دکتر اکبر قویدل

دکتر اکبر قویدل دانشگاه محقق اردبیلی

دکتر اکبر قویدل

Dr. Akbar Ghavidel

دانشگاه محقق اردبیلی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر اسید استیک بر pH محلول کود آهن (سکوسترین و نانو) و تاثیر آن بر خصوصیات کمی و کیفی توت فرنگی رقم ’دیامنت‘ (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 36، شماره: 4
2 اثر اسید استیک بر pH محلول کود آهن (سکوسترین و نانو) و تاثیر آن بر صفات بیوشیمیایی و مورفولوژیکی توت فرنگی رقم دیامنت (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 11، شماره: 51
3 اثر باکتری های محرک رشد، اسید سالیسیلیک و براسینواستروئید بر ویژگی های فیزیولوژیک خردل سیاه تحت تنش کادمیوم (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 28، شماره: 1
4 اثر شیوه های جنگل داری بر تغییرات ویژگی های زیستی خاک (مطالعه موردی: جنگل های راش اسالم) (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی و مدیریت آب و خاک دوره: 3، شماره: 4
5 اثر کاربرد کود زیستی EM و اوره بر توت فرنگی رقم پاروس (Fragaria ananassa cv. Paros) به منظور کشاورزی پایدار (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 26، شماره: 2
6 اثر مدیریت بقایای گیاهی بر ویژگی های فیزیکی و بیولوژیکی خاک و عملکرد ذرت علوفه ای و جو (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 17، شماره: 65
7 اثرات گیاه پالایی و زیست پالایی بر حذف و انتقال هیدروکربن های نفتی در یک خاک آلوده به نفت خام (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 52، شماره: 1
8 ارزیابی صفات محرک رشد گیاهی باکتری‌های سودوموناس فلورسنت جداسازی شده از ورمی‌کمپوست (دریافت مقاله) دوفصلنامه زیست شناسی خاک دوره: 8، شماره: 2
9 استفاده از منحنی های هم اثر در بررسی اثرات اختلاط متری بوزین با هالوسولفورون و فلومیوکسازین در کنترل علف های هرز سیب زمینی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و ژنتیک گیاهی دوره: 4، شماره: 1
10 Effects of Using Agricultural Drainage Water on Chemical, Biological, and Physical Properties of Soil and Yield of Tomato in Moghan Plain, Iran (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 46، شماره: 4
11 بررسی اثرات کاربرد توام گیاه پالایی و زیست پالایی در یک خاک آلوده به نفت خام (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 33، شماره: 4
12 بررسی الگوی رویش علف های هرز مزرعه سیب زمینی ( (Solanum tuberosum L.در منطقه اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه اکو فیزیولوژی گیاهی دوره: 11، شماره: 36
13 بررسی تاثیر رطوبت و دمای خاک بر زیست پالایی نفت خام توسط باکتری سودوموناس پوتیدا (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 23، شماره: 1
14 بررسی تاثیر عصاره آبی سان همپ (Crotalaria juncea) و یولاف (Avena sativa L.) بر جوانه زنی علف هرز خردل وحشی (Sinapis arvensis) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران دوره: 10، شماره: 2
15 بررسی تاثیر کوتاه مدت گیاهان پوششی بر خصوصیات فیزیکی و زیستی خاک (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 26، شماره: 6
16 بررسی سمیت نسبی اختلاط تعدادی علف کش ها بر زیست توده کرم خاکی(Eisenia fetida L.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 52، شماره: 6
17 بررسی عملکرد رآکتور زیستی تراشه چوب برای حذف نیترات از پساب ها (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 52، شماره: 4
18 بررسی عملکرد نانو سیلیس بر تثبیت بیولوژیکی دو نوع خاک ماسه ای (بد دانه بندی شده و سیلت دار) (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 52، شماره: 106
19 بررسی مقدار و اشکال شیمیایی فلزات سنگین در لجن فاضلاب تهران برای کاربرد در کشاورزی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 20، شماره: 1
20 تاثیر باکتری های محرک رشد و کاربرد کلرید سدیم بر رشد رویشی گندم و برخی از شاخص های زیستی خاک (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 8، شماره: 4
21 تاثیر تعدادی از گیاهان پوششی و وجین دستی علف های هرز بر عملکرد اسفناج (Spinacia oleracea L.) (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم سبزی ها دوره: 8، شماره: 1
22 تاثیر سودوموناس فلورسنت و سودوموناس پوتیدا بر برخی ویژگی های زیستی خاک و شاخص های عملکرد گندم تحت تنش شوری (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 27، شماره: 4
23 تاثیر عصاره سان همپ (Cortalaria juncea) فرموله شده با نانوذره کیتوزان بر جوانه زنی برخی از علف های هرز (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بذر دوره: 12، شماره: 45
24 تاثیر علف کش ها و حشره کش های مختلف بر برخی از شاخص های اکوفیزیولوژیک و شیمیایی خاک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 22، شماره: 1
25 تاثیر کرم خاکی ایسینیا فتیدا بر گیاه پالایی آنتراسن توسط گیاه چمن (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 44، شماره: 1
26 تأثیر علف‌کش‌های مختلف بر فعالیت آنزیم‌های اوره‌آز و دهیدروژناز خاک (دریافت مقاله) دوفصلنامه زیست شناسی خاک دوره: 8، شماره: 1
27 جداسازی و مطالعه باکتری های بومی خاک های آلوده جنوب پالایشگاه تهران جهت زیست پالایی آلودگی های نفتی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 26، شماره: 3
28 عملکرد و اجزای عملکرد برنج در کشت تناوبی با شبدر تحت تاثیر کود نیتروژن و پتاسیم (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 33، شماره: 4
29 مطالعه روش های مدیریت شیمیایی و اکولوژیکی علف های هرز سیب زمینی (Solanum tuberosum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه اکو فیزیولوژی گیاهی دوره: 10، شماره: 35
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Application of agricultural residues (residues of cover crops) in sustainable weed control (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند
2 اثرپذیری ویژگی های جنگل شناسی از اعمال شیوه های مدیریتی متفاوت در جنگل های اسالم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگلهای ارسباران
3 اثرتلقیح باکتری های محرک رشد و قارچ میکوریزا بر رشد و جذب عناصر غذایی گیاه گندم آذر 2 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
4 ارزیابی برخی از صفات محرک رشدی گیاهی در باکتری های سودوموناس فلورسنت جداسازی شده از کود آلی ورمی کمپوست (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
5 ارزیابی تاثیر باکتری های اندوفیت بر شاخص های رشدی و غلظت عناصر پرمصرف گیاه نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی
6 ارزیابی توان تولید پروتیاز، سیانید هیدروژن و سلولاز در جدایههای جداسازی شده از خاک آلوده به کادمیوم و سرب (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
7 ارزیابی گیاه پالایی فنانترن توسط گیاه یونجه (Medicago sativa) به همراه بیوچار (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
8 اهمیت کاربرد مخلوط میکروبی در پالایش خاک های آلوده به نفت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
9 Effectiveness of cover crops on iceberg lettuce weed control (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند
10 The effect of aqueous extract of mixed crop residues of cover crops on the germination of some weeds (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند
11 The Impact of Cover crops on Soil Properties: A Review (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
12 بررسی تاثیر علف کش متریبیوزین بر پارامترهای فلورسانس کلروفیل a درسیب زمینی (Solanum tuberosum L.) (دریافت مقاله) نهمین همایش علوم علف های هرز ایران
13 بررسی اثر تنش شوری برمیزان کلروفیل درگندم تلقیح شده با باکتری های محرک رشد (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
14 بررسی پارامترهای مقاومت برشی خاک ماسه سیلتی تثبیت شده ی تثبیت شده با میکروارگانیزم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار
15 بررسی پوششهای درختی جنگلهای بلوط غرب کردستان(مطالعه ی موردی:جنگلهای حوضه ی قامیشله ی شهرستان مریوان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
16 بررسی تاثیر استفاده از بستر خاک اره، بر افزایش میزان تجزیه زیستی آلودگیهای هیدروکربنی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
17 بررسی تاثیر بیوچار بر زیست پالایی فنانترن توسط باکتری سودوموناس پوتیدا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
18 بررسی تاثیر بیوچار بر زیست پالایی فنانترن توسط قارچ فانروکت کریزوسپوریوم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
19 بررسی تاثیر حشره کش های مختلف بر فعالیت آنزیم های اوره آز و دهیدروژنازخاک (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی
20 بررسی تاثیر علف کش های مختلف بر فعالیت آنزیم های اوره آز و دهیدروژناز خاک (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی
21 بررسی تاثیر مدیریت تغذیه گیاه بر غلظت کادمیم غده سیب زمینی و نقش آن در سلامت انسان (مطالعه مروری) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
22 بررسی توانایی تولید سیانید هیدروژن، پروتئاز و سلولاز در باکتری های سودوموناس فلورسنت جداسازی شده از کود آلی ورمی کمپوست (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
23 بررسی راندمان حذف بیولوژیک گازوئیل در خاک، بوسیله دو گونه باکتری بومی خاکهای آلوده جنوب پالایشگاه تهران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
24 بررسی شاخص های زیستی خاک آلوده به نفت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
25 بررسی فعالیت آنزیم سیتوکروم P450 در باکتری های تجزیه کننده ترکیبات هیدروکربنی (دریافت مقاله) ششمین همایش و جشنواره ملی محیط زیست و بحران های پیش رو
26 بررسی فعالیت آنزیم کاتکول 2،3دی اکسیژناز در باکتری های جدا شده از خاک های آلوده به نفت خام (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
27 بررسی فعالیت آنزیم کاتکول 3،2دیاکسیژناز در باکتری های جدا شده از خاک های آلوده به نفت خام (دریافت مقاله) ششمین همایش و جشنواره ملی محیط زیست و بحران های پیش رو
28 بررسی گیاه پالایی فنانترن توسط گیاه چمن (Lolium perenne) به همره بیوچار (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
29 بررسی میزان روغن تجزیه شده از بنتونیت دفع شده کارخانجات روغنی توسط ریزموجودات بومی (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی ،منابع طبیعی و محیط زیست
30 بررسی میزان عناصر سنگین و اشکال مختلف آنها در لجن فاضلاب: بررسی موردی تصفیه خانه های اکباتان، شوش و شهرک غرب تهران (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
31 بررسی نقش سیستم های تک کشتی و کشت مخلوط در کنترل علف هرز شایع مزارع اردبیل (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
32 تا ثیر قرق بر تنفس میکروبی تحریک شده خاک (مطالعه موردی : مرتع شغال دره، شهرستان نمین استان اردبیل ) (دریافت مقاله) سومین همایش تجهیزات و مواد آزمایشگاهی صنعت نفت
33 تاٴثیر قرق بر تنفس میکروبی تحریکشده خاک (مطالعه موردی: مرتع شغال دره، شهرستان نمین استان اردبیل ) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری های آزمایشگاهی
34 تاثیر استفاده از زه آب بر خصوصیات شیمیایی و بیولوژیکی خاک در دشت مغان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
35 تاثیر استفاده از زه آب بر خصوصیات فیزیکی و هیدرولیکی خاک در دشت مغان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
36 تاثیر باکتری های سودوموناسپوتیدابر عملکرد و فاکتور های رشد دو رقم گندم (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
37 تاثیر باکتری های محرک رشد سودوموناس فلورسنس بر شاخص های رشد گندم تحت تنش شوری (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
38 تاثیر بایوچار برافزایش راندمان زیست پالایی انتراسن درخاک توسط باکتری گونه Bacillus subtilis (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
39 تاثیر بایوچار و عناصر غذایی برافزایش پالایش آنتراسن در خاک توسط باکتری گونه Streptomyces sp (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
40 تاثیر بایوچار و عناصرغذایی بر افزایش پالایش آنتراسن توسط باکتری Bacillus subtilis (دریافت مقاله) کنفرانس ملی ایده های نوین در کشاورزی محیط زیست گردشگری
41 تاثیر تثبیت زیست محیطی (بیولوژیکی) بر روی مقاومت برشی خاک ماسه ای با درصدهای متفاوت سیلت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار
42 تاثیر علف کش های متریبیوزین ، هالوسولفورون و فلومیوکسازین رایج در مزرعه سیب زمینی بر زیست توده سلمه تره(.(Chenopodium album L (دریافت مقاله) نهمین همایش علوم علف های هرز ایران
43 تاثیر عناصر غذایی بر افزایش راندمان زیست پالایی آنتراسن توسط باکتری Streptomyces sp (دریافت مقاله) کنفرانس ملی ایده های نوین در کشاورزی محیط زیست گردشگری
44 تاثیر عناصر غذایی بر افزایش راندمان زیست پالایی آنتراسن درخاک توسط باکتری گونه Bacillussubtilis (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
45 تاثیر قرق بر تنفس میکروبی پایه خاک مرتع (مطالعه موردی: قرق سبزه پوش شهرستان مهاباد، استان آذربایجان غربی) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
46 تاثیر قرق بر تنفس میکروبی پایه خاک مرتعی (مطالعه موردی : قرق شغالدره شهرستان نمین ، استان اردبیل ) (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین درحوزه زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
47 تاثیر کلسیم بر تعداد جوانه های سالم بعد از تیمار سرمایی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی علوم صنایع غذایی،کشاورزی ارگانیک و امنیت غذایی
48 تاثیر کودهای پایه بر میزان نیتروژن میوه در درخت سیب رددلیشز (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی علوم صنایع غذایی،کشاورزی ارگانیک و امنیت غذایی
49 تأثیر فعالیت کرم خاکی ایسینیا فتیدا بر برخی شاخصهای زیستی خاک تحت شرایط تراکم در دو خاک ریز و درشت بافت (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
50 جدا سازی و شناسایی میکروارگانیسم های تجزیه کننده فنانترن از خاک آلوده نفتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
51 جداسازی باکتری های تجزیه کننده نفت از خاک های آلوده به نفت خام و بررسی تولید بیوسورفکتانت ، فعالیت آنزیم سیتوکروم P۴۵۰ و کاتکول ۲،۳ دی اکسیژناز باکتری ها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مطالعات مهندسی کشاورزی، زراعت و اصلاح نباتات
52 جداسازی باکتری های تولید کننده آنزیم لیپاز از خاک های آلوده به روغن خوراکی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی
53 جداسازی باکتری های تولید کننده ی بیوسورفکتانت از خاک های آلوده به روغن خوراکی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی
54 جداسازی و خالص سازی ریزموجودات تجزیه کننده روغن از اراضی اطراف کارخانه روغن خوراکی و مقایسه رشد جمعیت با اسپکتروفوتومتری (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی ،منابع طبیعی و محیط زیست
55 جداسازی و غربالگری میکروارگانیسمهای مقاوم به غلظتهای مختلف سرب (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
56 مطالعه نقش کشت مخلوط چاودار(.Secal cereal L) و خلر(.Lathyrus sativus L) در کنترل علف هرز مزارع استان اردبیل (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
57 مقایسه اثرات فعالیت کرم خاکی ایسینیا فتیدا بر برخی خصوصیات فیزیکی دو خاک ریز و درشت بافت (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی