دکتر لیلا زارعی

دکتر لیلا زارعی استادیار گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی

دکتر لیلا زارعی

Dr. Leila Zarei

استادیار گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Study of the Morphological and Agro-Physiological Characteristics of Camelina sativa (L.) Doubled Haploid Lines (دریافت مقاله) مجله منابع ژنتیک دوره: 9، شماره: 1
2 ارزیابی ارتباط بین صفات مرتبط با کالوس زایی جنین بالغ و صفات زراعی در ژنوتیپ های مختلف جو (Hordeum vulgare L.) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات غلات دوره: 7، شماره: 3
3 ارزیابی پارامترهای ژنتیکی برخی ویژگی های فیزیکوشیمیایی دانه در ژنوتیپ های جو وحشی و زراعی (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی و بیوشیمی غلات دوره: 1، شماره: 2
4 ارزیابی تنوع ژنتیکی در لاین های هاپلوئید مضاعف شده کاملینا با استفاده از نشانگرهای رتروترانسپوزونی REMAP (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی دوره: 11، شماره: 2
5 ارزیابی صفات فیزیولوژیک، فنولوژیک و مورفولوژیک مرتبط با تحمل به خشکی در گندم نان (Triticum aestivum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات غلات دوره: 5، شماره: 4
6 Effect of sowing date and plant density on seed yield and yield attributes of quinoa (Chenopodium quinoa) genotypes (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کشاورزی ایران دوره: 40، شماره: 2
7 بررسی ارتباط صفات زراعی با عناصر معدنی دانه در سه ژنوتیپ کینوا (Chenopodium quinoa Willd) تحت تاثیر تاریخ کاشت و تراکم بوته (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی و بیوشیمی غلات دوره: 1، شماره: 3
8 بررسی تحمل خشکی توده های بومی گندم دوروم بر اساس شاخص های مبتنی بر عملکرد دانه (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 15، شماره: 46
9 بررسی تنوع و پارامترهای ژنتیکی پروفایل اسید چرب در لاین های هاپلویید مضاعف در گیاه دانه روغنی کاملینا (.Camelina sativa L) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های ژنتیک گیاهی دوره: 6، شماره: 2
10 تجزیه ژنتیکی تعدادی ازصفات فیزیولوژیک ، فنولوژیک ومورفولوژیک ژنوتیپ های کلزا (.Brassica napus L) بااستفاده ازروش دی آلل (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 42، شماره: 3
11 مطالعه پایداری عملکرد دانه ژنوتیپ های جو (. Hurdem vulgare L) توسط مدل AMMI (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 13، شماره: 2
12 مکان یابی QTL های کنترل کننده صفات مرتبط با برگ پرچم و پدانکل در گندم دوروم (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی و بیوشیمی غلات دوره: 2، شماره: 1
13 نشانگرهای ریزماهواره ای و کاربرد آن در تجزیه و تحلیل تنوع ژنتیکی جمعیت های بالتوری سبز (Neuroptera:Chrysopidae) (Stephens, ۱۸۳۶) Chrysoperla carnea (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 35، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر کاربرد سوپرجاذب بر قرایت کلروفیل متر و برخی ویژگی های فیزیولوژیکی گیاه ذرت تحت تنش خشکی در دو خاک شور و غیر شور (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
2 اثرات تنش سرما بر برخی صفات فیزیولوژیک یولاف زراعی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
3 ارزیابی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های جو ایرانی بر اساس نشانگرهای DNA مولکولی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
4 ارزیابی خصوصیات کیفی دانه در لاین های گندم دوروم دریافت شده از مرکز بین المللی سیمیت (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر ایران
5 ارزیابی محتوای پروتئین و آهن دانه در برخی از ارقام زراعی لوبیا (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
6 ارزیابی محتوای پروتئین و آهن دانه در ژنوتیپ های گندم دوروم (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
7 بررسی ارتباط عملکرد دانه و صفات مهم زراعی در رگه های درون زاد نوترکیب گندم دوروم تحت شرایط دیم از طریق تجزیه رگرسیون (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
8 بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های جو زراعی با استفاده از نشانگر مولکولی AFLP (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
9 بررسی تنوع ژنتیکی کنگر وحشی (Gundelia tournefortii) با استفاده از نشانگر مورفولوژیکی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی گیاهان داروییی،کشاورزی ارگانیک، مواد طبیعی و دارویی
10 بررسی تنوع ژنتیکی کنگر وحشی (Gundelia tournefortii) با استفاده از نشانگر مولکولی RAPD (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی گیاهان داروییی،کشاورزی ارگانیک، مواد طبیعی و دارویی
11 بررسی صفات مرتبط با شکل و کیفیت دانه در لاین های گندم دوروم (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر ایران
12 بررسی کارایی فتو شیمیایی فتوسیستم II در ۱۳۶ لاین هاپلوئید مضاعف کاملینا (Camelina sativa L.) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه کشاورزی با رویکرد فناوری های هوشمند
13 تجزیه ژنتیکی عملکرد و صفات مرتبط با آن در ژنوتیپ های کلزا (Brassica napus L.) با استفاده از تجزیه دی آلل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
14 تجزیه مسیر عملکرد دانه و صفات مهم زراعی در ژنوتیپ های یولاف زراعی در شرایط آبی (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
15 مطالعه صفات کمی موثربرعملکرد دانه گندم دوروم درشرایط دیم ازطریق تجزیه به عاملها (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
16 مقایسه برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاکهای با کاربری مرتع و کشاورزی (مطالعه موردی: اراضی شهرستان شازند) (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران