دکتر حسن مروتی

دکتر حسن مروتی Professor, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran, Iran.

دکتر حسن مروتی

Dr. Hassan Morovvati

Professor, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran, Iran.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 یافته کوتاه: بررسی اثرات شوری های مختلف بر بافت کلیه ماهی بنی (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 25، شماره: 5
2 Assessment of Changes in Serum Concentrations of Liver Function (ALT, ALP, AST, LDH, GGT) After the Intake of Narcissus Bulbs (دریافت مقاله) مجله علوم پیشرفته زیست پزشکی دوره: 9، شماره: 4
3 اثر آسپارتام بر تغییرات هیستومورفومتریک، عملکرد کلیه و بیان ژن های Bcl۲ ، Bax ، Caspase ۳ و P۵۳ در موش سوری (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان دوره: 23، شماره: 1
4 اثر تجویز دوزهای مختلف هورمون های PMSG و hCG بر میزان لقاح و باروری موش های صحرایی نژاد ویستار (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دوره: 8، شماره: 2
5 اثر تغییرات شوری روی بافت کلیه در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 1، شماره: 3
6 اثر شوری بر میتوکندری های سلول های کلراید آبشش بچه ماهی هامور معمولی (Epinephelus coioides) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 2، شماره: 4
7 اثر محافظتی سیلیمارین و ویتامین E بر روی تغییرات پاتولوژیک ناشی از جنتامایسین در کلیه سگ (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 26، شماره: 1
8 اثر نانوذرات اکسید آهن و جلبک Spirulina platensis بر ساختار آبشش ماهی کفال خاکستری (Mugil cephalus Linnaeus, ۱۷۵۸) (دریافت مقاله) مجله بوم شناسی آبزیان دوره: 13، شماره: 1
9 اثرات حفاظتی کورکومین بر ضایعات بافتی ناشی از آفلاتوکسین B۱ در بیضه زاده های موش صحرایی قبل و بعد از بلوغ (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 24، شماره: 6
10 ارزیابی آزمون بافت شناسی در تشخیص کمی بافت های غیر مجاز (پوست و استخوان مرغ) در فرآورده های کالباس و کباب لقمه بازساخته (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 18، شماره: 2
11 ارزیابی اثر استات سرب بر شاخص های اسپرم موالید موش صحرایی در دوره های پیرازایشی و شیرواری (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دوره: 15، شماره: 2
12 Effects of Spirulina platensis on Iron Oxide Nanoparticles Induced-oxidative Stress and Liver Damage in Grey Mullet (Mugil cephalus) (دریافت مقاله) فصلنامه طب دامی ایران دوره: 17، شماره: 1
13 Histomorphometric Analysis of Skin and Stress Indices of Nile Tilapia (Oreochromis niloticus) Exposed to Different Concentrations of Ammonia (دریافت مقاله) فصلنامه طب دامی ایران دوره: 16، شماره: 3
14 Microscopic Study of Histological Changes the Use of Ileal Mucosa as a Bladder (Radical Cystectomy - Case Report) (دریافت مقاله) مجله بین المللی تحقیقات پیشرفته زیست شناختی و زیست پزشکی دوره: 6، شماره: 2
15 The Effect of Silver Nanoparticles Produced from Extract of Medicinal Plant (Kelussia) on Kidney Function Tests (دریافت مقاله) مجله علوم پیشرفته زیست پزشکی دوره: 14، شماره: 1
16 بررسی اثر کمپلکس وانادیوم-روی بر تغییرات ساختار هیستولوژیک و استریولوژیک، آنزیم های عملکردی و شاخص های استرس اکسیداتیو بافت کبد در موش های صحرایی نر بالغ مبتلا به دیابت نوع ۲ (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 77، شماره: 3
17 بررسی تأثیر غلظت های مختلف شوری بر بافت آبشش ماهی بنی Barbus sharpeyi (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 72، شماره: 2
18 بررسی تاثیر غلظت های مختلف شوری برپوست نواحی مختلف بدن ماهی بنی(Barbuss harpeyi) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون دریایی دوره: 16، شماره: 3
19 بررسی تأثیر عصاره الکلی پیاز گل نرگس (Narcissus tazetta L.) بر شاخص‌های مربوط به عملکرد کلیه (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 24، شماره: 1
20 بررسی کیفیت اسپرم در مو شهای مواجهه شده با کافور و نقش محافظتی ویتامین E (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 71، شماره: 2
21 تاثیر آسپارتام بر ساختار هیستولوژی و هیستومتری غده پروستات در موش سوری بالغ (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی قم دوره: 12، شماره: 12
22 تاثیر عصاره جوانه گندم بر ساختار هیستولوژیک و هیستومتریک بیضه و پارامترهای اسپرم موش صحرایی مواجهه شده با سرب (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 72، شماره: 1
23 تاثیر کافئین در دوران بارداری بر هیستولوژی، مورفومتری، فلورسنت بافتی و بیان ژن PAX6 در شبکیه چشم نوزاد موش بزرگ آزمایشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه سلول و بافت دوره: 9، شماره: 2
24 تاثیر مصرف رژیم حاوی سویا بر هیستو متری و هیستو شیمی غضروف طبق درشت نی در موش های NMRI ماده پس از القای استئو آرتریت (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 25، شماره: 5
25 تاثیر مصرف طولانی مدت آسپارتام بر هیستومورفومتری، هیستوشیمی و بیان ژن های P۵۳ ،Bcl-۲ و Caspase-۳ در تخمدان موش های سفید کوچک آزمایشگاهی (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی قم دوره: 15، شماره: 6
26 تاثیر یک دوره تمرین مقاومتی، استقامتی و تناوبی HIIT بر شاخص گلوکز سرم در رت های چاق دیابتی ویستار (دریافت مقاله) نشریه فیزیولوژی حرکت و تندرستی دوره: 3، شماره: 2
27 تاثیر یک دوره تمرین مقاومتی، استقامتی و تناوبی با شدت بالا بر مقاومت انسولینی در رت های چاق دیابتی ویستار (دریافت مقاله) نشریه فیزیولوژی حرکت و تندرستی دوره: 3، شماره: 1
28 تشخیص بافت های گیاهی در فرآورده های خام گوشتی با روش بافت شناسی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک دوره: 31، شماره: 1
29 تغییر تعداد یاخته های کلراید در تیغه ثانویه و رشته های آبششی ماهی زروک پرورشی (.Scatophagus argus L) در شوری های مختلف (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 67، شماره: 2
30 ردیابی آنتی بادی علیه نیوسپورا کانینوم در سرم های تجاری جنین گاو FBS با استفاده از روش الایزا (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک دوره: 30، شماره: 1
31 مطالعه اثرات شوری های مختلف بر فراوانی و مساحت سلول های کلرایددر آبشش بچه ماهی هامور معمولی (Epinephelus coioides) (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 23، شماره: 2
32 مطالعه استریولوژیکی حجم اووسیت و فولیکول تخمدانی موالید بالغ رت ها در دوره های مختلف پیرا زایشی و شیرواری در شرایط مسمومیت با سرب (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 77، شماره: 4
33 مطالعه تجربی کارآیی آزمون بافتشناسی در تعیین درصد گوشت بکاررفته در مدل کالباس و کباب لقمه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 75، شماره: 3
34 مطالعه تغییرات هیستو لوژیک و هیستو متریک جفت متعاقب تجویز عصاره هیدرو الکلی گیاه بومادران (Achillea wilhelmsii) در موش صحرایی (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 25، شماره: 4
35 مطالعه تغییرات هیستومورفومتری و هیستوشیمی تخمدان موش صحرایی متعاقب مصرف اکسید آهن و نانواکسید آهن (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 71، شماره: 1
36 مطالعه ساختار ماکروسکوپی و میکروسکوپی غده جنسی خیار دریایی (Holothuria leucospilota) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 66، شماره: 3
37 مطالعه سلول های سطحی پوست میش ماهی (Argyrosomus hololepidotus) با استفاده از روش بافت شناسی و میکروسکوپ الکترونی اسکنینگ (SEM) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 14، شماره: 1
38 مطالعه ضایعات ایجاد شده در بافت آبشش ماهی گاریز (Liza klunzingeri) تحت تاثیر آلودگی های صنعتی و فاضلاب شهری در سواحل غربی بندرعباس (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 6، شماره: 3
39 مطالعه مورفولوژیک لوله گوارشی و غدد ضمیمه درمیش ماهی معمولی Argyrosomus hololepidotus (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک دوره: 30، شماره: 2
40 مطالعه هیستولوژیک و هیستومورفومتریک حباب روده ای ماهی شیربت Barbus grypus (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون دریایی دوره: 16، شماره: 4
41 مطالعه هیستومرفومتریک، هیستوشیمی و الکترون میکروسکوپی سلول های جامی نواحی مختلف اپیدرم میش ماهی Argyrosomus hololepidotus (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 73، شماره: 3
42 مطالعه ی ساختار آناتومی و بافت شناسی کلیه ی ماهی شیربت (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون دریایی دوره: 16، شماره: 2
43 مقایسه اثر سیلیمارین و ویتامین E در پیشگیری از تغییرات بافتی گوش داخلی به دنبال مصرف جنتامایسین در سگ (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 24، شماره: 3
44 مقایسه هیستولوژی و هیستومتری آبشش ماهی کپور نقره ای بالغ و نابالغ (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 73، شماره: 4
45 هیستومورفولوژی پانکراس و جزایر لانگرهانس در ماهی شبه شوریده بالغ خلیج فارس (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 2، شماره: 2
46 هیستومورفومتری پوست ناحیه باله پشتی و ساقه دمی در ماهی شیربت (Barbus grypus) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 3، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر آسپارتام بر تغییرات هیستومورفومتریک، عملکرد کلیه و بیان ژن های Bcl2، Bax، Caspase3 و P53 در موش سوری (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
2 اثر علف کش پاراکوات بر فعالیت آنزیم های اکسیدانی و استرس اکسیداتیو در ماهی بنی (Mesopotamichthys Sharpeyi) (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور
3 اثرات سوء آلودگی محیطی بر تولید مثل مهره داران (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
4 Histological and histochemical study of prostate gland of mice with phenylhydrazine-induced hemolytic anemia; ameliorating effect of royal jelly (دریافت مقاله) سومین کنگره بین‌المللی تولیدمثل
5 Vitamin C prevention of anemia-induced changes in structural and functional parameters of mice prostate (دریافت مقاله) سومین کنگره بین‌المللی تولیدمثل
6 بررسی تاثیر تجویز میکروذرات بر پایه پلی استایرن بر فاکتورهای هیستولوژیک و هیستومورفومتریک کلیه در شرایط درون تنی (in vivo) (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
7 بررسی اثربخشی همکاری حوزه های بازاریابی و فروش در تحقیق و توسعه برای توسعه محصول جدید با میانجیگری مزیت محصول جدید(مورد مطالعه: شرکتهای تولیدی بخش دارویی شهرک صنعتی بهارستان کرج) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مطالعات مدیریت در علوم انسانی
8 بررسی استریولوژی حجم اووسیت و حجم فولیکول تخمدان رت صحرایی مواجهه شده با سرب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین دامپزشکی
9 بررسی تاثیر انعطاف پذیری استراتژیک و سرمایه های فکری بر عملکرد صادرات در صنعت واکسن (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مطالعات مدیریت در علوم انسانی
10 بررسی تداخل اثر آترواستاتین اریترومایسین بر روی تغییرا پاتولوژیک کلیه موش صحرایی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
11 بررسی تغییرات کورتیزول سرم در بزهای شهرستان اهواز در دو رده سنی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
12 بررسى مخاط دستگاه گوارش ماهیان، تکامل و مقایسه ى آن بین گونه هاى مختلف ماهیان (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران
13 تاثیر آسپارتام بر هیستومورفومتری و هیستوشیمی فولیکولهای تخمدان در مدل حیوانی موش سوری (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
14 تاثیر آلودگی هوا (سرب) بر روی ساختار هیستومورفومتری پوست موش صحرایی ونقش محافظتی عصاره جوانه گندم (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
15 تشخیص بافت های گیاهی در فرآورده های خام گوشتی با روش بافت شناسی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
16 جستجوی بافتهای غیر مجاز در همبرگر با استفاده از روش بافت شناسی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
17 ریخت شناسی و ارتباط بین سلولهای جامی و فلس در پوست میش ماهی (Argyrosomus Hololepidotus) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی علوم دریایی " با رویکرد نوآوری در اکوسیتم های آبی بر تکیه بر اقتصاد دریاپایه"
18 مطالعه آناتومی و بافت شناسی آبشش ماهی شیربت (Barbus grypus) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران
19 مطالعه ارتباط هیستومورفومتری و عملکرد کبد با بیان ژن های Bcl2، BAX، Caspase Ш و P53 متعاقب تجویز آسپارتام در موش سوری (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
20 مطالعه تاثیر مصرف طولانی مدت آسپارتام بر بافت شناسی غده فوق کلیوی در موش (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
21 مطالعه تغییرات هیستولوژی، هیستوشیمیایی و بیوشیمیایی قلب به دنبال مصرف طولانی مدت آسپارتام در موش کوچک آزمایشگاهی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
22 مطالعه ماکروسکوپی میکروسکوپی غده فوق کلیه بز (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
23 هیستومورفولوژی کبد ماهی تیلاپیای نیل (Oreochromis niloticus) در مواجه ه با غلظت های مختلف آمونیاک (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی علوم دریایی " با رویکرد نوآوری در اکوسیتم های آبی بر تکیه بر اقتصاد دریاپایه"
24 هیستومورفومتری آبشش ماهی تیلاپیای نیل (Oreochromis niloticus) در مواجه ه با غلظت های مختلف آمونیاک (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی علوم دریایی " با رویکرد نوآوری در اکوسیتم های آبی بر تکیه بر اقتصاد دریاپایه"
25 هیستومورفومتری پوست ماهی تیلاپیای نیل (Oreochromis niloticus) در مواجه ه با غلظت های مختلف آمونیاک (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی علوم دریایی " با رویکرد نوآوری در اکوسیتم های آبی بر تکیه بر اقتصاد دریاپایه"