دکتر عیسی معروف پور

دکتر عیسی معروف پور استاد گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان

دکتر عیسی معروف پور

Dr. Eisa Maroufpoor

استاد گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر آبیاری بارانی با پساب ماهی بر عملکرد و اجزای عملکرد سیب زمینی (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 14، شماره: 1
2 اثر شستشوی برگ سیب زمینی پس از آبیاری با پساب مزرعه پرورش ماهی بر فلورسانس کلروفیل و برخی از خصوصیات سیب زمینی (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 17، شماره: 1
3 اثر شستشوی برگی با آب تمیز در آبیاری بارانی با پساب ماهی بر فتوسنتز سیب زمینی (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 29، شماره: 4
4 ارزیابی راندمان سیستم آبیاری نواری در برخی مزارع دشت زرینه رود میاندوآب (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 7، شماره: 1
5 ارزیابی مشخصه های هیدرولیکی چند نوع از نوارهای آبیاری قطرهای (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 21، شماره: 1
6 بررسی آزمایشگاهی اثر روش نمونه برداری در آزمایش های ردیابی بر ضریب انتشارپذیری آبخوان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 12، شماره: 461
7 بررسی آزمایشگاهی اثر روش نمونه برداری در آزمایش های ردیابی بر ضریب انتشارپذیری آبخوان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 46
8 بررسی آزمایشگاهی افت فشار موضعی شیرهای خودکار در سامانه های آبیاری بارانی کلاسیک ثابت با آبپاش متحرک (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 48، شماره: 2
9 بررسی اثر برخی عوامل ساختمان آبپاش، سامانه آبیاری و مدیریت آن بر ضریب یکنواختی در آبیاری بارانی (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 29، شماره: 3
10 بررسی اثر سرعت چرخش، عامل چرخش و مدت زمان آبیاری بر تلفات تبخیر و بادبردگی آبپاش های کشاورزی (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 14، شماره: 2
11 بررسی اثر شیب، دبی و بافت خاک برگسترش جبهه رطوبتی در خاک های همگن از منبع نقطه ای (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 15، شماره: 5
12 بررسی اثر عوامل جوی و هیدرولیکی برمیزان تلفات تبخیر و باد آبپاش های ضربه ای در سیستمآبیاری بارانی کلاسیک ثابت (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 28، شماره: 4
13 بررسی اثر فاصله انتقال بر ضریب انتشارپذیری کلرید سدیم در خاک ماسه ای مطبق افقی و شبیه سازی آن با مدل هایدروس دوبعدی (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 13، شماره: 2
14 بررسی اثر ماده آلی خاک روی کالیبراسیون TDR برای اندازه گیری رطوبت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 27، شماره: 4
15 بررسی انسداد نسبی قطره چکان ها در آبیاری قطره ای تحت شرایط استفاده از پساب حوضچه های پرورش ماهی (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 11، شماره: 4
16 بررسی تاثیر همزمان دمای آب آبیاری و فشار روی دبی نوارهای آبیاری قطره ای درزدار و پلاک دار (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 27، شماره: 6
17 بررسی دقت برخی از مدل های برآورد تلفات ناشی از تبخیر و باد در سیستم آبیاری بارانی کلاسیک ثابت (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 10، شماره: 2
18 بررسی دقت روش های غیر نقطه ای اندازه گیری نفوذ در طراحی سامانه آبیاری جویچه ای (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 24، شماره: 2
19 بررسی دقت مدل های انعکاس سنجی حوزه زمانی برای برآورد رطوبت خاک (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 3، شماره: 2
20 بررسی رابطه دبی- فشار و دبی- دما در قطره چکان های تنظیم کننده فشار رایج در کشور (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 17، شماره: 66
21 بررسی رابطه دبی- فشار و دبی- دما در لوله های قطره چکان دار خودتنظیم و غیر خود تنظیم رایج در کشور (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 23، شماره: 1
22 بررسی گسترش جبهه رطوبتی خاک از منبع نقطه ای در خاک های مطبق افقی و عمودی (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 13، شماره: 3
23 بررسی و ارزیابی فنی برخی سامانه های آبیاری بارانی کلاسیک ثابت دشت کوهدشت (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 10، شماره: 2
24 بررسی وارزیابی فنی سیستم های آبیاری قطره ای استان کردستان (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 8، شماره: 2
25 بررسی یکنواختی توزیع آب برخی آبپاش های ضربه ای در سیستم آبیاری بارانی کلاسیک ثابت در شرایط مختلف جوی و هیدرولیکی (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 8، شماره: 3
26 بهره وری مصرف آب و انرژی محصول سیب زمینی در سامانه های آبیاری بارانی (مطالعه موردی: دشت دهگلان استان کردستان) (دریافت مقاله) مجله فناوری های پیشرفته در بهره وری آب دوره: 3، شماره: 4
27 تاثیر شستشوی حوضچه های پرورش ماهی قزل آلا بر کیفیت پساب و عمل کرد سیستم کنترل مرکزی آبیاری قطره ای (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 9، شماره: 2
28 تاثیر فاصله لترال ها و قطره چکان ها بر عملکرد و کارایی مصرف آب گندم در سامانه آبیاری قطره ای نواری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 33، شماره: 4
29 تاثیر کیفیت پساب مزارع پرورش ماهی بر عملکرد هیدرولیکی قطره چکان های تنظیم شونده نتافیم و میکروفلاپر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 30، شماره: 1
30 تعیین مناسب ترین تابع توزیع ضریب یکنواختی و یکنواختی توزیع سیستم های آبیاری بارانی دشت دهگلان کردستان (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 4، شماره: 1
31 شبیه سازی الگوی توزیع مجدد رطوبتی در اراضی شیبدار تحت سامانه آبیاری قطره ای (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 28، شماره: 1
32 شبیه سازی تبخیر-تعرق مرجع ماهانه بدون داده های اقلیمی با استفاده از محاسبات نرم در غرب و شمال غرب ایران (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع آب دوره: 10، شماره: 34
33 کاربرد «فرایند تحلیل سلسله مراتبی» در انتخاب سیستم های آبیاری تحت فشار (مطالعه موردی: دشت دهگلان کردستان) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 34، شماره: 2
34 مکان یابی مناطق مستعد تغذیه آب های زیرزمینی با استفاده از GIS و WLC (دشت قروه-کردستان) (دریافت مقاله) مجله علمی سامانه های سطوح آبگیر باران دوره: 10، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر بافت خاک بر انعکاس سنجی حوزه زمانی جهت اندازه گیری رطوبت (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
2 اثرات تغییر اقلیم بر نیاز آبی و هیدرومدول شبکه های آبیاری (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
3 ارزیابی ایستگاه پمپاژ شبکه آبیاری و زهکشی زریوار از لحاظ مسایل فنی دوران بهر هبرداری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی
4 ارزیابی پیاز رطوبتی در آبیاری قطره ای سطحی برای خاک های دو لایه (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی مدل سازی و فناوری های جدید در مدیریت آب
5 ارزیابی راندمان واحد درجه 3 (ترکیبی از راندمان کاربرد در مزرعه و راندمان توزیع) واحد B.C شرکت کشت و صنعت شهید بهشتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
6 ارزیابی سند ملی آب استان کردستان و ارائه پیشنهادات (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
7 ارزیابی معادلات یکنواختی توزیع آب در ابیاری بارانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب
8 بحران آب و چالشهای توسعه پایدار (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن های علمی دانشجویی رشته های کشاورزی و منابع طبیعی
9 بررسی آزمایشگاهی اثر روش نمونه برداری در آزمایش های ردیابی بر ضریب انتشارپذیری آبخوان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
10 بررسی اثر فاصله انتقال و قطر متوسط ذرات بر ضریب انتشارپذیری خاکهایماسه ای همگن (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی عمران شهری
11 بررسی اثر مدیریت آبیاری سطحی نواری بر بهبود راندمان آب، در مزارع گندم دشت کنگاور (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
12 بررسی امکان کارگذاری پمپ های جریان محوری و مختلط در جریان مستقیم رودخانه (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
13 بررسی پدیده ضربه قوچ در طرح تامین آب اراضی خشکه رود الیگودرز (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
14 بررسی تلفات آب آبیاری و ارتباط آن با مساحت خیس شده در سیستمهای آبیاری قطرهای استان کردستان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
15 بررسی توابع توزیع یکنواختی در سیستم های آبیاری بارانی دشت دهگلان (دریافت مقاله) دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر
16 بررسی عملکرد سیستم های آبیاری بارانی کلاسیک ثابت دشت دهگلان (دریافت مقاله) دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر
17 بررسی کیفی آب رودخانه کندگ واقع در استان خوزستان از جنبه مصرف کشاورزی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
18 بررسی کیفیت پساب مزارع پرورش ماهی برای استفاده در سیستم های آبیاری قطره ای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی با محوریت فرهنگ زیست محیطی
19 بررسی مسائل و مشکلات بهره برداری از شبکه آبیاری و زهکشی دشت زرینه رود میاندواب (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
20 بررسی مسایل و مشکلات بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی و اهمیت مشارکت مردمی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
21 بررسی مسایل و مشکلات بهرهبرداری از شبکه های آبیاری تحت فشار شهرستان کوهدشت (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
22 بررسی نوسانات آب تحت الارضی در شبکه آبیاری و زهکشی حمیدیه راست (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
23 بررسی وابستگی انتشار پذیری خاک به فاصله انتقال در خاکهای ماسه‌ای همگن اشباع (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آب
24 به کارگیری شاخصهای عملکرد ارزیابی IWMI در سیستمهای آبیاری مطالعه موردی شهرستان کوهدشت) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
25 پیش نگری بلند مدت بارندگی استان کردستان مبتنی بر گزارش ششم (CMIP۶) (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران
26 تاثیر پساب مزارع پرورش ماهی بر خصوصیات کیفی خاک و محیط زیست تحت شرایط آبیاری قطره ای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی با محوریت فرهنگ زیست محیطی
27 تأثیر بهبود بهرهبرداری بر میزان شاخص های ارزیابی سامانه های آبیاری بارانی آبپاش متحرک (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
28 تخمین زمانی تغییرات درصد رطوبت حجمی خاک با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
29 تخمین ضریب انتشار پذیری خاک با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی و مدل رگرسیون (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
30 تعیین ضرایب معادله های نفوذ و ارزیابی آنها در اراضی دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان( دوشان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
31 محاسبه ETC برای گیاه ذرت با استفاده از روشهای مختلف برآورد تبخیر و تعرق (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
32 مدل ریاضی تحلیلی یک بعدی انتقال و انتشار شوری در رودخانه هندیجان با در نظرگرفتن شرایط جزر و مد و دبی های متفاوت آبگیری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
33 مدل های ریاضی انتقال آلاینده پایدار در ابخوان ها (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
34 مدلسازی پیاز رطوبتی در آبیاری قطره ای برای خاک های دو لایه با استفاده از رگرسیون غیرخطی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی مدل سازی و فناوری های جدید در مدیریت آب
35 مسایل و مشکلات بهره برداری سیستم های آبیاری قطره ای استان کردستان (دریافت مقاله) سومین سمینار ملی توسعه پایدار روشهای آبیاری تحت فشار
36 مطالعه انتقال عمودی آلاینده‌ها در مدل آزمایشگاهی و استفاده از آن برای تعیین ضریب انتشار پذیری در خاکهای ماسه ای همگن (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
37 مقایسه برآورد تغییرات زمانی رطوبت خاک با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و TDR (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
38 مقایسه سیستم استنتاجی فازی عصبی تطبیقی و مدل شبکه عصبی مصنوعی در برآورد ضریب انتشارپذیری آلاینده در خاک (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
39 مکان یابی مناطق مستعد تغذیه آبهای زیرزمینی از طریق کنترل رواناب ها (مطالعه موردی دشت قروه- کردستان) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
40 نگرشی بر وضعیت سیستم های آبیاری بارانی در ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی کشاورزی و توسعه