسی کیفیت شیمیایی آب منابع دشت کبودرآهنگ در استان همدان جهت استفاده در بخش کشاورزی (دریافت مقاله) همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی
73 بررسی کیفیت عناصر سنگین فاضلاب تصفیه خانه سرکان و مقایسه آن با استانداردهای موجود (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
74 بررسی لجن دفعی و امکان استفاده ازپساب تصفیهخانه فاضلاب کرمانشاه به عنوان یک منبع آب جدید (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
75 بررسی و تعیین راندمان آبیاری در شبکه آبیاری جایزان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
76 بررسی و مطالعه خشکسالی های شهر شیراز با تاکید بر منابع آبی (دریافت مقاله) همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی
77 بررسی و مطالعه میزان خوردگی و رسوبگذاری آب رودخانه زاینده رود (دریافت مقاله) همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی
78 بررسی و مقایسه روشهای زمین آمار در تخمین سطح ایستابی دشت نهاوند (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
79 بررسی و مقایسه فرمول های تجربی محاسبه تبخیر و تعرق بالقوه گیاه مرجع چمن با نتایج حاصل از لایسیمتر (دریافت مقاله) همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی
80 بررسی وضعیت آبهای زیرزمینی دشت همدان - بهار درسالهای 84 و 85 (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
81 بررسی وضعیت خشکسالی استان اصفهان و پهنه بندی شدت خشکسالی توسط شاخص Z-Score (دریافت مقاله) همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی
82 بررسی وضعیت خشکسالی با استفاده از چند شاخص آماری در استان کردستان - سنندج (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
83 بررسی وضعیت کیفی آب حوزه آبریز قره‌چای (همدان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
84 بررسی وضعیت کیفی آب حوزه قره چای از لحاظ خورندگی و رسوب گذاری (استان همدان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
85 بررسی وضعیت و روند خشکسالی هوا شناسی ساوه بر اساس شاخص های آماری خشکسالی و تعیین مناسب ترین شاخص (دریافت مقاله) همایش منطقه ای بحران آب و خشکسالی
86 برسی مقدار بهینه پلی اکریل آمید برای کنترل رواناب در مراتع دست نخورده (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم محیط زیست، کشاورزی و منابع طبیعی
87 برنامه ریزی، تدوین و اولویت بندی راهبردهای توسعه پایدار منابع آب دشت سنقر با استفاده از مدل تحلیلی SWOT (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
88 برنامهریزی مدیریت منابع آب دشت سنقر با توجه به مدل تحلیل شبکهای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی
89 بکارگیری مدل SDSM جهت ریزمقیاس نمایی داده های GCM بارش (مطالعه موردی: پیش بینی اقلیمی ایستگاه سینوپتیک اراک و مشهد) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی در هزاره سوم
90 پایش پدیده خشکسالی در خراسان جنوبی و رضوی بااستفاده از نمایه بارش استاندارد و آزمون دنباله ها (دریافت مقاله) همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی
91 پایش شدت و مدت خشکسالی استان خوزستان در مقیاس زمانی فصلی و سالانه به منظورمدیریت بهتر منابع آب (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
92 پتانسیلیابی آلودگی آب زیرزمینی در دشت همدان- بهار با استفاده از مدلSI و سیستم اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
93 پیامد کاربرد لجن فاضلاب بر توزیع فلزات سنگین در خاک استان همدان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
94 پیش بینی ساعتی دمای خاک (مطالعه موردی: قزوین) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
95 پیش کیفی سالانه رودخانه قره سو و پساب تصفیه خانه فاضلاب کرمانشاه به منظور امکان سنجی استفاده در کشاورزی (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
96 پیشبینی دمای خاک در شرایط جوی مختلف (مطالعه موردی: اصفهان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی
97 تاثیر پدیده ENSO و NAO برنابهنجاری های بارش همدان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی
98 تاثیر کاربرد کودهای شیمیایی و آلی روی جزء بندی سرب (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
99 تأثیر پدیده انسو (النینو/ نوسان جنوبی) بر دمای هوای ایران (مطالعه موردی شهرهای تبریز، سقز و قزوین) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
100 تأثیر پدیده انسو بر نوسانات تبخیر و تعرق مرجع در اقلی مهای سرد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خشکسالی و تغییر اقلیم
101 تأثیر پلیمر سوپر جاذب و سطوح مختلف کم آبیاری بر برخی صفات زراعی در ریحان (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
102 تحلیل خشکسالی با استفاده از نمایه SPI مطالعه موردی( ایستگاه های سازمان آب، مروئک و گلرود ونایی واقع در استان لرستان) (دریافت مقاله) کنفرانس و نمایشگاه مهندسی آب
103 تحلیل خصوصیات خشکسالی هواشناسی حوضه آبخیز قره چای (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن های علمی دانشجویی رشته های کشاورزی و منابع طبیعی
104 تحلیل روند منابع آبهای سطحی درحوضه کرخه درمحدوده استان کرمانشاه (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
105 تخصیص آب با رویکرد چانه زنی نش متقارن و نامتقارن (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
106 تخصیص اقتصادی آب در بخش کشاورزی، مطالعه موردی حوضه آبریز اترک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس محیط زیست، عمران ،معماری و شهرسازی
107 تعیین بهترین روش زمین آمار برای تخمین توزیع بارندگی در استان همدان با استفاده از GIS (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
108 تعیین توزیع مکانی عنصر روی به کمک زمین آمار در خاک های شالیکاری، مطالعه موردی، منطقه لنجان اصفهان (دریافت مقاله) همایش ملی بهره برداری بهینه از منابع آب
109 تعیین روش مناسب برای تخمین ضرایب جذب سدیم و پتاسیم برای خاک محل دفن زباله شهری (مطالعه موردی: همدان) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
110 تعیین مناسب ترین روش برآورد رسوب معلق (مطالعه موردی: رودخانه قره سو، استان کرمانشاه) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
111 تعیین مناسبترین رابطه تجربی تخمین ضریب تشت در برآورد تبخیر و تعرق دو گیاه مرجع چمن و یونجه در منطقه گرگان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
112 جداسازی جریان پایه چشمه کارستی گاماسیاب با استفاده از بسته HYSEP برمبنای روش شیمی نگار (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
113 حذف سرب از آبهای آلوده توسط بیوجاذب (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کیفیت منابع آب و توسعه پایدار
114 داده نگار کامپیوتری تغییرات سطح آب برای شبیه سازی جریان در کانال های باز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
115 سنجش فعالیت آنتی اکسیدانی ریحان با استفاده از روش DPPH تحت تنش خشکی و کاربرد پلیمر سوپرجاذب (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
116 سنجش مناسب ترین ضریب تشت تبخیر سنج کلاس A در برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل در شیراز (دریافت مقاله) همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی
117 شبیه سازی بارش- رواناب پیوسته در حوضه نیمه خشک با استفاده از مدل HEC-HMS (مطالعه موردی، سد دوستی) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی عمران و معماری با تاکید بر فن آوری های بومی ایران
118 شناسایی داده های پرت سیلاب با استفاده از روش تجزیه به مولفه اصلی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
119 کارآیی تصفیهخانه فاضلاب کرمانشاه در حذف برخی فراسنجهای فاضلاب با روش تحلیل عوامل راهبری (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
120 کارایی ستون خاک و گیاه ریحان در جذب عناصر شیمیایی موجود در فاضلاب (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
121 کارایی نمایه های خشکسالی هواشناسی در مدیریت خطر خشکسالی های منطقه ارومیه (دریافت مقاله) همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی
122 کاربرد تابع نگهداشت آب خاک بروکس - کوری در تخمین منحنی مشخصه آب خاک در اراضی شیبدار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
123 کاربرد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP جهت تدوین و اولویتبندیراهبردهای توسعه پایدار منابع آب دشت سنقر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی
124 کاربرد مدل های DRASTIC، SI و SINTACS جهت تعیین مکان های مستعد آلودگی در آبخوان دشت ملایر (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
125 کیفیت آب های زیرزمینی دشت قهاوند از نظر خورندگی و رسوب گذاری (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
126 متغیرهای هواشناسی موثربرآب معادل برف مطالعه موردی: حوضه ساروق چای (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
127 مدل ژئومورفولوژیکی سیلاب و پهنهبندی خطر سیل با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و GIS (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بحران آب
128 مدیریت بهره برداری از مخازن سدهای استان همدان (دریافت مقاله) همایش منطقه ای بحران آب و خشکسالی
129 مدیریت بهینه بهره‌برداری از مخازن سدهای استان همدان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
130 مدیریت پایدار منابع آب فاکتوری کلیدی جهت برنامه ریزی شهری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
131 مدیریت منابع آب برمبنای آب مجازی فاکتوری کلیدی جهت مدیریت منابع و توسعه پایدار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
132 مدیریت یکپارچه منابع آب دشت همدان بهاربا استفاده از مدل - WEAP (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
133 مطالعه 6 نمایه خشکسالی هواشناسی به روش آماری بر مبنای سال آبی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
134 مطالعه تغییرات اقلیمی سبزوار با استفاده از دما و بارش (دریافت مقاله) همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی
135 مطالعه تغییرات مشخصههای فصل بارش استان همدان با استفاده از دادههای گردش عمومی جوLARS-WG (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
136 مطالعه مدلهای رگرسیونی، تیپ شیمیایی و تغییرات کیفی آب زیرزمینی دشت کبودرآهنگ-همدان، جهت مصارف شرب و کشاورزی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
137 مقایسه تطبیقی 7 نمایه خشکسالی هواشناسی به روش تحلیل خوشه ای تحت شرایط اقلیمی نیمه خشک (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
138 مقایسه داده های بارندگی و جریان رودخانه ای به منظور مطالعات خشکسالیهای منطقه ای (دریافت مقاله) سومین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
139 مقایسه روش هی پارامتری و ناپارامتری در بررسی روند تغییرات ماهانه، فصلی و سالانه دبی رودخانه و بارندگی در حوضه آبریز گاماسیاب (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
140 مقایسه روشهای تجربی، رگرسیون غیرخطی و شبکه عصبی مصنوعی در برآورد تبخیر روزانه از تشت تبخیر کلاس A در یک منطقه خشک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بحران آب
141 مقایسه روشهای ترکیبی و شبکه عصبی مصنوعی در تخمین آب معادل برف در زیرحوضه صمصامی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
142 مقایسه عملکرد سالانه شبکه های ابیاری و زهکشی با اهداف پیش بینی شده طراحی مطالعه موردی: شبکه ابیاری و زهکشی جایزان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی
143 مقایسه عملکرد مدل تلفیقی ماشین بردار پشتیبان-الگوریتم تبرید شبیه سازی (SVM-SA) و مدل توماس فیرینگ -مونت کارلو در برآورد بارش ماهانه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی راهبرد های مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی
144 مقایسه مدل های EPM و MPSIAC در برآورد میزان فرسایش و تولید رسوب با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: حوضه آبخیز یعقوب آباد) (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
145 مقایسهی رگرسیون غیرخطی و شبکهی عصبی مصنوعی در برآورد تبخیر روزانه از تشت تبخیر کلاس A در یک منطقه ی خشک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
146 مکان یابی مناطق مستعد در استان همدان جهت اجرای سامانه های آبیاری تحت فشار با استفاده از GIS (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی