دکتر مصطفی احمدوند

دکتر مصطفی احمدوند استاد دانشگاه یاسوج گروه ترویج و توسعه روستایی

دکتر مصطفی احمدوند

Dr. Mostafa Ahmadvand

استاد دانشگاه یاسوج گروه ترویج و توسعه روستایی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی آثار اقتصادی - اجتماعی احداث سد بر روستاهای پیرامون (موردمطالعه: سد ایوشان، شهرستان خرم آباد) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 14، شماره: 2
2 ارزیابی اثرات گردشگری بر نواحی روستایی هدف گردشگری بخش مرکزی شهرستان فیروزآباد با استفاده از مدل تحلیل عاملی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 14، شماره: 45
3 ارزیابی تاثیرات اجتماعی- اقتصادی بازارچه مرزی سرو بر توسعه مناطق روستایی پیرامون (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 6، شماره: 2
4 امکان سنجی کشت زعفران از دیدگاه کشاورزان در روستاهای شهرستان ارسنجان (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 9، شماره: 1
5 اهمیت سنجی شاخصهای سنجش توسعهیافتگی کشاورزی: یک مطالعه تجربی در جنوب کرمان (دریافت مقاله) مجله پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی دوره: 10، شماره: 2
6 ایستار های شالیکاران پیرامون تغییر الگوی کشت برنج به مرکبات: پژوهشی بر مبنای روش کیو (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران دوره: 9، شماره: 2
7 بررسی اثرات اجتماعی احداث سد ایوشان بر مناطق روستایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران دوره: 18، شماره: 0
8 بررسی تاثیر رفاه و سرمایه اجتماعی بر کیفیت زندگی در مناطق روستایی شهرستان بویراحمد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 1، شماره: 2
9 بررسی ویژگی های کارآفرینی اجتماعی در سازمان های دولتی(مورد مطالعه: اداره کل امور عشایر استان کهگیلویه و بویراحمد) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 7، شماره: 25
10 پیامدهای طرح تسهیل گران بر زنان روستایی شهرستان بویراحمد (مطالعه موردی دهستان سپیدار) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 10، شماره: 4
11 پیشران های انسانی توسعه کارآفرینی در حوزه گردشگری (موردمطالعه: روستای ایستگاه بیشه در شهرستان خرم آباد) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 9، شماره: 4
12 تبیین اثرات کشت زعفران در منطقه مختار شهرستان بویراحمد (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 11، شماره: 2
13 تبیین بازدارنده های توسعه کشاورزی در روستاهای شهرستان رستم (دریافت مقاله) مجله پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی دوره: 10، شماره: 1
14 تبیین راهبردهای بهبود معیشت عشایر در شهرستان گچساران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی دوره: 5، شماره: 1
15 تبیین صلاحیت های حرفه ای مورد نیاز مروجان پهنه های کشاورزی در شهرستان بویر احمد (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران دوره: 18، شماره: 2
16 تحلیل رفتار حفاظت از خاک در جالیزکاران دهستان دشت روم، شهرستان بویراحمد: کاربرد تئوری انگیزش حفاظت (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران دوره: 17، شماره: 2
17 تحلیل عاملی اثرات گردشگری بر توسعه ی اشتغال کشاورزی زنان روستایی در شهرستان بویراحمد (دریافت مقاله) دوفصلنامه راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی دوره: 7، شماره: 14
18 تحلیل محدودیت های نهادی در مدیریت منابع آب زیرزمینی شهرستان الشتر، استان لرستان (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 53، شماره: 3
19 تعیین کننده های رفتار تولید ضایعات مواد غذایی خانوارها در بخش مرکزی شهرستان نجف آباد: کاربرد مدل تلفیقی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران دوره: 15، شماره: 1
20 تعیین کننده های رفتار حفاظت از آب گندم کاران شهرستان ارزوئیه با استفاده از تئوری انگیزش حفاظت (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 10، شماره: 2
21 تعیین کننده های عملکرد تعاونی های تولید روستایی در جنوب استان کرمان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 8، شماره: 3
22 تعیین کننده های فعالیت شرکت های خدمات مشاوره ای، فنی و مهندسی کشاورزی در شهرستان بروجن (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران دوره: 8، شماره: 1
23 تعیین کننده های مشارکت اجتماعی زنان روستایی: مورد مطالعه شهرستان بویراحمد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 9، شماره: 3
24 تعیین کننده های موفقیت تحصیلی: واکاوی مقایسه ای دانشجویان کارشناسی کشاورزی در دانشگاه یاسوج (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران دوره: 10، شماره: 1
25 جستاری بر روش های سنجش سطوح توسعه یافتگی سرزمین بر مبنای داده های تجربی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 18، شماره: 51
26 حس مکان و رفتار محیط زیست گرایانه (مورد مطالعه: جامعه میزبان و گردشگران در تفرجگاه چشمه بلقیس شهرستان چرام) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 12، شماره: 2
27 راهکارهای بهبود عملکرد ترویج کشاورزی برای دستیابی به امنیت غذایی از دیدگاه صاحبنظران ترویج کشاورزی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی دوره: 12، شماره: 52
28 رتبه‌بندی و سطح‌بندی فضایی مناطق روستایی منتخب کشت گندم در شهرستان‌های جنوب کرمان، بر اساس ابعاد کشاورزی حفاظتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران دوره: 16، شماره: 1
29 سازه های اثرگذار بر رفتار مدیریت مصرف مواد غذایی خانوارهای بخش مرکزی شهرستان نجفآباد: کاربرد الگویی ترکیبی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 30، شماره: 3
30 سنجش درجه اثرگذاری کارخانه ذوب آهن کردستان بر توسعه نواحی روستایی پیرامون (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 3، شماره: 11
31 سنجش سطح روحیه کارآفرینی دانشجویان کشاورزی در دانشگاه یاسوج (دریافت مقاله) دوفصلنامه راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی دوره: 1، شماره: 1
32 شناسایی زمینه ها و راهکارهای موثر در توسعه فرصت های شغلی در نواحی روستایی بخش مشهد مرغاب (دریافت مقاله) دوفصلنامه راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی دوره: 5، شماره: 10
33 ضایعات مواد غذایی خانوار و عوامل موثر بر آن در شهرستان نجف آباد (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 50، شماره: 2
34 عوامل موثر بر ادراک ریسک اجتماعی دانشجویان کشاورزی نسبت به محصولات تراریخت (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران دوره: 14، شماره: 2
35 عوامل موثر بر توانمندی کارآفرینی و اشتغال پس از دانش آموختگی (مورد مطالعه: دانشجویان کارشناسی کشاورزی در دانشگاه یاسوج) (دریافت مقاله) دوفصلنامه راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی دوره: 1، شماره: 2
36 کاربرد ترکیب الگوریتم خوشه بندی و الگوریتم رقابت استعماری (ICA) در سطح بندی توسعه یافتگی مناطق روستایی (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان بویراحمد) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 2، شماره: 4
37 کشاورزان و سبک های مدیریتی توزیع آب کشاورزی: مطالعه موردی شبکه آبیاری سد درودزن استان فارس (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 2، شماره: 2
38 کشاورزی حاشیه شهری و تاثیر آن بر امنیت غذایی: تحلیل دیدگاه کشاورزان حومه شهر نورآباد ممسنی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی دوره: 15، شماره: 3
39 مدل سازی سطوح توسعه یافتگی مناطق روستایی بخش مرکزی شهرستان بویراحمد (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 14، شماره: 33
40 مدیریت تضاد آب کشاورزی در حوزه آبخیز گاوشان: راهکارهای مبتنی بر راهبرد همکاری (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران دوره: 14، شماره: 1
41 مدیریت مصرف آب و تعیین کننده های آن در گندمکاران شهرستان ارزوئیه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 15، شماره: 3
42 نگرش روستاییان به مدیریت مشارکتی جنگل: مورد مطالعه روستاهای حاشیه ی جنگل بخش مارگون، شهرستان بویراحمد (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران دوره: 13، شماره: 1
43 نیازسنجی آموزشی پرورش دهندگان قزل آلای رنگین کمان در شهرستان بویراحمد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی دوره: 8، شماره: 37
44 واکاوی بازدارندههای توسعه کشت کلزا (Brassica napus) در شهرستان ارزوئیه (دریافت مقاله) مجله پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی دوره: 11، شماره: 4
45 واکاوی راهبردی جنگلداری اجتماعی با استفاده از روش شناسی تحلیلی سوات –آنتروپی: مطالعه موردی روستاهای مارگون در شهرستان بویراحمد (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی دوره: 2، شماره: 3
46 واکاوی رفتار با خشکسالی و عوامل موثر بر آن در عشایر منطقه دریلا، شهرستان گچساران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 9، شماره: 1
47 واکاوی رفتار حفاظت از سرمازدگی و کارایی آن در بین باغداران سیب: مورد مطالعه دهستان کاکان شهرستان بویراحمد (دریافت مقاله) مجله پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی دوره: 16، شماره: 1
48 واکاوی رفتارهای مدیریت آب در گندمکاران شهرستان ارزوئیه بر مبنای تئوری شناخت اجتماعی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی دوره: 13، شماره: 2
49 واکاوی طرح‌واره‌های ذهنی کنشگران کشاورزی در انتخاب نوع کشت: کاربست رابطه خاکستری (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران دوره: 16، شماره: 1
50 واکاوی عملکرد شوراهای اسلامی در مسیر توسعه پایدار روستایی (مطالعه موردی: شهرستان سمیرم) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 2، شماره: 7
51 واکاوی عوامل موثر بر پذیرش کشت کلزا (Brassica napus) در شهرستان بویراحمد: کاربرد تئوری یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری (دریافت مقاله) مجله پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی دوره: 15، شماره: 2
52 واکاوی فقر غذایی زنان روستایی در روستاهای بخش مرکزی شهرستان بویراحمد (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 28، شماره: 2
53 واکاوی محدودیت های نهادی مدیریت منابع آب زیرزمینی در مناطق روستایی استان لرستان با استفاده از روش کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 12، شماره: 1
54 واکاوی مقایسه ای پایداری در نظام های دام داری سنتی: مورد مطالعه دام داران شهرستان فیروزآباد (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 41
55 واکاوی مقایسه ای پایداری در نظام های دام داری سنتی: مورد مطالعه دام داران شهرستان فیروزآباد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 11، شماره: 41
56 واکاوی مقایسه ای علل توسعه نیافتگی روستایی: مورد مطالعه روستاهای بخش مارگون در شهرستان بویراحمد (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران دوره: 12، شماره: 2
57 واکاوی موانع و چالش های توسعه ی گردشگری روستایی در منطقه دنا؛ دیدگاه جامعه ی میزبان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 4، شماره: 10
58 واکاوی وضعیت شغلی و تحصیلی دانش آموختگان هنرستان کشاورزی شهید مطهری شیراز: کاربردی از مطالعه پیگیرانه (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران دوره: 14، شماره: 1
59 وضعیت سنجی و اولویت بندی شاخص های توسعه پایدار در مناطق روستایی مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان بویراحمد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 5، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی موفقیت شرکت های کارآفرینی خدمات مشاوره ای فنی مهندسی کشاورزی (دریافت مقاله) همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی
2 ارتقای اخلاق زیست محیطی، راهبردی مناسب برای جلوگیری از تخریب محیط زیست (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
3 بررسی قابلیت ها و تنگناهای توسعه گردشگری روستایی با استفاده از مدل SWOT: مورد مطالعه منطقه ی دنا (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه روستایی
4 بررسی نقش سرمایه و رفاه اجتماعی در بین روستاییان: مورد روستای ناوبندی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
5 پیامدهای مدیریتنوین (دهیاریها) بر توسعه پایدار روستایی: مورد مطالعه دهیاران روستاهای شهرستان بویراحمد (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه روستایی
6 جستاری برنظامهای بهره برداری از آب در ایران و چشم انداز آن در اینده (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
7 حکمروایی خوب کلید بحران مدیریت آب کشاورزی: الگوی مفهومی بر مبنای مدیریت تضاد (دریافت مقاله) اولین کنگره سالیانه جهان و بحران انرژی
8 کشاورزان و سبکهای مدیریتی آب کشاورزی: مورد مطالعه استان فارس (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی