دکتر کمال شهبازی

دکتر کمال شهبازی رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل (مغان)

دکتر کمال شهبازی

Dr. Kamal Shahbazi

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل (مغان)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی برخی ژنوتیپ های گندم دوروم براساس صفات فنومورفولوژیکی و زراعی (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 15، شماره: 46
2 ارزیابی پایداری عملکرد دانه ژنوتیپ های گندم دوروم با استفاده از روش های پارامتری و ناپارامتری (دریافت مقاله) مجله پژوهش های ژنتیک گیاهی دوره: 8، شماره: 1
3 استفاده از روش‌های پارامتری و ناپارامتری برای تجزیه اثر متقابل ژنوتیپ × محیط در ژنوتیپ‌های گندم نان (دریافت مقاله) مجله پژوهش های ژنتیک گیاهی دوره: 4، شماره: 2
4 بررسی اثر متقابل ژنوتیپ × محیط با استفاده تجزیه مسیر و مدل های مخلوط در لاین های برتر جو (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 53، شماره: 2
5 بررسی فاکتورهای پرآزاری عامل بیماری زنگ قهوه ای گندم (. Puccinia triticina Eriks) در ایران طی سال های ۱۴۰۰-۱۳۹۶ (دریافت مقاله) فصلنامه نهال و بذر دوره: 37، شماره: 2
6 بررسی مقاومت ارقام تجاری گندم نسبت به بیمارگر لکه برگی سپتوریایی Zymoseptoria tritici در منطقه مغان (دریافت مقاله) پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی دوره: 12، شماره: 4
7 بررسی مقاومت به بیماری بلایت فوزاریومی سنبله در ژنوتیپ های گندم امیدبخش سال 1392 اقلیم گرم و خشک جنوب کشور در شرایط مزرعه و گلخانه (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 49، شماره: 1
8 بررسی واکنش ژنوتیپ های پیشرفته و تجاری گندم ایران نسبت به زنگ قهوه ای در مراحل گیاهچه ای و گیاه کامل (دریافت مقاله) پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی دوره: 11، شماره: 4
9 برزگر، رقم جدیدگندم آبی با سازگاری و پایداری عملکرد بالا، مناسب اراضی شور در اقلیم معتدل کشور (دریافت مقاله) مجله یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی دوره: 11، شماره: 1
10 تجزیه و تحلیل مقاومت به بیماری بلایت فوزاریومی سنبله در ژنوتیپهای گندم امیدبخش سال 1392 اقلیم گرم و مرطوب شمال (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 49، شماره: 2
11 ترابی، رقم جدید گندم آبی مناسب کشت در مزارع تحت تنش خشکی مناطق معتدل کشور (دریافت مقاله) مجله یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی دوره: 9، شماره: 2
12 تیرگان، رقم جدید گندم نان آبی، جهت کشت در اقلیم گرم و مرطوب شمال ایران (دریافت مقاله) مجله یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی دوره: 12، شماره: 1
13 ثنا، رقم جدید گندم دوروم مناسب برای کشت در اقلیم معتدل ایران (دریافت مقاله) مجله یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی دوره: 10، شماره: 2
14 رقم جدید گندم نان آبی طلایی سازگار و مناسب کشت در مزارع گندم آبی مناطق معتدل کشور تحت شرایط بهینه و تنش خشکی آخر فصل (دریافت مقاله) مجله یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی دوره: 10، شماره: 1
15 شناسایی پایدارترین ژنوتیپ های گندم دوروم با استفاده از آماره های ناپارامتری پایداری عملکرد (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 9، شماره: 1
16 فرین، رقم جدید گندم آبی مناسب کشت در مناطق معتدل کشور (دریافت مقاله) مجله یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی دوره: 12، شماره: 1
17 واکنش توده های گندم بومی ایران نسبت به بیماری بلایت فوزاریومی سنبله در شرایط مزرعه و گلخانه (دریافت مقاله) پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی دوره: 6، شماره: 4
18 واکنش لاین های گندم نامزد معرفی رقم تجاری جدید نسبت به بیماری لکه برگی سپتوریایی (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 90، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر تاریخ کاشت و رقم بر عملکرد دانه و درصد وقوع بیماری بلایت فوزاریومی سنبله گندم در منطقه مغان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
2 اثر مدیریت بقایای گیاهی بر عملکرد محصول و خواص خاک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
3 اثرات کم خاک ورزی برعملکرد محصول و خصوصیات خاک (دریافت مقاله) کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست
4 ارزیابی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های گندم در شرایط آبی دشت مغان (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
5 ارزیابی لاین های پیشرفته گندم نان و گروه بندی آنهابراساس تنشهای رطوبتی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
6 ارزیابی و انتخاب لاینهای پیشرفته جو بهاره بر اساس شاخصهای زراعی در منطقه مغان (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
7 استفاده از نرم افزار آنلاین PBSTAT ۱,۲ در آنالیز واریانس و تجزیه پایداری Use of online software PBSTAT ۱,۲ in Analysis of variance and stability analysis (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
8 بررسی اثر تاریخ کاشت و تراکم بذر بر روی لاین های امیدبخش گندم نان در منطقه مغان (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
9 بررسی ارقام و لاین های مناسب گندم نان از نظر تولید بذر در شرایط زارعین مناطق نیمه گرمسیر استان اردبیل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
10 بررسی تاثیر تاریخ کاشت و میزان بذر برصفات زراعی اجزای عملکرد و عملکرد دانه ارقام گندم (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور
11 بررسی روند رگرسیونی عملکرد ارقام گندم نان در مرحله پنجه زنی در تاریخ های مختلف کاشت (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انرژی،محیط زیست،کشاورزی و توسعه پایدار
12 بررسی شاخصهای پایداری عملکرددانه و انتخاب ارقام پایدارگندم های بهاره دراقلیم ساحل خزر (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
13 بررسی کارآیی مصرف نیتروژن (زراعی) تحت تأثیر ارقام و سطوح مختلف نیتروژن برروی عملکرد سیبزمینی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره علوم باغبانی
14 بررسی کنترل علف هرز سلمه تره Chenopodium album L تحت تاثیر تاریخ و تراکمهای مختلف کشت چاودار در کشت ذرت علوفه ای Zea mays L. (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
15 بررسی و مقایسه اثرات آلیلوپاتیک چاودار، شبدر قرمز و عصاره بذر چغندر قند بر روی صفات مختلف رشد اولیه و تولید گیاهچه گندم (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
16 بررسی و مقایسه تجمع نیترات در ارقام زودرس، متوسط و دیررس سیب‌زمینی در سطوح مختلف مصرف نیتروژن (دریافت مقاله) چهارمین کنگره علوم باغبانی
17 تاثیر تاریخ کاشت و مقداربذربرصفات زراعی اجزای عملکردوعملکرد دانه ارقام گندم درمنطقه مغان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
18 تاثیر تاریخهای مختلف کشت گیاه پوششی چاودار بر روی کنترل علفهای هرز چندساله در ذرت علوفه ای Zeamays L. (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
19 تاثیر تاریخهای مختلف کشت گیاه پوششی چاودارSecale cereale L.بر روی کنترل علف های هرز ذرت علوفه ای Zea mays L (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
20 تأثیر تلقیح گیاه گوجه‌فرنگی با اینوکلومهای قارچهای میکوریز آربوسکولار در شرایط کمبود عناصر فلزی بر حجم ریشه و ماده خشک اندام هوایی در کشت هیدروپونیک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
21 مدیریت بحران خشکسالی در پنبه با استفاده از ارقام بسیار زودرس (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن