دکتر اصغر دادخواه

دکتر اصغر دادخواه استاد دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران

دکتر اصغر دادخواه

Dr. Asghar Dadkhah

استاد دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آموزش خانواده به خانواده: مبانی نظری و نمونه کاربردی خانواده دارای کودکان سندروم داون (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 8، شماره: 2
2 اثر بخشی روش توانبخشی روانی دوسا بر رفتارهای کلیشه ای کودکان مبتلا به اتیسم (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 10، شماره: 2
3 اثربخشی آموزش مفاهیم واقعیت درمانی بر تعارضات والد-فرزندی و خودکارآمدی در نوجوانان پسر (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 23، شماره: 6
4 اثربخشی تباردرمانی بر کاهش استرس مادران دارای فرزندان با نشانه های اختلال های برون سو (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 9، شماره: 2
5 اثربخشی تحریک مکررمغناطیسی از روی جمجمه در بهبودی بالینی و فرآیند کاهش علائم در اختلال افسردگی اساسی عودکننده (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 4، شماره: 4
6 اثربخشی مداخله شناختی رفتاری مبتنی بر مدل مارلات بر کاهش عود در افراد وابسته به مواد افیونی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 13، شماره: 49
7 اختلالات شخصیت در زنان زندانی شهرهای تهران (دریافت مقاله) فصلنامه رفاه اجتماعی دوره: 3، شماره: 12
8 انطباق و بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس «اندازه گیری پردازش حسی – پیش دبستانی» در کودکان (دریافت مقاله) فصلنامه کودکان استثنایی دوره: 20، شماره: 2
9 Body Part Concerns Questionnaire (BPCQ) in an Iranian Population with Special Needs (دریافت مقاله) مجله توانبخشی ایرانیان دوره: 10، شماره: 3
10 Cognitive Emotion Regulation in Aged People: Standardization of Cognitive Emotion Regulation Questionnaire in Iran (دریافت مقاله) مجله توانبخشی ایرانیان دوره: 10، شماره: 2
11 Comparison of Motor Skills in Children with Developmental Coordination Disorder and Normal Peers (دریافت مقاله) مجله توانبخشی ایرانیان دوره: 6، شماره: 1
12 Dimensions of Rehabilitation in Treatment and Education (دریافت مقاله) مجله توانبخشی ایرانیان دوره: 13، شماره: 3
13 Dohsa Treatment to Improve Balance in Elderly People: An Evaluation of a Family-Based Rehabilitation Programme (دریافت مقاله) مجله توانبخشی ایرانیان دوره: 5، شماره: 1
14 Editor’s Note (دریافت مقاله) مجله توانبخشی ایرانیان دوره: 11، شماره: 2
15 Editor’s Note (دریافت مقاله) مجله توانبخشی ایرانیان دوره: 11، شماره: 1
16 Editor’s Note (دریافت مقاله) مجله توانبخشی ایرانیان دوره: 6، شماره: 1
17 Editor’s Note (دریافت مقاله) مجله توانبخشی ایرانیان دوره: 7، شماره: 1
18 Editor’s Note (دریافت مقاله) مجله توانبخشی ایرانیان دوره: 7، شماره: 2
19 Editor’s Note (دریافت مقاله) مجله توانبخشی ایرانیان دوره: 9، شماره: 2
20 Editor’s Note (دریافت مقاله) مجله توانبخشی ایرانیان دوره: 10، شماره: 3
21 EDITORIAL - A new trend to Rehabilitation (دریافت مقاله) مجله توانبخشی ایرانیان دوره: 12، شماره: 1
22 Effect of Cognitive Behavioral Therapy on Social Competence in Physically Disabled Adolescents (دریافت مقاله) مجله توانبخشی ایرانیان دوره: 16، شماره: 4
23 Effectiveness of Cognitive Behavioral Therapy Training in Reducing Depression in Visually Impaired Male Students (دریافت مقاله) مجله توانبخشی ایرانیان دوره: 15، شماره: 2
24 Effectiveness of Cognitive Existential Approach on Decreasing Demoralization in Women with Multiple Sclerosis (دریافت مقاله) مجله توانبخشی ایرانیان دوره: 13، شماره: 4
25 Effectiveness of Cognitive Spirituality-Based Counseling of Demoralization in Elderlies (دریافت مقاله) مجله توانبخشی ایرانیان دوره: 13، شماره: 2
26 Effects of Transfer Training on Musculoskeletal pain in the Caregiver of a Stroke Patient: A Case Report (دریافت مقاله) مجله توانبخشی ایرانیان دوره: 13، شماره: 2
27 Emotion Regulation Characteristics Development in Iranian Primary School Pupils (دریافت مقاله) مجله توانبخشی ایرانیان دوره: 12، شماره: 4
28 Factors Influence the Choice for Rehabilitation and Rehabilitation Efforts (دریافت مقاله) مجله توانبخشی ایرانیان دوره: 13، شماره: 2
29 Improving the Self-Esteem and Aggression Control of Deaf Adolescent Girls: The Effectiveness of Life Skills Training (دریافت مقاله) مجله تمرین در روانشناسی بالینی دوره: 8، شماره: 3
30 Marital Satisfaction and Happiness in Parents With Autistic and Normal Children (دریافت مقاله) مجله توانبخشی ایرانیان دوره: 18، شماره: 1
31 Measurment of Frequency of Signs & Symptoms in ۱۲۰ Cases with Cord Injury (دریافت مقاله) مجله توانبخشی ایرانیان دوره: 6، شماره: 1
32 Physical Appearance Concern Questionnaire (PACQ) in Iranian Population (دریافت مقاله) مجله توانبخشی ایرانیان دوره: 9، شماره: 2
33 Prediction of Rehabilitation Nurses’ Psychological Well-Being by Personality Traits and Defense Mechanisms (دریافت مقاله) مجله توانبخشی ایرانیان دوره: 13، شماره: 4
34 Promoting the Holistic Approaches in Rehabilitation and Health (دریافت مقاله) مجله توانبخشی ایرانیان دوره: 13، شماره: 4
35 Psycho-Rehabilitation Method (Dohsa-Hou) and Quality of Life in Children with Cerebral Palsy (دریافت مقاله) مجله توانبخشی ایرانیان دوره: 13، شماره: 2
36 Psychological Rehabilitation Techniques and Sports Injury Returning to Normal Daily Function (دریافت مقاله) مجله توانبخشی ایرانیان دوره: 3، شماره: 1
37 Quality of Life of Disabled Children's Mother: A Comparative Study (دریافت مقاله) مجله توانبخشی ایرانیان دوره: 7، شماره: 2
38 Rehabilitation Approaches for Drug Abuse, Addiction and Pediatric Issues (دریافت مقاله) مجله توانبخشی ایرانیان دوره: 13، شماره: 1
39 Review of Abuse and Violence against Women and Children in Psycho-Social Rehabilitation Centres (دریافت مقاله) مجله توانبخشی ایرانیان دوره: 7، شماره: 1
40 Social Rehabilitation and Independence of Individuals Following Trauma, Disease or Chronic Pathology (دریافت مقاله) مجله توانبخشی ایرانیان دوره: 12، شماره: 4
41 Spiritually-Oriented Cognitive Therapy in Reduction of Depression Symptoms in Mothers of Children with Cancer (دریافت مقاله) مجله توانبخشی ایرانیان دوره: 11، شماره: 2
42 Stigma in Iranian Down Syndrome (دریافت مقاله) مجله توانبخشی ایرانیان دوره: 8، شماره: 1
43 Stress Managment and Health Promotion (دریافت مقاله) مجله توانبخشی ایرانیان دوره: 2، شماره: 1
44 The Comparison of Marital Satisfaction between Fertile and Iinfertile Women (دریافت مقاله) مجله توانبخشی ایرانیان دوره: 7، شماره: 1
45 The Effect of “Kashi Practices” on the Improvement of Psycho-Motor Skills in People with Down Syndrome (دریافت مقاله) مجله توانبخشی ایرانیان دوره: 13، شماره: 3
46 The Effect of a “Selected Exercise Training” on Reducing Symptoms of Dementia Caused by Alzheimer's Disease in People with Down Syndrome (دریافت مقاله) مجله توانبخشی ایرانیان دوره: 11، شماره: 2
47 The Effect of Adding Homeopathic Treatment to Rehabilitation on Abnormal Reflexes of Children with Spastic Cerebral Palsy (دریافت مقاله) مجله توانبخشی ایرانیان دوره: 5، شماره: 1
48 The Effectiveness of Group Coping Skills Ttraining on Reducing Stress of Mothers with Disabled Children (دریافت مقاله) مجله توانبخشی ایرانیان دوره: 7، شماره: 2
49 The Effects of Acceptance and Commitment Therapy on the Sense of Coherence, Locus of Control, and Posttraumatic Growth in Patients With Multiple Sclerosis (دریافت مقاله) مجله توانبخشی ایرانیان دوره: 18، شماره: 4
50 The Effects of Individual and Group Training on General Health and Stress of Parents of Children with Autism Spectrum Disorders (دریافت مقاله) مجله توانبخشی ایرانیان دوره: 13، شماره: 4
51 The Use of Psychosocial Rehabilitation in Mental Health Issues (دریافت مقاله) مجله توانبخشی ایرانیان دوره: 12، شماره: 3
52 بررسی اثر بخشی توان بخشی روانی دوساهو بر تعامل اجتماعی و مولفه های آن در کودکان فلج مغزی (دریافت مقاله) فصلنامه کودکان استثنایی دوره: 11، شماره: 3
53 تاثیر تمرین هوازی بر حافظه ارقامی و تصویری افراد مبتلا به سندروم داون (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی دوره: 5، شماره: 2
54 سنجش میزان اثر بخشی توانبخشی روانی بر کودکان دارای معلولیت جسمی و ذهنی (دریافت مقاله) فصلنامه آرشیو توانبخشی دوره: 8، شماره: 2
55 مطالعه خطاهای انسانی در یکی از اتاق های کنترل صنایع پتروشیمی توسط تکنیک CREAMبا رویکرد ارگونومی شناختی (دریافت مقاله) مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی دوره: 8، شماره: 4
56 مقایسه مهارت های پیش نوشتاری کودکان دچار اختلال نقص توجه به همراه بیش فعالی و کودکان عادی پسر ۶-۴ ساله شهر اراک سال ۱۳۸۲ (دریافت مقاله) فصلنامه آرشیو توانبخشی دوره: 6، شماره: 2
57 مقایسه میزان اثربخشی آموزش مدیریت استرس و ادراک حمایت های اجتماعی به شیوه شناختی رفتاری بر ابعاد کیفیت زندگی مادران کودکان با اختلال طیف اتیسم (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 9، شماره: 35
58 نقش میانجیگر راهبردهای مقابله ای و حمایت اجتماعی ادراک شده در رابطه با استرس ادراک شده و کیفیت زندگی والدین کودکان دچار اختلال طیف اتیسم (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 12، شماره: 2