دکتر رضا سید شریفی

دکتر رضا سید شریفی دانشگاه محقق اردبیلی

دکتر رضا سید شریفی

Dr. Reza Seyed Sharifi

دانشگاه محقق اردبیلی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر جایگزینی منبع نیتروژن غیر پروتئینی آهسته رهش با اوره در جیره های حاوی پوسته بادام بر تولید پروتئین میکروبی و تعادل نیتروژن در گوسفند (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 12، شماره: 34
2 اثر قطع آبیاری در مراحل زایشی و کاربرد کودهای زیستی و متانول بر عملکرد و برخی صفات بیوشیمیایی نخود(.Cicer arietinum L) (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 13، شماره: 3
3 اثر قطع آبیاری در مراحل زایشی و مصرف کودهای زیستی بر کمیت و کیفیت عملکرد و طول دوره پرشدن دانه آفتابگردان (.Helianthus annuus L) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 7، شماره: 3
4 اثر مصرف کودهای زیستی بر عملکرد، میزان روغن و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی آفتابگردان (Helianthus annuus L.) در تیمارهای قطع آبیاری (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 8، شماره: 29
5 اثر منابع مختلف سلنیوم بر سلامت، عملکرد رشد و برخی فراسنجه های خونی در گوساله های شیرخوار هلشتاین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 10، شماره: 26
6 اثر ورمی کمپوست و نانوسیلیکون بر عملکرد و برخی صفات بیوشیمیایی و فیزیولوژیک گلرنگ (.Carthamus tinctories L) در شرایط قطع آبیاری (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 17، شماره: 1
7 اثرات استفاده از جلبک اسپیرولینا بر عملکرد رشد، فراسنجه های خونی و برخی آنزیم های سیستم ایمنی گوساله های شیرخوار هلشتاین (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 11، شماره: 4
8 اثرات افزودن پودرآویشن و حبه سیر بر قابلیت هضم و میزان گاز تولیدی علوفه های اسپرس و یونجه در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 29، شماره: 3
9 اثرات افزودن نانو اکسید مس در منابع مختلف پروتئین گیاهی و حیوانی بر پارامترهای تغذیه ای و تولید گاز با استفاده از روش آزمایشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 32، شماره: 3
10 اثرات تزریق داخل تخم مرغی عصاره بره موم بر عملکرد جوجه درآوری، شمارش سلول های خونی و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 11، شماره: 2
11 اثرات تلقیح مصنوعی و جفت گیری طبیعی بر عملکرد کلنی های زنبور عسل ایرانی (Apis mellifera M.) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 11، شماره: 1
12 اثرات سطوح مختلف پروبیوتیک و اسیدآلی بر عملکرد، رشد اسکلتی، فعالیت تغذیه، فراسنجه-های خونی و ایمنی در گوساله های شیرخوار هلشتاین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 12، شماره: 3
13 اجزای ترکیبات فنولی غلاف نخود سبز (.Pisum sativum L) و اثرات آنها بر قابلیت هضم شکمبه ای و تولید گاز تحت شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 9، شماره: 3
14 ارتباط بین شاخص دما-رطوبت نسبی و رکوردهای روزآزمون تولید شیر و درصد چربی شیر گاوهای هلشتاین اقلیم مدیترانه ای ایران (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 11، شماره: 2
15 ارزیابی استفاده از سرنگ های پلاستیکی به جای سرنگ های شیشه ای در روش تولید گاز برای ارزیابی برخی از مواد خوراکی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 30، شماره: 1
16 ارزیابی کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی واحدهای پرورش گاو شیری در کشت و صنعت مغان با رویکرد تحلیل پوششی داده ها و رگرسیون توبیت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 10، شماره: 26
17 ارزیابی نتایج حاصل از کشتار بره ها در تلاقی میش های ورامینی با قوچهای شال، افشاری، مغانی و ورامینی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 8، شماره: 1
18 اندازه گیری ترکیبات شیمیایی، پارامترهای تجزیه پذیری و تولیدگاز ماده حاصل از تبدیل زیستی ضایعات سیب زمینی توسط میکروارگانسیم های شکمبه ای با مکمل سازی سطوح مختلف نیتروژن غیرپروتئینی آهسته رهش (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 32، شماره: 1
19 Pain-relieving effects of Silymarin and its interaction with histamine H۱ receptors in Rats (دریافت مقاله) مجله علوم پیشرفته زیست پزشکی دوره: 7، شماره: 2
20 برآورد ارزش های اقتصادی صفات تولیدی و تولید مثلی گاوهای شیری کشت و صنعت مغان با استفاده از مدل زیست اقتصادی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 9، شماره: 2
21 برآورد تاکید نسبی صفات تولیدی، تولیدمثلی، رشد و ماندگاری در گله گاوهای شیری شرکت دامپروری پارس استان اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 13، شماره: 4
22 بررسی اثرات جابه جایی درون گله ای خروس ها بر توان باروری گله های مادر گوشتی از دیدگاه اقتصادی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 10، شماره: 2
23 بررسی اثرات گوارش پذیری و میزان گاز تولیدی علوفه های اسپرس و یونجه در شرایط برون تنی با افزودن سطوح مختلف پودر بومادران و زنجبیل (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 14، شماره: 41
24 بررسی SNPهای موجود در ژن های مرتبط با متابولیسم چربی و گلوکز در ژنوم شترهای تک کوهانه و دوکوهانه های اهلی و وحشی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 13، شماره: 2
25 بررسی بیشینه کردن سود در گله گاوهای شیری با رویکرد بهینه سازی سامانه تولید (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 31، شماره: 3
26 بررسی پارامترهای مرتبط با درصد جایگزینی و عایدی ناشی از نگهداری در گله گاوهای شیری با بهینه سازی سامانه تولید (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 5، شماره: 1
27 بررسی تغییرات زیستی و اقتصادی گله گاوهای شیری با استفاده از مدل های بهینه سازی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 11، شماره: 29
28 بررسی تنوع ژنتیکی اسب عرب و تیره های مختلف آن با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 13، شماره: 37
29 بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت اسب های شمالغرب ایران با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره ای (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 11، شماره: 4
30 بررسی دستاورد ژنتیکی حاصل از به کار بردن اسپرم تعیین جنسیت شده در تکنیک انتقال جنین در جمعیت گاو شیری (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 6، شماره: 3
31 بررسی ژنتیکی برخی صفات تیپ، تولید، تولیدمثل و ماندگاری در گاوهای هلشتاین استان اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 9، شماره: 3
32 بررسی ساختار ژنتیکی و دقت انتساب افراد به پنج جمعیت اسب با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 10، شماره: 24
33 بررسی ساختار ژنتیکی و روابط فیلوژنی اسب های کاسپین، عرب و تالشی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 11، شماره: 2
34 بررسی سازه های موثر بر عمر بهینه گله گاوهای هلشتاین شمال غرب کشور با استفاده از برنامه ریزی پویای احتمالی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تولیدات دامی دوره: 2، شماره: 2
35 بررسی کارایی فنی و ارزش اقتصادی برخی از صفات تولیدی، تولید مثلی، ماندگاری و رشد گاوهای هلشتاین در کشت و صنعت پارس استان اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 12، شماره: 33
36 بررسی مولفه های پرشدن دانه نخود (Cicer arietinum L.) با استفاده از مدل دوتکه ای در شرایط قطع آبیاری، کاربرد متانول و تلقیح بذر با کودهای زیستی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 12، شماره: 2
37 بررسی نرخ حذف و جایگزینی در دو سیستم مختلف بهینه سازی برای صفات تولیدی و تولیدمثلی و تولیدی و سلامتی در گله های شیری (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 13، شماره: 1
38 بررسی و تحلیل فیلوژنتیکی ناحیه COXI در برخی از نژادهای بز ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 11، شماره: 1
39 بررسی همبستگی ارزش ارثی دوره های ناقص و کامل شیردهی در صفات تولید شیر و تداوم شیردهی در گاوهای شیری هلشتاین با استفاده از مدل تابعیت تصادفی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 4، شماره: 1
40 بررسیQTLهای وزن بدن و اثرات پلیوتروپی آنها روی کروموزوم شماره دو بز مرخز (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 18، شماره: 4
41 پویش ژنومی برای شناسایی رشته های هموزیگوت و ژن های موجود در این نواحی در ژنوم گوسفندان بومی ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 14، شماره: 39
42 پیش بینی ژنومی اثرات افزایشی و غالبیت بر برخی صفات اقتصادی گوسفند مغانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 13، شماره: 38
43 تاثیر اسید لینولئیک جفت شده (CLA) بر درصد رطوبت، چربی و ویژگیهای حسی گوشت در جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 1، شماره: 1
44 تاثیر اسید لینولئیک جفت شده (CLA) بر صفات تولیدی و مورفولوژی روده کوچک جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 1، شماره: 2
45 تاثیر افزودنی های بوتیرات منوگلیسرید و پروبیوتیک بر عملکرد رشد، برخی فراسنجه های خونی و قابلیت هضم مواد مغذی در گوساله های شیرخوار هلشتاین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 11، شماره: 2
46 تاثیر پوسته سویا به عنوان منبع فیبر در استارتر گوساله های شیرخوار بر عملکرد رشد، فراسنجه های خونی و گوارش پذیری مواد مغذی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 50، شماره: 3
47 تاثیر سطوح مختلف آبیاری و کاربرد متانول و نانواکسید آهن بر عملکرد و مولفه های پر شدن دانه آفتابگردان (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 21، شماره: 1
48 تاثیر سطوح مختلف چگالی ذرت پرک شده (ورقه شده) بر عملکرد رشد، فراسنجه های خونی و شکمبه ای گوساله های شیرخوار هلشتاین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 12، شماره: 33
49 تاثیر سطوح مختلفکود نیتروژن بر بیوماس تولیدی سورگوم علوفه ای اسپید فید در تراکم های مختلف بوته (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 40، شماره: 2
50 تاثیر قطع آبیاری در مراحل رشد زایشی و کاربرد ورمی کمپوست و سیلیکون بر عملکرد کمی و کیفی و دوره پر شدن دانه گلرنگ (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 33، شماره: 1
51 تاثیر قطع آبیاری و کاربرد میکوریزا و نانواکسید آهن و روی بر عملکرد، سرعت و طول دوره پر شدن دانه گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) (دریافت مقاله) فصلنامه اکو فیزیولوژی گیاهی دوره: 11، شماره: 36
52 تاثیر متانول و تلقیح بذر با باکتری های محرک رشد بر مولفه های پر شدن دانه، محتوای کلروفیل و عملکرد گلرنگ تحت سطوح مختلف آبیاری (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 23، شماره: 4
53 تاثیر مقادیر کود نیتروژن در مراحل مختلف رشدی بر انتقال مجدد ماده خشک و صفات موثر بر انباشت ماده خشک در دانه جو (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 6، شماره: 19
54 تاثیر مقادیر مختلف کود نینروژن بر کارایی مصرف کود، عملکرد و کیفیت علوفه سورگوم در چین های مختلف (دریافت مقاله) فصلنامه اکو فیزیولوژی گیاهی دوره: 8، شماره: 27
55 تاثیر مکمل - ویتامین ث بر عملکرد رشد و فعالیت آنتی اکسیدانی گوساله های شیرخوار هلشتاین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 13، شماره: 1
56 تاثیر میکوریزا و محلول پاشی با نانواکسید آهن و روی بر عملکرد، درصد روغن و برخی صفات بیوشیمیایی گلرنگ در شرایط محدودیت آبی (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 19، شماره: 3
57 تاثیر نانو ذرات اکسید روی بر عملکرد رشد، متابولیت های خونی و برخی آنزیم های سرمی در گوساله های شیرخوار هلشتاین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 10، شماره: 1
58 تاثیر نانوسیلیکون و باکتری های محرک رشد بر زیست توده، گره زایی و برخی صفات فیزیولوژیک خلر (Lathyrus sativus L.) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 20، شماره: 4
59 تاثیر نیتروژن استارتر، پوتریسین و نانوسیلیکون بر عملکرد و برخی صفات بیوشیمیایی و فیزیولوژیک نخود دیم (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 25، شماره: 1
60 تاثیر همزمانی ماده مغذی بر تخمیر شکمبه ای، ساخت پروتئین میکروبی و تعادل نیتروژن در گوسفند (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 12، شماره: 1
61 تحلیل اقتصادی سامانه تولید گاو شیری با تاکید بر ریسک در دامداری های شهرستان های استان اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 15، شماره: 1
62 تحلیل اقتصادی گوسفند مغانی در طول چرخه تولید سالانه در دو سیستم مختلف پرورشی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 10، شماره: 4
63 تعیین ارزش غذایی، قابلیت هضم دانه، غلاف و پوسته دانه باقلا با استفاده از روش های آزمایشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 12، شماره: 2
64 تعیین اهداف اصلاحی گوسفند مغانی در سیستم پرورش عشایری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 10، شماره: 1
65 تعیین کارایی و عوامل موثر بر آن در گاوداری های استان کردستان با رویکرد تحلیل پوششی داده ها و رگرسیون توبیت (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 9، شماره: 3
66 تعیین کارایی وعوامل مؤثر برعمربهینه گله در گاوهای شیری با مدل تحلیل پوششی داده ها وبرنامه ریزی پویا (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 8، شماره: 3
67 تعیین مناسبترین سن جایگزینی گاوهای شیری استان اردبیل با استفاده از برنامه ریزی پویای احتمالی (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 4، شماره: 1
68 تنوع ژنتیکی خط پدری اسب های ایرانی با استفاده از توالی یابی بخشی از کروموزوم Y (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 11، شماره: 3
69 توالی یابی و آنالیز بیوانفورماتیکی ژن کاپا کازئین در جمعیت بزهای خلخالی ایران و سایر دام های اهلی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 9، شماره: 2
70 توالی یابی و شناسایی چندشکلی های تک نوکلئوتیدی بخشی از ژن میوستاتین در شترهای تک کوهانه و دوکوهانه (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 8، شماره: 3
71 شناسایی چندشکلی تک نوکلئوتیدی در اگزون ۳ ژن TLR۴ و ارتباط آن با تعداد سلول های سوماتیک شیر در گاوهای هلشتاین (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 13، شماره: 1
72 شناسایی کل ریزماهواره ها در ژنوم شترهای دو کوهانه ایرانی با استفاده از داده های توالی یابی کل ژنوم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 13، شماره: 1
73 شناسایی نشانگرهای انتخاب مرتبط با گوسفندان ایرانی در مقایسه با نژاد غیرایرانی رومانف با استفاده از داده های توالی یابی کل ژنومی (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 26، شماره: 1
74 شناسایی و بررسی عناصر متحرک (Transposable Elements) در ژنوم شترهای دو کوهانه ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 12، شماره: 4
75 شناسایی هاپلوگروه های مادری جمعیت اسب های استان اردبیل با استفاده از ناحیه کنترل ژنوم میتوکندریایی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 11، شماره: 2
76 مطالعه اثر تلفیقی کودهای بیولوژیک و شیمیایی بر کارایی مصرف کود، عملکرد دانه و صفات وابسته به رشد دانه جو (دریافت مقاله) نشریه زراعت دیم ایران دوره: 3، شماره: 1
77 مطالعه مقایسه ای پروفایل ترانسکریپتوم و شبکه ژن های اختصاصی عملکرد سیستم ایمنی مرتبط با بافت اپتلیال روده مبتنی بر داده های ریزآرایه ای در طیور مبتلا به بیماری کوکسیدیوز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 13، شماره: 36
78 مقایسه روش های GBLUP و بیزی در برآورد ارزش های اصلاحی ژنومی با معماری های مختلف ژنتیکی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 12، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر استفاده از تکنیک انتقال جنین و اسپرم تعیین جنسیت شده در تلیسه ها بر دستاورد ژنتیکی برای صفت تولید چربی در شیر 305روز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
2 اثر استفاده از نیتروزا درجیره های حاوی پوسته بادام بر قابلیت هضم و تعادل نیتروژن در گوسفند (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
3 اثر جایگزینی منبع نیتروژن غیرپروتئینی آهسته رهش (نیتروزا) با اوره بر سنتز پروتئین میکروبی در گوسفند (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
4 اثر سطوح مختلف پروتئین خام و ظرفیت جذب اسیدی (ABC) جیره بر pH سنگدان، دوازدهه و ایلئوم جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
5 اثرات سطوح مختلف جلبک اسپیرولینا بر فراسنجه های خونی گوساله های شیرخوار (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
6 اثرسطوح مختلف پروتئین خام و ظرفیت جذب اسیدی (ABC) جیره بر عملکرد رشد جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
7 اثرمقداروزمان کاربرد نیتروژن برعملکرد روند انباشت ماده خشک کل و سرعت ظهور برگ جو Hordeum Vulgare L. (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
8 ارزیابی ژنتیکی برخی صفات اقتصادی در گاوهای مونبلیارد (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
9 ارزیابی ژنتیکی برخی صفات اقصادی در گاوهای سرابی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
10 ارزیابی ضریب تبدیل غذایی بعنوان صفت مهم پرواربندی در گوسفندان آمیخته و خالص (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران
11 ارزیابی عملکرد در کشت مخلوط ذرت و سویا در تراکم های مختلف بوته (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران
12 استفاده از پرورش شتر در جهت حفظ منابع طبیعی و داشتن سیستم تولیدی پایدار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
13 انتخاب مثبت یک ژن مرتبط با بینایی در زنبور عسل نژاد سیاه اروپایی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
14 برآورد ارزش اقتصادی برخی از صفات گوسفند مغانی در سامانه روستایی با یک مدل زیست اقتصادی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
15 برآورد ارزش اقتصادی صفات رشدی و بقا با استفاده از مدل زیست اقتصادی در گله گاوهای هلشتاین استان اردبیل (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
16 برآورد ارزش حال انتظاری و آتی در گاوداری های صنعتی استان اردبیل با استفاده از برنامه ریزی پویا (دریافت مقاله) کنگره توسعه همکاری های علمی منطقه ای علوم صنایع غذایی و کشاورزی
17 برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولید شیر و چربی در دو روش روز آزمون و کلاسیک (305 روز) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
18 برآورد جریان نقدینگی در اوهای هلشتاین استان تهران با تاکید بر ارزش های اقتصادی صفات (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
19 برآورد جریان نقدینگی و سود گروه های مختلف سنی گاوهای شیری شمال غرب کشور با شبیه سازی رایانه ای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
20 برآورد جریان نقدینگی و سودآوری گاوداری های سنتی و صنعتی با سطوح مختلف تولید شیر استان اردبیل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی با محوریت فرهنگ زیست محیطی
21 برآورد ضریب همخونی در گاوهای هلشتاین مجتمع کشت و صنعت مغان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
22 برآورد همبستگی بین پارامترهای منحنی شیردهی در تابع گامای ناقص در گاوهای هلشتاین ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
23 بررسی آنتی اکسیدان های گیاهی جهت استفاده در انجماد اسپرم حیوانات بومی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
24 بررسی اثرات افزایش درصد اینتر اسپایکینگ بر درصد هچ و تعداد جوجه یک روزه در یک گله مرغ مادر (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
25 بررسی اثرات سطوح مختلف جلبک اسپیرولینا بر عملکرد رشد گوساله های شیرخوار (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
26 بررسی ارتباط آمیزش خویشاوندی با برخی از صفات تولیدی در گاوهای هلشتاین مجتمع کشت و صنعت مغان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
27 بررسی ارتباط ژنتیکی اسب های کرد و عرب با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره ها (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
28 بررسی ارزش اقتصادی برخی از صفات ماندگاری و تولید مثلی در شرایط نابهینه و بهینه واحدهای پرورش گاو شیری کشت وصنعت پارس (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
29 بررسی امکان استفاده از رکوردهای پیش بینی شده طول عمر در ارزیابی گاوهای شیری (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
30 بررسی پیش نیازهای لازم برای شروع یک دامپروری ارگانیک: لزوم توجه به تغذیه، بهداشت، اصلاح و رفاه دام (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
31 بررسی تاثیر سن اولیه زایش بر عملکرد صفات تولیدی در گاوهای شیری کشت صنعت مغان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
32 بررسی تاثیر فاصله زمانی بین اولین تلقیح پس از زایش تا آبستنی (DFBC) روی میزان تولید شیر و تعداد گوساله متولد شده درسال بازای هر راس گاو (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
33 بررسی تغییرات فاصله زایش در شیردهی های مختلف در گاوهای شیری ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
34 بررسی تکاملی اسب سانان با استفاده از ژنوم میتوکندریایی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
35 بررسی تنوع زیستی گوسفندان بومی ایران با استفاده از داده های توالی یابی شده ی کل ژنومی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
36 بررسی تنوع ژنتیکی بز و حیوانات اهلی با استفاده از ناحیه کنترل ژنوم میتوکندریایی (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
37 بررسی تنوع ژنتیکی ژن سیتوکرومb در شترهای دوکوهانه وتک کوهانه ایرانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
38 بررسی دستاوردهای ژنتیکی حاصل از انتقال جنین های ایجاد شده با اسپرم تعیین جنسیت شده در گاو (دریافت مقاله) همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
39 بررسی دلایل حذف گاوهای شیری در گاوداریهای استان اردبیل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
40 بررسی رابطه ژنتیکی بین صفات تیپ و طول عمر تولیدی در گاوهای هلشتاین (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
41 بررسی رابطه ژنتیکی بین صفات تیپ و طول عمر تولیدی در گاوهای هلشتاین (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
42 بررسی روابط ژنتیکی بین صفات خطی تیپ و تولید در گاوهای هلشتاین استان اصفهان (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
43 بررسی روابط ژنتیکی بین صفات خطی تیپ و تولید در گاوهای هلشتاین استان اصفهان (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
44 بررسی ژن هورمون رشد با استفاده ازروش PCR - SSCP در بزهای خلخالی ایران (دریافت مقاله) پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
45 بررسی ساختار جمعیت اسب های بومی استان اردبیل با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره ای (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
46 بررسی ساختار ژنتیکی سه نژاد اسب های بومی ایران با استفاده از توالی های ناحیه D-LOOP (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
47 بررسی عملکرد تولید مثلی گاوهای شیری در فصول مختلف سال در استان اردبیل (دریافت مقاله) پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
48 بررسی نرخ آبستنی و هزینه تلقیح با اسپرم تعیین جنسیت شده و اسپرم معمولی در گاوهای شیری استان اردبیل (دریافت مقاله) همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی
49 بررسی نرخ حذف و جایگزینی و ارزش نگهداری دام RPO در گله گاوهای شیری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
50 بررسی و تعیین ویژگی ژن الفا کازین در بزهای خلخالی ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
51 بررسی همبستگی بین تولید شیر و سن زایش با روزهای باز جاری و قبلی و دوره خشک قبلی در گاوهای هلشتاین استان اردبیل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی کشاورزی و توسعه
52 بررسی همبستگی بین سه روش محاسباتی تداوم شیردهی در سه دوره شیردهی در گاوهای شیری (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
53 پویش ژنومی برای شناسایی نواحی تحت انتخاب در زنبورهای عسل نژاد کارنیکا و قفقازی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
54 پیامد های ناشی از حذف زودهنگام در گله گاو های شیری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
55 تاثیر انتخاب ژنومی بر صحت ارزش اصلاحی در صفات کمی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
56 تاثیر پوستهی سویا به عنوان منبع فیبر بر فراسنجه های خونی گوساله های هلشتاین (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
57 تاثیر تلقیح بذر با کودهای زیستی و کاربرد متانول بر گره زایی و عملکرد نخود در شرایط محدودیت آبی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی گیاهان داروییی،کشاورزی ارگانیک، مواد طبیعی و دارویی
58 تاثیر جابجایی درون گله ای خروس ها روی جریان نقدینگی و عملکرد گله مرغ مادر گوشتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی گیاهان داروییی،کشاورزی ارگانیک، مواد طبیعی و دارویی
59 تاثیر کودهای زیستی بر صفات موثر بر انباشت ماده خشک دانه آفتابگردان (Helianthus annus L.) در شرایط محدودیت آبی (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
60 تاثیر مکمل کنسانتره ای بر عملکرد رشدی در بره های ماده شیرگیری شده نژاد مغانی و آمیخته رومانف- مغانی در شرایط چرا (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
61 تاثیر مکمل کنسانتره ای بر فراسنجه های خونی بره های ماده شیرگیری شده نژاد مغانی و آمیخته رومانف مغانی در شرایط چرا (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
62 تاثیر وراثت پذیری و تراکم نشانگر بر صحت ارزش اصلاحی در اصلاح نژاد دام (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
63 تاثیراستفاده از میکروارگانیسم های شکم به حاصل از ضایعات کشتارگاهی بر تبدیل زیستی ضایعات میوه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند
64 تاثیراستفاده از میکروارگانیسم های شکمبه حاصل از ضایعات کشتارگاهی بر تبدیل زیستی ضایعات سبزی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند
65 تجزیه و تحلیل ژنتیکی و فیلوژنتیکی موجود در ژن MAP4K4 گاوهای شیری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
66 تحلیل اقتصادی گاوداری های شهرستان اردبیل (دریافت مقاله) هفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران
67 تحلیل اقتصادی و نقش مدیریت ریسک در گاوداری های شهرستان های خلخال و گرمی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
68 تحلیل حساسیت ارزش های اقتصادی صفات در گاوهای هلشتاین استان تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
69 تحلیل هزینه- فایده به تفکیک هر گروه از حیوانات به ازای هر رأس میش (دریافت مقاله) سومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
70 تعیین ارزش اقتصادی صفات تولیدی و ماندگاری با بهینه سازی سامانه تولید برای حالات تولیدی و سلامتی در واحدهای پرورش گاو شیری کشت وصنعت پارس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند
71 تعیین درصد تاکید نسبی صفات رشدی تولیدی تولید مثلی و بقاء در سیستم تولید گاوهای شیری استان اردبیل (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
72 تعیین درصد تاکید نسبی صفات رشدی، تولیدی ، تولید مثلی و بقاء در سیستم تولید گاوهای شیری استان اردبیل (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی منابع طبیعی، مهندسی کشاورزی، محیط زیست و توسعه روستایی
73 تعیین ضرایب اقتصادی و تاکید نسبی صفات در سیستم پرورش گاو شیری شرکت دامپروری پارس مغان (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
74 تعیین ویژگیهای فیزیکی و ارزش غذایی ضایعات قارچ دکمه ای خوراکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند
75 روند بازدهی اقتصادی دامداری های سنتی و صنعتی با سطوح مختلف تولید شیر استان اردبیل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی با محوریت فرهنگ زیست محیطی
76 شناسایی تنوع ژنتیکی ژن دی اسیل گلیسرول ترانسفراز دربزهای نژاد خلخالی (دریافت مقاله) پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
77 شناسایی چندشکلی تک نوکلئوتیدی ژن TLR4 درگاوهای شیری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
78 شناسایی چندشکلی ژن بتا کازیین در بزهای خلخالی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
79 شناسایی چندشکلی های تک نوکلئوتیدی موجود در ژن MAP4K4 موثر بر صفات اقتصادی شیر در گاوهای شیری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
80 شناسایی چندشکلی های تک نوکلئوتیدی موجود درژن ATP6 شترهای تک و دوکوهانه ایرانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
81 شناسایی نشانگرهای ریزماهواره ای جهت استفاده تنوع زیستی در شتر های دو کوهانه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
82 شناسایی وتجزیه تحلیل بیوانفورماتیک ژن TLR4 در پستاندارن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
83 فن آوری های کشاورزی جایگزین (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
84 مصرف بهینه نیتروژن راهکاری مناسب دربالابردن کارایی مصرف کود وکاهش الودگی محیط زیست درسورگوم علوفه ایی (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
85 مطالعه اثرات ضد دردی سیلیمارین بر پاسخ درد پیکری ناشی از فرمالین درموشهای صحرایی (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
86 مقایسه تکرار های شناسایی شده در شترهای دو کوهانه با دیگر گونه ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
87 مقایسه دو سیستم تلافی گری ملکه زنبور عسل با تاکید بر خصوصیات رفتار،رشد و تولید (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
88 مقایسه روند تغییرات ارزشهای اقتصادی صفات تولیدی در گاوهای شیری (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
89 مقایسه عملکرد صفات تولیدی و تولید مثلی در تعدادی از گاوهای شیری کشت و صنعت مغان در سه سال متوالی (دریافت مقاله) همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی
90 ویژیگی های فیزیکوشیمیایی و تولید گاز پسماند باغی پوسته بادام درختی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند