دکتر هادی وکیلی

دکتر هادی وکیلی دانشیار گروه تاریخ دانشگاه فردوسی

دکتر هادی وکیلی

Dr. Hadi Vakili

دانشیار گروه تاریخ دانشگاه فردوسی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آداب خوراک در ادبیات عارفان و صوفیان ایران تا پایان قرن هفتم هجری (دریافت مقاله) مجله ادیان و عرفان دوره: 44، شماره: 2
2 آداب سفره در ایران باستان و ایران دوره اسلامی (قرن دوم تا هفتم هجری) (دریافت مقاله) فصلنامه مشکوه دوره: 30، شماره: 3
3 آرمانشهر شاعران چپ گرای مشهد(۱۳۲۰ تا ۱۳۲۵) (دریافت مقاله) مجله ادبیات پارسی معاصر دوره: 6، شماره: 2
4 ارزیابی میزان اعتبار ترجمه فارسی تاریخ ایران از سرجان ملکم (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه دوره: 42، شماره: 3
5 الهیات فازی: روایت دیدگاه عرفانی امام خمینی(س) در مساله تنزیه وتشبیه (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی متین (امام خمینی و انقلاب اسلامی) دوره: 6، شماره: 22
6 بررسی اندیشه ها و عقاید محمد بن علی شلمغانی معروف به ابن ابی العزاقر بنیان گذار فرقه عزاقریه (شلمغانیه) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی دوره: 11، شماره: 41
7 بررسی تطبیقی تصاویر جنیان حاضر در کربلا در کتب چاپ سنگی عصر ناصری با روایات اسلامی (مطالعه موردی طوفان البکاء) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ نگری و تاریخ نگاری دوره: 28، شماره: 22
8 بررسی تطبیقی تصویرپردازی رئوس ملائکه در چاپ سنگی کتاب «عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات» و روایات اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم قرآن و حدیث دوره: 51، شماره: 1
9 بررسی نقش تعاونی ها در بازتولید سرمایه اجتماعی و ارتباط آن با بهره وری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سرمایه اجتماعی دوره: 10، شماره: 2
10 تاثیر آموزشهای دارالفنون در گرایش هنر عصر ناصری به غرب (با تکیه بر موسیقی و نقاشی) (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 26، شماره: 31
11 تاثیر گرایش به مولفه های تمدن غرب در مواجهه روشنفکران دوره قاجاربا پیشینه ی فرهنگی ایران اسلامی(مطالعه ی موردی آرا فتحعلی آخوندزاده، میرزا آقاخان کرمانی و میرزا عبدالرحیم طالبوف) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام دوره: 16، شماره: 1
12 تاثیر گفتمان بصری در تداوم و تقویت قرائت های تحریفی از واقعه کربلا (مطالعه موردی: تصویرسازی محاربه قاسم بن الحسن(ع) در مراثی دوره قاجار، اثر میرزا علی قلی خویی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام دوره: 15، شماره: 28
13 تأثیرات جنگ جهانی دوم در وضعیت اجتماعی- ‌اقتصادی خراسان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان دوره: 14، شماره: 4
14 تأملاتی تاریخی درباره نهم ربیع (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ و فرهنگ دوره: 42، شماره: 85
15 تبارشناسی باورهای ملامتیان نخستین در متون صوفیانه (دریافت مقاله) دوفصلنامه کهن نامه ادب پارسی دوره: 7، شماره: 3
16 تحلیل فرهنگی و تاریخی ازوضع خوراک و پوشاک در هورامان دوره قاجار و پهلوی اول (با استفاده دیوان ملا حسن دزلی) (دریافت مقاله) دو فصلنامه تحقیقات تاریخ اجتماعی دوره: 7، شماره: 1
17 تحلیل محتوای کتاب های درسی مقطع متوسطه اول از حیث توجه به نقش زن: حاکمیت رویکرد اسلامی یا فمینیسم (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 17، شماره: 58
18 تحلیل محتوای کتاب های درسی مقطع متوسطه اول از حیث توجه به نقش زن: حاکمیت رویکرد اسلامی یا فمینیسم (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی تربیتی زنان و خانواده دوره: 17، شماره: 58
19 جریان شناسی حضور بنی اسلم در ماجرای سقیفه (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ و سیره اهل بیت دوره: 1، شماره: 1
20 دکان های غذایی و غذاهای آماده در ایران دوره اسلامی (قرن دوم تا هفتم هجری) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ و فرهنگ دوره: 47، شماره: 95
21 رفتارشناسی امام کاظم (ع) با موالی و بردگان (دریافت مقاله) ماهنامه «علوم انسانی اسلامی» دوره: 1، شماره: 9
22 رویکرد صوفیان به تجدد و مدرنیسم در ایران (دریافت مقاله) مجله ادیان و عرفان دوره: 55، شماره: 2
23 رهیافت تاریخ نگارانه عباسقلی سپهر در شرح حال حضرت زینب(س) در کتاب ناسخ التواریخ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 13، شماره: 3
24 سیر تحول مشاغل تصوف از آغاز دوره مشروطه تا پایان عصر پهلوی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم تاریخی دوره: 15، شماره: 2
25 شورش هورآمان در عصر ناصرالدین شاه قاجار (1284 - 1286ق) (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 25، شماره: 28
26 ضرورت توجه به دانش های کمکی تاریخ از منظر باستانی پاریزی (مطالعه موردی: جغرافیا و باستان شناسی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ نگری و تاریخ نگاری دوره: 30، شماره: 26
27 فعالیت تجارتخانه های امریکایی در مشهد اواخر دوره قاجاریه (دریافت مقاله) پژوهشنامه مطالعات اسنادی و آرشیوی دوره: 2، شماره: 1
28 گونه شناسی و کارکرد شناسی موسسات آموزشی دختران مشهد در عصر رضا شاه. (دریافت مقاله) تاریخ نامه ایران بعد از اسلام دوره: 4، شماره: 7
29 ماهیت رفتار سران جمل در ماجرای سقوط بصره (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشنامه علوی دوره: 6، شماره: 12
30 مراحل سیر و سلوک عرفانی از منظر امام خمینی(س) (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی متین (امام خمینی و انقلاب اسلامی) دوره: 10، شماره: 41
31 نفوذ غرب در موسیقی نظامی ایران (از اواسط عصر ناصری تا پایان حکومت قاجار) (دریافت مقاله) پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی دوره: 46، شماره: 1
32 نفوذ غرب در نقاشی ایران از ابتدای حکومت قاجار تا پایان عصر ناصری (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام دوره: 10، شماره: 19
33 نقش پردازش های دینی در طرح مطالبات اجتماعی زنان عصر مشروطه (دریافت مقاله) تاریخ نامه ایران بعد از اسلام دوره: 8، شماره: 14
34 نقش حنبلیان در چالش های اجتماعی بغداد در قرن های چهارم و پنجم قمری (دریافت مقاله) فصلنامه سخن تاریخ دوره: 8، شماره: 19
35 نقش دین در شرایط جنگ و ثبات دوره فتحعلیشاه قاجار (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم تاریخی دوره: 14، شماره: 3
36 نقش قدرتهای خارج از مازندران درچالش های سیاسی این منطقه ازظهورتیمورتا روی کارآمدن صفویان (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام دوره: 6، شماره: 10
37 نقش کارگزاران امام علی(ع) در تامین امنیت اقتصادی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام دوره: 9، شماره: 34
38 نیت و مصارف موقوفات واقفان مشهد در دوره پهلوی اول و دوم(با تکیه بر وقفنامههای اداره اوقاف خراسان رضوی وآستان قدس رضوی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ و فرهنگ دوره: 45، شماره: 91
39 واکاوی مسئله گرانی نان در کردستان دوره قاجار و تبیین عوامل موجده آن (1332 - 1342ه.ق) (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 27، شماره: 34
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بازتاب تاریخی حضور روسیه و انگلستان در تحولات شهری ایران پس از وقوع انقلاب مشروطه (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
2 بررسى ادبیات حماسى علماى فارس در شکل گیرى مبارزات مردمى در جنگ جهانى اول (دریافت مقاله) همایش بین المللی فارس در جنگ جهانی اول
3 تاثیر اسلام بر ساختار،شکل و محتوای شهرهای ایرانی تا قرن ششم هجری (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
4 تاثیر وقف بر مسائل اجتماعی و فرهنگی مشهد در دوره پهلوی (باتکیه بر موسسات آموزشی و درمانی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی شهر اسلامی
5 تحلیل مناسبات سیاسی، مذهبی سربداران طغاتیموریه (دریافت مقاله) کنگره بین المللی سربداران
6 همگرایی ایرانیان و عرب ها در برگزاری جشن نوروز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات فرهنگی