دکتر بهرام عابدی

دکتر بهرام عابدی

دکتر بهرام عابدی

Dr. Bahram Abedy

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر اسیدهیومیک و اسیدفولویک بر برخی صفات مورفولوژیک گیاه شمعدانی (Plargonium spp.) (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 32، شماره: 1
2 اثر پلی آمین ها بر تشکیل و کیفیت میوه زیتون (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون باغبانی ایران دوره: 17، شماره: 4
3 اثر تراکم و هرس بوته بر عملکرد و رشد بوته دو رقم فلفل دلم های گلخانه ای (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 3، شماره: 3
4 اثر سمیت یونی کلرید سدیم بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه نعناع سبز(Mentha spicata L.) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 22، شماره: 4
5 اثر عصاره الکلی بره موم و هیدروکولینگ بر برخی صفات پس از برداشت خیار گلخانه ای ((Cucumis sativus (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 36، شماره: 1
6 اثر کاربرد قارچ تریکودرما (Trichoderma harzianum) بر خصوصیات بیوشیمیایی و رنگیزه های فتوسنتزی گیاه ریحان تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 52، شماره: 4
7 اثر کاربرد قارچ تریکودرما (Trichoderma harzianum) بر خصوصیات رشدی و جذب برخی عناصر غذایی در گیاه ریحان تحت سطوح مختلف رطوبت خاک (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 14، شماره: 4
8 اثر کودهای حاوی اسیدهای آمینه و عصاره جلبک دریایی بر اجزاء عملکرد پسته رقم احمد آقایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های میوه کاری دوره: 4، شماره: 2
9 اثر محلول پاشی ترکیبات زیستی آمینوسورن و کیتوپلاس بر برخی ویژگی های هلو رقم آلبرتا (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های میوه کاری دوره: 8، شماره: 1
10 اثر هیومیک اسید و فولویک اسید بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک دو گیاه زینتی شمعدانی (.Plargonium spp) و سینداپسوس (.Scindapsus spp) (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 11، شماره: 1
11 ارزیابی برخی صفات کمی و کیفی گیاه پسته در پاسخ به ترکیبات آمینواسیدی و عصاره جلبک دریایی (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 29، شماره: 4
12 ارزیابی ویژگی‌های فیزیکی میوه، متابولیت‌های ثانویه و شاخص قهوه‌ای شدن ژنوتیپ سیب توسرخ بکران و برخی ارقام سیب بهاره (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 33، شماره: 4
13 افزایش انبوه پایه درون شیشه ایی میروبالانC 29 (Prunus cerasifera L.) : یک پایه ی رویشی برای میوه-های هسته دار (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 26، شماره: 3
14 افزایش عمر انباری و حفظ کیفیت سیب گلاب با استفاده از پوشش خوراکی ژل آلوئهورا و اسانس ‏آویشن شیرازی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 51، شماره: 4
15 بررسی اثر تراکم و هرس بوته بر خصوصیات کیفی میوه در دو رقم فلفل شیرین (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 25، شماره: 2
16 بررسی برهم کنش پایه و رقم سیب بر صفات کمی و کیفی میوه در شرایط آب وهوایی مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 24، شماره: 4
17 بررسی تاثیر تنش خشکی بر برخی ویژگی های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی سه رقم انگور(Vitis vinifera L.) (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 31، شماره: 2
18 بررسی تاثیر زمان حلقه برداری تنه درخت بر شدت عارضه ترکیدگی و ویژگی های کمی و کیفی میوه ی دو رقم انار (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 36، شماره: 4
19 بررسی تاثیر گوگرد همراه با مایه تلقیح تیوباسیلوس روی تنش کم آبی رقم خربزه (Cucumis melo L.) خاتونی (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 32، شماره: 4
20 بررسی تأثیر پوشش‌پلی‌اتیلن و تیمار آب‌گرم بر عمر انبارمانی و کیفیت میوه انار (رقم پوست نازک قندهاری) (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 33، شماره: 2
21 بررسی صفات رشدی گیاه سینداپسوس (Scindapsus spp.) تحت تاثیر مصرف اسید هیومیک و اسید فولویک به صورت کودآبیاری (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 37، شماره: 1
22 بررسی نقش حفاظتی نیتریک اکسید در کاهش صدمات ناشی از تنش شوری در گیاه همیشه بهار (L. cv. Gitan Orange (Calendula officinalis (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 30، شماره: 2
23 بررسی نیاز سرمائی چهار رقم تجاری انگور (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 27، شماره: 1
24 بهبود برخی خصوصیات رشدی و بیوشیمیایی بادام با استفاده از باکتری های ریزوسفری شور، قلیا و شور و قلیاپسند در بادامستان های خراسان رضوی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های میوه کاری دوره: 6، شماره: 2
25 بهینه سازی عوامل موثر در ازدیاد درون شیشه ای پایه میروبالان 29c (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 31، شماره: 3
26 تاثیر بازدارنده گی عصاره های آبی-الکلی آقطی و گردو بر شاخص های جوانه زنی، مورفولوژیک و بیوشیمیایی خرفه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران دوره: 8، شماره: 4
27 تاثیر بازدارنده گی عصاره های آبی-الکلی آقطی و گردو بر شاخص های جوانه زنی، مورفولوژیک و بیوشیمیایی خرفه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران دوره: 7، شماره: 4
28 تاثیر پایه های تجاری سیب بر برخی ویژگی های رشدی و بیوشیمیایی برگ ارقام رددلیشز و گلدن دلیشز (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 11، شماره: 51
29 تاثیر تنش شوری بر برخی پارامترهای عملکردی و خصوصیات مورفولوژیک گیاه نعناع سبز (Mentha spicata L.) در شرایط هیدروپونیک (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 6، شماره: 3
30 تاثیر روش پوستگیری و خشککردن بر خصوصیات بیوشیمیایی آلوی خشکباری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 51، شماره: 3
31 تاثیر سطوح مختلف سدیم نیتروپروساید بر برخی شاخص های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی سه رقم انگور در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های میوه کاری دوره: 4، شماره: 2
32 تاثیر سطوح مختلف کیتوسان بر برخی خصوصیات فیزیولوژیک پایه های سیترنج و نارنج تحت تنش شوری (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های میوه کاری دوره: 6، شماره: 2
33 تاثیر غلظت های مختلف سدیم نیتروپروسید بر برخی ویژگی های مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه آهار(Zinnia elegans) تحت تنش شوری (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 6، شماره: 19
34 تاثیر قارچ مایکوریزا بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی و تغذیه‌ای پایه فلائینگ دراگون تحت تنش شوری (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 32، شماره: 2
35 تعیین نیاز سرمایی و گرمایی چهار رقم زردآلو در استان خراسان (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 30، شماره: 3
36 تغییرات قندها، نشاسته، پرولین و آب میان بافتی در مواجه با سرما در برخی از ارقام زردآلو (Prunus armeniaca L.) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 41، شماره: 4
37 مطالعه درون شیشه‌ای کیتوسان بر بهبود رشد پایه‌های مرکبات تحت تنش کلرید سدیم (دریافت مقاله) نشریه زیست شناسی گیاهی ایران دوره: 11، شماره: 3
38 همبستگی مقدار عناصر غذایی، فعالیت آنزیم های مسیر فنیل پروپانوئید و متابولیت های ثانویه در دو ژنوتیپ سیب توسرخ ایرانی و رقم رد دلیشز روی پایه های مختلف (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 22، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر پرایمینگ سالیسیلیک اسید و نیترات پتاسیم بر رنگیزه های فتوسنتزی ریحان تحت تنش شوری (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
2 اثر پیش تیمارهای سالیسیلیک اسید و نیترات پتاسیم در شرایط تنش شوری بر بذر گیاه ریحان (دریافت مقاله) هفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران
3 اثر تنش خشکی بر میزان پرولین و رنگیزه های فتوسنتزی سه رقم اسفناج (دریافت مقاله) هفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران
4 اثر عصاره های گیاهی بر کنترل رشد قارچ های P. digitatum و P. Italicum عامل کپک سبز و آبی در مرکبات (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
5 اثر عصاره های گیاهی بر کنترل رشد قارچ های P. digitatum و P. italicum عامل کپک سبز و آبی در مرکبات (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
6 اثر قارچ تریکودرما ( Trichoderma harzianum) بر درصد همزیستی جمعیت های ریحان (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
7 اثرکم آبیاری و تنک دستی میوه بر برخی خصوصیات کمی و کیفی میوه سیب رقم گلاب (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
8 ارزیابی شاخص های رشدی ژنوتیپ های اسفناج در تحمل به سطوح مختلف رطوبت خاک (دریافت مقاله) هفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران
9 اهمیت استفاده از اشعه فرابنفش در طول انبارداری میوه خرما (دریافت مقاله) هشتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران
10 بررسی اثر تراکم و هرس بوته برصفات مرتبط با عملکرد و رشد بوته در فلفل شیرین annum capsicum (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
11 بررسی اثر سه پایه رویشی بر صفات بیوشیمیایی دو رقم تجاری سیب (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کشاورزی و امنیت غذایی
12 بررسی اثر هیومیک اسید و کلسیم بر گیاهچه گوجه فرنگی در شرایط شوری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
13 بررسی اشعه گاما بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی جوانه های کیوی (دریافت مقاله) هفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران
14 بررسی پرآوری و ریشه زایی پایه پاکوتاه گیلاس PHL-C در دو محیط جامد و دوفاز (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
15 بررسی پیش تیمارهای سالیسیلیک اسید و نیترات پتاسیم بر بذر گیاه ریحان تحت تنش شوری (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
16 بررسی تاثیر ترکیبات پلی آمین بر رشد و نمو زیتون رقم تخم کبکی فیشمی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
17 بررسی تاثیر ترکیبات پلی آمین بر کیفیت میوه زیتون رقم تخم کبکی فیشمی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
18 بررسی تاثیر تریکودرما هارزیانوم بر خصوصیات مورفولوژیکی و میزان تولید اسانس پنج جمعیت ریحان (دریافت مقاله) هفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران
19 بررسی تغییرات ترکیبات فنولی وفعالیت آنتی اکسیدانی میوه تازه عناب تحت شرایط انبارمانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
20 بررسی تنوع ژنتیکی برخی از گونه های زالزالکCrataegus spp غرب و مرکز ایران با استفاده از خصوصیات مرفولوژیک (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
21 بررسی تیمار گرمایی و پرمنگنات پتاسیم بر عمر انباری زردآلو (دریافت مقاله) هفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران
22 بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی شاه توت Morus nigra و Morus alba طی چهار مرحله رشدی میوه (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
23 بررسی خصوصیات مورفولوژیکی اسفناج تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) هفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران
24 بررسی صفات رشدی سیب گلاب تحت تاثیر تنش کم آبی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس تحقیقات بنیادین در علوم کشاورزی و زیست محیطی
25 بهبود کیفیت و افزایش تشکیل میوه گلابی رقم درگزی با دگرگرده افشانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی الکترونیکی مباحث نوین در علوم باغبانی
26 تاثیر اسید جیبرلیک و پوترسین بر برخی خصوصیات کمی و کیفی دو ژنوتیپ پرچین و ترشین زرشک دانه دار (دریافت مقاله) هفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران
27 تاثیر پایه های Morus nigra و Morus alba بر ترکیبات زیست فعال شاه توت طی مراحل رسیدن میوه (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
28 تاثیر حضور یون کلسیم و سدیم بر خصوصیات رشدی گیاه اسفناج (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
29 تاثیر محلول پاشی ترکیبات سالم بر ترکیدگی و ویژگی های کمی و کیفی دو رقم انار (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
30 تأثیر پیش فرآیندهای پوست گیری و خشک کردن بر خصوصیات ظاهری آلوی خشکباری (دریافت مقاله) هفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران
31 تأثیر کلات آهن بر رنگیزه های فتوسنتزی درختان پسته (دریافت مقاله) هفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران
32 تسهیل جوانهزنی بذور 4 گونه زالزالک (Crataegus spp) بومی ایران با کاربرد خراش دهی شیمیایی و چینه سرمایی (دریافت مقاله) پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
33 کاربرد پلی آمینها (پوترسین، اسپرمین) و ترکیب تغذیه ای سیکس روی برخی خصوصیات کمی و کیفی میوه سیب رقم گلاب (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
34 مقایسه میزان رنگیزه های فتوسنتزی، فعالیت آنتی اکسیدانتی، فنل و فلاونوییدهای پنج جمعیت بذری ریحان تحت تلقیح با قارچ تریکودرما هارزیانوم (دریافت مقاله) هفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران
35 مهندسی متابولیک جهت ایجاد تحمل به تنش در گیاهان باغی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی الکترونیکی مباحث نوین در علوم باغبانی