دکتر مصطفی عباسی مقدم

دکتر مصطفی عباسی مقدم دانشیار دانشکده ادبیات و زبان های خارجی گروه:الهیات و معارف اسلامی- علوم قرآن وحدیث دانشگاه کاشان

دکتر مصطفی عباسی مقدم

Dr. Mostafa Abbasimoghadam

دانشیار دانشکده ادبیات و زبان های خارجی گروه:الهیات و معارف اسلامی- علوم قرآن وحدیث دانشگاه کاشان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ؛ توکل از منظر تفاسیر عرفانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات قرآن و حدیث دوره: 3، شماره: 6
2 از تزاحم تا تکامل: مطالعه تطبیقی نظریات و مبانی حقوق محیط زیست با قاعده لا ضرر (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی دوره: 9، شماره: 2
3 بازپژوهی و نقد و تحلیل نگرش مفسران و اندیشمندان مسلمان به امیت پیامبر(ص) با محوریت آیه ۴۸ سوره عنکبوت (دریافت مقاله) فصلنامه سراج منیر دوره: 14، شماره: 46
4 بررسی تاثیر مبنای کرامت ذاتی انسان در تفسیر آیات جهاد با تاکید بر دیدگاه اندیشمندان سده اخیر (دریافت مقاله) تحقیقات علوم قرآن و حدیث دوره: 18، شماره: 1
5 بررسی تحلیلی- انتقادی روایات ناظر به ترتیب مصحف امیر مؤمنان علی (ع) (دریافت مقاله) مجله مطالعات فهم حدیث دوره: 7، شماره: 1
6 بررسی تطبیقی شیوه های ارتباطی و تبلیغی چهره های قرآنی با روش های تبلیغات در جهان امروز (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات قرآن و حدیث دوره: 5، شماره: 9
7 بررسی متنی و سندی روایت شد رحال (دریافت مقاله) دوفصلنامه حدیث پژوهی دوره: 4، شماره: 2
8 تاثیر جنسیت در تفسیر (مطالعه تطبیقی دیدگاه مجتهده امین و آمنه ودود با مفسران مرد در آیات مرتبط با زنان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های تفسیر تطبیقی دوره: 8، شماره: 16
9 تبیین نسبت های جهانی شدن و جهانی سازی با آموزه های دینی در عصر پساتجدد (دریافت مقاله) فصلنامه فلسفه دین دوره: 10، شماره: 4
10 تحلیل بر تواتر حدیث انما الاعمال بالنیات (دریافت مقاله) پژوهش نامه علوم حدیث تطبیقی دوره: 6، شماره: 11
11 تحلیل روایات نهی از احتجاج قرآنی با خوارج (دریافت مقاله) پژوهش نامه علوم حدیث تطبیقی دوره: 8، شماره: 15
12 تقسیم بندی آیات قرآن کریم با تاکید بر گزاره شناسی اعتقادی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اعتقادی کلامی دوره: 12، شماره: 4
13 روش شناسی برخورد پیامبر(ص) با مشرکان و اهل کتاب (دریافت مقاله) فصلنامه فلسفه دین دوره: 7، شماره: 6
14 معناشناسی و ملاک‌شناسی جدال احسن قرآنی (دریافت مقاله) پژوهش های زبانشناختی قرآن دوره: 7، شماره: 1
15 مقایسه شیوه های ارتباطی و تبلیغی چهره های قرآنی باروشهای تبلیغ امروزین (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 13، شماره: 18
16 واکاوی نظریه اصل معنایی در معجم المقاییس اللغه ابن فارس و التحقیق فی کلمات القرآن الکریم مصطفوی (بررسی کاربردی برخی واژگان قرآنی) (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات ادبی متون اسلامی دوره: 4، شماره: 13
17 وجود یا عدم وجود متواتر لفظی در میراث حدیثی (دریافت مقاله) دوفصلنامه کتاب قیم دوره: 10، شماره: 23
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 چالش تربیت تقوایی و تربیت ضراری در بنیان مساجد (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی، مدیریت و کارآفرینی ایران
2 مقایسه میزان بهرهوری از فاوای آموزشی در بین اعضای هیأت علمی: مطالعه موردی دانشگاههای کاشان (دریافت مقاله) همایش مدیریت تکنولوژی و نوآوری