دکتر محمد رضا جوادی

دکتر محمد رضا جوادی هیات علمی گروه منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور

دکتر محمد رضا جوادی

Dr. Mohammadreza Javadi

هیات علمی گروه منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی شدت بیابان زایی با معیار فرسایش بادی با استفاده از مدلهای FAO-UNEP و MICD در منطقه زهک سیستان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 19، شماره: 4
2 ارزیابی کارآیی مدل های آماری ارزش اطلاعاتی و رگرسیون لجستیک در تهیه نقشه حساسیت به وقوع زمین لغزش در زیرحوزه پهنه کلا (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 28، شماره: 1
3 استفاده از روش های آماری رگرسیون دو و چند متغیره در پهنه بندی خطر زمین لغزش (مطالعه موردی: حوزه آبخیز شمال تهران) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 8، شماره: 15
4 بررسی ارتباط عوامل موثر خاکی و غیرخاکی در ایجاد فرسایش خندقی خطی در حوزه آبخیز آق امام(۲) (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 29، شماره: 4
5 بررسی تغییرپذیری مکانی عامل فرسایش پذیری خاک با استفاده از برخی روش های زمین آماری(مطالعه موردی: حوزه آبخیز نومه رود) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 13، شماره: 2
6 پراکنش خصوصیات خاک با استفاده از روش های زمین آماری در دشت دره ویسه کرج (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 28، شماره: 3
7 پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از روش های ارزش اطلاعاتی و تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز شلمانرود) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 5، شماره: 10
8 تاثیر پخش سیلاب بر خصوصیات فیزیکی خاک (مطالعه موردی: پخش سیلاب دلیجان، استان مرکزی) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 5، شماره: 9
9 تعیین عوامل موثر در رخداد فرسایش خندق پنجه ای در حوزه آبخیز آق امام (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 6
10 عوامل موثر بر رضایت مشتریان در بانک صادرات شیراز (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت و کارآفرینی دوره: 4، شماره: 1
11 کارایی مدل های AOF و USLE-M ، MUSLT،MUSLE-S در برآورد رسوب رگبارهای منفرد در در برآورد رسوب رگبارهای منفرد در (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 28، شماره: 4
12 کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی رواناب ناشی از ذوب برف (مطالعه موردی: حوزه آبخیز سد لتیان) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 6، شماره: 12
13 مقایسه دقت و کارایی مدل های USLEM ،MUSLE-S ،AUSLE ،USLE در برآورد مقدار فرسایش و رسوب در مقیاس رگبار (مطالعه موردی: پایگاه تحقیقات حفاظت خاک سنگانه- مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 27، شماره: 3
14 مقایسه روش­های مورا و وارسون و رگرسیون چندمتغیره در پهنه بندی خطر زمین لغزش حوزه آبخیز کن (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 3، شماره: 5
15 مقایسه کارایی چند روش زمین آماری برای تخمین برخی ویژگی ها ی فیزیکی خاک (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 1، شماره: 4
16 مقایسه مدل های استراتژیک و کاربرد آن ها در سازمان ها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اقتصاد، مدیریت مالی و حسابداری دوره: 4، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر تنش خشکی بر جوانه زنی دو گونه مرتعی از جنس آگروپایرون Agropyron afghanicum, Agropyron cristatum (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مرتع و مرتع داری ایران
2 اثر تنش خشکی بر جوانه زنی دو گونه مرتعی از جنس آگروپایرون Agropyron desertorum- Agropyron afghanicum (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مرتع و مرتع داری ایران
3 ارزیابی اقدامات مدیریتی اعمال شده درکنترل شرایط بیابانی درحوزه آبخیزماهان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
4 ارزیابی روش خوشه ای در سیستم استنتاج تطبیقی عصبی-فازی (ANFIS) به منظور پهنه بندی خطر زمین لغزش (مطالعه موردی: حوزه آبخیز سادات محله ساری) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
5 ارزیابی عملکرد مدلهای مختلف نفوذ در کاربری های مختلف اراضی (مطالعه موردی(حوزه آبخیز نومه رود) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
6 استفاده از تکنیک‌های سنجش از دور در ارزیابی فرسایش و رسوب و با استفاده از مدل MPSIAC در حوزه آبخیز آزاد رود (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی در حاشیه جنوب دریای خزر
7 استفاده از داده‌های ماهواره‌ای ETM+ جهت استخراج نقش کاربری اراضی حوضه آبخیز آزاد رود (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی در حاشیه جنوب دریای خزر
8 استفاده از شبکه عصبی مصنوعی، تحلیل سلسله مراتبی و GIS در مدیریت شهری (مطالعه موردی: شهرستان نور) (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی آرمان شهر ایران
9 استفاده از نمایه های مبتنی بر بارش در تعیین خشکسالی ها و ترسالی ها مطالعه موردی (استان گیلان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بحران آب
10 استفاده از نمایه های مبتنی بربارش در تعیین خشکسالی ها و ترسالی ها مطالعه موردی(استان گلستان) (دریافت مقاله) همایش منابع طبیعی و توسعه پایدار در عرصه های جنوبی دریای خزر
11 اصول انتخاب و به کارگیری گیاهان در فضای سبز شهری بر مبنای فرآیند برنامه ریزی و طراحی منظر (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
12 برآورد شاخص فرسایندگی باران با استفاده از خصوصیات ماهانه بارندگی در حوضه دریاچه نمک (دریافت مقاله) همایش ملی بهره برداری بهینه از منابع آب
13 بررسی اثر انباشت زباله شهری شهری و شیرابه های ناشی از آن بر روی اکو سیستم‌های طبیعی (مطالعه موردی: شهرستان نور) (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی در حاشیه جنوب دریای خزر
14 بررسی اثرات زیست محیطی حوزه آبخیز نکارود (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بهداشت محیط،سلامت ومحیط زیست پایدار
15 بررسی اقدامات انجام شده در کنترل شرایط بیابانی (فرسایش بادی و بروز طوفانهای ماسه) مطالعه موردی رضا آباد خوارتوران شاهرود (دریافت مقاله) دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی
16 بررسی اهمیت حفاظت از محیط زیست از منظر اسلام (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
17 بررسی تاثیرات سدهای اصلاحی بر کاهش دبی پیک سیلاب درحوزه آبخیز آبش احمد (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
18 بررسی تغییرات بار معلق رسوب، فسفر و مواد آلی جریان رودخانه ای (مطالعه موردی: حوزه آبخیز نومه رود) (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران
19 بررسی چرا که داماد و وزن مخصوص ظاهری خاک مراتع شور و قلیا (مطالعه موردی: مراتع اینچه برون استان گلستان) (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی در حاشیه جنوب دریای خزر
20 بررسی درصد پوشش گیاهی در ترانشه های خاک برداری در جاده های جنگلی بر روان آب و رسوب تولیدی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز تیلن رود) (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران
21 بررسی درصد پوشش گیاهی در ترانشه های خاک برداری در جاده های جنگلی بر رواناب و رسوب تولیدی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز نومه رود) (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
22 بررسی رضایتمندی برخی اثرات اقتصادی و اجتماعی ناشی از فعالیت های آبخیزداری اجرا شده از منظر بهره برداران (مطالعه موردی: حوزه آبخیز نومه رود) (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
23 بررسی شدت فرسایش بادی و پتانسیل رسوبدهی حاصل از آن با استفاده از مدل IRIFR درمنطقه زهک سیستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفانهای گرد و غبار
24 بررسی عملکرد گیاه پالایی گیاه وتیور (Vetiveria Zizonioides) در کاهش میزان آلودگی پساب شهرک صنعتی (دریافت مقاله) همایش ملی بحران آب، محیط زیست و توسعه پایدار
25 بررسی عوامل موثر و راهکارهای مهار و کنترل بیابان زایی ناشی از فرسایش بادی در منطقه زهک سیستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
26 بررسی کارایی روش‌های آماری دو متغیر و تهدید سلسله مراتبی در پهنه بندی خطر زمین لغزش (مطالعه موردی : حوزه آبخیز واز) (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی در حاشیه جنوب دریای خزر
27 بررسی مدیریت پوشش گیاهی و چرای دام در فرسایش خاکهای لسی منطقه چناران در مراوه تپه (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب
28 بررسی و تحلیل پدیده خشکسالی با استفاده از چند نمایه مبتنی بر بارش(مطالعه موردی: استان کردستان) (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
29 بررسی و تحلیل وقوع پدیدههای خشکسالی و ترسالی با استفاده از چند نمایه مبتنی بر بارش (مطالعه موردی: استان قزوین) (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
30 بررسی و تحلیل وقوع خشک‌سالی و تر سالیهای اقلیمی با استفاده از نمایه های در صد از نرمال بارندگی-ناهنجاری‌های بارش، معیار بارندگی سالانه و شاخص دهکهای بارندگی در استان خوزستان (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی در حاشیه جنوب دریای خزر
31 بررسی و مقایسه پتانسیل ترسیب کربن خاک (مطالعه موردی :حوزه آبخیز نومه رود-لاویج) (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
32 برسری و تحلیل وقوع خشکسالی و ترسالیهای اقلیمی با استفاده از نمایه های درصد از نرمال بارندگی - ناهنجاری های بارش و معیار بارندگی سالانه دراستان مرکزی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
33 پایش تغییرات سطح آب دریاچه ارومیه با استفاده از تصاویر سنجنده MODIS و شاخص NDWI از سال 1381 تا 1392 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
34 پهنه بندی شاخص (EI(30 ماهانه با استفاده از روش های زمین های آماری (مطالعه موردی حوضه آبخیز دریاچه نمک) (دریافت مقاله) همایش ملی بهره برداری بهینه از منابع آب
35 تاثیر پخش سیلاب بر روی نفوذپذیری خاک با استفاده از روش استوانه مضاعف (مطالعه موردی: پخش سیلاب دلیجان) (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی در حاشیه جنوب دریای خزر
36 تأثیر پخش سیلاب بر روی خاک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک
37 تأثیر تغییر کاربری بر روی خصوصیات حاصلخیزی خاک حوزه آبخیز سجادرود (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
38 تأثیرتغییرات کاربری اراضی بر تولید رسوب در حوزه آبخیز کسیلیان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
39 تعیین بهترین مدل های برآورد نفوذ در کاربری های مختلف اراضی (مطالعه موردی:حوزه آبخیز تیلن رود) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
40 تعیین مناسبترین روش تجربی برآورد SDR در حوزه آبخیز علی آباد سمنان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
41 تعیین نقشه برآورد خطر فرسایش به روش کرینه با استفاده از تلفیق تکنیک سنجش از دور و GIS (مطالعه موردی: حوزه آبخیز آزاد رود) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
42 تغییرپذیری تولید رواناب و رسوب معلق در مقیاس پلاتهای کوچک در حوزه آبخیز نومه رود (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
43 تهیه نقشه حساسیت زمین لغزش با استفاده از روش آماری نسبت فراوانی(مطالعه موردی:بخش مرکزی حوزه آبخیز نکارود) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
44 شناسایی عوامل موثر در وقوع فرسایش خندقی خطی با تاکید بر خصوصیات خاک، توپوگرافی، کاربری و لیتولوژی حوزه آبخیز مطالعه موردی آق امام (2) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
45 کاربرد سیستم استنتاج عصبی - فازی تطبیقی به منظور پیش بینی رواناب درحوزه آبخیز لتیان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران،معماری و مدیریت شهری
46 کاربرد سیستم استنتاج عصبی– فازی تطبیقی به منظور پیش بینی رواناب در حوزه آبخیز لتیان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
47 کاربرد شبکه عصبی مصنوعی یکپارچه در شبیه سازی فرآیند بارش-رواناب (مطالعه موردی: حوزه آبخیز چالوس) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
48 محاسبه سطح پوشش برف بااستفادها زتصاویر ماهواره ای MODIS درحوزه آبخیزلتیان (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
49 محاسبه میزان فرسایش و رسوب حوزه آبخیز آزادرود نشتارود با مدل های MPSIAC و RUSLEمبتنی بر فنآوری سیستم اطلاعات جغرافیائیGIS (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
50 مقایسه مدل های استراتژیک و کاربرد آن ها در سازمان های دولتی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت
51 مکان یابی دفع زباله شهری به منظور توسعه پایدار با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی و GIS (مطالعه موردی :شهرستان نور، حوزه ابخیز حاجی ماهرود) (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی در حاشیه جنوب دریای خزر
52 منشا ء یابی رسوبات ماسه ای و لسی مناطق بیابانی استان گلستان مطالعه موردی دشت آق قلا و گمیشان (دریافت مقاله) همایش منابع طبیعی و توسعه پایدار در عرصه های جنوبی دریای خزر
53 نقش گونه گیاهی Halocnemum strobilaceum درحفاظت خاک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران