دکتر زهراسادات طاهری

دکتر زهراسادات طاهری استادیار دانشکده ادبیات و زبان های خارجی گروه:زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه کاشان

دکتر زهراسادات طاهری

Dr. Zahrasadat Taheri

استادیار دانشکده ادبیات و زبان های خارجی گروه:زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه کاشان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.