دکتر امید سپهری راد

دکتر امید سپهری راد  استادیار و عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

دکتر امید سپهری راد

Dr. Omid Sepehri Rad

استادیار و عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اشتغال زنان اقوام شمال خراسان در دوره پهلوی، با تکیه بر تاریخ شفاهی (دریافت مقاله) پژوهشنامه تاریخ دوره: 17، شماره: 68
2 باورهای عامه مردم در دوران قاجار با تاکید بر باورهای عامیانه بهداشتی و پزشکی (دریافت مقاله) پژوهشنامه تاریخ دوره: 18، شماره: 69
3 بررسی روابط ایلخانان و ممالیک مصر دردوره سلطنت غازان خان (۷۰۳-۶۹۴ ه/ ۱۳۰۴-۱۲۹۵ م) (دریافت مقاله) پژوهشنامه تاریخ دوره: 3، شماره: 8
4 بررسی روند نوگرایی در عثمانی در قرن ۱۸ و ۱۹ میلادی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 14، شماره: 54
5 بررسی عملکرد عبدالحسین خان معززالملک (تیمورتاش) از مجلس شورای ملی تا تشکیل مجلس موسسان (دریافت مقاله) پژوهشنامه تاریخ دوره: 18، شماره: 71
6 بررسی عوامل موثر در برقراری مناسبات دیپلماتیک بین ایلخانان وغرب (دریافت مقاله) پژوهشنامه تاریخ دوره: 4، شماره: 16
7 بررسی نقش عوامل سیاسی در تحول هنرهای تزئینی عصر تیموری (با تاکید بر هنر کتاب آرایی و معماری) (دریافت مقاله) پژوهشنامه تاریخ دوره: 18، شماره: 72
8 جایگاه اقتصادی زنان ترکمن شمال خراسان در دوره قاجاریه با تاکید بر نمونه موردی فرش ترکمنی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 20، شماره: 49
9 چگونگی اهتمام و عنایت ایلخانان به شعائراسلامی (بررسی مورد حج) (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهش های یاددهی و یادگیری دوره: 4، شماره: 13
10 چگونگی اهتمام و عنایت ایلخانان به شعائراسلامی )بررسی مورد حج( (دریافت مقاله) پژوهشنامه تاریخ دوره: 4، شماره: 13
11 چگونگی و دلایل اسلام گروی سلطان احمد تگودار و سلطان محمود غازان (دریافت مقاله) پژوهشنامه تاریخ دوره: 5، شماره: 20
12 سعید نفیسی(۱۲۷۴ ۱۳۴۵ش) و تاریخنگاری ناسیونالیستی در ایران (دریافت مقاله) دو فصلنامه جستارهای تاریخی دوره: 14، شماره: 2
13 کنکاشی پیرامون طایفه تمرتاش(تیمورتاش)خاستگاه عبدالحسین تیمورتاش(۱۲۶۰-۱۳۱۲ش) (دریافت مقاله) دو فصلنامه جستارهای تاریخی دوره: 14، شماره: 2
14 واکاوی واقعه تاریخی نردین و چرایی قتل عام خوانین گوکلان (دریافت مقاله) پژوهشنامه تاریخ دوره: 18، شماره: 70
15 ورود ایران به بازار جهانی و تاثیر آن بر صنایع دستی کشور در نیمه ی دوم حکومت قاجاریه نمونه موردی: ولایت قاینات (دریافت مقاله) پژوهشنامه تاریخ دوره: 8، شماره: 29
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 روابط اقتصادی و فرهنگی بین ایران و چین (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی مطالعات دینی و علوم انسانی در جهان اسلام