دکتر سیاوش قابزلو

دکتر سیاوش قابزلو استاد، دانشگاه ملی راه و پل فرانسه

دکتر سیاوش قابزلو

Dr. Siavash Ghabezloo

استاد، دانشگاه ملی راه و پل فرانسه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.