دکتر فرهاد خرمایی

دکتر فرهاد خرمایی

دکتر فرهاد خرمایی

Dr. Farhad Khormaei

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثربخشی آموزش حل مسئله و آموزش صبر بر خودکارآمدی تحصیلی (دریافت مقاله) دوفصلنامه شناخت اجتماعی دوره: 12، شماره: 24
2 اثربخشی آموزش همدلی بر بخشش: بررسی نقش باور به دنیای عادلانه (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 21، شماره: 4
3 ارتباط حرمت خود و خودکارآمدی با اضطراب ریاضی دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 1، شماره: 3
4 Comparison of Spirituality Dimensions among Opioid-Dependent, Methamphetamine Dependent, and Normal People (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت ،معنویت و اخلاق پزشکی دوره: 4، شماره: 3
5 Explaining Eudaimonic Well-Being: The Role of Religiousness and Patience (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت ،معنویت و اخلاق پزشکی دوره: 4، شماره: 4
6 Patience and its Components in Predicting Bullying among Primary School Students (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم رفتاری دوره: 9، شماره: 4
7 Predicting Self-Control on the Basis of Patience and Its Components Among High School Studentsdents (دریافت مقاله) مجله تمرین در روانشناسی بالینی دوره: 5، شماره: 1
8 The comparison of patience components among patients with major depression, generalized anxiety disorder and normal individuals (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم رفتاری دوره: 9، شماره: 1
9 The Structural Model of Militancy/Peacefulness Morality Association With Psychological Wellbeing (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت ،معنویت و اخلاق پزشکی دوره: 8، شماره: 3
10 The study of structural model of relationship between patience and difficulty in emotion regulation (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی دوره: 10، شماره: 1
11 بررسی اثربخشی آموزش سرمایه ی روان شناختی و باورهای فراشناخت بر بهزیستی روان شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین رشته ای در آموزش دوره: 2، شماره: 1
12 بررسی افکار خودکشی و ابعاد جسمی، هیجانی و شناختی درد در افراد با بیماری قلبی عروقی (دریافت مقاله) فصلنامه پرستاری قلب و عروق دوره: 5، شماره: 3
13 بررسی پدیدارشناسانه ی مفهوم هویت: تلاشی در ارائه ی مدل فرایند های هویتی (دریافت مقاله) مجله روش ها و مدل های روان شناختی دوره: 6، شماره: 21
14 بررسی تاثیر دانشگاه آزاد اسلامی بر توسعه ی اقتصادی زندگی زنان از دیدگاه زنان شهر کازرون (دریافت مقاله) فصلنامه زن و جامعه دوره: 1، شماره: 1
15 بررسی رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت با گرمی و سردی مزاج دختران جوان (دریافت مقاله) مجله طب سنتی اسلام و ایران دوره: 8، شماره: 2
16 بررسی رابطه هدف گرایی و رویکرد دانشجویان به یادگیری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 2، شماره: 7
17 بررسی شاخص های روانسنجی فرم کوتاه پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت (دریافت مقاله) مجله روش ها و مدل های روان شناختی دوره: 4، شماره: 16
18 بررسی کفایت روان سنجی پرسشنامه ی نوستالژی (NI) (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 5، شماره: 3
19 بررسی نقش پنج عامل بزرگ شخصیت در پیش بینی صبر و مولفه های آن در دانشجویان (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 12، شماره: 2
20 بررسی نقش پیش بین باورهای فراشناختی در علایم وسواسی با واسطه گری راهبردهای کنترل فکر در جمعیت غیر بالینی (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 16، شماره: 4
21 بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس کارکردهای خاطره گویی در دانشجویان دانشگاه شیراز (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 3، شماره: 12
22 پیش بینی آسایش روان شناختی دانش آموزان بر اساس هوش اخلاقی با واسطه گری امید به تحصیل (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی فرهنگی دوره: 6، شماره: 2
23 پیش بینی اضطراب امتحان بر اساس مولفه های صبر با واسطه گری مولفه های اهداف پیشرفت در دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش پژوهی دوره: 1، شماره: 2
24 پیش بینی اهمال کاری تحصیلی براساس فضیلت اخلاقی صبر با واسطه گری مولفه های اهداف پیشرفت در دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اخلاقی دوره: 7، شماره: 25
25 پیش بینی تنیدگی تحصیلی بر اساس ویژگی های شخصیتی با واسطه گری سبک های مقابله ای (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 4، شماره: 4
26 پیش بینی حوزه های خاص امیدواری دانشجویان در چارچوب سبک های دلبستگی آنان (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 17، شماره: 4
27 پیش بینی سازگاری دانشجویان با دانشگاه بر اساس ویژگی های شخصیتی و هدف گرایی (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دوره: 14، شماره: 26
28 پیش بینی شادکامی بر اساس ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده با واسطه گری تاب آوری در دانش آموزان (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دوره: 12، شماره: 21
29 پیش بینی عادات غذایی براساس نوع مزاج در جوانان غیر ورزشکار (دریافت مقاله) مجله طب سنتی اسلام و ایران دوره: 7، شماره: 4
30 پیش بینی کمک طلبی تحصیلی توسط باورهای هوشی با واسطه گری احساسات شرم و گناه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دوره: 5، شماره: 2
31 پیش بینی نارضایتی از تصویر بدنی دانشجویان دختر براساس ابعاد شخصیت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 17، شماره: 2
32 تاثیر مداخله مدل عمومی پرخاشگری و مهارت آموزی مبتنی بر رفتار درمانی دیالکتیکی بر پرخاشگری و نشخوار خشم (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 17، شماره: 68
33 تاثیر ویژگی های شخصیتی و حمایت اجتماعی ادرک شده بر قدردانی با واسطه گری استرس و خود کار آمدی تحصیلی در دانش آموزان دوره دوم متوسطه (دریافت مقاله) پژوهشنامه روانشناسی مثبت دوره: 4، شماره: 4
34 تبیین اهمال کاری تحصیلی دانشجویان بر اساس سازه دینی- اخلاقی صبر(ارائه مدل معادلات ساختاری) (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی دوره: 7، شماره: 22
35 تبیین خردمندی بر اساس هوش موفق و خودکارآمدی مقابله (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 13، شماره: 49
36 تبیین خودکارآمدی تحصیلی بر اساس ویژگی های شخصیتی با واسطه گری استرس تحصیلی (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 12، شماره: 1
37 تبیین علی بهزیستی تحصیلی بر اساس شناخت اجتماعی، اهداف پیشرفت اجتماعی و هیجان های مثبت تحصیلی و اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 16، شماره: 57
38 تبیین علی مشغولیت تحصیلی بر اساس شناخت اجتماعی: نقش واسطه ای هیجان های مثبت تحصیلی و اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 14، شماره: 55
39 تبیین علی هیجان های مثبت تحصیلی و اجتماعی بر اساس شناخت اجتماعی: نقش واسطه ای اهداف پیشرفت اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 13، شماره: 52
40 تراانسان گرایی جنبشی آینده گرا و ضرورت شکل گیری تحقیقات آینده پژوهانه (دریافت مقاله) فصلنامه آینده پژوهی انقلاب اسلامی دوره: 1، شماره: 3
41 خاستگاه و مبانی فلسفی تراانسان (دریافت مقاله) دوفصلنامه متافیزیک دوره: 14، شماره: 34
42 دین و درد: پیش بینی ابعاد درد بر اساس صبر (دریافت مقاله) نشریه پرستاری ایران دوره: 28، شماره: 95
43 رابطه امید به تحصیل و تحصیل گریزی: نقش واسطه ای خودنظم جویی تحصیلی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 15، شماره: 59
44 رابطه خودارزیابی مرکزی و خودناتوان سازی تحصیلی با واسطه هیجان های تحصیلی: مدل یابی ساختاری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 16، شماره: 62
45 رابطه خودانتقادی و حساسیت به طرد با آشفتگی روان شناختی دانشجویان دختر: نقش واسطه ای خودخاموشی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 20، شماره: 2
46 رابطه دین داری و امید: نقش واسطه ای صبر (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 14، شماره: 56
47 رابطه ساختاری منش اخلاقی صبر و اهداف پیشرفت تحصیلی دانشجویان: نقش واسطه ای منبع کنترل (دریافت مقاله) دوفصلنامه راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی دوره: 8، شماره: 2
48 رابطه منش های اخلاقی والدین با مهارت های اجتماعی فرزندان: نقش واسطه ای سبک های والدین در برخورد با هیجانات منفی کودکان (دریافت مقاله) مجله دستاوردهای روانشناختی دوره: 30، شماره: 1
49 رابطه هم نوایی با هنجارهای زنانه و ادراک تبعیض های جنسیتی با کیفیت زندگی زنان ایرانی: نقش واسطه ای خودخاموشی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های میان رشته ای زنان دوره: 3، شماره: 1
50 رابطه هوش عمومی و استدلال اخلاقی: نقش واسطه‎گری ابعاد هویت اخلاقی (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دوره: 14، شماره: 27
51 رابطه ی ویژگی های شخصیتی با قدردانی به عنوان یک فضیلت اخلاقی: نقش میانجی استرس و خودکارآمدی تحصیلی (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 16، شماره: 3
52 روش شناسی تکوینی: نگاهی تحولی به پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات بنیادین علوم انسانی دوره: 9، شماره: 2
53 ره آوردهای آموزشی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون در مورد زنان شهر کازرون (دریافت مقاله) فصلنامه زن و جامعه دوره: 2، شماره: 5
54 ساخت و اعتباریابی مقیاس فراحافظه برای نوجوانان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی شناختی دوره: 6، شماره: 3
55 ساخت و بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس رفتارهای آسیب زای تحصیلی در دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 12، شماره: 46
56 ساخت و بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس رفتارهای آسیب زای تحصیلی در دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 12، شماره: 45
57 ساخت و بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس صبر (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 5، شماره: 17
58 ساخت و بررسی ویژگی های روانسنجی مقیاس غفلت بر مبنای آیات قرآن کریم (دریافت مقاله) مجله روش ها و مدل های روان شناختی دوره: 6، شماره: 21
59 شناسایی مولفه های پدیده ی غفلت و عوامل مرتبط با آن: یک پژوهش کیفی (دریافت مقاله) مجله روش ها و مدل های روان شناختی دوره: 10، شماره: 37
60 طراحی چارچوب اخلاق سازمانی با رویکرد اسلامی: یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 12، شماره: 4
61 مدل ساختاری رابطه صبر با کفایت اجتماعی در دانش آموزان دوره متوسطه دوم (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 10، شماره: 4
62 مقایسه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در افراد مبتلا به سردرد میگرنی، سردرد تنشی و افراد بهنجار (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی سلامت دوره: 3، شماره: 11
63 مقایسه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در افراد مبتلا به سردرد میگرنی، سردرد تنشی و افراد بهنجار (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی سلامت دوره: 4، شماره: 15
64 مقایسه ی کمال گرایی و تعلل ورزی در مادران دانش آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 1، شماره: 1
65 مولفه های صبر مادر و توان بدرفتاری با کودک: نقش واسطه ای نارسانظم جویی هیجانی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 16، شماره: 63
66 نقد و بررسی «معنای زندگی» در سند تحول بنبادین آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اسلام و پژوهش های تربیتی دوره: 13، شماره: 25
67 نقش راهبردهای مقابله ای در مشکلات روانی بیماران دیابتی (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 21، شماره: 3
68 نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه ی اکوتوریسم پایدار روستایی جزیره قشم (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه پایدار محیط جغرافیایی دوره: 1، شماره: 2
69 نقش واسطه ای تحول مثبت نوجوانی در رابطه بین جو اخلاقی مدرسه و رفتارهای آسیب زای تحصیلی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 17، شماره: 62
70 نقش واسطه ای خودناتوان سازی در رابطه بین احساسات شرم و گناه و سازگاری تحصیلی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی دوره: 7، شماره: 3
71 نقش واسطه‌ای فراشناخت اخلاقی در رابطه بین شخصیت و رفتارهای اخلاقی (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 14، شماره: 4
72 نقش ویژگی های شخصیتی در ادراک درد زایمان در زنان ایرانی (دریافت مقاله) مجله بالینی پرستاری و مامایی دوره: 5، شماره: 4
73 ویژگی های روان سنجی مقیاس جرات ورزی سازگارانه و پرخاشگرانه (دریافت مقاله) مجله روش ها و مدل های روان شناختی دوره: 7، شماره: 23
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آموزه های روانشناختی غفلت در قرآن کریم (دریافت مقاله) کنفرانس ملی چارسوی علوم انسانی
2 ارایه یک مدل مفهومی جهت اجرای شهر الکترونیک در راستای تحقق جامعه اطلاعاتی (دریافت مقاله) دومین همایش فناوری اطلاعات، حال، آینده
3 ارتباط حمایت اجتماعی ادراک شده با قدردانی در دانش آموزان (دریافت مقاله) همایش ملی روان شناسی و سلامت با محوریت خانواده و زندگی سالم
4 استفاده ی مفرط از تلفن همراه و سلامت عمومی در نوجوانان: مطالعه ای کیفی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی
5 بررسی ارتباط ایمنی هیجانی با رفتارهای آسیب زای تحصیلی (دریافت مقاله) ششمین همایش بین‌المللی روان‌شناسی مدرسه
6 بررسی تنوع راهبردهای یادگیری مورد استفاده در دانش آموزان: مطالعه ای کیفی (دریافت مقاله) ششمین همایش بین‌المللی روان‌شناسی مدرسه
7 بررسی رابطھ فضیلت اخلاقی صبر و مولفھ ھای خردمندی: مدل مکنون (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در اخلاق وتربیت،مناسبات دین و روانشناسی
8 بررسی رابطه بین شخصیت با گرمی و سردی مزاج درپسران جوان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی و دومین کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی
9 بررسی رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت با گرمی و سردی مزاج در دختران جوان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی و دومین کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی
10 بررسی رابطه فضیلت اخلاقی صبر و خودکارآمدی مقابله (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی
11 بررسی رابطه مولفه های خردمندی و هیجانات تحصیلی در دانشجویان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روانشناسی و سلامت با محوریت سبک زندگی
12 بررسی رابطه ی پیوند والدینی با خود تنظیمی تحصیلی در دانش آموزان (دریافت مقاله) نخستین کنگره ملی دانشجویی علوم شناختی
13 بررسی نقش تقید به نماز در پیش بینی افسردگی دانشجویان (دریافت مقاله) کنگره ملی نماز و سلامت روان
14 بررسی نقش مدیریت دانش مشتری (CKM) در توسعه بانکداری الکترونیکی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
15 بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس پیوند والدینی در دانش آموزان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی روانشناسی (علم زندگی)
16 بررسی ویژگیهای روانسنجی مقیاس خودتنظیمی تحصیلی در دانش آموزان مقطعمتوسطه (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره ایران
17 بکارگیری مدل یکپارچه TTF,TAM دروب سایتهای گردشگری با تاکید براعتماد (دریافت مقاله) کنفرانس ملی فناوری اطلاعات و جهاد اقتصادی
18 پیش بینی خودکارآمدی دانش آموزان بر اساس رابطه حمایت اجتماعی خانواده و دوستان و سطح تحصیلات والدین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی خانواده و کودک
19 پیش بینی انگیزش پیشرفت بر اساس مؤلفه های صبر در دانشجویان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری
20 پیش بینی قدردانی بر مبنای عوامل شخصیتی در دانش آموزان پسر و دختر ۱۶ (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی تازه های روانشناسی مثبت نگر
21 پیش بینی گرایش به مصرف مواد بر اساس سبک زندگی رشد معنوی در دانش آموزان متوسطه شهر شیراز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی سبک زندگی و خانواده پایدار
22 رابطه ساختاری صفت منشی صداقت گرائی و آداب گریزی تحصیلی با واسطه گری خود پنداره تحصیلی (دریافت مقاله) ششمین همایش بین‌المللی روان‌شناسی مدرسه
23 سبک های دلبستگی مبنایی برای پیش بینی ترس از صمیمیت در دانشجویان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در مدیریت، اقتصاد و حسابداری و علوم انسانی
24 صبر مادر و پرخاشگری کودک: نقش میانجی استرس والدگری (دریافت مقاله) همایش ملی روان شناسی و سلامت با محوریت خانواده و زندگی سالم
25 علل شکل گیری روابط دختران و پسران از دیدگاه دختران نوجوان: یک پژوهش کیفی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی
26 علم خوب در علوم انسانی چه نوع علمی است؟ پرسشی درست یا غلط (دریافت مقاله) کنگره ملی علوم انسانی
27 لزوم استفاده از وب سایت های گردشگری الکترونیکی در توسعه اکوتوریسم جزیره قشم(با تمرکز بر جنگل های حرا) (دریافت مقاله) همایش ملی قشم و چشم انداز آینده
28 مدل ساختاری رابطه اخلاق ستیزه جویی/ صلح جویی با بهزیستی روانشناختی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روانشناسی و سلامت با محوریت سبک زندگی
29 مقایسه صبر در بیماران مبتلا به MS و افراد سالم (دریافت مقاله) کنفرانس ملی چارسوی علوم انسانی
30 نقش اکوتوریسم الکترونیکی در زنجیره تامین صنایع دستی ایران (دریافت مقاله) دومین همایش فناوری اطلاعات، حال، آینده
31 نقش مؤلفه های صبر در پیش بینی اضطراب امتحان دانشجویان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی
32 نقش واسطه ای اهداف پیشرفت اجتماعی در رابطه بین شناخت اجتماعی و هیجان های مثبت تحصیلی و اجتماعی (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی آموزش
33 نقش واسطه گری صبر در رابطه بین تاب آوری و تعالی معنوی در دانشجویان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روانشناسی و سلامت با محوریت سبک زندگی