دکتر علیرضا قائمی نیا

دکتر علیرضا قائمی نیا عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

دکتر علیرضا قائمی نیا

Dr. Alireza Qaemi Niya

عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بازخوانی بنیان های تمدنی با رویکرد واقع گرایی در قلمرو علم و فلسفه (با تاکید بر دیدگاه علامه طباطبائی) (دریافت مقاله) فصلنامه تمدن پژوهی دوره: 1، شماره: 3
2 بررسی قواعد مشترک تفسیر قرآن به قرآن و نظریه میدان معنایی(بر اساس روش علامه طباطبائی(ره) و ایزوتسو) (دریافت مقاله) تحقیقات علوم قرآن و حدیث دوره: 17، شماره: 1
3 بررسی نیاز انسان به پذیرش در قرآن کریم با تاکید بر روش میدان معنایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث دوره: 5، شماره: 2
4 بررسی و نقد دیدگاه سلفیه اعتقادی درباره حقیقت و مجاز با تکیه بر سخنان علمای اهل سنت (دریافت مقاله) پژوهشنامه مذاهب اسلامی دوره: 5، شماره: 10
5 پدیدارشناسی اعتباریات و نیهیلیسم اعتباری سایبر براساس آرای علامه طباطبایی (دریافت مقاله) فصلنامه تاریخ فلسفه اسلامی دوره: 2، شماره: 5
6 تحلیل فضاهای ذهنی گفتمان شیطان در قرآن (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های میان رشته ای قرآن کریم دوره: 7، شماره: 2
7 تحلیل مفهومی واژه نور در قرآن بر پایه الگوهای شناختی استعاره مفهومی و استعاره زنجیری دونگاشتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم قرآن و حدیث دوره: 53، شماره: 2
8 تحلیل نشانه شناسی مفهوم"آیه" در قرآن با کاربست مدل ارتباطی یاکوبسن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش نامه معارف قرآنی دوره: 14، شماره: 52
9 تنوع مفاهیم قرآنی و تعیین معیار در فهم آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه دین و دنیای معاصر دوره: 1، شماره: 1
10 دانش نشانهشناسی و تفسیر قرآن (دریافت مقاله) دوفصلنامه قرآن و علم دوره: 1، شماره: 1
11 رابطه علم و دین در مسئله پیدایش انسان از دیدگاه تفسیر المنار و المیزان (دریافت مقاله) فصلنامه آینه معرفت دوره: 14، شماره: 4
12 راز راز متن (دریافت مقاله) دوفصلنامه هفت آسمان دوره: 2، شماره: 8
13 مدل طولی در علم دینی (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت اسرا دوره: 2، شماره: 4
14 معنا و شناخت در قرآن با نگاهی به تفسیر تسنیم (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم قرآن و تفسیر معارج دوره: 2، شماره: 2
15 نقد دیدگاه عالم سبیط نیلی در تشخیص قرائت صحیح قرآن (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات قرائت قرآن دوره: 11، شماره: 20
16 نقد و بررسی ناواقع گرایی در باب خدا در اندیشه ی دان کیوپیت (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه دینی دوره: 13، شماره: 48
17 نیاز اولیه انسان به احترام از نگاه قرآن با تاکید بر روش معناشناسی ساخت گرا و شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش نامه معارف قرآنی دوره: 8، شماره: 31
18 واکاوی وجه ارتباط هدایت به متقین در نظر مفسران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش نامه معارف قرآنی دوره: 7، شماره: 25
19 هم سویی مبنایی تفسیر قرآن به قرآن و نظریه میدان معنایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های قرآنی دوره: 25، شماره: 96
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 تحلیل معناشناختی تقوا در حوزه تقابل (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی واژه پژوهی در علوم اسلامی
2 معناشناسی واژه «انسان» در قرآن کریم با توجه به شبکه معنایی «افعال انسان نسبت به خداوند» (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی واژه پژوهی در علوم اسلامی
3 نشانه شناسی، قرایت و هرمنوتیک متون دینی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات فرهنگی