دکتر محمد میرزایی حیدری

دکتر محمد میرزایی حیدری Associate professor, Agricultural Faculty, Islamic Azad University, Isfahan (Khorasgan) Branch, Isfahan, Iran

دکتر محمد میرزایی حیدری

Dr. Mohammad Mirzaei Heydari

Associate professor, Agricultural Faculty, Islamic Azad University, Isfahan (Khorasgan) Branch, Isfahan, Iran

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر تلقیح باکتری های محرک رشد گیاه با خاک و سطوح مختلف کود فسفاته بر روی رشد و عملکرد گندم پاییزه (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 53، شماره: 10
2 اثر کودهای آلی، زیستی و شیمیایی بر عملکرد و مولفه های کارایی عناصر در کنجد (Sesamum indicum L.) (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 16، شماره: 64
3 اثر نوع شخم، سطوح کود اوره و کاربرد قارچ میکوریزا بر خصوصیات فیزیکی خاک و عملکرد و اجزای عملکرد ماش (Vigna radiata L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 13، شماره: 4
4 اثر هیومیک اسید بر رشد، عملکرد و برخی پارامترهای فیزیولوژیک گندم (Triticum aestivum L.) تحت تنش شوری (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 15، شماره: 57
5 Biological and Pharmaceutical Organosulfur Molecules (دریافت مقاله) مجله علوم دارویی و شیمی دوره: 1، شماره: 1
6 Effect of Biofertilizers and Chemical Fertilizers on Phosphorus Uptake and Wheat Yield (دریافت مقاله) مجله پژوهش های اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی دوره: 15، شماره: 1
7 Necessity to Use of Medicinal Plants and Compatible Fruit Trees in Vacant and Replacing Urban and Rural Greenery in Low Water Areas (دریافت مقاله) مجله پژوهش های اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی دوره: 16، شماره: 1
8 Silver functionalized on hydroxyapatite-core-shell magnetic γ-Fe۲O۳: An enviromentaly and readily recyclable nanatalyst for the one-pot synthesis of ۱۴H-dibenzo[a,j]xanthenes derivatives (دریافت مقاله) نشریه آسیایی شیمی سبز دوره: 2، شماره: 4
9 Study the Effects of Micro-nutrients, Macro-nutrients and Plant Shading on Quantitative Traits of Tomato) Lycopersicon esculentum) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی دوره: 15، شماره: 2
10 The Role of Ascorbic Acid on the Antioxidants of Flax (Linum usitatissimum L) Grown and the Economic and Pharmacological Importance in Iraq (دریافت مقاله) مجله پژوهش های اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی دوره: 16، شماره: 1
11 ZnO Nanoparticles: A Highly Efficient and Recyclable Catalyst for Tandem Knoevenagel-Michael-Cyclocondensation Reaction (دریافت مقاله) نشریه آسیایی شیمی سبز دوره: 7، شماره: 1
12 بررسی اثر قارچ مایکوریزا بر رشد و عملکرد نخود پاییزه (Cicer arietinum L) تحت شرایط آبیاری تکمیلی (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 18، شماره: 71
13 بررسی اثرات تراکم بوته و آبیاری تکمیلی بر صفات زراعی، میزان کلروفیل برگ و نفوذ نور در کف سایه انداز گیاهی ارقام نخود (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 40، شماره: 3
14 بررسی تاثیر سطوح مختلف کود فسفاته و باکتری های محرک رشد گیاه بر فراهمی برخی عناصر غدایی و شاخص های عملکردی گندم (دریافت مقاله) فصلنامه اکو فیزیولوژی گیاهی دوره: 10، شماره: 34
15 بررسی تاثیر کود شیمیایی و زیستی بر غلظت عناصر غذایی ریشه، ساقه و دانه لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک دوره: 5، شماره: 3
16 بررسی رگرسیونی صفات موثر بر عملکرد سورگوم علوفه ای رقم اسپیدفید(Sorghum bicolor L.) تحت تاثیر کاربرد مقادیر مختلف نیتروژن و سولفات روی در شرایط آب و هوایی منطقه دهلران (دریافت مقاله) فصلنامه اکو فیزیولوژی گیاهی دوره: 9، شماره: 30
17 بررسی کاربرد کود اوره، میکوریزا و محلول پاشی اسید هیومیک بر ویژگی های کمی و کیفی کلزا (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک دوره: 4، شماره: 2
18 برهم کنش همزیستی میکوریزایی و محلول پاشی آهن و روی بر برخی ویژگی های کمی و کیفی ماش تحت رژیم های مختلف آبیاری (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 15، شماره: 2
19 پیامدآتش‌سوزی و کاربری‌های جنگل و چراگاه بر فراوانی مزوفون خاک در شهرستان بدره- استان ایلام (دریافت مقاله) دوفصلنامه زیست شناسی خاک دوره: 6، شماره: 2
20 تاثیر نظام های مختلف کوددهی (شیمیایی، بیولوژیک و تلفیقی) برخصوصیات مختلف جو پاییزه (دریافت مقاله) فصلنامه اکو فیزیولوژی گیاهی دوره: 11، شماره: 38
21 تاثیرپذیری عملکرد کمی و کیفی ارقام سویا از تاریخ کشت و محلول پاشی سولفات روی (دریافت مقاله) فصلنامه اکو فیزیولوژی گیاهی دوره: 11، شماره: 37
22 مقاله مروری تولید بذر، خودکفایی و استقلال کشاورزی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بذر دوره: 12، شماره: 43
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A review of role the Commiphora Mukul and Artichoke(Cynara) to decrease the level of cholesterol in human (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی زیست شناسی گیاهان دارویی
2 اثر تراکم کاشت بر رشد و عملکرد ارقام نخود دیم در شرایط کاشت بهاره و پاییزه در ایلام (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
3 اثر ترکیبات عىاصر ماکرو و میکرو و سایه اندازه گیاه بر خصوصیات کمی گوجه فرنگی گیلاسی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
4 ارزیابی ارقام نخود کابلی در تاریخ کشت های پاییزه و بهاره در شرایط زارع (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
5 ارزیابی امکان کشت پاییزه نخود در کوهدشت لرستان (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
6 The Economic and Pharmacological Importance and the Role of Ascorbic Acid (C۶H۸O۶) on the AntioXidants of FlaXCrop Grown in Iraq (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی زیست شناسی گیاهان دارویی
7 بررسی اثر تلقیح مایکوریزا بر ریشه جو و اثر آن بر جذب فسفر (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
8 بررسی اثر روی و پتاسیم تحت تاثیر دوره های آبیاری بر روی اجزای عملکرد نخود رقم آزاد (دریافت مقاله) اولین همایش مدیریت تقاضا و بهره وری مصرف آب
9 بررسی اثر کود زیستی فسفاته و مقادیر متفاوت کود فسفره بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
10 بررسی امکان جایگزینی کود شیمیایی سوپرفسفات تریپل با استفاده از کودهای بیولوژیک در کشت ماش (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
11 بررسی تاثیر رقم و تاریخ کاشت بر عملکرد و ازا عملکرد برنج در منطقه خرم آباد (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
12 بررسی تاثیر کود بیولوژیک و آرایش کاشت بر عملکرد دانه و شلتوک برنج (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
13 بررسی تاثیر کود زیستی، کود آغازگر ازته و آبیاری تکمیلی بر عملکرد و اجزای عملکرد عدس (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی حبوبات ایران
14 بررسی تاثیر کودهای بیولوژیک و آرایش کاشت بر خصوصیات زراعی و عملکرد برنج (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
15 بررسی تاریخ های مختلف کاشت بر روند رشد و شاخص های فیزیولوژیک مختلف برنج در منطقه خرم آباد (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
16 بررسی تأثیر قارچ میکوریزا بر صفات فنولوژیک و عملکرد ارقام لوبیا درتاریخ کاشتهای مختلف (دریافت مقاله) دومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
17 تاثیر خاکورزی و تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد و بیوماس علفهای هرز نخود در شرایط آبیاری تکمیلی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
18 تاثیر سالیسیلیک اسید و قارچ میکوریزا بر عملکرد کمی و کیفی سویا تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
19 تاثیر سالیسیلیک اسید و قارچ میکوریزا بر عملکرد و اجزاء عملکرد سویا تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
20 تاثیر کاربرد کود زیستی حل کننده فسفات بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود دیم بهاره و پاییزه در شرایط آبیاری تکمیلی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
21 تأثیر سالیسیلیک اسید بر عملکرد ذرت 704 تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
22 تأثیر قارچ میکوریزا در تاریخ کاشتهای مختلف بر عملکرد و اجزایعملکرد ارقام مختلف لوبیا (دریافت مقاله) دومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
23 تأثیر کود شیمیایی سوپرفسفات تریپل و کودهای بیولوژیک بر عملکرد و خصوصیات فنولوژیک ماش (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
24 تأثیر کودهای محرک رشد (PGPR) و آرایش کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد برنج (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
25 ترسیم گفتمان امام خمینی (ره) در حوزه استکبار ستیزی با خوانش لاکلا و موفه با نگاه به قرآن کریم (دریافت مقاله) یازدهمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی
26 ضرورت کاربرد گیاهان دارویی و درختان مثمر سازگار در واکاری و جایگزینی فضای سبز شهری و روستایی مناطق کم آب (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی کشاورزی، محیط زیست، توسعه شهری و روستایی
27 فرآوری و کاربردهای نوین گیاه دارویی نوروزک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی زیست شناسی گیاهان دارویی
28 کودهای شیمیایی و غذای سالم (دریافت مقاله) همایش بین المللی غذای طیب
29 مطالعه تأثیر قارچ میکوریزا و تاریخ کاشت بر صفات فنولوژیک،مورفولوژیک و عملکرد ارقام لوبیا (دریافت مقاله) دومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
30 مطالعه خصوصیات رویشی، عملکرد و شاخص برداشت برنج تحت تاثیر آرایش کاشت و کودهای بیولوژیک (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
31 مقایسه کشت بهاره و پاییزه نخود ( Cicer arietinum ) از نظر عملکرد و پروتئین دانه تحت تاثیر کود بیولوژیک و آبیاری تکمیلی در شرایط آب و هوایی ایلام (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی حبوبات ایران
32 نقش پتاسیم بر عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک ذرت 407 در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران