دکتر سعید غیاثی ندوشن

دکتر سعید غیاثی ندوشن عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر سعید غیاثی ندوشن

Dr. Saeed Ghiasi

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی ارتباط بین صنایع و دانشگاه های حوزه ی علوم انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 3، شماره: 11
2 آینده پژوهی و ارائه روندهای توسعه کیفی در دانشگاه های دولتی شهر تهران مبتنی بر رویکرد دانشگاه تراز جهانی (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 15، شماره: 2
3 ارائه الگوی دانشگاه کارآفرین با رویکرد فرا ترکیب (دریافت مقاله) مجله آموزش عالی ایران دوره: 11، شماره: 1
4 ارائه مدل انتخاب کارکنان مستعد در سازمان های دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 10، شماره: 4
5 ارائه مدل توسعه کیفی دانشگاه های دولتی شهر تهران مبتنی بر رویکرد دانشگاه تراز جهانی (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 11، شماره: 4
6 ارایه مدل مفهومی رابطه بین کیفیت برونداد آموزش عالی و توسعه پایدار بر اساس رویکرد سیستمی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 1، شماره: 1
7 ارزیابی وضعیت نیروی انسانی برنامه تربیت بدنی دانش آموزان کم توان ذهنی مدارس شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 7، شماره: 1
8 استقرار ناحیه نوآوری با هدف توسعه منطقه ای در رهیافت لنگرگاهی دانشگاه نسل چهارم (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 13، شماره: 3
9 الگوی ارتقای اخلاق پژوهش؛ شرایط، بسترها، راهبردها و پیامدها (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 26، شماره: 4
10 الگوی دانشگاه پژوهی در دانشگاههای وابسته به جهاد دانشگاهی (دریافت مقاله) طب و تزکیه دوره: 32، شماره: 2
11 الگویی برای بین المللی شدن دانشگاه ها در حوزه علوم انسانی و اجتماعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی دوره: 9، شماره: 17
12 الگویی برای دانشگاه سازگارشونده (دریافت مقاله) مجله آموزش عالی ایران دوره: 12، شماره: 2
13 بررسی ابعاد پداگوژیک دانشگاههای مجازی شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش و یادگیری دوره: 1، شماره: 2
14 بررسی ارتباط میان بهره هوشی با خودنظارتی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 9، شماره: 1
15 بررسی تاثیر ابعاد سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری بر میزانبهره وری منابع انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 25، شماره: 80
16 بررسی تطبیقی سیاستهای جذب اعضای هیات علمی در دانشگاههای برتر دنیا و ایران (دریافت مقاله) طب و تزکیه دوره: 29، شماره: 2
17 بررسی رابطه بین توانمندسازی روانشناختی با خلاقیت کارکنان ستادی وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 6، شماره: 3
18 بررسی مقایسه ای تاثیر تصویر ذهنی (برند) دانشگاه بر خودپنداره تحصیلی دانشجویان دانشکده های روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی و لرستان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 10، شماره: 32
19 بررسی نقش رسانه در آموزش مهارت های کارآفرینی به جوانان استان لرستان از دیدگاه کارآفرینان و کارکنان صدا و سیمای مرکز لرستان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 22، شماره: 84
20 بررسی و شناسایی چالش های ارتباط بین صنعت و دانشگاه (دریافت مقاله) دوفصلنامه صنعت و دانشگاه دوره: 12، شماره: 43
21 بررسی و مقایسه کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی اعضای هیئت علمی: نمونه موردی دانشگاه علوم پزشکی و خلیج فارس بوشهر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 5، شماره: 15
22 بررسی همگرایی دانشگاه های ایرانی با مولفه های دانشگاه در کلاس جهانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 8، شماره: 27
23 بررسی یک پارچه سازی آموزشی در ایران و نگرش والدین دانش آموزان نسبت به این سبک آموزشی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 3، شماره: 7
24 بیان ماهیت و ارایه مدل استقرار ناحیه نوآوری: پژوهشی فراترکیب با استفاده از متن کاوی (دریافت مقاله) فصلنامه رهیافت دوره: 31، شماره: 81
25 تاملی بر استقرار نظام جانشین پروری مدیریت در دانشگاه، مدلی برآمده از نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 6، شماره: 19
26 تأملی بر نقش دوره های آموزشی بر ایجاد روحیه کارآفرینی در بین دانشجویان دانشگاه (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 5، شماره: 1
27 تبیین ابعاد و مولفه های حکمرانی آکادمیک (دریافت مقاله) مجله آموزش عالی ایران دوره: 15، شماره: 3
28 تحلیل تطبیقی آموزش عالی فرامرزی در کشورهای منطقه خلیج فارس با رویکرد قطب های بین المللی آموزش (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 13، شماره: 2
29 تحلیل تطبیقی نظام دانشگاه تراز جهانی (برنامه ها، اقدامات، مضامین) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 13، شماره: 41
30 تدوین الگوی شایستگی های محوری مدیران فرهنگی - اجتماعی دانشگاه ها در ایران اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی دوره: 1، شماره: 2
31 تدوین و اعتباریابی ابزار ارزشیابی عملکرد رؤسای دانشگاه‌های افغانستان (مورد مطالعه: دانشگاه‌های دولتی کابل با رویکرد آمیخته) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 8، شماره: 21
32 تدوین و اعتباریابی ابزار ارزشیابی عملکرد روسای دانشگاه های افغانستان (مطالعه موردی دانشگاه های دولتی کابل: رویکرد آمیخته) (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 11، شماره: 41
33 توسعه مدیران شرکت ملی گاز ایران مبتنی بر الگوی شایستگی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 13، شماره: 43
34 چالش ه ای جذب دانشجویان بین المللی: تجربه ای برای دانشگاه های ایران (واکاوی پژوهش های گذشته) (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش علوم دریایی دوره: 10، شماره: 2
35 چگونگی کاربست قدرت در استقلال دانشگاهی در نظام آموزش عالی ایران: یک تحلیل گفتمان انتقادی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 12، شماره: 43
36 دانشگاه در ایران و همگرایی آنها با مولفه های دانشگاه سازگار شونده (مطالعه موردی دانشگاه علامه طباطبایی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی- پژوهشی نوآوری و ارزش آفرینی دوره: 4، شماره: 7
37 رابطه جو پردیس دانشگاهی با خوش بینی علمی و استرس تحصیلی از دیدگاه دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 13، شماره: 44
38 روان سنجی پرسشنامه سنجش شایستگی فرهنگی دانش آموختگان علوم پزشکی (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 19، شماره: 4
39 رویکردی خلاقانه در طراحی سازمان دانشگاه فرهنگیان (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 9، شماره: 4
40 ساخت، اعتباریابی ابزار سنجش ابعاد شایستگی های منابع انسانی در شرکت های دانش بنیان (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 8، شماره: 29
41 شناسایی عوامل امتناع همکاری‌های پژوهشی بین‌المللی در نظام آموزش عالی کشور: یک مطالعه فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش علوم دریایی دوره: 7، شماره: 3
42 شناسایی عوامل سازمانی موثر بر دانشگاه کارآفرین (با رویکرد فراترکیب) (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 18، شماره: 3
43 شناسایی عوامل مؤثر بر بهبود شایستگی مدیران (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 30، شماره: 3
44 شناسایی مولفه های همکاری های علمی بین المللی در آموزش عالی: مطالعه ای فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 12، شماره: 2
45 ضرورت های مفهومی و الزامات روشی در مطالعات فرهنگ دانشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 11، شماره: 1
46 طراحی الگوی پرورش کارآفرینان در دانشگاه های دولتی شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نوآوری در سازمان های دفاعی دوره: 3، شماره: 2
47 طراحی الگوی دانشگاه نوآور در چارچوب اکوسیستم نوآوری در ایران (دریافت مقاله) مجله آموزش عالی ایران دوره: 10، شماره: 4
48 طراحی الگوی شایستگی های رهبری در دانشگاه های دولتی شهر تهران (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 11، شماره: 2
49 طراحی الگوی شایستگی های رهبری در دانشگاه های دولتی شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 11، شماره: 2
50 طراحی الگوی کیفی دانشگاه ناب برای دانشگاه های دولتی (مورد مطالعه: دانشگاه فرهنگیان) (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 11، شماره: 3
51 طراحی الگوی یکپارچه سازی برنامه ریزی جانشین پروری و مسیر پیشرفت شغلی مدیران دانشگاه های دولتی؛ مدلی برآمده از نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 11، شماره: 39
52 طراحی مدل شایستگی فرهنگی دانش آموختگان علوم پزشکی: یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 21، شماره: 2
53 طراحی و اعتبار یابی مدل سرمایه گذاری در استارتآپهای دانشگاه های مهارت محور (دریافت مقاله) مجله آموزش عالی ایران دوره: 15، شماره: 2
54 طراحی و اعتباریابی مدل شایستگی های روسای دانشگاه های دولتی کابل* (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 10، شماره: 40
55 فرا تحلیل پژوهش های انجام شده در حوزه آداب و مهارت های زندگی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 3، شماره: 12
56 مرور نظام یافته رهبری اثربخش در دانشگاه های علوم پزشکی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 15، شماره: 54
57 نقش فرصت مطالعاتی در شفاف سازی سازوکار های مدیریت اداری و شبکه سازی ارتباطات میان دانشگاهی پزشکی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش علوم دریایی دوره: 10، شماره: 3
58 نقش و جایگاه دولت در استقلال دانشگاه (دریافت مقاله) فصلنامه دولت پژوهی دوره: 4، شماره: 14
59 واکاوی منتورینگ آکادمیک به منظور اشتغال پذیری دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 6، شماره: 24
60 واکاوی منتورینگ آکادمیک به منظور اشتغال پذیری دانشجویان رشته مدیریت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 6، شماره: 23
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی سطح کارآفرینی و بررسی رابطه آن با هوش سازمانی و عملکرد شعب پست بانک تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
2 اهمیت و لزوم استفاده از آموزش و آموزش ضمن خدمت در سازمانها (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران
3 بررسی ارتباط شرایط فیزیکی محیط کار، عدالت و حمایت سازمانی با سطح فرسودگی شغلی (مطالعه موردی) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
4 بررسی تطبیقی مفهوم شایستگی در نظام آموزش عالی ایران و جهان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21
5 بررسی رابطه بین حمایت سازمانی، عدالت سازمانی و شرایط فیزیکی محیط کار با سطح فرسودگی شغلی (مطالعه موردی) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی
6 بررسی رابطه بین کارآفرینی کارکنان و هوش سازمانی در شعب پست بانک استان تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی
7 تاملی بر جانشین پروری (شرکت خودروسازی سایپا) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی
8 تحلیلی بر نقش و کارکرد رویکرد شبکه ای در سیاست گذاری آموزش عالی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی
9 جایگاه شایستگی فرهنگی منابع انسانی در مراقبتهای بهداشتی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
10 رویکردی به کارآفرینان دانشگاهی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد ، توانمندی صنعت جهانگردی در توسعه
11 مدل مفهومی شایستگی دانش آموختگان علوم پزشکی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
12 نقش مهارت های ارتباطی بر خودکارآمدی معلمان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم تربیتی و مطالعات رفتاری ایران