دکتر علی اشرف سلطانی

دکتر علی اشرف سلطانی دانشگاه محقق اردبیلی

دکتر علی اشرف سلطانی

Dr. Ali Ashraf Soltani

دانشگاه محقق اردبیلی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر پذیری ویژگی های خاک از تغییردر شدت چرای دام در مراتع ییلاقی جنوب شرقی سبلان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 25، شماره: 1
2 ارزیابی توان تولید اکسین توسط سودوموناس های فلورسنت و اثرات آنها در رشد گیاهچه های کلزا (Brassica napus L.) (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 22، شماره: 2
3 بررسی تاثیر محلول پاشی سلنیوم بر رشد و خصوصیات فیزیولوژیکی ریحان (.Ocimum basilicum L) در خاک آلوده به آرسنیک (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم سبزی ها دوره: 7، شماره: 2
4 تاثیر باکتری های محرک رشد و کاربرد کلرید سدیم بر رشد رویشی گندم و برخی از شاخص های زیستی خاک (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 8، شماره: 4
5 تاثیر جدایه های برتر سودوموناس فلورسنت به عنوان کود بیولوژیک بر رشد و تغذیه گیاه ذرت (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 19، شماره: 2
6 تاثیر قارچ میکوریز واسید سالسیلیک بر شاخص های رشدی و فیزیولوژیک گیاه ریحان در شرایط تنش کم آبی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 26، شماره: 3
7 تأثیر ورمی‌کمپوست بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و عملکرد مرزه (Satureja hortensis L.) تحت رژیم‌های مختلف آبیاری (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 12، شماره: 3
8 مقایسه شاخص های تنوع و یکنواختی گونه ای در شدت های مختلف چرای دام در مراتع دامنه های جنوب شرقی سبلان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 22، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر باکتری های محرک رشد بر میزان عناصر فسفر، پتاسیم ، کلسیم ، منیزیم برگ و میوه گوجه فرنگی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
2 اثر باکتری های محرک رشد بر میزان مواد جامد محلول و اسیدیته ، ویتامین C و سفتی بافت میوه گوجه فرنگی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
3 بررسی اثر کودهای بیولوژیک زیستی بر شاخص های کیفی گوجه فرنگی رقم ارگون در شرایط گلخانه ای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
4 بررسی اثر همزمان کودهای بیولوژیک آلی و زیستی بر شاخص های کیفی گوجه فرنگی رقم ارگون در شرایط گلخانه ای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
5 بررسی تاثیر نوع کاربری زمین بر برخی ویژگی های شیمیایی و بیولوژیکی خاک درمزرعه دانشگاه محقق اردبیلی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
6 بررسی تاثیر نوع کاربری زمین بر کربن آلی، پایداری خاکدانه ها و مقاومت فرورویخاک در مزرعه دانشگاه محقق اردبیلی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
7 بررسی تأثیر محرک رشد و کمپوست مصرف شده قارچ بر شاخص های رشدی گوجه فرنگی (lycopersicon esculentum) رق ارگون در شرایط گلخانه ای (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
8 تاثیر بستر کشت و باکتری های محرک رشد بر خصوصیات فیزیولوژیک و بیوشمیایی در کاهو رقم رابیکون (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار
9 تاثیر نانو سیلیکات پتاسیم و نانو روی بر مولفه های رشد گونه Festuca Ovina (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
10 تأثیر شدتهای مختلف چرایی بر خصوصیات خاک در مراتع دامنههای جنوب شرقی سبلان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
11 جداسازی باکتری های تولید کننده آنزیم لیپاز از خاک های آلوده به روغن خوراکی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی
12 جداسازی باکتری های تولید کننده ی بیوسورفکتانت از خاک های آلوده به روغن خوراکی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی
13 مطالعه تاثیر کاربرد پسماند کمپوست قارچ شسته شده و نشسته بر عملکرد و برخی شاخص های رشد اسفناج در شرایط گلخانه ای (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
14 مطالعه تاثیرکاربرد ورمی کمپوست بر عملکرد و برخی شاخص های رشد اسفناج در شرایط گلخانه ای (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم