دکتر مهدی ضیاالدینی

دکتر مهدی ضیاالدینی عضو هیات علمی دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

دکتر مهدی ضیاالدینی

Dr. Mahdi Ziaaddini

عضو هیات علمی دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Assessment of Three Common Methods for DNA Extraction in Trissolcus Sp. Egg Parasitoid Wasp of Green Stink Bugs (دریافت مقاله) فصلنامه پسته و سلامت دوره: 2، شماره: 2
2 اثر آنغوزه و تله فرومون جنسی طبیعی کرم گلوگاه انار Ectomyelois ceratoniae (Zeller, ۱۸۳۹) روی خسارت آفت و میزان پارازیتیسم تخم آن به وسیله یTrichogramma brassicae Bezdenko ۱۹۶۸ (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 23، شماره: 4
3 اثر جفت گیری و سن افراد ماده بر ویژگی های تولیدمثلی Psix saccharicola (Hymenoptera: Scelionidae) پارازیتویید تخم سن های سبز پسته (دریافت مقاله) دو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 8، شماره: 2
4 اولین گزارش زنبور پارازیتوئید (Dibrachys lignicola (Hym.: Pteromalidae از ایران (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 34، شماره: 1
5 Reproductive biology of Ooencyrtus egeria (Hymenoptera: Encyrtidae) reared on eggs of two economically important pistachio stink bugs: Brachynema germari and Acrosternum arabicum (Hemiptera: Pentatomidae) (دریافت مقاله) فصلنامه پسته و سلامت دوره: 5، شماره: 3
6 Some biological characteristics of Ooencyrtus pityocampae Mercet parasitoid of Brachynema signatum Jakovlev under laboratory conditions (دریافت مقاله) فصلنامه پسته و سلامت دوره: 1، شماره: 1
7 تاثیر تغییرات فصلی بر فعالیت جستجوگری موریانه زیرزمینیAnacanthotermes vagans (Isoptera: Hodotermitidea) (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 38، شماره: 1
8 داده های جدید برای فون Ichneumonidae استان کرمان با اولین گزارش دو گونه از ایران (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 39، شماره: 4
9 شناسایی ترکیبات آلی فرار رقم های انار و اثر آنها بر جلب کرم گلوگاه انار Ectomyelois ceratoniae (Zeller) (Lep.: Pyralidae) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات آفات گیاهی دوره: 11، شماره: 3
10 فون کنه های خاک زی زیرگروه Dermanyssiae (Mesostigmata: Gamasina) در شمال غرب استان کرمان (دریافت مقاله) مجله تاکسونومی و بیوسیستماتیک دوره: 6، شماره: 20
11 گزارش زنبور (Psyllaephagus procerus Mercet (Hym.:Encyrtidae، پارازیتوئید پسیل آسیایی مرکبات Diaphorina citri Hem.:Psyllidae از ایران (گزارش کوتاه) (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 80، شماره: 2
12 گزارش یک گونه از کنه های خانواده (Parasitidae (Acari: Mesostigmata از ایران (گزارش کوتاه) (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 80، شماره: 2
13 مطالعه رفتار جنسی و مقایسه جلب متقابل نرها نسبت به ماده ها در سه جمعیت جغرافیایی کرم گلوگاه انار در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 42، شماره: 1
14 مقایسه رفتار فراخوانی و برخی از ویژگی های زیستی، در سه جمعیت جغرافیایی متفاوت کرم گلوگاه انار، در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 41، شماره: 1
15 نقش ترکیبات فرار متصاعد‎شده‎ از سطوح اول و دوم غذایی بر رفتار میزبان‎ یابی زنبور پارازیتویید (Tamarixia radiata (Hym.: Eulophidae (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 33، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر تراکم تخم میزبان بر ویژگی های تولیدمثلی پارازیتویید تخمOoencyrtus egeria Hymenoptera: Encyrtidae (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پسته ایران
2 اثر تیمار گوگرد بر شاخصهای رشدی، زایشی دو رقم پسته (اکبری و احمدآقایی) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
3 اثر تیمار گوگرد و سم آکتارا بر رنگیزه های فتوسنتزی برگ دو رقم پسته (اکبری و احمدآقایی) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
4 اثر دما بر ویژگی های زیستی شته ی Rhopalosiphum padi L. روی گیاه گندم در منطقه ی شهرکرد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
5 اثر کاربرد کودهاو سموم شیمیایی بر تخریب پذیری بخشی از اراضی باغهای پسته ی منطقه ی کشکوئیه ی رفسنجان بااستفاده از مدلهای پشتیبان تصمیمگیری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
6 استفاده از مدل میکرولیز برای بررسی حساسیت اراضی به فرسایش بادی در بخشی از باغهای پسته ی شهرستان انار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
7 بررسی پارامترهای زیستی زنبورPsix saccharicola Mani HymPlatygastridaeپارازیتویید تخم سن سبز پستهAcrosternum arabicumHem.: Pentatomidaeدر شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پسته ایران
8 پاسخ رفتاری پسیل آسیایی مرکبات به غلظتهای مختلف اسید جاسمونیک سنتتیک بااستفاده از دستگاه بویایی سنج Y- شکل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
9 پاسخ رفتاری شب پره کرم گلوگاه انار به ترکیبات فرار عصاره ها ی گل و پرچم انار در تونل پرواز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
10 تاثیر خصوصیات مورفولوژیکی گیاه میزبان روی نوع واکنش تابعی کفشدوزک دو نقطه ای ( Adalia bipunctata L. ) با تغذیه از شته سبز هلو ( Myzus persicae Sulzer) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
11 تاثیر دمای پایین روی ظهور افراد بالغ، بارآوری و طول عمر افراد ماده ی زنبور(Psix saccharicola (Hym: Scelionidae (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی
12 تجزیه و شناسایی ترکیبات فرار موثر بر رفتار میزبانیابی کرم گلوگاه انار در گل های انار بوسیله تکنیک GC–MS-EAD (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
13 تحلیلی بر پژوهش سنجش بقایای آفت کش ها در پسته (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پسته ایران
14 ترجیح رایحه ای و تخم ریزی پروانه مینوز گوجه فرنگی روی برخی از گیاهان میزبان در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران
15 تعیین میزان پارازیتیسم و سوپرپارازیتیسم زنبور پارازیتویید تخم (Hymenoptera: Encyrtidae) Ooencyrtus egeria Huang & Noyes روی تخم سن سبز پسته Acrosternum arabicum Wagner (Hemiptera: Pentatomidae) در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی
16 سرما نگهداری تخم های (Acrosternum arabicum (Hem: Pentatomidae برای پرورش (Psix saccharicola (Hym: Scelionidae در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی
17 شناسایی مرفولوژیک جمعیت های بالتوری سبز Chrysoperla spp. در باغات پسته شهرستان رفسنجان (دریافت مقاله) همایش ملی کشاورزی و سلامت
18 گزارش کنه سیکلامن Phytonemus pallidus fragaria از گلخانه های توت فرنگی شهرستان جیرفت (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی
19 مطالعهی پارامترهای دموگرافیکPsix saccharicola Mani (HymPlatygastridae)پارازیتویید تخم سن سبز پسته Acrosternum arabicum Hem.: Pentatomidae در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پسته ایران
20 نقش ترکیبات فرار برگ های سبز برخی از گیاهان میزبان بر رفتار میزبان یابی شته جالیز در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران
21 نقش ترکیبات فرار غده پس قفس سینه سن سبز پسته (Acrosternum arabicum (Hem.: Pentatomidae در رفتار کاوشگری زنبور پارازیتویید تخم (Trissolcus agriope (Hym: Scelionidae (دریافت مقاله) هشتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
22 نقش ترکیبات فرار غده پس قفس سینه سن سبز پسته Acrosternum arabicum Hem.: Pentatomidae در رفتار کاوشگری زنبور پارازیتویید تخم Trissolcus agriope (Hym: Scelionidae) (دریافت مقاله) هشتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
23 هیدروکربن های کوتیکولی شپشک های سپردار(Hemiptera: Diaspididae) پسته (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی