دکتر محمدنبی سلیم

دکتر محمدنبی سلیم عضوهیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود

دکتر محمدنبی سلیم

عضوهیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 از روایت نگاری تا پژوهشگری تاریخ در جهان غرب (دریافت مقاله) پژوهشنامه تاریخ دوره: 3، شماره: 11
2 از فرارود به طبرستان: پیوستگی فتح اسلامی در جبهه شمالی (دریافت مقاله) پژوهشنامه تاریخ دوره: 18، شماره: 70
3 اسلام پذیری و تشیع مآبی در آناتولی (دریافت مقاله) پژوهشنامه تاریخ دوره: 15، شماره: 60
4 بررسی تطبیقی ملی گرایی و جنبش زنان در ایران و مصر (۱۳۴۲-۱۲۸۵ ه.ش) (دریافت مقاله) پژوهشنامه علوم سیاسی دوره: 15، شماره: 3
5 بررسی زمان‌‌مندی روایت در اکسیر التواریخ بر پایۀ نظریه ژرار ژنت (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ نگری و تاریخ نگاری دوره: 30، شماره: 25
6 بررسی عناصر تاثیر گذار در منحنی التقاطی بابیت تا بهاییت (دریافت مقاله) پژوهشنامه تاریخ دوره: 15، شماره: 60
7 تاثیر سیاست مذهبی گورکانیان هند بر مهاجرت پزشکان ایرانی (دریافت مقاله) پژوهشنامه تاریخ دوره: 17، شماره: 65
8 تاملی برتاریخ نگاری درایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه تاریخ دوره: 1، شماره: 1
9 تأثیر ثبات هژمونیک جمهوری اسلامی ایران بر امنیت مرزهای شرقی (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 12، شماره: 1
10 جایگاه اجتماعی زنان در گذار از دوران جاهلی به اموی (دریافت مقاله) پژوهشنامه تاریخ دوره: 16، شماره: 61
11 دژ سنگی طزره دامغان : سازه ای پدافندی و چندمنظوره (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش بومی ایران دوره: 10، شماره: 20
12 رشد تاریخ نگاری در قلمرو تمدن اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه مشکوه دوره: 27، شماره: 4
13 سنجش ویژگی های ساختاری آرایه های چوبی در دو مسجد قاجاری تهران (دریافت مقاله) دوفصلنامه هنرهای صناعی ایران دوره: 5، شماره: 1
14 سیاست اقتصادی صفویه و تاثیر آن بر سقوط دولت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم تاریخی دوره: 10، شماره: 2
15 عوامل موثر در تعاملات فرهنگی و تمدنی مسلمانان و مسیحیان در اندلس(عصر اموی) (دریافت مقاله) پژوهشنامه تاریخ دوره: 14، شماره: 53
16 کودتای سیاه و تحول جامعه ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه تاریخ دوره: 10، شماره: 39
17 مسجدسازی در تهران عصر قاجار (دریافت مقاله) پژوهشنامه تاریخ دوره: 14، شماره: 56
18 ملی گرایی و جنبش زنان در ایران (۱۲۸۵- ۱۳۴۲ ه.ش) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام دوره: 15، شماره: 29
19 ملی گرایی و جنبش زنان در مصر۱۹۱۴-۱۹۵۳ (دریافت مقاله) مجله پژوهشهای سیاسی و بین المللی دوره: 12، شماره: 46
20 مهاجرت جبل عاملیان به ایران صفوی افسانه یا حقیقت (دریافت مقاله) دو ماهنامه آینه پژوهش دوره: 24، شماره: 5
21 نسخه ای نویافته از عالم آرای شاه تهماسب (دریافت مقاله) پژوهشنامه تاریخ دوره: 5، شماره: 18
22 نگاهی به سفر مظفرالدین شاه به وین و بوداپست (دریافت مقاله) پژوهشنامه تاریخ دوره: 13، شماره: 52
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی جامعیت شخصیت علمی حکیم سیداسماعیل جرجانی (دریافت مقاله) همایش ملی حکیم سید اسماعیل جرجانی