دکتر مهدیه غلامی

دکتر مهدیه غلامی دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر مهدیه غلامی

دانشگاه صنعتی اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر آب و عصاره میوه های انار، انگور و کیوی بر کیفیت پس از برداشت میوه های گلابی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 9، شماره: 1
2 اثر انواع مالچ بر برخی پارامترهای فتوسنتزی و روابط آبی زیتون رقم مانزانیلا در شرایط تنش آبی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 8، شماره: 3
3 اثر عصاره انار در کنترل پوسیدگی ناشی از کپک سبز (Penicillium digitatum) و کپک آبی (P. italicum) در نارنگی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 9، شماره: 4
4 اثر قارچ ریشه های آربوسکولار بر برخی از ویژگی های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی دانهال های به در شرایط تنش بی کربنات (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون باغبانی ایران دوره: 23، شماره: 1
5 اثر کاربرد برگی ملاتونین و سدیم نیتروپروساید بر بهبود تحمل تنش دمای بالا در توت فرنگی رقم کردستان (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون باغبانی ایران دوره: 22، شماره: 4
6 اثر کود ورمی کمپوست بر رشد و تحمل به تنش خشکی نهال های زیتون رقم زرد (Olea europaea L.) (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 7، شماره: 23
7 اثر محلول پاشی با سولفید هیدروژن در کاهش خسارت ناشی از تنش شوری در پایه بادام تلخ (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 13، شماره: 1
8 ارزیابی برخی پاسخ های بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی هفت رقم زیتون در ارتباط با تحمل به یخ زدگی (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 8، شماره: 30
9 ارزیابی خفتگی و تنژگی بذر زالزالک گونه Crataegus atrosanguinea (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون باغبانی ایران دوره: 18، شماره: 2
10 بررسی برخی پاسخ های فیزیولوژیک و مورفولوژیک چهار رقم انگور ایرانی(Vitis vinifera L.) به تنش خشکی در شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 3، شماره: 10
11 تاثیر آبیاری روی رشد جمعیت شته انار (Aphis punicae (Hem.: Aphididae (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات آفات گیاهی دوره: 8، شماره: 1
12 تاثیر پاکلوبوترازول و پروهگزادیون کلسیم بر برخی ویژگی های رویشی و زایشی توت فرنگی (Fragaria × ananassa) رقم پاروس (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 9، شماره: 2
13 تاثیر کود ورمی کمپوست بر برخی فاکتورهای فیزیولوژیکی و جذب عناصر معدنی نهال های زیتون رقم زرد (Olea europaea L. cv. Zard) در شرایط تنش کم آبی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 12، شماره: 3
14 تأثیر پاکلوبوترازول و پروهگزادیون کلسیم بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک و کیفیت میوه توت‌فرنگی رقم پاروس (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون باغبانی ایران دوره: 21، شماره: 1
15 تغییرات برخی از ترکیبات بیوشیمیایی طی دوران رکود جوانه گل در ۳ رقم بومی بادام (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 10، شماره: 41
16 مقایسه تیمارهای گرمایی و شیمیایی در جلوگیری از قهوه‌ای شدن و حفظ کیفیت میوه برش خورده گلابی (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون باغبانی ایران دوره: 19، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر پروتئین هیدرولیزات حاصل از بدز زیتون بر تعدیل تنش خشکی توت فرنگی رقم پاروس (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
2 اثر تعادل منبع-مخزن بر محتوای هورمونها و اندازه میوه گوجه فرنگی گلخانه ای (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
3 اثر تنش خشکی بر برخی ویژگیهای فیزیولوژیک و تحمل به یخزدگی در دو رقم تاک (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
4 اثر دو سطح آبیاری و خاکپوش های آلی بر صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی دانهال انار (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
5 اثر قارچ ریشه بر فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدانی دانهال به در شرایط کمبود آهن (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
6 اثرات تنش خشکی و بازگشت بر وضعیت آبی و تنظیم اسمزی در رز مینیاتوری رقم مشکین جان (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
7 ارزیابی برخی پاسخ های فیزیولوژیکی ارقام مختلف توت فرنگی به تنش دمای بالا (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
8 ارزیابی مقاومت شاخه و جوانه گل بادام به یخ زدگی در شرایط کنترل شده (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
9 بررسی اثر تنش خشکی بر هندسه سه بعدی ایجاد شده به روش ساختار ناشی از حرکت گیاه گوجه فرنگی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی و اولین کنگره بین المللی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون کشاورزی
10 بررسی اثر کود ورمی کمپوست بر رشد پایه نارنج Citrus aurantium (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
11 بررسی تغییرات برخی از ترکیبات اسمزی طی دوره رکود در ارقام بومی بادام (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
12 بررسی نقش ناقلین هگزوز در تعیین قدرت مخزن میوه های گوجه فرنگی در مرحله رسیدن (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
13 پاسخ رشد رویشی دو رقم گوجه فرنگی گلخانه ای به تغییر نسبت منبع- مقصد (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
14 تاثیر محلول پاشی سولفید هیدروژن بر پایه بادام تلخ در شرایط کلرید سدیم (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی تدبیر علوم کشاورزی، محیط زیست،جغرافیا و انرژی در توسعه پایدار
15 تعدیل تنش شوری در زردآلو در همزیستی با قارچ مایکوریزا و باکتری محرک رشد (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
16 تعیین هندسه سه بعدی گیاه به روش ساختار ناشی از حرکت (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
17 کاهش اثرات تنش شوری در پایه بادام تلخ (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی تدبیر علوم کشاورزی، محیط زیست،جغرافیا و انرژی در توسعه پایدار
18 مقایسه تیمارهای گرمایی و شیمیایی در جلوگیری از قهوه ای شدن و حفظ کیفیت میوه برش خورده گلابی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران