دکتر سیدداود حسینی نسب

دکتر سیدداود حسینی نسب استاد گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم انسانی و تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز

دکتر سیدداود حسینی نسب

Dr. SeyedDavoud Hosseininasab

استاد گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم انسانی و تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثربخشی آموزش ارایه شبکه ای در مقایسه با آموزش ارایه خطی بر پیشرفت تحصیلی علوم تجربی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 11، شماره: 38
2 اثربخشی آموزش راهبردی تفکر بر باورهای انگیزشی و ادراک از محیط کلاس دانش آموزان ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 17، شماره: 65
3 اثربخشی آموزش راهبردی تفکر بر سرزندگی تحصیلی دانش آموزان ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دوره: 10، شماره: 4
4 اثربخشی آموزش روابط والد- فرزندی به شیوه مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان شناختی- رفتاری بر رضایت از زندگی مادران (دریافت مقاله) مجله روش ها و مدل های روان شناختی دوره: 14، شماره: 53
5 اثربخشی آموزش معنادرمانی بر بهزیستی روانشناختی، مهارتهای ارتباطی و استرس والدگری مادران کودکان کم توان ذهنی (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده درمانی کاربردی دوره: 3، شماره: 3
6 اثربخشی آموزش مهارت های خودتنظیمی انگیزشی بر سرزندگی تحصیلی، تاب آوری و درگیری تحصیلی در دانش آموزان مقطع متوسطه دوره اول دارای عملکرد تحصیلی پایین ناحیه پنج تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دوره: 11، شماره: 1
7 اثربخشی آموزش مهارتهای اجتماعی دوازدهگانه تیموتی کمپبل-کامرفورد بر همدلی دانشآموزان دختر دوره پایه ششم ابتدایی دارای مشکلات رفتاری (دریافت مقاله) نشریه آموزش پرستاری دوره: 10، شماره: 3
8 اثربخشی برنامه آموزش خلاقیت پریز برتعاملات اجتماعی و سازگاری اجتماعی دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه زن و مطالعات خانواده دوره: 15، شماره: 55
9 اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تحمل ابهام و ناگویی هیجانی زنان مطلقه مراجعه کننده به بهزیستی (دریافت مقاله) مجله عصب روانشناسی بالینی ورزشی دوره: 3، شماره: 4
10 اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر تعهدوپذیرش بر کاهش تعارضات زناشویی زوجین متقاضی طلاق (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره دوره: 13، شماره: 1
11 اثربخشی طرحواره درمانی بر دلزدگی و رضایت زناشویی در افراد خیانت کننده در ازدواج (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 22، شماره: 87
12 اختلال یادگیری پیش زمینه اختلال اجتماعی : مطالعه اثر بخشی تمرینات ادراکی- حرکتی بر پردازش دیداری - فضایی و عملکرد دیکته در دانش آموزان دختر پایه دوم ابتدایی دارای اختلال یادگیری شهر تبریز (دریافت مقاله) مجله مطالعات جامعه شناسی دوره: 15، شماره: 54
13 Comparing the Effectiveness of Gestalt-Based Play Therapy and Parent Behavior Management Training on Impulsivity of Children with Symptoms of Attention Deficit Hyperactivity Disorder (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و آموزش در اوان کودکی دوره: 4، شماره: 3
14 Comparing the Effectiveness of Motivational Self-Regulation Strategies and Self-Compassion Training on Academic Stress in High School Male Students with Low Academic Performance: Quasi-Experimental Study (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 18، شماره: 1
15 Comparing the Efficacy of Cognitive-Behavioral Play Therapy and Narrative Therapy on Aggression and Assertiveness of Students with an Educable Intellectual Disability (دریافت مقاله) فصلنامه یادگیری و حافظه دوره: 5، شماره: 17
16 Investigating the effectiveness of positive parenting group training for parents on the level of aggression, anxiety and depression of mothers with children aged ۴ to ۷ years (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و آموزش در اوان کودکی دوره: 4، شماره: 2
17 Investigating the effectiveness of positive parenting group training for parents on the level of aggression, anxiety and depression of mothers with children aged ۴ to ۷ years (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و آموزش در اوان کودکی دوره: 4، شماره: 2
18 The Effectiveness of Mindfulness Training on Aggression, Mind Rumination and Self-Control (دریافت مقاله) فصلنامه یادگیری و حافظه دوره: 5، شماره: 19
19 The Effectiveness of Schema Therapy on Schemas and Self-Differentiation in Individuals Committing Infidelity in Marriage (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش و پژوهش در مشاوره کاربردی دوره: 6، شماره: 1
20 بررسی اثربخشی برنامه همکاری خانه و مدرسه بر انسجام، ابرازگری و تعارض درون خانواده والدین دانش آموزان پایه اول ابتدایی شهر تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 18، شماره: 69
21 بررسی پرخاشگری، نشخوار ذهنی، و خودکنترلی تحت تاثیر آموزش تنظیم هیجان و آموزش ذهن آگاهی در دانش آموزان با عملکرد تحصیلی پایین (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات روانشناختی نوجوان و جوان دوره: 3، شماره: 3
22 بررسی رابطه سبک شناختی وابسته به زمینه و نابسته به زمینه و یادگیری خود نظم داده شده با عملکرد ریاضی دانش آموزان سوم راهنمایی (دریافت مقاله) مجله دستاوردهای روانشناختی دوره: 9، شماره: 2
23 بررسی رابطه صفات تاریک و روشن شخصیت و تمایز یافتگی عاطفی با رضایت از زندگی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی سلامت و رفتار اجتماعی دوره: 2، شماره: 1
24 بررسی مهارت تفکر انتقادی دانشجومعلمان مراکز تربیت معلم تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 2، شماره: 7
25 بررسی نقش واسطه ای جهت گیری ارزشی در پیش بینی رضایت از زندگی براساس صفات تاریک و روشن شخصیت و تمایزیافتگی عاطفی (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 9، شماره: 2
26 پیش بینی حس انسجام زنان دارای کودک مبتلا به ناتوانی یادگیری بر اساس خودکارآمدی و حمایت اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه زن و مطالعات خانواده دوره: 15، شماره: 58
27 پیش بینی سرزندگی تحصیلی دانشجویان براساس اقتدار اخلاقی اساتید، جهت گیری اهداف پیشرفت، سبک های تنظیم شناختی هیجان و هیجانات پیشرفت تحصیلی (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 18، شماره: 1
28 تاثیر آموزش برنامه یادگیری اجتماعی-هیجانی جامع بر خودآگاهی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان آذربایجان شرقی۱ (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دوره: 7، شماره: 1
29 تاثیر آموزش راهبردهای شناختی- فراشناختی بر حافظه کاری و بازداری پاسخ دانش آموزان دارای اختلال ویژه یادگیری از نوع خواندن (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 11، شماره: 2
30 تاثیر یادگیری مشارکتی بر رشد مهارت های اجتماعی دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 7، شماره: 3
31 رابطه بین مسئولیت پذیری و اشتیاق تحصیلی با میانجی گری مفهوم خویشتن در بین فرزندان جانبازان و ایثارگران مقطع متوسطه استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) فصلنامه زن و مطالعات خانواده دوره: 14، شماره: 52
32 رابطه تیپ شخصیتی برونگرا- درونگرا با اعتیاد به اینترنت در بین دانش آموزان دوره متوسطه (دریافت مقاله) فصلنامه علمی مهارت های روانشناسی تربیتی دوره: 5، شماره: 1
33 ساخت، رواسازی و تعیین پایایی آزمون تشخیص مشکلات رفتاری کودکان مقطع ابتدایی تبریز بر اساس DSM-۵ (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 11، شماره: 43
34 سبک های دلبستگی و اختلالات شخصیت: تحلیلی بر نقش نا ایمنی دلبستگی بر اختلالات شخصیت خوشه B و C (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 2، شماره: 7
35 طلاق عاطفی و طرحواره های هیجانی در زوجین دارای تجربه طلاق عاطفی: نقش واسطه ای هوش هیجانی (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده درمانی کاربردی دوره: 3، شماره: 2
36 عوامل موثر بر پایداری عملیات کشاورزی در شهرستان جیرفت (مطالعه موردی محصولات: پیاز، سیب زمینی و گوجه فرنگی) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 25، شماره: 4
37 فراتحلیل اثربخشی روش های تدریس فعال در عملکرد تحصیلی دانش آموزان ایرانی: یک مطالعه مروری ساختاریافته (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 11، شماره: 35
38 مدل یابی احساس تنهایی مادران دارای کودک مبتلا به ناتوانی یادگیری: بر اساس حمایت اجتماعی با نقش واسطه ای خودکارآمدی (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهان دوره: 20، شماره: 2
39 مقایسه اثربخشی آموزش تنظیم هیجان و آموزش ذهن آگاهی بر پرخاشگری دانش آموزان دختردارای عملکرد تحصیلی پایین (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 20، شماره: 1
40 مقایسه اثربخشی بازی درمانی با رویکرد شناختی- رفتاری و قصه درمانی بر سازگاری اجتماعی، هیجانی و تحصیلی دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر (دریافت مقاله) فصلنامه کودکان استثنایی دوره: 23، شماره: 1
41 مقایسه اثربخشی بازی درمانی گروهی مبتنی بر رویکرد شناختی-رفتاری و قصه درمانی بر پرخاشگری جسمانی، رابطه ای و کلامی دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر (دریافت مقاله) مجله پویش در آموزش علوم تربیتی و مشاوره دوره: 1401، شماره: 16
42 مقایسه اثربخشی بازی درمانی مبتنی بر رویکرد شناختی-رفتاری و قصه درمانی بر جرات ورزی دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 12، شماره: 47
43 مقایسه اثربخشی تقویت حافظه کاری و آموزش تفکرانتقادی بر پردازش شناختی کودکان با اختلال یادگیری خاص (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 12، شماره: 3
44 مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و طرحواره درمانی بر تحمل ابهام زنان مطلقه مراجعه کننده به بهزیستی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اسلامی ایرانی خانواده دوره: 3، شماره: 2
45 مقایسه اثربخشی راهبردهای خودتنظیمی انگیزش و آموزش شفقت به خود بر تاب آوری دانش آموزان دارای عملکرد تحصیلی پایین (دریافت مقاله) نشریه پرستاری کودکان دوره: 10، شماره: 2
46 مقایسه پایداری عملیات کشاورزی در سبزیجات شهرستان جیرفت (مطالعه موردی پیاز، سیب زمینی و گوجه فرنگی) (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 21، شماره: 1
47 مقایسه تنظیم هیجان در بیماران رتینوپاتی دارای دیابت نوع ۲ و همتایان عادی آنان (دریافت مقاله) نشریه روان پرستاری دوره: 7، شماره: 4
48 مقایسه سبک های یادگیری و منبع کنترل در گروه های تحصیلی دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 10، شماره: 3
49 مقایسه سلامت روان، سرمایه اجتماعی و هویت نقش جنسیتی دانشآموزان کاربر با غیرکاربر در شبکههای اجتماعی (دریافت مقاله) پژوهشنامه مددکاری اجتماعی دوره: 7، شماره: 24
50 نقش عامل های عمقی شخصیت در استعداد و عملکرد کارآفرینی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 1، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اختلال سلوک و پرخاشگری اجتماعی در فرزندان مادران با هوش هیجانی بالا و پایین (دریافت مقاله) هفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی ایران
2 بررسی اثربخشی نقاشی درمانی بر مشکلات رفتاری کودکان ۳ تا ۵ ساله شهر تبریز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی، علوم ورزشی و تربیت بدنی
3 بررسی تاثیر تمرینات توجه انتخابی بر افزایش دقت و سرعت تمرکز در دانش آموزان بیش فعال (نقص توجه) مقطع ابتدایی سال تحصیلی 97-98 (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی روان شناسی تربیتی شناختی
4 بررسی رابطه خستگی شغلی با اهمالکاری بین کارکنان شرکت ریخته گری تراکتورسازی ایرا ن (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی
5 بررسی مقایسه ای اضطراب- گوشه گیری فرزندان مادران باهوش هیجانی بالا و پایین (دریافت مقاله) هفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی ایران
6 بررسی مقایسه ای توجه- ناپختگی فرزنذان مادران باهوش هیجانی بالا و پایین (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی تحقیقات بین رشته ای در علوم انسانی اسلامی، فقه، حقوق و روانشناسی
7 تاثیر راهبردهای فراشناختی و تصویرسازی ذهنی بر انگیزش و عملکرد تحصیلی دانش آموزان در درس زبان انگلیسی (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
8 رابطه بین خوش بینی و خودکارآمدی با انگیزش درونی دانش آموزان دبیرستان های دخترانه منطقه 12 شهر تهران (دریافت مقاله) نخستین کنگره بین المللی جامع روانشناسی ایران
9 رابطه بین هوش هیجانی و هوش اخلاقی بر شادکامی دانشجویان دانشگاه پیام نور آذربایجان غربی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی روانشناسی، تعلیم و تربیت و سبک زندگی
10 فراتحلیل بررسی ارتباط اضطراب رقابتی با عملکرد ورزشکاران ایرانی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
11 مقایسه اختلال سلوک و مشکلات توجه ناپختگی فرزندان مادران با هوش هیجانی بالا و پایین (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی روانشناسی دانشگاه پیام نور
12 مقایسه بلوغ عاطفی، باورهای غیرمنطقی و خوددلسوزی در نوجوانان تحت پوشش بهزیستی و نوجوانان عادی تبریز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روان درمانی ایران
13 مقایسه مشکلات رفتاری دختران و پسران با مادران هوش هیجانی بالا و پائین (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی تحقیقات بین رشته ای در علوم انسانی اسلامی، فقه، حقوق و روانشناسی
14 مقایسه ی حافظه ی بینایی در کودکان دارای اختلال یادگیری، اختلال بیش فعالی و کودکان عادی ناحیه یک شهر تبریز. (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین درحوزه مشاوره، علوم تربیتی و روانشناسی ایران