دکتر مهدی راستگو

دکتر مهدی راستگو گروه اگروتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر مهدی راستگو

Dr. Mehdi Rastgu

گروه اگروتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر باقیمانده علف کش نیکوسولفورون در خاک بر رشد، گره زایی و تثبیت نیتروژن در نخود (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 13، شماره: 2
2 اثر پرایمینگ بذر با سالیسیلیک اسید روی برخی صفات فتوسنتزی لوبیا چشم بلبلی تحت تنش کم آبی در مرحله گلدهی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 5، شماره: 2
3 اثر تراکم کاشت و تیپ رشدی بر عملکرد، اجزای عملکرد و جامعه علفهای هرز (Phaseolus vulgaris L.) لوبیاقرمز (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 2، شماره: 2
4 اثر دزهای کاهش یافته علف کش فورام سولفورون و تراکم کاشت بر عملکرد ذرت (Zea mays L.) و زیست توده علف های هرز (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 27، شماره: 3
5 اثر مقدار و زمان مصرف کود نیتروژن و تراکم علف هرز بر تولید بذر خردل وحشی (Sinapis arvensis ) در گندم پاییزه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 3، شماره: 1
6 ارزیابی اثر برخی روغن های گیاهی بر کارایی علف کش پینوکسادن (آکسیال) در کنترل علف قناری (Phalaris minor Retz.) (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 29، شماره: 4
7 ارزیابی اثر تلفیقی کاربرد نواری علف کش وکولتیواسیون بر کنترل علف های هرز و عملکرد سیب زمینی (.Solanum tuberosum L) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 9، شماره: 3
8 ارزیابی اثر دزهای کاهش یافته علف کش فورام سولفورون (اکوییپ) و مقادیر مختلف نیتروژن بر کنترل علف های هرز ذرت در (Zea mays L.) (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 27، شماره: 4
9 ارزیابی اثرات اختاط در مخزن عل فک ش فورام سولفورون با نیکوسولفورون با افزودن سولفات آمونیوم در کنترل علف هرز سوروف Echinochloa crus-galli (L) Beauv( ( در ذرت). )Zea mays L (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق) دوره: 28، شماره: 4
10 ارزیابی اثرات بازدارندگی نمک های مختلف بر کارایی علف کشت وفوردی در کنترل علف جارو Kochia scoparia L. و تاج خروس ریشه قرمزAmaranthus retroflexus L. (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 31، شماره: 2
11 ارزیابی اثرات کودهای آلی و زیستی بر ماندگاری علف کش تریفلورالین در خاک با استفاده از روش گازکروماتوگرافی (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 33، شماره: 3
12 ارزیابی اثرات میدان مغناطیسی بر جوانه زنی بذر نخود Cicer arietinum L (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 7، شماره: 1
13 ارزیابی اختلاط علفکش نیکوسولفورون + ریمسولفورون با علف کش توفوردی + ام سی پی آ در کنترل علف هرز تاج خروس ریشه قرمز Amaranthus retroflexus L (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 32، شماره: 1
14 ارزیابی القای تحمل به ستوکسیدیم در ذرت (Zea mays L.) با استفاده از سالیسیلیک اسید به عنوان ایمن ساز (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 36، شماره: 3
15 ارزیابی تاثیر الگوی کاشت ذرت (.L mays Zea (و روش کاربرد کود نیتروژن در بهینه سازی و کاهش مقدار کاربرد علفکش فورام سولفورون (اکوییپ) (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 30، شماره: 1
16 ارزیابی حساسیت برخی از گیاهان به بقایای علف کش تریفلورالین در خاک (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 33، شماره: 1
17 ارزیابی خصوصیات رویش و تولید ریشه ذخیره ای گیاه دارویی- صنعتی باریجه (Ferula gummosa Boiss.) تحت شرایط کشت در عرصه طبیعی و گلدان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 13، شماره: 1
18 ارزیابی روند مقاومت یولاف وحشی زمستانه (Avena ludoviciana Durieu.) به علف کش هایی از بازدارنده های استیل کوآنزیم آکربوکسیلاز در مزارع گندم استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق) دوره: 34، شماره: 2
19 ارزیابی شاخص های رقابتی و کارایی کشت مخلوط پنبه- چغندر علوفه ای در شرایط تداخل علف هرز (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 35، شماره: 3
20 ارزیابی مولکولی مقاومت به علف کش های آریلوکسی فنوکسی پروپیونات در توده های یولاف وحشی زمستانه( Avena ludoviciana Duriu.)مزارع گندم استان خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 10، شماره: 2
21 ارزیابی نیمه عمر و تجزیه علف کش متری بیوزین در محیط خاک تحت تاثیر کودهای آلی مختلف در شرایط مزرعه ای (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق) دوره: 28، شماره: 3
22 استفاده از منحنیهای هم اثر در بررسی اثرات مخلوط علفکش مزوسولفورون+ یدوسولفورون با پینوکسادن در گندم (aestivum Triticum ) (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 30، شماره: 4
23 امکان سنجی اختلاط علفکش های خانواده سولفونیل اوره و شبه اکسین برای کنترل علف های هرز پهن برگ گندم (Triticum aestivum) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق) دوره: 29، شماره: 3
24 امکان سنجی کاربرد علف کش سیکلوکسیدیم به منظور کنترل علف های هرز در ذرت (Zea mayze) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 7، شماره: 2
25 امکان سنجی کاهش مقدار کاربرد علف کش سولفوسولفورون (آپیروس) در گندم (Triticum aestivum L.) با کمک مدیریت کاربرد نیتروژن (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 29، شماره: 4
26 بررسی آزمون زیستسنجی در تشخیص باقیمانده و تعیین ماندگاری علفکش تریفلورالین در خاک (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 30، شماره: 2
27 بررسی اثر سطوح مختلف تنش خشکی و مدیریت وجین علف های هرز بر برخی شاخص های کیفی وکمی ذرت هیبرید KS۲۶۰ و سورگوم (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم به زراعی گیاهی دوره: 13، شماره: 1
28 بررسی اثر میدان مغناطیسی بر رشد و عملکرد نخود (.Cicer arietinum L) در شرایط اب و هوایی مشهددر شرایط آب و هوایی مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 14، شماره: 2
29 بررسی اثرات باقیمانده برخی از علف کشهای سولفونیل اوره و آریلوکسی فنوکسی پروپیونات های مورد استفاده درگندم در خاک بر رشد، گره زایی و تثبیت نیتروژن در ژنوتیپهای نخود (Cicer arietinum L.) (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 7، شماره: 2
30 بررسی اثرات بقایای علف کش های فورام سولفورون و ریم سولفورون در خاک بر رشد، گره زایی و تثبیت نیتروژن در نخود (Cicer arietinum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 29، شماره: 3
31 بررسی اختلاط علف کش های فورام سولفورون و نیکوسولفورون به همراه سولفات آمونیوم در کنترل سلمه تره(Chenopodium album L.) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 15، شماره: 1
32 بررسی امکان برداشت مکانیزه لاین های لوبیا چیتی ایستاده با استفاده از کمباین (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 2، شماره: 1
33 بررسی امکان کاهش مصرف علف کش هالوکسی فوپ آر متیل استر با استفاده از روغن های گیاهی در کنترل علف قناری ). )Phalaris minor Retz (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق) دوره: 28، شماره: 106
34 بررسی تاثیر آب مغناطیسی شده بر کارایی علف کش نیکوسولفورون، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت (Zea mays L.) (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 34، شماره: 1
35 بررسی تاثیر سختی آب بر کارایی اختلاط علف کش های نیکوسولفورون و توفوردی روی کنترل علف هرز گاوپنبه (Abutilon theophrasti) (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 36، شماره: 1
36 بررسی تاثیر کود های آلی و زیستی در ذرت (Zea mays) و کاربرد ماده افزودنی هیدرومکس در بهینه سازی مصرف علف کش نیکوسولفورون (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 7، شماره: 1
37 بررسی تاثیر مواد افزودنی بر کارایی علف کش نیکوسولفورون در کنترل تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 8، شماره: 1
38 بررسی تحمل به شوری و تاثیر آن بر برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیک علف جارو (.Bassia scoparia L) (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 12، شماره: 4
39 بررسی خصوصیات جوانه زنی گیاه دارویی بومی و در حال انقراض پونه سای بینالودی ((Nepeta binaludensis Jamza (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 4، شماره: 2
40 بررسی کارایی علف کش گلایفوسیت در کنترل سوروف (Echinochloa crus-galli L.) در شرایط شوری خاک و آب مخزن سمپاش (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق) دوره: 29، شماره: 1
41 بهینه سازی کارایی برخی علف کش های پس رویشی چغندر قند(Beta vulgaris L.) با استفاده ازمواد افزودنی و کاربرد چند مرحله ای علف کش (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 31، شماره: 1
42 پی جویی یولاف وحشی(Avena ludoviciana Dur.) مقاوم به علف کش کلودینافوپ پروپارژیل در مزارع گندم خوزستان به روش زیست سنجی بذر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 7، شماره: 2
43 پیش بینی زمان رویش گیاهچه های علف های هرز خاکشیر ( Descurainia sophia (L.) Webb.) و ازمک ( Cardaria draba (L.) Desv.) در مزرعه کلزا(Brassica napus L.) در شرایط زنجان (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 27، شماره: 1
44 تاثیر پرایمینگ سالیسلیک اسید بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه لوبیا چشم بلبلی تحت تنش ک مآبی در مرحله زایشی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 2، شماره: 1
45 تاثیر پیشتیمار بذر با سالیسیلیک اسید بر برخی از ویژگیهای مورفوفیزیولوژیک و عملکرد لوبیا چشم بلبلیVigna unguiculata L تحت تنش کم آبی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 9، شماره: 4
46 تاثیر تاریخ کاشت و تداخل علف های هرز بر شاخص های رشدی ارقام مختلف لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris L.) (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 25، شماره: 4
47 تاثیر تاریخ کاشت و تداخل علف هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام با تیپ رشدی مختلف لوبیا قرمز Phaseolus vulgaris L. (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 2، شماره: 1
48 تاثیر تاریخ کاشت و تراکم بر شاخص های رشد گونه ها و عملکرد در مزرعه سویا (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 31، شماره: 3
49 تاثیر تاریخ کاشت، تراکم بوته و علف های هرز بر شاخص های رشدی سویا (Glycine max L.) (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 26، شماره: 2
50 تاثیر زمان برداشت گلبرگ در ارقام بهاره گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) بر عملکرد گلبرگ و دانه (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 30، شماره: 6
51 تاثیر کشت مخلوط افزایشی ذرت (Zea Mays L.) و لوبیا ( Phaseolus vulgaris L.) بر عملکرد، اجزای عملکرد و کنترل علف های هرز در شرایط اقلیمی زنجان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 11، شماره: 3
52 تاثیر منابع مختلف مواد آلی بر پایداری علف کش متری بیوزین در خاک در شرایط کنترل شده آزمایشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق) دوره: 28، شماره: 4
53 تأثیر پرایمینگ بذر بر عملکرد ریشه چغندر قند (Beta vulgaris L.) تحت شرایط کم آبیاری و حضور علف‌های‌هرز (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 9، شماره: 1
54 تعیین ساختار سرعت پوسته فوقانی شمالشرق ایران با استفاده از وارون سازی زمانسیر زمین‎لرزههای محلی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش­ های ژئوفیزیک کاربردی دوره: 7، شماره: 1
55 تعیین ماندگاری نیکوسولفورون در خاک با آزمون زیست سنجی و آنالیز دستگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 36، شماره: 1
56 توزیع تاج پوشش سویا (Glycine max L.)، توق (Xanthium strumarium L. ) و تاج خروس (Amranthus retroflexus) در شرایط مختلف تداخل (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 28، شماره: 3
57 تهیه فیلم پلی وینیل بوتیرال و بررسی خواص مکانیکی و شفافیت نوری آن (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 22، شماره: 2
58 تهیه نقشه پراکنش علف های هرز مزارع نخود دیم استان کردستان با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 35، شماره: 1
59 جذب و کارایی مصرف نور در کشت مخلوط افزایشی ذرت- لوبیا در منطقه زنجان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 3، شماره: 9
60 جنبه های اکوفیزیولوژیکی جوانه زنی شیرین بیان Glycyrrhiza glabra L. در واکنش به دما (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 3، شماره: 2
61 ساختار جوامع، تنوع گونه ای و نقشه پراکنش علف های هرز در چمن کاری بوستان های شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 37، شماره: 2
62 مطالعه تراکم و زیست توده علف های هرز سیب زمینی (Solanum tuberosum L.) تحت تاثیر تلفیق روش های کنترل شیمیایی و مکانیکی (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 33، شماره: 4
63 مقایسه الگوهای مختلف مدیریت تلفیقی بر تراکم علف های هرز و عملکرد چغندرقند (L. Beta vulgaris) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 6، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر باقیمانده علف کش نیکوسولفورون بر رشد، گره زایی و تثبیت نیتروژن در نخود (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی حبوبات
2 اثرات دزهای کاهش یافته علف کش فورام سولفورون اکوئیپ برعملکردذرت Zea mays L.) درتراکم های مختلف کاشت (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
3 ارزیابی اثر کاتیون های منیزیم و سدیم بر کارایی علف کش ستوکسیدیم در کنترل علف قناری (Phalaris minor Retz.) (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم علف های هرز ایران
4 ارزیابی اثرات کاربردکودهای ارگانیک مختلف برعملکردواجزای عملکردگوجه فرنگی Lycopersicon esculentum L (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
5 ارزیابی اثردزهای کاهش یافته علف کش فورام سولفورون اکوئیپ و مقادیر مختلف کاربرد نیتروژن برعملکردذرت Zea mays L.) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
6 ارزیابی تاثیر کودهای آلی و زیستی بر پایداری علفکش تریفلورالین در خاک با استفاده از گیاه سورگوم (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
7 افزایش کارآیی برخی از علف کش های پس رویشی چغندر قند (Beta vulgaris L.) و تاثیر آن بر عملکرد کمی و کیفی محصول و کنترل علف های هرز (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم علف های هرز ایران
8 افزایش کارایی برخی علف کش های پس رویشی چغندر قند (Beta vulgaris L.) با استفاده از مواد افزودنی و کاربرد چند مرحله ای (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم علف های هرز ایران
9 امکان سنجی پالایش علفکش متری بیوزین در خاک با کاربرد کودهای آلی (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
10 برآورد ضریب کیفیت امواج برشی در ناحیه هرمزگان جنوب ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ساخت ساز شهری در مجاورت گسل های فعال
11 بررسی اثر تاریخ های مختلف کاشت ناشی از تقسیم ریشه بر روی عملکرد گونه مریم گلی دارویی (Salvia officinalis) (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
12 بررسی اثر تنش خشکی بر خصوصیات جوانهزنی و رشد گیاهچه برخی علفهای هرز (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
13 بررسی اثر شوری آب بر کارایی علف کش گلایفوسیت در کنترل علف جارو (Kochia scoparia L) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
14 بررسی اثر کود نیتروژن در تراکمهای مختلف لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris L.) در شرایط مختلف مدیریتی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
15 بررسی اثر مواد افزودنی بر افزایش کارایی علفکش گلایفوسیت در کنترل علف جاروKochia scoparia Lدر سطوح مختلف شوری محلول سمپاش (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
16 بررسی اثر میدان مغناطیسی بر روی نخود (Cicer arietinum.L) در شرایط مزرعه (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
17 بررسی اثرات باقیمانده علف کش های سولفوسولفورون و مت سولفورن متیل + سولفوسولفورون درخاک بر رشد، گره زایی و تثبیت نیتروژن در ژنوتیپ های نخود (Cicer arietinum L.) (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم علف های هرز ایران
18 بررسی اثرات بقایای علفکشهای فورام و ریم سولاورون در خاک، بر رشد، گره زایی وتثبیت نیتروژن در نخود (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی حبوبات
19 بررسی اثرات تراکم بوته و کنترل علف های هرز بر محتوای روغن و پروتئین دانه سویا (Glycin max L.) در تاریخ های مختلف کاشت (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
20 بررسی امکان استفاده از بقایای (مالچ) گیاه برازمبل بر کنترل رشد علف های هرز حساس و مقاوم به علف کش یولاف وحشی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
21 بررسی امکان بهینه سازی کاربرد علف کش فورام سولفورون (اکوییپ) در ذرت به کمک مدیریت تلفیقی علف های هرز (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم علف های هرز ایران
22 بررسی امکان نسبی تکثیر گیاه آویشن باغی ( Thymus vulgaris L. ) از طریق تقسیم ریشه و اثر تاریخ کاشت بر پایه های حاصل از تکثیر (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
23 بررسی برخی خصوصیات عملکردی ژنوتیپ های منتخب عدس (Lens culinaris Medik.) در شرایط مزرعه (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
24 بررسی برخی صفات مورفوفیزیولوژیک علف هرز سوروف (Echinochloa crus-galli L.) در پاسخ به علف کش های هالوکسی فوپ آرمتیل، نیکوسولفورون و کلتودیم (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
25 بررسی تاثیر بقایای علف کش تریفلورالین در خاک بر رشد برخی گیاهان (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
26 بررسی تاثیر تراکم گیاه زراعی و رقابت علف هرز بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت (Zea mays) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
27 بررسی تاثیر تراکم های مختلف ذرت بر زیست توده و جمعیت علفهای (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
28 بررسی تاثیر تنش شوری بر خصوصیات جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه برخی علف های هرز (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
29 بررسی تاثیر شوری آب مخزن سمپاش بر کارایی علف کش گلایفوسیت در کنترل سلمه تره (Chenopodium album L.) (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم علف های هرز ایران
30 بررسی تأثیر تاریخ کاشت و تداخل علف های هرز بر محتوا و عملکرد پروتئین دانه ارقام مختلف لوبیا قرمز (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
31 بررسی جایگاه رشوه در فقه و حقوق ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم انسانی و امنیت اجتماعی
32 بررسی روند تغییرات شاخص سطح برگ گیاه لوبیا ( Phaseolus vulgaris L.) تحت تاثیر تراکم، نوع گیاه و نوع مدیریت مالچ گیاهان پوششی (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
33 بررسی ساختار جوامع، تنوع گونه ای و تهیه نقشه پراکنش علف های هرز فضای سبز شهری (گلکاری ها و چمنکاری های) بوستان های مناطق 22 گانه شهر تهران (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم علف های هرز ایران
34 بررسی صفات فنولوژیکی عملکرد در تاریخ کاشت و تراکم های مختلف بر روی سویا وجامعه علفهای هرز آن (Glysine max L.) (دریافت مقاله) همایش دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی
35 بررسی صفات کمی عملکرد ومدیریت علفهای هرز در تاریخ و تراکمهای مختلف کاشت سویا (Glycine max L.) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
36 بررسی فنولوژی در اکوتیپ های مختلف گیاه دارویی- صنعتی آنقوزه (Ferula assa-foetida) در 2 سال متوالی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
37 بررسی قدرت رقابت درون گونه ای و بین گونه ای ارقام مختلف گندم Triticumeasativum و علف های هرز در منطقه گیلاوند (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در زراعت و اصلاح نباتات
38 پی جویی توده های یولاف وحشی(Avena ludoviciana Dur مقاوم به علف کش فنوکساپروپ پی اتیل درمزارع گندم استان خوزستان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
39 تاثیرپرایمینگ بذر با سالیسیلیک اسید بربرخی صفات فتوسنتزی لوبیا چشم بلبلی(Vigna unguiculata L تحت تنش کم آبی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
40 تغییرات بیشینه کارایی فتوشیمیایی فتوسیستم II در گندم، یولاف وحشی (.Avena ludoviciana Durieu) و شلمی (.Rapistrum rugosum (L.) All) در شرایط تنش یخ زدگی (دریافت مقاله) نهمین همایش علوم علف های هرز ایران
41 جوانه زنی بذر علف هرز قدومه (Alysum strigosum Banks & Soland.) تحت شرایط متفاوت دمایی و نوری (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم علف های هرز ایران
42 علف کش های شبه اکسینی، با تاکید بر تئوری و مدریت پدیده مقاومت علف های هرز (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
43 مروری بر کاربرد بعضی از علف کش های طبیعی در کشاورزی ارگانیک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
44 مقایسه صفات مورفومتریک و رشدی در اکوتیپ های مختلف گیاه دارویی صنعتی آنقوزه Ferula assa-foetida حاصل از بذر (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گیاهان داوریی و کشاورزی پایدار
45 نقش مدیریت کاربرد نیتروژن در گندم (Triticum aestivum L.) در بهینه سازی مصرف علف کش سولفوسولفورون (آپیروس) (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم علف های هرز ایران