دکتر سام سعیدیان

دکتر سام سعیدیان استادیار زبان شناسی کاربردی دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر سام سعیدیان

Dr. Sam Saeedian

استادیار زبان شناسی کاربردی دانشگاه علوم پزشکی تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.