دکتر منصور قربانپور

دکتر منصور قربانپور گروه گیاهان دارویی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اراک

دکتر منصور قربانپور

Dr. Mansour Ghorbanpour

گروه گیاهان دارویی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اراک

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر EMS در ایجاد مقاومت و تجمع کادمیوم در کالوس درختچه زینتی طاووسی (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 8، شماره: 32
2 Chemical Analysis of Essential Oils from Different Populations of Ferulago angulata subsp. carduchorum in Iran (دریافت مقاله) مجله گیاهان دارویی و محصولات فرعی دوره: 2، شماره: 1
3 Comparative Analysis of Intra-and Inter Populational Heterogeneity of the Essential Oils in White Savory Plants (دریافت مقاله) مجله گیاهان دارویی و محصولات فرعی دوره: 4، شماره: 1
4 Evaluation of morphological traits and chemical compounds of chicory (Cichorium intybus) populations in central Iran (Markazi province) (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی و پرورش گیاهان دوره: 13، شماره: 1
5 Phytochemical Composition of the Essential Oils from Two Pimpinella L. species (P. deverroides Boiss. and P. tragium Vill.) Growing Wild in Iran (دریافت مقاله) مجله گیاهان دارویی و محصولات فرعی دوره: 3، شماره: 1
6 Study of Variation of Biochemical Components in Hypericum perforatum L. Grown in North of IRAN (دریافت مقاله) دوفصلنامه مزرعه تغذیه دام و فیزیولوژی دوره: 7، شماره: 1
7 The effect of silicon nanoparticles on morpho-physiological and biochemical parameters of Calendula officinalis L. plants under salinity stress in hydroponic culture conditions (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 11، شماره: 47
8 بررسی اثر اندوفیت و ملاتونین بر بهبود رشد ریشه استویا تحت تاثیر شوری در شرایط هیدروپونیک (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 30، شماره: 2
9 بررسی اثر کیتوزان و نانوکیتوزان بر خصوصیات زراعی و اسیدهای چرب امگا ۳، ۶ و ۹ در برخی ارقام گیاه دارویی (Nigella sativa L.) تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) مجله اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی دوره: 7، شماره: 4
10 بررسی تغییرات عملکرد و ترکیبات اسانس گیاه مرزه (Satureja hortensis) در واکنش به تیمارهای مختلف مس و روی (دریافت مقاله) نشریه زیست شناسی گیاهی ایران دوره: 7، شماره: 24
11 بررسی تغییرات مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی اسانس گیاه Salvia mirzayanii L. در شرایط خشکی و نانو سریم اکساید (دریافت مقاله) مجله اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی دوره: 10، شماره: 2
12 تاثیر نیتروژن بر رشد، اختصاص زیست توده و تولید آلکالوئیدهای ریشه و شاخساره گیاه بذرالبنج (Hyoscyamus niger L.) در شرایط تنش کم آبی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 30، شماره: 2
13 تأثیر نانوذرات نقره بیولوژیک بر رشد باکتری های موجود در محلول های نگهدارنده و افزایش عمر گلجایی گل شاخه بریدنی رز رقم ’ وایت ناامی ‘ (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 46، شماره: 3
14 تغییرات آنزیم های آنتی اکسیدانی مرزه جنگلی (Saturejea mutica ‎) تحت تاثیر تنش خشکی، آبیاری مجدد و محلول پاشی سلنیم (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 29، شماره: 2
15 مطالعه رفتار رشدی استویا تحت تاثیر الیسیتورهای زیستی و غیرزیستی در شرایط هیدروپونیک (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 24، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر تنش خشکی بر خصوصیات بیوشیمیایی گیاه بارهنگ ( Plantago major) وپنیرک (Malva neglecta ) و مقایسه فعالیت آنتی اکسیدانی آنها (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی، زیست شناسی و زمین شناسی
2 اثر نانو ذرات کربنی بر گیاه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
3 بررسی اثر تنش خشکی بر ترکیب های آنتی اکسیدان در گیاهان دارویی اسفرزه (Plantago ovata)، بارهنگ (Plantago major) و پنیرک (Malva neglecta) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
4 بررسی اثر حشره کشی عصاره اکالیپتوس وآویشن باغی بر روی سوسک چهار نقطه ای حبوبات Callosobruchus maculates F. (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی
5 بررسی اثرات ضد میکروبی عصاره های مختلف گیاه اسطوخودوسLavandula stoechas L. بر باکتری های شایع بیماری زا (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
6 بررسی تاثیر اسید سالیسیلیک و باکتری های ریزوسفری (PGPR) بر پارامترهای رشد و کلروفیل گیاه دارویی بادرنجبویه (Melissa officinalis L) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
7 بررسی ریز ازدیادی و کشت درون شیشه ای گیاه مرزنگوش Origanum vulgare (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشت سلول و بافت گیاهی
8 تاثیر نانوسریم اکساید بر شاخص های رشد و میزان متابولیت های مریم گلی قرمز ( Salvia (miltiorrhiza در دو روش محلول پاشی برگی و تزریق به خاک (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
9 تأثیر تغییرات کاربری و پوشش زمینLULCC بر روی تغییرات اقلیمی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
10 تغییرات اقلیمی؛ پیش بینی، کاهش و سازگاری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
11 تغییرات فیزیومرفولوژیک و مقدار تروپان آلکالوئیدهای گیاه بذرالبنج(Hyoscyamus niger) در شرایط تنش کم آبی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
12 مطالعه تاثیر سرمادهی و اسید جیبرلیک بر جوانه زنی گیاه دارویی آویشن شیرازی (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
13 مقایسه میزان آسکوپولامین و هیوسیامین در برگ گیاه دارویی بذر البنج (HyoscyamusnigerL.) تحت تاثیر کود نیتروزن در کشت هیدروپونیک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار