دکتر علی مقدم زاده

دکتر علی مقدم زاده دانشیار دانشگاه تهران

دکتر علی مقدم زاده

Dr. Ali MoghadamZadeh

دانشیار دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثربخشی طرحواره درمانی و معنا درمانی بر اضطراب مرگ در افراد مبتلا به خودبیمارپنداری (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره دوره: 7، شماره: 1
2 آسیب شناسی استعدادیابی تحصیلی در ایران(مروری ساختارمند بر ادبیات انجام شده در سه دهه اخیر) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 12، شماره: 39
3 ابعاد و سطوح فرهنگ کیفیت در نظام آموزش عالی : مروری منظم (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 11، شماره: 36
4 اثر تحریک مستقیم فراجمجمه ای بر یکپارچگی بینایی حرکتی کودکان با اختلال هماهنگی رشدی (دریافت مقاله) مجله عصب روان شناسی دوره: 9، شماره: 33
5 اثر همبستگی آزمون لنگر با آزمون کل بر نتایج همترازسازی: مرور سیستماتیک (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 13، شماره: 43
6 اثربخشی آموزش مهارت حل مسئله بر شادکامی و نگرش معتادین به مت آمفتامین (دریافت مقاله) مجله روش ها و مدل های روان شناختی دوره: 6، شماره: 22
7 اثربخشی بازی ویدئویی سازه های من بر انعطاف پذیری شناختی دانش آموزان بیش فعال ورزشکار (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 8، شماره: 2
8 اثربخشی تحریک جریان مستقیم فرا جمجمه ای بر انعطاف پذیری شناختی دانش آموزان بیش فعال ورزشکار (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 11، شماره: 41
9 ادراک دانشجویان و مدرسین از تحصیلات دانشگاهی و ارائه راهکار برای پیشگیری از افت تحصیلی دانشجویان (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 13، شماره: 6
10 ادراک و تجربه زیسته زوجین از علل بروز جدایی عاطفی: مطالعه ای به روش پدیدارشناسی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 16، شماره: 62
11 ارائه مدل مطلوب برای پیوند زدن نمره های سوابق تحصیلی با نمره های آزمون سراسری ورود به دانشگاه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 9، شماره: 28
12 استفاده از سنجش شناختی تشخیص برای سنجش نوشتن در دانش آموزان پایه ی ششم ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 16، شماره: 4
13 اکتشاف کیفی عوامل موثر بر جذب سرمایه ‎گذار در مقاصد گردشگری ورزشی مطالعه موردی؛ استان اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 21، شماره: 58
14 الگوی میانجیگری ذهن آگاهی در رابطه بین احساس تنهایی و بهزیستی روانشناختی: یک رویکرد میانجیگری تعدیل شده (دریافت مقاله) پژوهشنامه روانشناسی مثبت دوره: 8، شماره: 2
15 Persian Version of Parental Emotional Response to Children Index (P-PERCI) Among Parents of Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder: A Study on Psychometric Properties (دریافت مقاله) مجله شناخت عصبی تکاملی دوره: 3، شماره: 1
16 Persian Version of Parental Emotional Response to Children Index (P-PERCI) Among Parents of Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder: A Study on Psychometric Properties (دریافت مقاله) مجله شناخت عصبی تکاملی دوره: 0، شماره: 5
17 Persian Version of Parental Emotional Response to Children Index (P-PERCI) Among Parents of Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder: A Study on Psychometric Properties (دریافت مقاله) مجله شناخت عصبی تکاملی دوره: 0، شماره: 3
18 Psychometric Analysis of Persian Version of Movement Imagery Questionnaire-Children Form (MIQ-C) (دریافت مقاله) نشریه بین المللی کنترل و یادگیری حرکتی دوره: 1، شماره: 1
19 The relationship between openness to experience and intelligence with sexual desire; The moderating role of weight and age (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی سلامت جنسی دوره: 1، شماره: 2
20 بازنمایی عوامل فردی موثر در احتمال آسیب طلاق: یک بررسی پدیدارشناسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 8، شماره: 2
21 بازنمایی مولفه های احتمال آسیب طلاق: مطالعه ای به روش پدیدار شناسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره دوره: 8، شماره: 2
22 برآورد تعداد خوشه ها در تکنیک طبقه بندی ماتریس های نامنفی (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 13، شماره: 50
23 بررسی آماره های برازش فرد نوجوانان شرکت کننده در آزمون سراسری با استفاده از بسته ی PerFit در R (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهان دوره: 21، شماره: 3
24 بررسی اثربخشی آشکارسازی هیجانی نوشتاری بر مکانیسم های دفاعی افراد ناگوهیجان (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 8، شماره: 30
25 بررسی تغییرناپذیری اندازه گیری و ساختاری رابطه برخی از سازه های مطالعه بین المللی تیمز (۲۰۱۱) بر اساس جنسیت دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 5، شماره: 9
26 بررسی جایگاه الگوی مفهومی فرهنگ ایثار و شهادت و ارزیابی میزان تحقق آن در اهداف مصوب دوره متوسطه آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی دوره: 5، شماره: 12
27 بررسی رابطه درگیری تحصیلی و عملکرد تحصیلی در بین دانشجویان دانشکده فنی دانشگاه تهران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای نو در روان شناسی و علوم تربیتی دوره: 3، شماره: 9
28 بررسی رابطه سبک تدریس اساتید با انگیزه و درگیری تحصیلی دانشجویان در محیط یادگیری آنلاین با نقش میانجی سبک های مشارکت در یادگیری (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی دوره: 14، شماره: 27
29 بررسی روایی و پایایی مقیاس اضطراب ورزشی-۲ در کودکان و نوجوانان ورزشکار (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی سلامت دوره: 5، شماره: 20
30 بررسی مقایسه ای میزان سرمایه اجتماعی و سرمایه روان شناختی در دانشجویان دانشگاه های حضوری و آموزش از دور (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 7، شماره: 20
31 بررسی نقش واسطه گری درگیری تحصیلی در ارتباط با سبک های مشارکت در یادگیری و عملکرد تحصیلی دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 10، شماره: 34
32 بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه عدم تعادل تلاش- پاداش (ERIQ) در بین معلمان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 5، شماره: 11
33 بررسی ویژگی های روانسنجی سوالات آزمون دستیاری پزشکی و دندانپزشکی سال ۱۳۹۹، براساس نظریه ی پرسش-پاسخ (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 12، شماره: 38
34 پیش بینی عملکرد ریاضی دانش آموزان بر اساس خودکارآمدی ریاضی و مهارت های مطالعه ریاضی: نقش تعدیل کننده جنسیت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 7، شماره: 19
35 تاثیر تدریس مشارکتی بر انسجام گروهی دانش آموزان ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 12، شماره: 40
36 تاثیر مداخله خودگویی مثبت بر پاسخ های روانی فیزیولویکی اضطراب رقابتی و اعتماد به نفس در ورزشکاران نخبه (دریافت مقاله) مجله عصب روان شناسی دوره: 3، شماره: 11
37 تاثیر مداخله ذهن آگاهی بر استرس ادراک شده و سطوح ایمنوگلوبین A درکشتی گیران نخبه طی دوره رقابت (دریافت مقاله) مجله عصب روان شناسی دوره: 8، شماره: 4
38 تبعات شکل گیری فرهنگ ارزشیابی کاذب در مدارس ابتدایی: مطالعه ای پدیدارشناسانه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دوره: 10، شماره: 2
39 تبیین عوامل مفهومی فرهنگ ایثار و شهادت و تحلیل جایگاه آن در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 22، شماره: 25
40 تحلیل بعدیت، اثر متن، تاثیر و کارکرد افتراقی سوال در آزمون های مبتنی بر متن (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 8، شماره: 24
41 تحلیل عاملی استراتژی های خودرهبری و رابطه آن ها با عملکرد تحصیلی دانشجویان(مورد: دانشجویان دانشکده علوم و ادبیات دانشگاه بیرجند) (دریافت مقاله) مجله رویکردهای نوین آموزشی دوره: 10، شماره: 2
42 تعیین ویژگی های روان سنجی پارامترهای نسخه فارسی پرسش نامه تصویرسازی حرکتی فرم کودکان (MIQ-C) بر اساس نظریه سوال پاسخ (IRT) (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 10، شماره: 37
43 تغییرناپذیری ساختار عاملی و سؤال‌های آزمون سراسری ریاضی (مورد مطالعه: گروه آزمایشی ریاضی و فنی 96-1395) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 10، شماره: 30
44 چارچوب پیاده سازی کنترل استراتژیک منابع انسانی در شرکت مادر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 11، شماره: 41
45 خصوصیات روان سنجی فرم کوتاه پرسشنامه شادکامی آکسفورد در دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 5، شماره: 12
46 رابطه یادگیری خودراهبر و یادگیری سازمانی در سازمان های آموزشی (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 16، شماره: 4
47 روش بهینه هموارسازی دادهها در هم تراز سازی: موردمطالعه آزمون تولیمو و آزمون های جامع کنکورهای آزمایشی سازمان سنجش آموزش کشور (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 6، شماره: 21
48 رویکردی آمیخته در ساخت مقیاس سنجش افت تحصیلی دانشجویان (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 16، شماره: 6
49 ساخت آزمون خواندن برای دانش آموزان پایه ی ششم ابتدایی با استفاده از انگاره ی سنجش شناختی تشخیصی (دریافت مقاله) پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دوره: 7، شماره: 1
50 ساخت ابزار میزان شده برای سنجش مدارس اثربخش دوره ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات برنامه درسی دوره: 18، شماره: 68
51 ساخت مقیاس سنجش شادکامی مدرسه ای دانش آموزان ابتدایی: مطالعه ای به روش پژوهش آمیخته (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی دوره: 9، شماره: 3
52 سنخ شناسی سبک های زندگی فراغتی ورزشکاران نخبه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 18، شماره: 43
53 شناسایی عوامل موثر بر شکل گیری انتقال یادگیری به محیط کار در آموزش های ضمن خدمت صنایع مس منطقه کرمان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 11، شماره: 39
54 شناسایی عوامل موثر در شکل گیری فرهنگ ارزشیابی کاذب در مدارس ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 9، شماره: 26
55 طراحی فرامدلی برای توسعه استراتژیک منابع انسانی براساس الگوی سیپ با مرور هدف مند مطالعه های پیشین (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 10، شماره: 40
56 طراحی و ساخت ابزار میزان و نگرش به استفاده از شبکه های اجتماعی و بررسی رابطه آن با عملکرد تحصیلی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی دوره: 4، شماره: 15
57 فراتحلیل تحقیقات انجام شده در حوزه افت تحصیلی فرزندان شاهد در بنیاد شهید و امور ایثارگران طی سال های ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۵(۱) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 4، شماره: 9
58 کاربرد مدل دو عاملی چندبعدی نظریه سوال-پاسخ جهت تحلیل بعدیت و کارکرد افتراقی سوال، سوالات مبتنی بر متن (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 7، شماره: 28
59 کاربست فنون داده‌ کاوی در تبیین صحت مدل ‌های پیش بینی افت تحصیلی دانشجویان (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 28، شماره: 1
60 مرور نظام مند عوامل موثر در سنجش مدارس اثربخش دوره ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی دوره: 7، شماره: 1
61 مقایسه اثر بخشی مداخلات دیجیتالی و تحریک الکتریکی بر کارکردهای اجرایی و مهارت های روانی ورزشکاران با و بدون ADHD (دریافت مقاله) کارگروه اخلاق در پژوهش پژوهشگاه علوم ورزشی دوره: 8، شماره: 1
62 مقایسه اثربخشی تمرینات واقعیت مجازی و تحریک الکتریکی مستقیم فرا جمجمه ای مغز (tDCS) بر تبحر حرکتی، یکپارچگی بینایی- حرکتی و مهارت های عصب روانشناختی کودکان دارای اختلال هماهنگی رشدی (دریافت مقاله) کارگروه اخلاق در پژوهش پژوهشگاه علوم ورزشی دوره: 8، شماره: 1
63 مقایسه ترتیب ارائه خودگفتاری آموزشی و انگیزشی در طول مراحل مختلف یادگیری بر هماهنگی حرکتی، توجه دیداری و عملکرد سرویس والیبال (دریافت مقاله) کارگروه اخلاق در پژوهش پژوهشگاه علوم ورزشی دوره: 8، شماره: 5
64 مقایسه خطای استاندارد اندازه گیری شرطی نمره های مقیاس تحت توزیع دوجمله ای و بتا -دوجمله ای (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 9، شماره: 33
65 مقایسه دو روش اندازه گیری کلاسیک و سوال - پاسخ از نظر تاثیر خصوصیات آزمودنی ها بر ویژگی های سوال و بالعکس (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 2، شماره: 4
66 نشانگان مدرسه شاد: مطالعه ای پدیدارشناسانه (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 18، شماره: 63
67 نظام نشانگرها برای سنجش آمادگی معلمی در دوره ابتدایی: یک مطالعه مرور نظام مند (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی دوره: 10، شماره: 1
68 نقش نگرش والدین به خواندن در پیش بینی نگرش خواندن، خودپنداره و ادراک خواندن دانش آموزان پایه چهارم و پنجم ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 5، شماره: 19
69 نیازسنجی آموزشی مدیران و معاونان کاروان های حج تمتع (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 14، شماره: 4
70 واکاوی کیفیت سنجش کلاسی معلمان؛ مطالعه ای به روش پژوهش آمیخته (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی دوره: 5، شماره: 1
71 ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی تجدیدنظر شده پرسشنامه اضطراب حالتی رقابتی- 2 در ورزشکاران شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 6، شماره: 23
72 هم ترازسازی و پیوند نمرات در آزمون های سراسری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 13، شماره: 44
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ادراک دانشجویان استادان دانشگاه تهران نسبت به معنا مفهوم افت تحصیلی دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره، تعلیم و تربیت
2 امکان سنجی طراحی، اجرا و تحلیل آزمون های سراسری بر اساس نظریه سؤال پاسخ (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
3 The effect of Transcranial direct current stimulation (tDCS) in the DLPFC area on visual attention of sitting volleyball players under physical pressure conditions (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش بین المللی علوم ورزشی
4 The Mediating Role of Mindfulness and Presence of Meaning in Life in the Predictive Association Between Loneliness and Psychological Well-Being (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته ای علوم بهداشتی، روانشناسی، مدیریت و علوم تربیتی
5 بهزیستی روانشناختی و اختلال ادراک شده از همه گیری کروناویروس: یک رویکرد میانجیگری چندگانه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس علوم تربیتی، روانشناسی و علوم انسانی
6 تاثیر تحریک مستقیم فرا جمجمه ای مغز (tDCS) بر زمان واکنش، رفتار خیرگی و پرتاب آزاد بسکتبال تحت شرایط استرس زا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی، علوم ورزشی و تربیت بدنی
7 تاثیر تمرینات چشم آرام بر توجه انتخابی، رفتار خیرگی و عملکرد پرتاب آزاد بسکتبال تحت شرایط استرس زا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی، علوم ورزشی و تربیت بدنی
8 تبیین وجوهی از ملزومات صله رحم در گستره سبک زندگی پیامبر اعظم (ص) (دریافت مقاله) اولین همایش سبک زندگی پیامبر (صلی الله علیه و آله)
9 شناسایی ویژگی های ارزشیابی معتبر در مدارس ابتدایی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی جامعه شناسی علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی
10 کاربست الگوی سنجش سوگیری توجهی ضمنی در حوزه اعتیاد: توسعه ابزار ولع مصرف مت آمفتامین با بهره گیری از روش رقابت دوگوشی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس رشد، توسعه و سلامت انسان
11 نقش تعدیلگری سابقه کاری در رابطه بین خودپنداره معلم و فرسودگی شغلی: یک رویکرد میانجیگری تعدیل شده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی و علوم انسانی
12 ویژگی های روانسنجی مقیاس بهزیستی روانشناختی (اپری و همکاران، ۲۰۱۸) کودکان ۸ تا ۱۲ سال (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم اجتماعی، علوم تربیتی و علوم انسانی