دکتر بایزید یوسفی

دکتر بایزید یوسفی رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان

دکتر بایزید یوسفی

Dr. Bayazid Yousefi

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آزمایش سازگاری ارقام تاج باز صنوبر جهت معرفی مناسبترین آنها به بخش اجراء در سنندج (مرحله اول) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 15، شماره: 3
2 ارزیابی تنوع ژنتیکی عملکرد گل و اجزای آن در 12 ژنوتیپ محلی گل محمدی (.Rosa damascena Mill) استان کردستان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 50، شماره: 3
3 ارزیابی تنوع و روابط عملکرد علوفه و اجزاء آن در جمعیت های مختلف پنج گونه گون علوفه ای (Astragalus spp.) در استان کردستان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 29، شماره: 4
4 ارزیابی خصوصیات کمی و کیفی علوفه اکوتیپ های بومی اسپرس زراعی (Onobrychis viciifolia Scop) در شرایط آبی و دیم کردستان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 21، شماره: 3
5 ارزیابی رشد و تولید ارقام صنوبر (Populus nigra) تاج بسته تحت یک دوره تنش شدید خشکی در پوپولتوم مقایسه ای سنندج (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 26، شماره: 2
6 ارزیابی و گروه بندی ۴۸ کلن صنوبر با استفاده از خصوصیات برگ و عملکرد چوب (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 12، شماره: 1
7 ارزیابی و معرفی جمعیت های امید بخش گون علوفه ای (Astragalus spp.) به منظور احیاء مراتع نیمه استپی ایران (استان کردستان) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 28، شماره: 4
8 ارزیابی ویژگی های بذر درختان گردو (Juglans regia) در استان کردستان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 11، شماره: 4
9 استفاده از مالچ در موفقیت جنگل کاری با ژنوتیپ های برتر گردو (L. Juglans regia) در اراضی جنگلی استان کردستان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 17، شماره: 1
10 بررسی اثر میزانهای مختلف بذر کشت شده بر عملکرد علوفه گونه یونجه یکساله Medicago rigidula در کردستان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 13، شماره: 4
11 بررسی تاثیر زمان و شیوه کاشت بر استقرار و تولید علوفه گونه Onobrychis subnitens در شرایط دیم شهرستان سنندج (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 27، شماره: 3
12 بررسی تغییرات کمی و کیفی اسانس پنج اکسشن مرزه گونه Satureja mutica Fisch. & C.A.Mey. در شرایط زراعی کردستان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 49، شماره: 1
13 بررسی تنوع در ترکیب های شیمیایی اسانس ۲۵ اکسشن گل محمدی کشت شده در استان کرمانشاه با استفاده از روشهای آماری چند متغیره (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 32، شماره: 1
14 بررسی رشد و گلدهی برخی نمونه های بید مشک (Salix aegyptiaca L.) در شرایط آب و هوایی استان کردستان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 48، شماره: 2
15 بررسی رفتار رشد ارتفاعی کلن های صنوبر در کردستان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 12، شماره: 4
16 بررسی ژنوتیپ های جمع آوری شده گردو در استان کردستان و معرفی ژنوتیپ های برتر به منظور کاشت در اراضی جنگلی مخروبه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 11، شماره: 3
17 بررسی سازگاری و تولید ارقام مختلف صنوبر تاج باز (Populus sp.) در پوپولتوم مقایسه ای سنندج (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 21، شماره: 1
18 بررسی سازگاری و عملکرد چوب ارقام صنوبر تاج بسته (Populus nigra) در پوپولتوم مقایسه ای سنندج (مرحله نهایی) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 19، شماره: 3
19 بررسی مقایسه ای خصوصیات اکولوژیکی و ژنتیکی جمعیت های بنه (Pistacia atlantica) در کردستان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 7، شماره: 1
20 بررسی ویژگی های کمی و کیفی درختان صنوبر (Populus spp.) در استان کردستان (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 13، شماره: 3
21 بلوغ مالی صنوبر دلتوئیدس (Popolus deltoides Marsh) (مطالعه موردی: روستای شالیشل استان کردستان) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 24، شماره: 4
22 تاثیر تنوع محیطی بر عملکرد گل و اسانس ژنوتیپ های برتر گل محمدی (Rosa damascena) (مطالعه موردی: استان کردستان) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 52، شماره: 4
23 تحلیل تناوب در تولید چوب ارقام مختلف صنوبر (Populus spp.) در سنندج (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 19، شماره: 4
24 جمع آوری، شناسایی و ارزیابی مورفولوژیک و فنولوژیک بیدهای استان کردستان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 21، شماره: 1
25 روش های تشخیص ژنوتیپ های پایدار و سازگار گل محمدی (.Rosa damascena Mill) ایران برای عملکرد اسانس (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 37، شماره: 4
26 سازگاری و رشد جمعیت های بیدمشک (.Salix aegyptiaca L) در کلکسیون سنندج (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 27، شماره: 3
27 فنولوژی گونه برودار (Quercus brantii Lindl.) در جنگلهای استان کردستان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 13، شماره: 3
28 مقایسه ویژگی های مورفولوژیکی و شیمیایی میوه بنه (Pistacia atlantica) در دو رویشگاه الگویی استان کردستان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 23، شماره: 2
29 موانع توسعه زراعت چوب در استان کردستان و تعیین راهبردهای مدیریتی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 31، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرات تنش شوری و متیل جاسمونات بر روی گیاه کلزا ( رقم طلایی) (Brassica napus L. cv. Talaye) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
2 ارزیابی اسانس اکسسشن های گل محمدی (Rosa damacsena) کشور در شرایط سرد (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
3 ارزیابی تنوع ژنتیکی عملکرد گل در هکتار و میزان اسانس 25 ژنوتیپ گل محمدی در شرایط آب و هوایی استان کرمانشاه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
4 ارزیابی صفات مورفولوژیکی و روغن میوه بنه (Pistacia atlantica) در استان کردستان (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
5 ارزیابی کمی اسانس ژنوتیپ های مختلف گل محمدی (Rosa damacsena) در شرایط کردستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
6 بررسی آفات و بیماری های مهم درختان صنوبر Populus spp و بید Salix spp در استان کردستان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران
7 بررسی و اصلاح ساختار توده های بلوط شاخه زاد جنگل های مریوان فاز اول (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران،معماری،مدیریت شهری و محیط زیست
8 مدیریت استفاده از آب و تاثیر آن بر رشد و زنده مانی ژنوتیپهای گردو (Juglans regia) با ایجاد پوشش خاک (مالچ) در اراضی جنگلی رها شده استان کردستان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب