دکتر ناصر باغستانی میبدی

دکتر ناصر باغستانی میبدی دانشیار پژوهشی، بخش تحقیقات جنگل و مرتع، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد

دکتر ناصر باغستانی میبدی

Dr. Naser Baghestani Meybodi

دانشیار پژوهشی، بخش تحقیقات جنگل و مرتع، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آت اکولوژی گونه Stipagrostis pennata در استان یزد (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 16، شماره: 2
2 اثر انبوهی و شدت هرس بر زنده مانی و شادابی تاغ کاری های استان یزد (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 16، شماره: 3
3 اثرات آتش سوزی بر درصد پوشش گیاهی مراتع استپی ایران (مطالعه موردی در مراتع ا ستان یزد) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 7، شماره: 3
4 برخی نیازهای بوم شناختی و چگونگی بهره وری از گونه Seidlitzia rosmarinus در اراضی بیابانی استان یزد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 6، شماره: 3
5 بررسی خوشخوراکی گونه های گیاهی در مراتع استپی استان یزد (مطالعه موردی: مراتع ندوشن در شهرستان صدوق) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 20، شماره: 4
6 بررسی روشهای مختلف ذخیره نزولات آسمانی و فصل کشت در استقرار گونه کمای طبسی(Ferula tabasensis)در استان یزد (مطالعه موردی: مراتع کالمند بهادران) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 27، شماره: 1
7 بررسی منابع آبی موجود و مورد نیاز دام چراکننده بز در مراتع استپی ندوشن استان یزد (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 22، شماره: 4
8 بررسی میزان درآمد و هزینه دامداری سنتی در مراتع خشک و بیابانی استان یزد (مطالعه موردی مراتع ندوشن) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 26، شماره: 1
9 تاثیر ۱۸ ساله پروژه های ذخیره نزولات بر پوشش گیاهی مراتع استپی (مطالعه موردی: مراتع کمتر از ۱۰۰ میلیمتر بارندگی در استان یزد) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 28، شماره: 1
10 تاثیر قرق بر تغییرات پوشش گیاهی مراتع استپی استان یزد در دو دهه گذشته (۸۳-۱۳۶۵) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 13، شماره: 4
11 تحلیل علی عوامل موثر بر رکود دامداری سنتی در جوامع محلی (مورد مطالعه: مراتع قشلاقی ندوشن یزد) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 12، شماره: 1
12 تعیین زمان ورود و خروج دام در مراتع استپی ایران (مطالعه موردی: مراتع ییلاقی استان یزد) (دریافت مقاله) مجله مهندسی اکوسیستم بیابان دوره: 4، شماره: 7
13 تغییرات قطر تاج و ارتفاع درختچه های هرس شده در تاغکاریهای یزد (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 14، شماره: 4
14 رفتارهای دگرآسیبی (آللوپاتی) در گونه های تاغ و درمنه دشتی و اثرات آن ها بر پوشش گیاهی (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 2، شماره: 5
15 مطالعه آتاکولوژی گیاه وشا (Dorema ammoniacum D.Don) در شهرستان بافق، استان یزد (دریافت مقاله) فصلنامه اکو فیزیولوژی گیاهی دوره: 8، شماره: 25
16 مطالعه تاکسونومی جنس Salsola از تیره Chenopodiaceae در استان یزد (دریافت مقاله) مجله تاکسونومی و بیوسیستماتیک دوره: 8، شماره: 26
17 مطالعه کیفیت علوفه گونه های مهم مراتع استپی پشتکوه استان یزد (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 11، شماره: 2
18 مقایسه کیفیت علوفه دو گونه مرتعی Artemisia aucheriو Peteropyron aucheri در شرایط پخش سیلاب و شاهد در آبخوان هرات استان یزد (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 14، شماره: 4
19 واکنش دو گونه بوته ای Artemisia sieberi و Eurotia ceratoides به شدت های مختلف برداشت در مراتع استپی ندوشن استان یزد (دریافت مقاله) مجله مهندسی اکوسیستم بیابان دوره: 4، شماره: 8
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی تولید و درصد پوشش گیاهی در مرتع با استفاده از رطوبت خاک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
2 ارزیابی وضعیت مرتع با استفاده از شاخص های اکولوژیک سلامت مرتع (مطالعه موردی: مراتع استپی ندوشن یزد) (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
3 اولویت بندی مراتع استان یزد از نظر مدیریت حفاظتی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مرتع و مرتع داری ایران
4 برخی ویژگی های رویشگاه گیاه شورپسند اشنان در استان یزد و امکان مصارف صنعتی و دارویی آن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شورورزی
5 بررسی تأثیر مهمترین مسائل اقتصادی- اجتماعی بر گرایش مراتع استان یزد (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مرتع و مرتع داری ایران
6 بررسی تغییرات اندازه تاج پوشش گونه سیاه تاغ جهت استفاده در طراحی بادشکن زنده (مطالعه موردی: جنگل های دشت کاشت تاغ در منطقه اشکذر استان یزد) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گردو غبار
7 بررسی تغییرات شاخص کیفی درصد کربوهیدرات های محلول در آب گونه های Stipa Arabica و Stipa caucasica درمراتع ندوشن استان یزد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی با محوریت فرهنگ زیست محیطی
8 بررسی سازگاری تعدادی از گونه های مقاوم به شوری در اراضی حاشیه کویر چاه افضل اردکان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مرتع و مرتع داری ایران
9 بررسی معادلات تعیین تعداد نمونه مناسب به منظور اندازه گیری درصد پوشش گیاهی (مطالعه موردی: فریادون، فارس) (دریافت مقاله) همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
10 تاثیر عملیات فارو بر پوشش گیاهی مراتع اشکذر استان یزد (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
11 تاغ و قابلیت های آن در توسعه پایدار مناطق بیابانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
12 تغییرات کربوهیدراتهای محلول سه گونه مرتعی در منطقه زردین نیر (استان یزد) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مرتع و مرتع داری ایران
13 زمان و میزان بهره برداری درمراتع مناطق خشک با توجه به رژیم بارندگی (دریافت مقاله) همایش مدیریت مراتع مناطق خشک
14 مقایسه پوشش گیاهی دردوعرصه قرق و چرا مطالعه موردی: مراتع استپی دهنو دربردسیر کرمان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
15 مقایسه پوشش گیاهی وخاک در دو عرصه قرق وچرا (مطالعه موردی: مراتع استپی دهنو دربردسیر کرمان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست