دکتر جعفر نوری یوشانلوئی

دکتر جعفر نوری یوشانلوئی دانشگاه تهران

دکتر جعفر نوری یوشانلوئی

Dr. Jafar Nory Yoshanloey

دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ابعاد حقوقی پارادایم مقررات گذاری و آزادسازی بانکی در صورت الحاق به سازمان تجارت جهانی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 25، شماره: 3
2 الزامات سازمان جهانی تجارت در خصوص انتقال انرژی از طریق خط لوله (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی دوره: 5، شماره: 19
3 پیشگیری از ورشکستگی شرکتها در حقوق تجارت بینالملل (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 19، شماره: 74
4 تحلیل حقوقی قابلیت دریانوردی در قراردادهای حمل و نقل دریایی کالا (بارنامه و چارترپارتی) (دریافت مقاله) مجله مطالعات حقوقی دوره: 15، شماره: 2
5 تحلیل مقررات حاکم بر قراردادهای مشارکت عمومی – خصوصی در حقوق داخلی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین حقوق اداری دوره: 5، شماره: 15
6 حقوق و تکالیف دولت ها به پیشگیری و جبران آلودگی دریایی ناشی از حمل ونقل نفت در پرتو اسناد و آرای بین المللی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 16، شماره: 44
7 رژیم حقوقی «تعهد پرداخت بانکی» در «مقررات متحدالشکل تعهد پرداخت بانکی» (نشریه شماره ۷۵۰ اتاق بازرگانی بین المللی) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 19، شماره: 74
8 قواعد متحدالشکل حل تعارض در قراردادهای تجاری بین المللی (دریافت مقاله) مجله حقوق خصوصی دوره: 14، شماره: 1
9 کاربرد موافقتنامه های جامع بیمه ای در پوشش ریسکهای عملیات بالادستی نفت و گاز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 35، شماره: 1
10 مبنای مسولیت کارگزار حمل در پرتو مقررات فیاتا (دریافت مقاله) دانش حقوق مدنی دوره: 5، شماره: 2
11 مطالعه تطبیقی جهات ابطال آرای داوری در حقوق ایران و فرانسه (دریافت مقاله) مجله حقوق خصوصی دوره: 19، شماره: 1
12 مطالعه تطبیقی مبانی و معیارهای تحدید حق بر حریم خصوصی در عصر شیوع کرونا در حقوق ایران و فرانسه (دریافت مقاله) مجله مطالعات حقوق تطبیقی معاصر دوره: 14، شماره: 31
13 نقد موانع بین المللی و ملی حمایت از تولید داخلی و راه کارهای حقوقی آن (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 18، شماره: 5
14 نوآوری های حقوق قراردادهای جدید فرانسه و تطبیق آن با نظام حقوقی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی دوره: 7، شماره: 24