دکتر حمیدرضا غفوری

دکتر حمیدرضا غفوری استاد گروه عمران، دانشکده مهندسی عمران و معماری، دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر حمیدرضا غفوری

Dr. Hamidreza Ghafouri

استاد گروه عمران، دانشکده مهندسی عمران و معماری، دانشگاه شهید چمران اهواز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه ترکیب عددی المان محدود نامنطبق کروزیکس- راویارت و گالرکین ناپیوسته برای جریان‌های دوفازی در محیط متخلخل (دریافت مقاله) دوفصلنامه روشهای عددی در مهندسی دوره: 38، شماره: 2
2 ارائه روشی تلفیقی به منظور بررسی تاثیر سد مخزنی بر فرسایش، طول و عرض رودخانه (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 12، شماره: 1
3 ارزیابی مقایسه ای مدل عددی و شبکه عصبی مصنوعی در شبیه سازی کمی و کیفی آبخوان دشت نجف آباد (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 31، شماره: 1
4 بهره برداری بهینه از آبخوانهای ساحلی بمنظور مقابله با تهاجم آب شور دریا با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 7، شماره: 1
5 بهرهبرداری تلفیقی از منابع آب سطحی و زیرزمینی با استفاده از مدل شبیهسازی WEAP (مطالعه موردی: دشت بهبهان، استان خوزستان) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 23، شماره: 4
6 پهنه بندی آستانه کمبود بارش بر اساس آنتروپی شانون در حوضه آبریز کرخه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 18، شماره: 2
7 پیش‌بینی پیشروی آب شور در آبخوان ساحلی با استفاده از ماشین‌بردار پشتیبان رگرسیونی به‌عنوان مدل جایگزین (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 31، شماره: 2
8 توسعه یک مدل عددی جدید بر مبنای گالرکین ناپیوسته برای شبیه سازی تهاجم آب شور دریا به آبخوان های ساحلی (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 24، شماره: 4
9 تهیه نقشه آسیب پذیری فرونشست زمین با استفاده از مدل WALPSRFT و روش تحلیل سلسله مراتبی-فازی (مطالعه موردی: دشت دامنه-داران در غرب استان اصفهان) (دریافت مقاله) مجله هیدروژئولوژی دوره: 7، شماره: 1
10 حداقل سازی تعداد چاه های شبکه اندازه گیری سطح آب زیرزمینی در منطقه با استفاده از روش های زمین آمار و بهینه سازی (مطالعه موردی : دشت دزفول-اندیمشک) (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 25، شماره: 3
11 شبیه سازی عددی رسوب زدایی مخزن سد سفیدرود با اجرای عملیات شاس تحت فشار (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 3، شماره: 1
12 کاربرد تغذیه سطحی آبخوان در اصلاح روش GALDIT برای ارزیابی خطر پیشروی آب شور در آبخوان قم (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 32، شماره: 3
13 کشف آسیب در سازه ها توسط آنالیز موجک با استفاده از داده های آنالیز مودال (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 31، شماره: 1
14 مدل سازی رشد ترک با استفاده از ترکیب تئوری بدون شبکه ی کمینه ی مربعات گسسته ی هم مکان و تئوری ترک چسبنده و روش فرانمایی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 34، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Application of Support Vector Machines to Leak Detection of Pressurized Pipelines (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت کیفیت آب و سومین همایش ملی مدیریت مصرف آب
2 آنالیز موجک و آسیب در سازه ها (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
3 اثر زهکشی مناسب روی هزینه های ساخت و ترمیم راه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
4 انتخاب بهینه چاه های اندازه گیری سطح آب زیرزمینی جهت کاهش تعداد چاه های موجود در شبکه پایش (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
5 بررسی اثر غیر همزمانی و غیر یکنواختی حرکات زمین بر روی فشار هیدرودینامیکی در سدهای بتنی وزنی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
6 بررسی اثر هندسه مخزن بر پاسخ سد در تحلیل اندر کنشی سد و مخزن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی سد سازی
7 بررسی اثرات تغییر اقلیم درحوضه آبریز رودخانه دز با استفاده ازمدل CGCM2 (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
8 بررسی پاسخ دینامیک یک سکوی ثابت دریایی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی زلزله و سازه
9 بررسی تاثیرنیروی هیدرودینامیکی وارد بر سدهای قوسی بااستفاده از توابع پاسخ فرکانسی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
10 بررسی جامع عملکرد دیوارهای ساحلی و ارائه راهکار های افزایش ضرایب پایداری آنها جهت کاهش خسارت سیل (مطالعه موردی: سیلاب ۱۳۹۸ پلدختر) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب
11 بررسی درصد جذب آب و مقاومت در برابر خوردگی اسید سولفوریک 04 درصد و اسید فسفریک 04 درصد پوشش گوگردی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
12 بررسی رفتار تهاجم آبهای شور در ابخوانهای ساحلی با استفاده از مدلسازی ریاضی به روش المان محدود در مقطع عرضی ابخوان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی
13 بررسی روش های بارگذاری افزایشی و تیوری فازی در تحلیل عدم قطعیت پایداری سد و دیوار وزنی ( مطالعات موردی: سد وزنی Folsom و دیوار سیل بند پروژه راه اربعین ) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت)
14 بررسی ریاضی پدیده نشست زمین در اثر استخراج آبهای زیر زمینی با استفاده از روش اجزاء محدود (دریافت مقاله) اولین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
15 بررسی عددی تاثیر صفحات مستغرق در کاهش آبشستگی دیواره خارجی قوس 90 درجه همگرا با استفاده از نرم افزار SSIIM (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آب، انسان و زمین
16 بررسی عددی هیدرولیک جریان در سریزهای نیلوفری با استفاده از نرم افزار Flow-۳D (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
17 بررسی کارکردگرای مهندسی ارزش در تولید مصنوعات چوبی (مطالعه موردی میز تحریر) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی کیفیت و قابلیت اتکا
18 بررسی میزان تأثیر اعمال شتاب نگاشت های غیر همزمان و غیر یکنواخت زلزله بر پاسخ دینامیکی سد های بتنی قوس (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
19 بررسی میزان تأثیر اعمال شتاب نگاشت های غیر همزمان و غیر یکنواخت زلزله بر پاسخ دینامیکی سد های بتنی قوسی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی سد سازی
20 بهینه سازی مکان حفر چاهها در آبخوان های ساحلی به منظور مقابله با تهاجم آب شور دریا با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
21 پایش سلامت سازه سد در زمان بهر برداری به کمک روش تبدیل موجک ایستا (Stationary Wavelet Transform) (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
22 پیش بینی باکتری های هتروترف (HPC) در آب با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی : آب شرب شهر پلدختر ) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس معماری ،شهرسازی ،عمران و محیط زیست
23 پیش بینی سیل و آشکارسازی پهنه خسارت دیده مبتنی بر تکنیک های هوش مصنوعی و سنجش از دور (مطالعه موردی: حوضه کن استان تهران) (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
24 پیش بینی نشست تاسیسات دریایی دور از ساحل با استفاده از شبیه سازی کامپیوتری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی سواحل و بنادر و سازه های دریایی
25 تحلیل ترک در سد بتنی وزنی به روش ترک پخشی چرخان با منظور داشتن اندرکنش سد و مخزن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
26 تحلیل عدم قطعیت وشناسایی ریسک در شبکه های آبرسانی با استفاده از تئوری مجموعه های فازی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و ششمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
27 تحلیل عوامل ناپایداری دیوارهای ساحلی شهر پلدختر در سیل سال ۱۳۹۸ با نگاهی نقادانه به نشریه ۳۰۸ (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
28 تعیین حد ماکسیمم برداشت آب زیرزمینی از آبخوان های ساحلی با استفاده از مدل بهینه سازی الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
29 تعیین حد ماکسیمم برداشت آب زیرزمینی از ابخوانهای ساحلی با استفادها ز مدل بهینه سازی الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی
30 تعیین دبی بهینه جریان در مصب رودخانه­های جزر و مدی به منظور جلوگیری از پیشروی آب شور دریا (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
31 تعیین دبی بهینه جریان در مصب رودخانههای جزر و مدی به منظور جلوگیری از پیشروی آب شور دریا (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
32 تعیین منشا آلودگی آبهای زیرزمینی با استفاده از الگوریتم ژنتیک بسط یافته توسط تکنیکهاو عملگرهای پیشرفته (دریافت مقاله) همایش ملی جریان و آلودگی آب
33 تعیین منشا آلودگی امتزاج ناپذیرسبک درآبخوان ها بااستفاده از الگوریتم رقابت استعماری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
34 حذف فلز سنگین سرب از یک خاک رسی آلوده توسط پدیده الکتروکینتیک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
35 حذف فلزسنگین سرب ازیک خاک رسی آلوده توسط پدیده الکتروکینتیک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
36 حل وارونه مدل ریاضی آبهای زیرزمینی به منظور تعیین منشاء آلودگی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران
37 حل همزمان کامل هیدرولیک جریان آبهای کم عمق و انتقال جرم در خورهای کاملاً مختلط چند شاخه ای (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
38 روش اجزاء محدود ترکیبی برای جریان آب زیرزمینی در آبخوان (دریافت مقاله) دوازدهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی کمیسیون چهارم:سرزمین پایدار یافته های نوین در مهندسی عمران و محیط زیست
39 روشی ساده جهت محاسبه اتلاف انرژی حرارتی در ساختمانها (دریافت مقاله) سومین همایش بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان
40 شبیه سازی همزمان هیدرولیک جریان و گسترش آلودگی در منابع آبی زیرزمینی به کمک روش اجزاء محدود (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
41 شتاب قایم پل معلق تحت اثر همزمان عبور بار متحرک و مولفه ی قایم زمین لرزه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
42 شناسایی آسیب در پل ها با استفاده از آنالیز موجک (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مهندسی عمران
43 شناسایی آسیب در سدها با استفاده از آنالیز موجک مودهای ارتعاشی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
44 شناسایی آسیب درسدها با استفاده ازآنالیز موجک (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
45 شناسایی اسیب در سدهای قوسی توسط تبدیل موجک و با استفاده از داده های حاصل از انالیز مودال (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
46 طراحی بهینه ی شبکه های آبرسانی مبتنی بر توسعه ی شهری با استفاده از الگوریتم ژنتیک چند هدفه ی خودسازگار شونده (NSGA-II) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
47 کاربرد روشهای بهینه سازی در کالیبراسیون مدل آبهای زیرزمینی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
48 مدلسازی تهاجم آبهای شور به منظور ارزیابی روش های مدیریت منابع آب درآبخوانهای ساحلی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
49 مدلسازی سد با درنظرگرفتن المان آب و اندرکنش مخزن- پی- سد (دریافت مقاله) همایش ملی معماری شهرسازی عمران و گردشگری توسعه پایدار شهری
50 مدیریت آبخوان های ساحلی به منظور جلوگیری از تهاجم آب شور دریا با استفاده از بهینه سازی چند هدفه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس و نمایشگاه محیط زیست
51 مقایسه معیارهای پایداری سدهای بتنی در روشهای تقریبی مختلف براساس تحلیل اجزای محدود (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
52 موقعیت بهینه چاهها در آبخوان های ساحلی و تاثیر قیود بر جابجایی آنها بااستفاده از مدل بهینه سازی الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب
53 نشت یابی در شبکه های توزیع آب با استفاده از سیگنال پاسخ جریان گذرا و تحلیل افتراقی خطی (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران