دکتر رسول کردنوقابی

دکتر رسول کردنوقابی

دکتر رسول کردنوقابی

Dr. Rasool Kord Noghabi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر بخشی آموزش به شیوه یادگیری مشارکتی و نقشه مفهومی فردی برانگیزش و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش و یادگیری دوره: 1، شماره: 2
2 اثر بخشی آموزش حل مسأله بر کاهش اضطرابریاضی دانش آموزان با سبک شناختی وابسته به زمینه در سال تحصیلی 92-1391 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 2، شماره: 19
3 اثربخشی آموزش تکنیک‌هایی از موج‌های روان‌درمانی اوّل، دوم و سوم بر خودکنترلی دانش‌آموزان (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 23، شماره: 2
4 اثربخشی آموزش فلسفه به کودکان بر احساس تنهایی و ناامیدی دانش‌آموزان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تفکر و کودک دوره: 10، شماره: 1
5 اثربخشی اجرای روش خودتنظیمی گام به گام بر تعلل ورزی در انجام تکالیف تحصیلی دانش آموزان ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 9، شماره: 3
6 انگیزه تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه در رابطه با عوامل محیطی (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 7، شماره: 1
7 Investigating validity and reliability and factor analysis of Webster s Wisdom Questionnaire in Iran (دریافت مقاله) فصلنامه یادگیری و حافظه دوره: 1، شماره: 1
8 بررسی اثربخشی آموزش مهارت های شناختی- عاطفی بر کاهش گرایش به رفتارهای خشونت آمیز دانش آموزان پسر مقطع متوسطه (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 22، شماره: 1
9 بررسی اعتبار، روایی و هنجار یابی سیاهه رفتارهای مستقیم و غیرمستقیم ایرلند در زندانیان شهرستان همدان (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 13، شماره: 2
10 بررسی ساختار عاملی مقیاس از خود فراروی بزرگسالان(ASTI) در بین دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا همدان (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 7، شماره: 28
11 بررسی فرایندهای یاددهی- یادگیری در آموزش های فنی و حرفه ای (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 4، شماره: 4
12 بررسی مؤلّفه‌های هوش هیجانی و شادی در سروده‌های«فرّخی سیستانی» و «منوچهری دامغانی» (دریافت مقاله) فصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 14، شماره: 14
13 بررسی مناطق مغزی مرتبط با مهارت های اصلی هوش منطقی- ریاضی گاردنر با استفاده از تصویرسازی تشدید مغناطیسی کارکردی (مطالعه موردی) (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 8، شماره: 6
14 بررسی و تحلیل توضیح های معلمان دوره ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی دوره: 7، شماره: 1
15 بررسی و مقایسه اثر بخشی آموزش بهداشت روانی ، آموزشی مهارت های ابراز وجود و آموزش مهارت های اجتماعی در بهبود بهداشت روانی دانش آموزان دوره متوسطه و تاثیر آن بر عملکرد تحصیلی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 2، شماره: 3
16 بررسی و مقایسه تاثیر چگونگی طرح پرسش شفاهی کلاسی بر یادگیری درس ریاضی و علاقه دانش آموزان به این درس (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 7، شماره: 22
17 بررسی و مقایسه سطح بهداشت روانی دانشجویان دختر و پسر دوره ها و رشته های تحصیلی متفاوت در دانشگاه های بوعلی سینا و پیام نور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 4، شماره: 10
18 پیش بینی رفتار اخلاقی بر اساس بهزیستی روان شناختی و نگرش به زمان: نقش واسطه ای خود فراروی و ارزش های بنیادی (دریافت مقاله) مجله اصول بهداشت روانی دوره: 25، شماره: 5
19 پیش بینی سازگاری اجتماعی بر اساس ناگویی هیجانی در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول شهر همدان (دریافت مقاله) ماهنامه پیشرفت های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش دوره: 3، شماره: 29
20 تاثیر آموزش حل مسئله بر تغییرپذیری سبک شناختی وابسته به زمینه به مستقل از زمینه دانش آموزان متوسطه منطقه هلیلان (کهره) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 14، شماره: 53
21 تاثیر آموزش خوش بینی به روش قصه گویی بر افزایش میزان خوش بینی دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 6، شماره: 1
22 تاثیر دارایی های تحولی بر خرد با میانجی گری عزت نفس در دانش آموزان دختر دوره متوسطه (دریافت مقاله) پژوهشنامه روانشناسی مثبت دوره: 5، شماره: 2
23 تاثیر روایت درمانی بر افکار اضطرابی مادران مطلقه (دریافت مقاله) مطالعات زن و خانواده دوره: 11، شماره: 3
24 تاثیر روش ذهن آگاهی مبتنی بر یادگیری اجتماعی-هیجانی بر مولفه های شایستگی اجتماعی- هیجانی و عملکرد تحصیلی کودکان (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 17، شماره: 1
25 تاثیر شن بازی بر کاهش ناگویی هیجانی دانش آموزان نارساخوان (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دوره: 17، شماره: 38
26 تاثیر مهارت های مطالعه آزاد بر عادات مطالعه، نگرش به مطالعه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 26، شماره: 4
27 تاثیر میزان دانش معلم از موضوع تدریس بر نحوه بیان مطالب و یادگیری دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 1، شماره: 2
28 تاثیر نوروفیدبک با امواج آلفای بالا بر کارکرد های اجرایی دانشجویان دختر دانشگاه کردستان با نشانگان فرسودگی تحصیلی و علایم افسردگی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 8، شماره: 30
29 تاثیر نوروفیدبک با امواج آلفای بالا بر کارکردهای اجرایی دانشجویان دختر دانشگاه کردستان با نشانگان فرسودگی تحصیلی و علایم افسردگی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 9، شماره: 3
30 تاثیر نوروفیدبک با امواج آلفای بالا در به روزرسانی حافظه ی کاری دانشجویان دختر دانشگاه کردستان با نشانگان فرسودگی تحصیلی و علایم افسردگی (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 16، شماره: 2
31 تأثیر آموزش زیست شناسی به روش تفکر استقرایی برسطوح یادگیری درس زیست شناسی دانش آموزان پسرپایه دوم متوسطه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 2، شماره: 17
32 تأثیر آموزش زیست شناسی به روش تفکراستقرایی بر افزایش خلاقیت دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 2، شماره: 16
33 تأثیر آموزش هوش هیجانی بر تقویت هوش هیجانی دانش آموزان دختر آموزش ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 14، شماره: 1
34 تبیین خرد بر اساس ذهنیت فلسفی، دیدگاه‌گیری اجتماعی و خودبازداری در دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 22، شماره: 2
35 تبیین خرد بر اساس هوش معنوی و جهت گیری مذهبی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای روان شناختی دوره: 20، شماره: 1
36 تبیین خرد بر مبنای دارایی های تحولی و میانجی گری بالندگی (ارائه مدلی علی) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 12، شماره: 41
37 تدوین مدل ساختاری ناسازگاری تحصیلی بر اساس بی عدالتی آموزشی، فرسودگی، فریبکاری تحصیلی وعدم خود کارآمدی دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 14، شماره: 49
38 خوش بینی-بدبینی و سبک های پردازش اطلاعات به عنوان پیش بین های افسردگی و رضایت از زندگی (دریافت مقاله) مجله اصول بهداشت روانی دوره: 15، شماره: 59
39 رابطه ابعاد حساسیت و هوش زیباشناسی در دانش آموزان: مقایسه برپایه جنسیت و سن (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 24، شماره: 1
40 رابطه بین هوش هیجانی و سبک مدیریت تعارض مدیران در مدارس راهنمایی و متوسطه استان های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 7، شماره: 2
41 ساخت و اعتباریابی آزمون خرد بر اساس مولفه های ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 9، شماره: 36
42 ساخت و اعتباریابی پرسشنامه خرد (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 13، شماره: 49
43 ساخت و اعتباریابی مقیاسی برای سنجش خردورزی تحصیلی (AWS-۳) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 18، شماره: 72
44 ساخت و تعیین شاخص های روان سنجی مقیاس ناگویی هیجانی کودکان (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 7، شماره: 2
45 شناسایی مولفه های اساسی تربیت کودک بر اساس دیدگاه والدین ایرانی‎ (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 13، شماره: 2
46 شناسایی نقش سرعت پردازش ( زمان واکنش و نامیدن خودکار سریع) در آگاهی واج شناختی کودکان با ناتوانی یادگیری خواندن (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دوره: 18، شماره: 41
47 طراحی برنامه آموزش توجه مستقیم و بررسی اثربخشی آن بر ابعاد توجه دانش آموزان نارساخوان (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 12، شماره: 4
48 طراحی و ساخت پرسشنامه تشخیص و علت یابی اختلال بی خوابی در میان سالان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 15، شماره: 2
49 عوامل تسهیل کننده و بازدارنده ی رفتارهای اخلاقی و غیراخلاقی براساس نظریه های ضمنی مردم ایران: نقش سود و زیان ها (دریافت مقاله) مجله اصول بهداشت روانی دوره: 24، شماره: 3
50 عوامل مرتبط با تعلل ورزی تحصیلی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 11، شماره: 37
51 مطالعه عوامل موثر بر جرائم خشونتآمیز بین جوانان۱۸ تا ۲۵ ساله شهر همدان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی پلیس دوره: 1، شماره: 1
52 مقایسه آموزش با روش سنتی و آموزش با نرم افزار آموزشی در سطوح یادگیری دانش، فهمیدن و کاربرد در درس ریاضی و علوم در دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهر خرم آباد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی دوره: 7، شماره: 2
53 مقایسه اثربخشی آموزش از طریق اسناد، آموزش از طریق تمثیل و آموزش از طریق اسناد تمثیل بر میزان خوشبینی دان شآموزان (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 14، شماره: 4
54 مقایسه اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی و شناختی- عاطفی بر گرایش به رفتارهای خشونت آمیز دانش آموزان مقطع متوسطه (دریافت مقاله) مجله اصول بهداشت روانی دوره: 21، شماره: 3
55 مقایسه اثربخشی روش و فن آموزش پرسشگری بر تفکر انتقادی ومهارتهای آن در درس مطالعات اجتماعی دانشآموزان دخترپایه اول متوسطه (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 12، شماره: 40
56 مقایسه اثربخشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی و یادگیری اجتماعی- هیجانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر مولفه های شایستگی اجتماعی- هیجانی و عملکرد تحصیلی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی دوره: 9، شماره: 1
57 مقایسه میزان فعالیت ساختارهای مغزی مهارت های خواندن، نوشتن و صحبت کردن در افراد با هوش کلامی خیلی بالا و خیلی پایین با استفاده از تصویرسازی تشدید مغناطیس کارکردی (دریافت مقاله) مجله دستاوردهای روانشناختی دوره: 30، شماره: 2
58 نیمرخ سلامت عمومی زنان فعال میانسال در باشگاه های تندرستی شهر همدان (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 3، شماره: 9
59 هنجاریابی۱۱ ، روایی ۲ و پایایی ۳ آزمون رشد ادراک دیداری فراستیگ در بیندان شآموزان پای ههای اول و دوم دوره ابتدایی شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 2، شماره: 2
60 یادگیری فیزیک با نظام آموزش فردی و مقایسه آن با نظام آموزش سنتی (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 6، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثربخشی آموزش بخشش بر کاهش افکار پرخاشگرانه دانش آموزان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی روان شناسی مدرسه
2 اثربخشی آموزش بخشش بر کاهش رفتار پرخاشگرانه ی دانش آموزان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در اخلاق وتربیت،مناسبات دین و روانشناسی
3 اثربخشی آموزش همدلی و مدیریت خشم از طریق بازی (دریافت مقاله) ششمین همایش بین‌المللی روان‌شناسی مدرسه
4 Investigating the status and relationship between Ardelt’s three-dimensional wisdom model and Self-Transcendenceamong the people of Hamadan (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی روان شناسی تربیتی: مداخلات روانی-تربیتی
5 Return to Illiteracy: The Role of Social, Economical, & Cultural Factors (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی روان شناسی تربیتی: مداخلات روانی-تربیتی
6 The Types of Wisdom (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی روان شناسی تربیتی: مداخلات روانی-تربیتی
7 بررسی ساختار عاملی مقیاس خرد آردلت در بین دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا همدان (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی
8 بررسی معنای خرد و خردورزی و گرایش رفتاری دانشجویان به خردمندان در دانشگاه بوعلی سینا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علمی پژوهشی روانشناسی و علوم تربیتی
9 تبیین سازه خردورزی بر اساس پنج عامل بزرگ شخصیت (دریافت مقاله) ششمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی در ایران
10 رابطه بین سلامت عمومی با سازگاری دانش آموزان (دریافت مقاله) ششمین همایش بین‌المللی روان‌شناسی مدرسه
11 رابطه بین سلامت عمومی با سازگاری دانش آموزان پسر دوره متوسطه اول شهرستان خرم بید (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره ایران
12 مدرسه خرد ورز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدرسه آینده
13 مروری بر پژوهش های انجام شده در خصوص نقش خودکارآمدی تحصیلی در موفقیت های تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) ششمین همایش بین‌المللی روان‌شناسی مدرسه
14 مقایسه ی رضایت از زندگی و راهبردهای مثبت تنظیم شناختی هیجان در دانشجویان سیگاری و گروه بهنجار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانشجو،جوانان و آسیب های اجتماعی (ایمن سازی و مقابله)
15 ویژگیهای خردمندان در تفکر دینی در مقایسه بانظریههای روانشناسی خرد:یک مطالعه تطبیقی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
16 هوش هیجانی و شادی در سروده های فرخی سیستانی و منوچهری دامغانی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین درحوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران