دکتر اباذر اسمعلی عوری

دکتر اباذر اسمعلی عوری استاد محقق اردبیلی

دکتر اباذر اسمعلی عوری

Dr. Abazar Esmaliouri

استاد محقق اردبیلی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثرات تغییر اقلیم بر رواناب با مدل هیدرولوژیکی IHACRES در برخی از حوزه های آبخیز استان اردبیل (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 10، شماره: 2
2 ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر مقادیر رسوب معلق در تعدادی از حوزه‌های آبخیز استان اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 24، شماره: 73
3 ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر مقادیر رسوب معلق در تعدادی از حوزه‌های آبخیز استان اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 24، شماره: 71
4 ارزیابی پایداری منابع آب سطحی در حوزه‌های آبخیز استان اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 11، شماره: 4
5 ارزیابی تاب آوری نسبی آبخیز سامیان در برابر بلایای طبیعی (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران دوره: 17، شماره: 62
6 ارزیابی تغییرات پوشش/کاربری اراضی با پردازش شیءگرای تصاویر ماهواره ای (۲۰۱۵-۱۹۸۵) در حوزه آبخیز روضه چای ارومیه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 22، شماره: 66
7 ارزیابی حساسیت به سیل حوضه آبخیز تالار با استفاده از مدل نسبت فراوانی احتمالاتی (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 7، شماره: 15
8 ارزیابی خطر زمینلرزه در حوزهی شهری ایذه با استفاده از مدلهای چندمعیاری WLC و AHP در محیط GIS (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت بحران دوره: 4، شماره: 1
9 ارزیابی کارایی روش های مختلف ایستاسازی داده ها با استفاده از مدل های خانواده ARIMA (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 29، شماره: 2
10 ارزیابی کارایی مدل WEPP در برآورد رسوب حوزه آبخیز سولاچای- اردبیل (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 6، شماره: 12
11 ارزیابی کارایی مدل های SWAT و IHACRES در شبیه سازی رواناب حوضه آبخیز خرم آباد (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 26، شماره: 2
12 ارزیابی کارایی و واسنجی مدل BILAN در برآورد رواناب ماهانه جریان در تعدادی از رودخانه های دارای آمار استان اردبیل (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 13، شماره: 0
13 ارزیابی ناهمگونی فضایی شاخص آشفتگی هیدرورسوب شناسی در زیرحوضه های سامیان (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 9، شماره: 31
14 انتخاب بهترین روش میان یابی برای پهنه بندی متوسط دمای سالانه ایران (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و پایداری محیط دوره: 5، شماره: 1
15 اولویت بندی زیرحوزه های بحرانی از لحاظ فرسایش و رسوب با استفاده از مدل پاسخ فرسایش حوزه (WERM) و آنالیز مورفومتری (مطالعه موردی: حوزه آبخیز روضه چای، استان آذربایجان غربی) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 8، شماره: 16
16 اولویت بندی محورهای مناسب برای احداث سد زیرزمینی در حوضه آبخیز دوست بیگلو (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 48، شماره: 4
17 اهمیت خدمات اکوسیستم آبخیز با تاکید بر نقش تولید رواناب و کاهش فرسایش (دریافت مقاله) مجله انسان و محیط زیست دوره: 20، شماره: 3
18 برآورد تغذیه طبیعی آبخوان دشت اردبیل با استفاده از روش CRD (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 53، شماره: 110
19 برآورد دبی های حداقل ماهانه با دوره بازگشت های مختلف در رودخانه های استان اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه ترویج و توسعه آبخیزداری دوره: 7، شماره: 24
20 برآورد کمبود جریان ماهانه در دوره های خشکسالی هیدرولوژیک در حوضه گرگانرود (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 9، شماره: 18
21 برآورد منحنی های فروکش اصلی (MRC) جریان رودخانه ای در ایستگاه های هیدرومتری استان اردبیل (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 11، شماره: 4
22 برآورد میزان فرسایش خاک و رسوبدهی با بهره گیری از مدل بارش-رواناب WMS (مطالعه موردی: حوضه آبخیز سعدل-استان آذربایجان غربی) (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 7، شماره: 17
23 بررسی پتانسیل فرسایش خاک با دخالت سنجه های سیمای سرزمین، مطالعه موردی: حوضه شریف بیگلو، استان اردبیل (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 7، شماره: 24
24 بررسی تاثیر ویژگیهای خاک بر میزان فرسایش در سطح زیررده خاک با استفاده از PCA (مطالعه موردی: دشت اردبیل) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 23، شماره: 4
25 بررسی تغییرات مکانی برخی شاخص های کیفیت فیزیکی خاک در منطقه فندقلوی اردبیل بااستفاده از زمین آمار (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 28، شماره: 6
26 بررسی تغییرات مکانی رواناب و رسوب مرتع ییلاقی نشو در استان مازندران (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران دوره: 7، شماره: 21
27 بررسی روابط بین قدرت فرسایندگی باران با تولید رسوب با استفاده از زمین آمار و GIS در استان اردبیل (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران دوره: 4، شماره: 10
28 بررسی روش های مختلف تعیین حد تداخل آب شور و شیرین در سواحل نور، مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 22، شماره: 65
29 پایش تغییرات سی ساله پوشش اراضی با استفاده از سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS (مطالعه موردی: حوضه آبخیز قره سو، اردبیل) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 22، شماره: 12
30 پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از مدل های فازی چندمعیاره در محیط GIS (مطالعه موردی: حوزه ی آبخیز ایذه- خوزستان) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 7، شماره: 14
31 پهنه بندی عرصه های مناسب برای استحصال رواناب با استفاده از AHP و GIS (مطالعه موردی: حوضه آبخیز سمبور چای استان اردبیل) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 21، شماره: 61
32 تحلیل ارتباط بین تغییرات مکانی و زمانی کاربری اراضی و سنجه های سیمای سرزمین در حوزه آبخیز کوزه تپراقی (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و مطالعات محیطی دوره: 12، شماره: 45
33 تحلیل ارتباط بین تغییرات مولفه های هیدرولوژیکی و سنجه های سیمای سرزمین تحت شبیه سازی باران و پوشش گیاهی مرتعی استان اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 16، شماره: 1
34 تحلیل تاثیر نوع بارش بر شبیه سازی دبی جریان در حوضه آبخیز تالار و خرم آباد (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و پایداری محیط دوره: 3، شماره: 4
35 تحلیل حساسیت مدل SWAT در حوزه آبخیز قره سو اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 5، شماره: 4
36 تحلیل مکانی منابع آب سطحی با رویکرد ردپای آب در زیرحوضه های خیاوچای، استان اردبیل (دریافت مقاله) مجله علمی سامانه های سطوح آبگیر باران دوره: 12، شماره: 1
37 تحلیل منحنی فروکش اصلی دبی روزانه جریان در رودخانه نیرچای اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه ترویج و توسعه آبخیزداری دوره: 8، شماره: 28
38 تعیین توزیع فصلی وقوع بارش ماهانه در برخی از ایستگاه های باران سنجی استان اردبیل با استفاده از روش آمار دورانی (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 13، شماره: 26
39 تعیین رویکرد ذی نفعان دولتی و محلی در تصمیم گیری مشارکتی برای اقدامات آبخیزداری حوضه انارچای مشگین شهر (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 12، شماره: 24
40 تعیین سهم مشارکت مولفه های هیدروگراف در جریان رودخانه ای برخی از ایستگاه های هیدرومتری استان اردبیل (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 8، شماره: 2
41 تعیین فصلی بودن بارندگی ماهیانه با استفاده از روش Markham در ایستگاههای باران سنجی استان اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 10، شماره: 1
42 تعیین نسبت نیمرخ اجتماعی در فرآیند تصمیم گیری مدیریت پایدار منابع آب و خاک در حوضه امام کندی ارومیه (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 12، شماره: 4
43 تعیین نقشه حساسیت به سیل با استفاده از مدل نسبت فراوانی احتمالاتی در حوزه آبخیز خیاوچای، اردبیل (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 14، شماره: 27
44 تعیین ویژگی های خشکسالی هیدرولوژیک بر اساس منحنی های بزرگی-مدت-فرآوانی و آستانه های مختلف جریان رودخانه های استان اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 13، شماره: 1
45 تغییر شاخص‌های هیدرولوژیک جریان رودخانه بالخلوچای ناشی از تأثیر ترکیبی تغییر مولفه‌های اقلیمی و احداث سد یامچی اردبیل با استفاده از رویکرد دامنه تغییرپذیری (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 11، شماره: 4
46 تغییرات تداوم و شدت دبی ماهانه جریان رودخانه ای در حوضه گرگانرود استان گلستان (دریافت مقاله) فصلنامه ترویج و توسعه آبخیزداری دوره: 5، شماره: 19
47 تغییرات زمانی و مکانی شاخص جریان پایه در رودخانه های استان اردبیل (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 43، شماره: 3
48 تغییرات زمانی و مکانی شدت تمرکز دبی و رسوب ماهانه در تعدادی از ایستگاه‌های هیدرومتری استان آذربایجان‌ غربی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 11، شماره: 3
49 تغییرات مکانی رواناب، رسوب و آستانه شروع رواناب در حوزه آبخیز قره شیران اردبیل (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 44، شماره: 3
50 تغییرات مکانی و زمانی الگوی وقوع بارش با استفاده از شاخص های PCI و SI در استان گلستان (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 7، شماره: 4
51 تغییرات مکانی-زمانی اختلال پوشش گیاهی طبیعی در حوضه اهل ایمان، استان اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کاربردی دوره: 11، شماره: 2
52 تغییرپذیری ویژگیهای خاک در اثر تاج پوشش گیاهی و شدت های مختلف چرا (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 23، شماره: 3
53 سلامت رودخانه، اهمیت و کاربردهای آن (دریافت مقاله) فصلنامه ترویج و توسعه آبخیزداری دوره: 4، شماره: 13
54 شاخص فقر آب و اهمیت آن در مدیریت منابع آب (دریافت مقاله) فصلنامه ترویج و توسعه آبخیزداری دوره: 3، شماره: 11
55 شاخص ها و مولفه های ارزیابی نوسانات و تغییرات اقلیمی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران دوره: 12، شماره: 1
56 شبیه سازی جریان رودخانه با استفاده از مدل SWAT (مطالعه ی موردی: رودخانه قره سو اردبیل) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 7، شماره: 13
57 شبیه سازی رواناب و بار رسوب حوزه آبخیز رودخانه هراز مازندران با بهره گیری از الگوی SWAT (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 47، شماره: 2
58 شبیه سازی ماهانه دبی جریان و رسوب حوزه آبخیز نازلوچای با مدل SWAT و اولویت بندی نواحی تولید رسوب (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 7، شماره: 4
59 غربال گری حوزه های آبخیز استان اردبیل بر اساس آسیب پذیری سیل (دریافت مقاله) مجله علمی سامانه های سطوح آبگیر باران دوره: 10، شماره: 2
60 کاربرد مدل SIMHYD در مدل سازی مولفه های بیلان آب (دریافت مقاله) فصلنامه علمی علوم و فنون آبخاکی دوره: 2، شماره: 2
61 گروه بندی آبخیز ها براساس خصوصیات فیزیکی و دبی پایه جریان رودخانه با روش های مختلف خوشه بندی در استان اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه ترویج و توسعه آبخیزداری دوره: 4، شماره: 15
62 معرفی شاخص آسیب پذیری سیل (FVI) به عنوان ابزاری در مدیریت بحران سیل (دریافت مقاله) فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران دوره: 11، شماره: 2
63 معرفی مفهوم یکپارچگی بوم شناختی آبخیز (دریافت مقاله) فصلنامه ترویج و توسعه آبخیزداری دوره: 6، شماره: 23
64 مفهوم تاب آوری در برابر بلایای طبیعی در مدیریت جامع حوزه آبخیز (دریافت مقاله) فصلنامه ترویج و توسعه آبخیزداری دوره: 9، شماره: 32
65 مفهوم نسبت نیمرخ سیاسی (PPR) در تعیین نگرش ذینفعان به تغییر اقدامات کشاورزی و منابع طبیعی (دریافت مقاله) مجله انسان و محیط زیست دوره: 20، شماره: 4
66 مقایسه آسیب پذیری زیرحوضه های آبخیز سامیان بر اساس تغییرات مولفه های اقلیمی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 52، شماره: 2
67 مقایسه تولید رواناب و رسوب در تیمارهای مختلف کاربری کشاورزی (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران دوره: 2، شماره: 5
68 مقایسه تولید رواناب و رسوب در سطح سه کاربری منطقه فندوقلوی استان اردبیل (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 49، شماره: 1
69 مقایسه روش های بهینه سازی روزنبرک، ژنتیک، URS و SCE–UA جهت تعیین پارامترهای مدل سیم هاید برای شبیه سازی دبی جریان (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و پایداری محیط دوره: 6، شماره: 1
70 مقایسه روش های ترسیمی و فیلتر های عددی برگشتی در تفکیک جریان پایه در تعدادی از رودخانه های استان اردبیل (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 26، شماره: 4
71 مقایسه روش های ژئوالکتریک و ژئوالکترومغناطیس در تعیین حد تداخل آب شور و شیرین در آبخوان های غرب و شرق بابلسر (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران دوره: 13، شماره: 44
72 مقایسه کارآیی مدل هیدرولوژیکیWetSpa شبکه عصبی مصنوعی و سیستم عصبی- فازی انطباقی ، در شبیه سازی دبی جریان رودخانه (مطالعه موردی: حوضه آبخیز بالوخلوچای استان اردبیل) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 26، شماره: 6
73 واسنجی چند ایستگاهی رواناب حوضه آبخیز هراز با مدل SWAT (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 46، شماره: 2
74 واکنش خشکسالی هیدرولوژیک در جریان تنظیمی رودخانه تحت تاثیر احداث سد در استان اردبیل (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 45، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه مدل منطقه ای جهت ارزیابی کمی شدت فرسایش ابی درحوزه آبخیز شمس آباداردبیل (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
2 ارزیابی آسیب پذیری منابع آب سطحی در استان اردبیل با استفاده از شاخص فالکن مارک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی
3 ارزیابی آلودگی های تهدید کننده شبکه توزیع آب شرب شهرستان آستارا (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست به همراه پنجمین همایش ملی جنگل ایران
4 ارزیابی برآورد فرسایش و رسوب با استفاده از مدل توسعه یافته MPSIAC برای منطقه اردبیل (مطالعه موردی که حوزه آبخیز نمین) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
5 ارزیابی بهترین روش درونیابی برای پهنه بندی کاتیونها در آبهای زیرزمینی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
6 ارزیابی پتانسیل تولید رواناب و رسوب در مقیاس نقطه ای و منطقه ای در حوزه ی آبخیز کوزه تپراقی اردبیل (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
7 ارزیابی پهنهبندی خطر وقوع بهمن با بکارگیری روش سلسله مراتبی AHP مطالعهی موردی: حوزهی آبخیز مشرف به (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران
8 ارزیابی تغییرات شاخص های حدی بارندگی در ایستگاه باران سنجی نمین (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار
9 ارزیابی توان اکولوژیک حوزه ی آبخیز قوری چای برای کاربری های کشاورزی، مرتعداری و جنگل داری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
10 ارزیابی حاصلخیزی خاک دشت اردبیل برای گیاه گندم بر اساس برخی ویژگی های شیمیایی خاک با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی و سیستم اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
11 ارزیابی ردپای آب آبی، سبز و خاکستری گندم در حوزه آبخیز خیاوچای، استان اردبیل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
12 ارزیابی روشهای تجربی برآورد رواناب در حوزهی آبخیز تنگ خسویه در استان فارس (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
13 ارزیابی روشهای تجربی جاستین، ایکار و کتاین در برآورد آبدهی حوضه اهرچای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران
14 ارزیابی روشهای جداسازی جریان پایه از هیدروگراف جریان روزانه (مطالعه موردی تعدای از ایستگاه های هیدرومتری استان اردبیل) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
15 ارزیابی روشهای منحنی سنجه رسوب در برآورد بار معلق رودخانههای آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
16 ارزیابی شدت فرسایش و رسوب با استفاده از مدل MPSIAC در حوزه ی آبخیز چنذاب استان اردبیل (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
17 ارزیابی عملکرد بوم شناختی آبخیز سامیان در برابر آشفتگی های مختلف (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست به همراه پنجمین همایش ملی جنگل ایران
18 ارزیابی کارایی مدل SIMHYD در برآورد دبی جریان در حوزه آبخیز اتشگاه (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران
19 ارزیابی کیفیت رواناب شهری به منظور آبیاری فضاهای سبز (مطالعه موردی: منطقه 2 شهری اردبیل) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
20 ارزیابی مدل های نفوذ کوستیاکوف و گرین امپت در کاربری های مختلف اراضی منطقه گرمی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
21 ارزیابی مناسب ترین مدل های واریوگرام برای درونیابی متغیرهای کیفی آب های زیرزمینی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
22 اولویت بندی زیرحوضه های سامیان بر اساس شاخص تاب آوری چندعملکردی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی سامانه های سطوح آبگیر
23 برآورد پتاسیل فرسایش خاک و تولید رسوب با استفاده از مدل EPM و تکنیک GIS (مطالعه موردی: حوزه ی آبخیز رودخانه ی بالخلوچای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی برنامه ریزی، حفاظت، حمایت از محیط زیست و توسعه پایدار
24 برآورد شاخص PI برای گروه های مختلف شاغل در تعدادی از روستاهای دامنه شرقی سبلان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی داده کاوی در علوم زمین
25 برآورد فرسایش خاک و تولید رسوب در هر حوزه آبخیز عنبرآن با استفاده از مدل WEPP و GIS (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
26 برآورد مقدار رسوب حوضه آبخیز سولاچای با استفاده از دو مدل EPM و Fournier در محیط نرم افزار ArcGIS (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مجازی علوم زمین
27 بررسی اثر توسعه ی شهری بر میزان رواناب (مطالعه ی موردی: شهر اردبیل) (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
28 بررسی تاثیر تغییرات کاربری اراضی بر میزان فرسایش خاک و رواناب سطحی با استفاده از شبیه سازی بارش(مطالعه موردی:بند الماس استان اردبیل) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
29 بررسی تاثیرتغییرات کاربری اراضی روی خصوصیات فیزیکی خاک و ضریب رواناب با استفاده از بارش مصنوعی (مطالعه موردی: بند الماس استان اردبیل) (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
30 بررسی تأثیرات احداث سد بر روی دبی ماهانه (مطالعه موردی استان آذربایجان شرقی- شهرستان اهر) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران
31 بررسی تغییرات کمی اب زیرزمینی آبخوان دشت اردبیل طی ده سال آبی دوره آماری (81-80 تا 90-89) (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
32 بررسی روابطه بین رواناب و برخی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک در مراتع گرمی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
33 بررسی رواناب و رسوب شیب های مختلف در مراتع بزقوش شهرستان سراب در مقیاس شبیه ساز باران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران
34 بررسی روشهای تخمین آبدهی سالانه حوضه آبخیز هرازاستان مازندران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
35 بررسی روشهای مختلف درون یابی در تهیه ی نقشه های همتراز آب زیرزمینی با استفاده از ArcGIS در آبخوان دشت اردبیل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
36 بررسی روند تغییرات شدت بارندگی با توسعه شهری (مطالعه موردی: شهر اردبیل) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
37 بررسی عوامل زمین لغزش و روش های تثبیت آن (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
38 بررسی فاکتور فرسایش پذیری خاک در سازندهای مختلف حوزه آبخیز شمس آباد (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
39 بررسی کارایی برخی از شاخص های سنجش از دور در ارتباط با برآورد پوشش زمین با استفاده از تصاویر ETM+2002, TM1987 و IRS2008 (مطالعه موردی: شهرستان خلخال) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی برنامه ریزی، حفاظت، حمایت از محیط زیست و توسعه پایدار
40 بررسی و مقایسه روند تغییرات فصلی بارش و دما تحت شرایط تغییر اقلیم مطالعه موردی: دشت اردبیل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم
41 بررسی همبستگی بین رواناب و بافت خاک در دشت اردبیل (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
42 پاسخ شاخص بوم شناختی آبخیز (WEI) به سناریوهای وزن دهی مختلف در استان اردبیل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
43 پهنه بندی پتانسیل سیل خیزی حوزه آبخیز نمین با استفاده از فرآیند تهیه سلسله مراتبی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
44 پهنه بندی تغذیهی طبیعی آب زیرزمینی دشت اردبیل (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
45 پهنه بندی ضریب رواناب پتانسیل و ظرفیت ذخیره چالابی حوزه آبخیز بالخلوچای با استفاده از مدل هیدرولوژیکی توزیع wetspa (دریافت مقاله) همایش ملی آب، انسان و زمین
46 پیش بینی دبی اوج لحظه ای و 24 ساعته سیلاب و تحلیل فراوانی وقوع آن در زیرحوزه های رودخانه بالقلی چای (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
47 تاثیر پوشش سنگریزه سطحی بر رواناب و هدر رفت خاک با استفاده از شبیه سازی بارش (مطالعه موردی: بند الماس استان اردبیل) (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
48 تاثیر تغییر کاربری اراضی در افزایش میزان فرسایش و تولید رسوب و پیشنهاد کاربری مناسب با استفاده از GIS و RS (مطالعه موردی، حوزه آبخیز خیاوچای، اردبیل) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
49 تاثیر سناریو تبدیل کاربری مرتع به کشاورزی بر تولید رواناب حوزه آبخیز ایمان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
50 تحلیل آسیب پذیری اقلیمی بر اساس تغییرپذیری فصل های خشک و مرطوب در زیرحوزه های آبخیز سامیان، استان اردبیل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک با محوریت آب،انسان،طبیعت
51 تحلیل تغییرات شاخص های حدی اقلیمی نمایه ساده شدت روزانه و تعداد روزهای با بارش سنگین در ایستگاه باران سنجی آستانه اشرفیه، گیلان (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران
52 تحلیل حساسیت اکولوژیکی حوزه آبخیز کوزه تپراقی، استان اردبیل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک با محوریت آب،انسان،طبیعت
53 تحلیل مکانی شاخص خطر سیل (FHI) در حوزه های آبخیز استان اردبیل (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی سامانه های سطوح آبگیر
54 تحلیل منحنی فروکش جریان روزانه در رودخانه خیاوچای مشگین شهر (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
55 تحلیل همبستگی خدمت تنظیم سیل و پیوستگی اکولوژیک آبخیز خیاوچای (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی سامانه های سطوح آبگیر
56 تعیین تغییرات مکانی رس و کربنآلی خاک با استفاده از کریجینگ و سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) در دشت اردبیل (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
57 تعیین روابط بین فرسایش سطحی ورودخانه ای باعوامل موثربرآنها درحوزه ی ابخیز قره شیران اردبیل (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
58 تعیین شمارهی منحنی (CN) حوزهی آبخیز آتشگاه برای برآورد ارتفاع رواناب و دبی اوج سیلاب با استفاده از GIS (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
59 تعیین مکان مناسب سدهای زیربا بکارگیری روش تصمیم گیری چند معیاره TOPSIS و GIS در حوضه آبخیز غنچه حسن استان گلستان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
60 تعیین مولفه های مهم مشارکت بهره برداران در فعالیتهای حفاظت آب و خاک در برخی روستاهای دامنه سبلان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
61 تعیین مولفههای هیدروگراف در زیرحوزههای آبخیز آغلاغان- چای اردبیل با هیدروگراف واحد مصنوعیاشنایدر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
62 تغیرات مکانی رطوبت های ظرفیت مزرعه و پژمردگی دائم خاک های اراضی زراعی در منطقه فندقلو، اردبیل (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
63 تغییرات فصلی جریان پایه چند ایستگاه منتخب در استان اردبیل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار
64 تغییرات فصلیبودن مقادیر رسوب ماهانه جریان با استفاده از روش Markham در استان اردبیل (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب
65 تغییرات مقادیر شاخص جریان پایه رودخانه در چهار ایستگاه هیدرومتری متوالی واقع بر رودخانه قره سو در استان اردبیل (دریافت مقاله) همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی
66 تغییرات مکانی بارش ماهانه در استان اردبیل با استفاده از روش ( Correlation Decay Distance (CDD (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
67 تغییرات مکانی شاخص حساسیت سیل (FSI) در حوزه های آبخیز استان اردبیل (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران
68 تغییرات مکانی و تهیه نقشه شوری خاک در دشت اردبیل با استفاده از زمین آمار و GIS (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
69 تغییرپذیری مکانی شاخص میزان معرف بودن بوم سازگان در حوزه آبخیز کوزه تپراقی، اردبیل (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار
70 تغییرپذیری مکانی و زمانی پوشش گیاهی در حوزه آبخیز اهل ایمان، استان اردبیل (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
71 توسعه شاخص تاب آوری مبتنی بر بارش برای ایستگاه کوزه تپراقی، استان اردبیل (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران
72 تهیه نقشه پراکنش گونه Dactylis glomerata Lبا استفاده از GIS و GPS در سطح شهرستانهای خلخال و کوثر (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 90
73 تهیه و ارزیابی نقشه فرسایش خاک حوزهی آبخیز روضه چای ارومیه با استفاده از GIS و مدل RUSLE (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
74 تهیه و پهنه بندی نقشه حاصلخیزی خاک براساس برخی خصوصیات شیمیایی با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) در دشت اردبیل (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
75 تهیه و طبقه بندی نقشه ی حاصلخیزی خاک دشت اردبیل برای گیاه سیب زمینی براساس برخی ویژگیهای شیمیایی خاک با استفاده از مدل AHPوGIS (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور
76 خوشه بندی حوضه های استان اردبیل بر اساس شاخص های منحنی تداوم جریان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
77 داده کاوی مکانی فرسایش و تولید رسوب در کاربریهای مختلف حوزه آبخیز خیاوچای، استان اردبیل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی داده کاوی در علوم زمین
78 رابطه آستانه شروع رواناب با خصوصیات سطحی خاک و پوشش گیاهی در حوزه آبخیز قره شیران اردبیل (دریافت مقاله) اولین همایش اندیشه ها وفناوری های نوین در علوم جغرافیایی
79 سیستمهای بومی ذخیره آب در جهان (دریافت مقاله) همایش ملی آب با رویکرد آب پاک
80 شبیه سازی آب نمود سیل با استفاده از مدل زمان مساحت در حوزه آبخیز عموقین استان اردبیل (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب
81 شبیه سازی اثر نوع پوشش گیاهی بر پاسخ هیدرولوژیکی در مقیاس کرت صحرایی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران
82 شبیه سازی بیلان اب حوضه آبخیز بالخلوچای اردبیل بااستفاده ازمدل Swat (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
83 شبیه سازی جریان رودخانه با استفاده از مدل WetSpa حوزه ی آبخیز خیاوچای مشکین شهر (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
84 شبیه سازی دما و بارندگی در دهه های آینده توسط خروجی مدل های گردش عمومی جو ) GCM ))مطالعه موردی: حوزه آبخیز سد قشلاق سنندج( (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
85 شبیهسازی جریان ماهانه رودخانه بالخلوچای استان اردبیل بااستفاده ازمدل SWAT (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
86 شبیهسازی هیدروگراف رواناب مستقیم آبخیز آغلاغان چای اردبیل با روش کلارک در مدل (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
87 شناسایی و پهنه بندی شاخص های آشفتگی بوم شناختی در آبخیز سامیان (دریافت مقاله) هفدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران با محوریت آبخیزداری و امنیت پایدار غذایی
88 کاربرد GIS و RS در تهیه نقشه سیمای فرسایش خاک (مطالعه موردی حوزه خیاوچای، اردبیل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
89 کاربرد روش WARD در کلاس بندی حوزه های آبخیز (مطالعه موردی: حوزه آبخیز قره سو) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
90 کاربرد شاخص فقر آب در اولویت بندی آبخیزها در استان اردبیل (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران
91 کمی سازی شاخص بوم شناختی آبخیز (WEI) در استان اردبیل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
92 محاسبه شاخص Flashiness در تولید رواناب ماهانه در برخی از حوزه های آبخیز استان اردبیل (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی نوین
93 مدلسازی فرسایش خاک و تولید رسوب در حوضه ی آبخیز رودخانه ی آق سو با استفاده از روش پسیاک اصلاح شده و سامانه ی اطلاعات جغرافیایی GIS (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
94 مدیریت پایداری خاک با مطالعه تغییرات مکانی کربن آلی و جرم مخصوص حقیقی در اراضی جنگلی، زراعی و مرتعی منطقه فندقلوی اردبیل (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
95 مطالعه تاثیر ویژگی های خاک در فرسایش پذیری خاک وحفاظت غیرمکانیکی خاک (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
96 معرفی روش شاخص WLTR به منظور ارزیابی آسیب پذیری رواناب سطحی در حوزه های آبخیز شهری (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
97 معرفی روش های جنگل تصادفی، تحلیل فرآوانی نسبی و سیستم اطلاعات جغرافیایی در تعیین حساسیت به سیل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
98 معرفی مدل بیلان در شبیه سازی دبی جریان ماهانه ایستگاه های بدون آمار (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار
99 مقایسه تولید رواناب و رسوب شیب های مختلف در مراتع بزقوش شهرستان سراب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران
100 مقایسه روش های برآورد حداکثر دبی بارش در دوره بازگشت های مختلف جهت کنترل صیدا به شهری (مطالعه موردی: شهر اردبیل) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
101 مقایسه سازندهای زمین شناسی از نظر برخی خصوصیات پوشش گیاهی در حوزه آبخیز قره شیران اردبیل (دریافت مقاله) اولین همایش اندیشه ها وفناوری های نوین در علوم جغرافیایی
102 مقایسه شاخص تمرکز بارش سالانه در ایستگاه های باران سنجی استان گلستان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب
103 مقایسه واکنش هیدرولوژیک حوزههای آبخیز استان اردبیل با برآورد زمان تمرکز رواناب سطحی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی نوین
104 مکان یابی مناسب سدهای زیر زمینی با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره TOPSIS و GIS در حوضه آبخیز غنچه حسن استان گلستان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر